ผลงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2014

117

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

162

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

12

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

144

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

20

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 110
2014 exSupatcha Kubglomsong, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Effect of rice bran protein extract on enzymatic browning inhibition in vegetable and fruit puree.", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2014, หน้า 205-213
2014 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Texture and Pectin Content of Four Frozen Fruits Treated with Calcium", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2014, หน้า 1346-1355
2014 inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exJirachai Buddhakulsomsiri, "Production efficiency improvement in batch production system using value stream mapping and simulation: a case study of the roasted and ground coffee industry", Production Planning & Control: The Management of Operations, ปีที่ 25, ฉบับที่ 5, เมษายน 2014, หน้า 425-446
2014 exSon, J.-S., exDo, V.B., exKim, K.-O., exCho, M.S., inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exValentin, D., "Understanding the effect of culture on food representations using word associations: The case of "rice" and "good rice"", Food Quality and Preference, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 38-48
2014 exKwon, H.-J., exSunthornvarabhas, J., exPark, J.-W., exLee, J.-H., exKim, H.-J., inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exCho, D., "Tensile properties of kenaf fiber and corn husk flour reinforced poly(lactic acid) hybrid bio-composites: Role of aspect ratio of natural fibers", Composites Part B: Engineering, ปีที่ 56, ฉบับที่ -, มกราคม 2014, หน้า 232-237
2014 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exTuan Quoc Le, "ปริมาณข้าวต้น สมบัติความหนืด และความสัมพันธ์กับสมบัติความดก่าของข้าวที่เร่งให้เก่าด้วยไมโครเวฟ", International Food Research Journal 21(2): 703-712 (2014), ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2014, หน้า 703-712
2014 exKoppel, K., exChambers, E., exVรกzquez-Araรบjo, L., exTimberg, L., exCarbonell-Barrachina, T.A., inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Cross-country comparison of pomegranate juice acceptance in Estonia, Spain, Thailand, and United States", Food Quality and Preference, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 116-123
2014 inดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Characterisation of FOGs in grease trap waste from the processingof chickens in Thailand", Waste Management, ปีที่ 34, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2014, หน้า 1012-1017
2014 exNarumol Ittarat, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, "Photostability of monoazo disperse dyes in different solvents", Advanced Materials Research, ปีที่ 834-836, ฉบับที่ -, มกราคม 2014, หน้า 472-475
2014 inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuksulap, J., inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, "Preparation and characterization of cellulose films with curcumin", Advanced Materials Research, ปีที่ 834-836, ฉบับที่ -, มกราคม 2014
2014 inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effects of freezing and thawing on texture, microstructure and cell wall composition changes in papaya tissues", Journal of the Science of Food and Agriculture, ปีที่ 94, ฉบับที่ 2, มกราคม 2014, หน้า 189-196
2014 exSutaphanit, P., inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Optimisation of microencapsulation of holy basil essential oil in gelatin by response surface methodology", Food Chemistry, ปีที่ 150, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2014, หน้า 131-320
2014 exBai-Ngew, S., inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exZhou, W., "A study of the effect of the drying process on the composition and physicochemical properties of flours obtained from durian fruits of two ripening stages", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 230-237
2014 inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inนางสาวนิตยา ทับทิมทัย, อาจารย์, exRattanaphol Mongkholrattanasit , exNuttanan Sasivatchutikool, exNattaya Punrattanasin, "Natural Dye from Garcinia Dulcis (Roxb.) Kurz Bark and Application on Silk Fabric by Using Pad-batch Dyeing: A study on mordant concentrations efficiency", Advanced Materials Research , ปีที่ 2014, ฉบับที่ 884-885, มกราคม 2014, หน้า 216-219
2014 inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inนางสาวนิตยา ทับทิมทัย, อาจารย์, exRattanaphol Mongkholrattanasit , exNuttanan Sasivatchutikool, "UV Protection Property of Colorant from Lac for Silk Fabric Dyeing by Cold Pad-batch: The Influence of Metal Mordants Concentration", Advanced Materials Research , ปีที่ 2014, ฉบับที่ 884-885, มกราคม 2014, หน้า 257-260
2014 inดร.น้ำผึ้ง อนุกูล, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inนางสาวจันทร์แรม รูปขำ, exChananya Chuaysrinule, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fumonisin and T-2 toxin production of Fusarium spp. isolated from complete feed and individual agricultural commodities used in shrimp farming", Mycotoxin research, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, กันยายน 2014, หน้า 9-16
2014 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, exRungsanthien, K., inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exRadabutra, S., exThanawan, S., exVallat, M.-F., exNardin, M., exMougin, K., inดร.รังสิมา ชลคุป, "Effect of non-rubber components on properties of sulphur crosslinked natural rubbers", Advanced Materials Research, ปีที่ 844, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 345-348
2014 exVallat, M.-F., exRadabutra, S., exThanawan, S., exBresson, B., inดร.รังสิมา ชลคุป, exRungsanthien, K., inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMougin, K., "Influence of non-rubber components on NR surface modification by chlorination", Advanced Materials Research, ปีที่ 844, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 369-372
2014 exKadri Koppel, inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exUma Chitra, exJeehyun Lee, exEdgar Chambers IV, "Eggs and poultry purchase, storage, and preparation practices of consumers in selected Asian countries", Foods, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 110-127
2014 exRimkeeree, K, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF CULTIVAR AND RIPENING STAGE ON QUALITY AND MICROSTRUCTURE OF FROZEN MANGOES (MANGIFERA INDICA LINN.)", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, ปีที่ 17, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2014, หน้า 1093-1108
2014 exSopida Panyanuan, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, inดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Proteolytic Activity from Duck Intestine and Pancreas: Extraction, Partial Characterization and Application in Hydrolysis of Chicken Egg White", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014
2014 exIsrakarn, K., exNa Nakornpanom, N., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Physicochemical properties of starches and proteins in alkali-treated mungbean and cassava starch granules", Carbohydrate Polymers, ปีที่ 105, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2014, หน้า 34-40
2014 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, ex Phromsak, K., "Novel conditions for tofu and pehtze preparation to overcome bacterial contamination in pehtze", International Food Research Journal, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2014, หน้า 335-342
2014 exVijitpunyaruk, T., inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Preparation of alcalase hydrolysed rice bran protein concentrate and its inhibitory effect on soybean lipoxygenase activity", Int. J. Food Sci. Technol., ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 501-507
2014 exสุพัชชา ขับกล่อมส่ง, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Effect of rice bran protein extract on enzymatic browning inhibition in potato puree.", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOG, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 551-557
2014 exChotima Sodsangchan, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of Monochlorotriazine-?-cyclodextrin treatment on dyeing and fastness properties of the hot-dyeing reactive dye on cotton", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 535, ฉบับที่ "-", มกราคม 2014, หน้า 662-665
2014 inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส. อันธิกา หนูช่วย, inดร.พิมพวรรณ คุ้มภัย, อาจารย์, exน.ส. สิวิภส สวงโท , "Scouring Cotton Fabric by Water-Extracted Substance from Soap Nut Fruits and Licorice", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 535, ฉบับที่ "_", มกราคม 2014, หน้า 768-771
2014 exเบญจวรรณ ศิริเพ็ชร, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of Energy-Saving Dyeing Process for Poly(lactic acid) Fabric", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 535, ฉบับที่ "-", มกราคม 2014, หน้า 110-113
2014 inนางสุชาดา อุชชิน, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, "Optimized Vatting Condition Study for Natural Indigo Dyeing on Silk Yarn", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 535, ฉบับที่ "-", มกราคม 2014, หน้า 749-752
2014 exพจนลักษณ์ ชัยพงศ์พุทธิ, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, exพชรมน มูลสุวรรณ, "Development of Adsorbent Material from Tamarind-Seed Testa for Reactive Dye Adsorption", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 535, ฉบับที่ "-", มกราคม 2014, หน้า 650-653
2014 exพิมลรัตน์ หาญสกุลวัฒน์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, exอิสระ ณ พัทลุง, "Application of Sulphatoethylsulphone Reactive-Disperse Dye on PLA and Cotton Fabrics", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 535, ฉบับที่ -, มกราคม 2014, หน้า 641-644
2014 exนางสาวอรวรีย์ ราชรักษ์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, "Surface coating with poly(trifluoroethyl methacrylate) through rapid expansion of supercritical CO2 solutions", Journal of Supercritical Fluids, ปีที่ 89, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2014, หน้า 106-112
2014 inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปวริน ตันตริยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชุตินารถ ศรีรัตโนภาส, "Development of Thickener and Resisting Agent based on Glutinous Rice Flour for Pigment Printing on Cotton", Advanced Materials and Information Technology Processing, ปีที่ 87, ฉบับที่ "_", มกราคม 2014, หน้า 319-327
2014 exวรบดี ศรีอ่ำอ่วม, exโชติมา สดแสงจันทร์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Chitosan and Turmeric Dye on Ultraviolet Protection Properties of Polyester Fabric", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 535, ฉบับที่ "-", มกราคม 2014
2014 exChinsirikul, W, exKlintham, P, exKerddonfag, N, exWinotapun, C, exHararak, B, exKumsang, P, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Porous Ultrahigh Gas-Permeable Polypropylene Film and Application in Controlling In-pack Atmosphere for Asparagus", PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE, ปีที่ 27, ฉบับที่ 4, เมษายน 2014, หน้า 313-325
2014 exChantarasataporn, P., exTepkasikul, P., exKingcha, Y., inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exPichyangkura, R., exVisessanguan, W., exChirachanchai, S., "Water-based oligochitosan and nanowhisker chitosan as potential food preservatives for shelf-life extension of minced pork", Food Chemistry, ปีที่ 159, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 463-470
2014 exSeung Ju Lee, exJinnipar Choachamnan, exBussaya Mee-ngern, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Penetration of juice into rice through vacuum drying", LWT - Food Science and Technology , ปีที่ 57, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2014, หน้า 640-647
2014 exKowittaya, C., inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Molecular weight, chain profile of rice amylopectin and starch pasting properties", Carbohydrate Polymers, ปีที่ 108, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2014, หน้า 216-223
2014 exKhuwijitjaru, P, exPlernjit, J, exSuaylam, B, exSamuhaseneetoo, S, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exAdachi, S, "Degradation kinetics of some phenolic compounds in subcritical water and radical scavenging activity of their degradation products", CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, ปีที่ 92, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2014, หน้า 810-815
2014 exArchaviboonyobul, T, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, exSane, S, inนางสินีนาถ จริยโชติเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสมพร คงเจริญเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Water Resistance and Barrier Properties Improvement of Paperboard by Poly(Lactic Acid) Electrospraying", PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE, ปีที่ 27, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2014, หน้า 341-352
2014 exWongekalak, LO, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Influence of carbohydrates on self-association of mung bean protein hydrolysate in the presence of amphiphilic asiatic acid", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 49, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2014, หน้า 1294-1301
2014 exKittisuban, P, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exSuphantharika, M, "Optimization of hydroxypropylmethylcellulose, yeast (beta-glucan, and whey protein levels based on physical properties of gluten-free rice bread using response surface methodology", LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 57, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2014, หน้า 738-748
2014 exวรรษมา เอ้งฉ้วน, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, "The ohmic heating of meat ball: modeling and quality determination", Innovative Food Science and Emerging Technologies, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2014, หน้า 121-130
2014 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exWiwattanawanich, K, exTester, RF, "Effect of water requirement and alkali on wheat-rice noodle quality", STARCH-STARKE, ปีที่ 66, ฉบับที่ 5-6, พฤษภาคม 2014, หน้า 475-483
2014 inนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exMartins, LO, exNgiwsara, L, exSakairi, N, exPathom-aree, W, exOkuyama, M, exMori, H, exKimura, A, "Biodecolorization of a food azo dye by the deep sea Dermacoccus abyssi MT1.1(T) strain from the Mariana Trench", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, ปีที่ 132, ฉบับที่ -, มกราคม 2014, หน้า 155-164
2014 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Migration Study of Biodegradable Blends of Polylactic Acid and Epoxidized Natural Rubber", Advanced Materials Research, ปีที่ 983, ฉบับที่ "_", มิถุนายน - กรกฎาคม 2014, หน้า 342-346
2014 exInta, O., inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Hydrophobically modified chitosan: A bio-based material for antimicrobial active film", Materials Science and Engineering C, ปีที่ 42, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 569-577
2014 exRattanaphol Mongkholrattanasit , exCharoon Klaichoi, exJunyar Sarnium, exPichitphol Jareonsapyanant, exNuttanan Sasivatchutikool, exJitti Pattavanitch, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, "Effect of dye concentration on UV protection property of silk fabric dyed with purple corn cob using pre-mordanting method", Advanced Materials Research, ปีที่ 1010-1012, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2014, หน้า 508-511
2014 exRattanaphol Mongkholrattanasit , exCharoon Klaichoi, exMonthon Nakpathom, exJitti Pattavanitch, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, "Research on Pad-Dry Dyeing and Ultraviolet Protection of Silk Fabric Using Dyes Extracted from Laccifer Lacca Kerr", Advanced Materials Research, ปีที่ 1010-1012, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2014, หน้า 512-515
2014 exRattanaphol Mongkholrattanasit , exCharoon Klaichoi, exThaweporn Tomkom, exNuttanan Sasivatchutikool, exYanisa Laoong-u-thai, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, "Study on Colour Activity of Silk Fabric Dyed with Purple Corn Cob: A Research on Effect of Metal Mordants Concentration Using Post- Mordanting Method", Advanced Materials Research, ปีที่ 1010-1012, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2014, หน้า 516-519
2014 exRattanaphol Mongkholrattanasit , exKongkiat Maha-in, exCharoon Klaichoi, exWiphawan Pimklang, exPanida Buathong, exWancheng Sittikijyothin, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, "Colorimetric Study on Silk Dyeing with the Extracted Dye from Longan Leaves Using Pre-Mordanting Technique: A research on Effect of Mordant Concentration", Advanced Materials Research, ปีที่ 1010-1012, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2014, หน้า 499-502
2014 exRattanaphol Mongkholrattanasit , exNattaya Punrattanasin, exKamolkarn Sriharyksa, exYanisa Laoong-u-thai, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, "Dyeing of Silk Fabrics with Garcinia Dulcis (Roxb.) Kurz Bark: Comparison of Fastness Properties and Colour Strength by Padding and Post-Mordanting Technique", Advanced Material Research, ปีที่ 1010-1012, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2014, หน้า 503-507
2014 exSangtanoo, P, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial peptides of Lactobacillus salivarius K4 isolated from chicken intestine", SCIENCEASIA, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน 2014, หน้า 135-140
2014 inดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Dr. Mahfuzur R. Sarker, exAssoc. Prof. Dr. Daniel Paredes-Sabja, exMaryam Alnoman, exSaeed Banawas, "New amino acid germinants for spores of the enterotoxigenic Clostridium perfringens type A isolates", Food Microbiology, ปีที่ 44, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2014, หน้า 24-33
2014 exนางสาวชมพูนุท รักษ์ชน, exนางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Development of a food spoilage indicator for monitoring freshness of skinless chicken breast", Talanta, ปีที่ 130, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2014, หน้า 547-554
2014 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนส. ภัทรพร กระดังงา, "สภาวะที่เหมาะสมในการหมักแป้งขนมจีนต่อปริมาณกาบาและคุณภาพของแป้งหมักและเส้นขนมจีนแห้ง", Journal of food processing and preservation, ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2014, หน้า ---
2014 inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, exKansuda Junsrisuriyawong, exRaweeporn Sangmahamad, exPattaree Tangmongkollert, "Effects of microwave heating on the migration of substances from melamine formaldehyde tableware", Food Additives & Contaminant: Part A, ปีที่ 31, ฉบับที่ 9, กันยายน 2014, หน้า 1616-1624
2014 inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, exM. Nakajima, exK. Kawai, exM. Watanabe, exT. Suzuki, "Thermal Properties of Freeze-Concentrated Sugar-Phosphate Solutions", Food Biophysics, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน 2014, หน้า 213-218
2014 inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChirapiphat Phraephaisarn, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exOrapin Sukpiriyagul, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Effect of increasing dietary protein from soybean meal on intestinal microbiota and their fatty acids production in broiler chicken", Advances in Animal and Veterinary Science, ปีที่ 2, ฉบับที่ 6, มิถุนายน - กรกฎาคม 2014, หน้า 337-343
2014 exXufei Yang, inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Keith R. Cadwallader, exXinlei Wang, exYuanhui Zhang, exJongmin Lee, "Analysis of particle-borne odorants emitted from concentrated animal feeding operations", Science of The Total Environment, ปีที่ 490, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2014, หน้า 322-333
2014 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exMr. Tuan Quoc Le, exพิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, exดร อนวัช สุวรรณกุล, exดร โศรดา วัลภา, "การให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟในการเร่งความเก่าของข้าวเปลือกและข้าวสาร", Australian Journal of Crop Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 9, กันยายน - ตุลาคม 2014, หน้า 1348-1358
2014 exJongsutjarittam, O., inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "The effect of moisture content on physicochemical properties of extruded waxy and non-waxy rice flour", Carbohydrate Polymers, ปีที่ 114, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2014, หน้า 133-140
2014 exดร. พรรณทิพา เจริญไทยกิจ, exPiyanuch Laungprasan, exAnirut Sungkhamongkolkit, inดร.ธนัท อ้วนอ่อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHong Kyoon No, exWitoon Prinyawiwatkul, "Quality of Composite Wheat-Wet Milled Glutinous Rice Flour Bread andEffects of Chitosan on Its Quality during Storage", journal of chitin chitosan, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2014, หน้า 107-114
2014 inดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, exKaewpradub, S, exShoji, M, exIto, T, exTamura, H, "Investigation on the understanding and implementation of food allergen management among Thai food manufacturers", FOOD CONTROL, ปีที่ 46, ธันวาคม 2014, หน้า 182-188
2014 inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHouser, TA, exHunt, MC, exSmith, JS, "Effect of enhancement on the formation of heterocyclic amines in cooked pork loins: Preliminary studies", MEAT SCIENCE, ปีที่ 98, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2014, หน้า 88-93
2014 exWangpradit, R, inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Chitosan-coated Lentinus polychrous Lev.: Integrated biosorption and biodegradation systems for decolorization of anionic reactive dyes", INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION, ปีที่ 93, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 168-176
2014 exSawadikiat, P, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Phytosterols and gamma-oryzanol in rice bran oils and distillates from physical refining process", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 49, ฉบับที่ 9, กันยายน 2014, หน้า 2030-2036
2014 exSoison, B, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exPrinyawiwatkul, W, "Physico-functional and antioxidant properties of purple-flesh sweet potato flours as affected by extrusion and drum-drying treatments", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 49, ฉบับที่ 9, กันยายน 2014, หน้า 2067-2075
2014 exSiramard, S, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of ripening stage and infusion with calcium lactate and sucrose on the quality and microstructure of frozen mango", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 49, ฉบับที่ 9, กันยายน 2014, หน้า 2136-2141
2014 exSunthornvarabhas, J, exThumanu, K, exLimpirat, W, exKim, HJ, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Assessment of material blending distribution for electrospun nanofiber membrane by Fourier transform infrared (FT-IR) microspectroscopy and image cluster analysis", INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY, ปีที่ 66, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 141-145
2014 exRuengsomwong, S, exKorenori, Y, exSakamoto, N, exWannissorn, B, exNakayama, J, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Senior Thai Fecal Microbiota Comparison Between Vegetarians and Non-Vegetarians Using PCR-DGGE and Real-Time PCR", JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 24, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2014, หน้า 1026-1033
2014 exPaul, S, exWahab, MIM, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Joint replenishment with imperfect items and price discount", COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, ปีที่ 74, สิงหาคม 2014, หน้า 179-185
2014 exRodklongtan, A, exLa-Ongkham, O, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Enhancement of Lactobacillus reuteri KUB-AC5 survival in broiler gastrointestinal tract by microencapsulation with alginate-chitosan semi-interpenetrating polymer networks", JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY, ปีที่ 117, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2014, หน้า 227-238
2014 exLaksuwong, E., exPannakkong, W., inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exBuddhakulsomsiri, J., "A study of a single-period model for the parallel fleet replacement problem", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 619, ฉบับที่ 2014, กรกฎาคม 2014, หน้า 364-370
2014 exYuennan, P, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGoff, HD, "Effect of Okra Cell Wall and Polysaccharide on Physical Properties and Stability of Ice Cream", JOURNAL OF FOOD SCIENCE, ปีที่ 79, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2014, หน้า E1522-E1527
2014 exSUPANNIKAR SRIBUATHONG, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, "In vitro anti-adherent assessment of selected lactic acid bacteria isolates against Salmonella Typhimurium and Listeria monocytogenes to CaCo-2 cells", Journal of Food Safety, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2014, หน้า 270-282
2014 exTimberg, L, exKoppel, K, exKuldjarv, R, exChambers, E, exSoontrunnarudrungsri, A, inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exPaalme, T, "Seasoned Sprat Products' Acceptance in Estonia and in Thailand", JOURNAL OF AQUATIC FOOD PRODUCT TECHNOLOGY, ปีที่ 23, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2014, หน้า 552-566
2014 exNukit, N, exSetwipattanachai, P, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effects of Surfactants and Aging Time on Solidification of Rice Bran Oil at Room Temperature", JOURNAL OF OLEO SCIENCE, ปีที่ 63, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2014, หน้า 1099-1107
2014 exKatekhong, W, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of rice ageing and freeze-thaw cycle on textural properties of cooked rice (Oryza sativa L.) cv. Khao Dawk Mali 105", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 49, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2014, หน้า 2283-2289
2014 exLe, SJ, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Physical, Chemical, and Sensory Properties of Antioxidant-Enriched Raw and Cooked Rice by Vacuum-Drying Impregnation in a Semidry State", CEREAL CHEMISTRY, ปีที่ 91, ฉบับที่ 5, กันยายน 2014, หน้า 445-452
2014 exLee, SJ, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Improved Temperature Homogeneity of Cake Batter and Cake Quality with Reduction in Heat Conductivity of the Baking Pan at the Ends", CEREAL CHEMISTRY, ปีที่ 91, ฉบับที่ 5, กันยายน 2014, หน้า 425-430
2014 inดร.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, อาจารย์, exTaheripour, F, exTyner, WE, "Application of US and EU Sustainability Criteria to Analysis of Biofuels-Induced Land Use Change", ENERGIES, ปีที่ 7, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2014, หน้า 5119-5128
2014 exLedeker, CN, inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exChambers, DH, exAdhikari, K, "Comparison of sensory attributes in fresh mangoes and heat-treated mango purees prepared from Thai cultivars", LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, เมษายน 2014, หน้า 138-144
2014 exNattapong Prichapan, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Factor affecting the properties of water-in-oil-in-water emulsions forencapsulation of minerals and vitamins", Songklanakarin J. Sci. Technol., ปีที่ 36, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2014, หน้า 651-661
2014 exNatdanai Fafaungwithayakul, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, exTom Brenner, exNutsuda Vichakacharu, exShingo Matsukawa, "Thermally induced gelation of mixed phosphatidylcholine aqueous solution containing wormlike micelle structure", Japan Journal of Food Engineering, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2014, หน้า 233-242
2014 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exKhoa Luu Mai dang, exTuan Quoc Le, "ผลของคลื่นเสียงความถี่สูงต่อการถ่ายเทมวลและสมบัติทางกายภาพของไข่เค็ม", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2014, หน้า 1-12
2014 exWang, Qiuping, exGong, Jiashun, exChisti, Yusuf, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Bioconversion of tea polyphenols to bioactive theabrownins by Aspergillus fumigatus", BIOTECHNOLOGY LETTERS, ปีที่ 36, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2014, หน้า 2515-2522
2014 exSilaket, Pawinee, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exThierry Tran, exWansuksri, Rungtiva, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Thermal properties of esterified cassava starches and their maltodextrins in various water systems", STARCH-STARKE, ปีที่ 66, ฉบับที่ 11-12, พฤศจิกายน 2014, หน้า 1022-1032
2014 inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, exWimonrat Wongsatit, "An ECRS-Based Line Balancing Concept: A Case Study of a Frozen Chicken Producer", Business Process Management Journal, ปีที่ 20 , ฉบับที่ 5, กันยายน 2014, หน้า 678-692
2014 exL. T. Nguyen, exV. M. Balasubramaniam, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, "Estimation of Accumulated Lethality Under Pressure-Assisted Thermal Processing", Food and Bioprocess Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2014, หน้า 633-644
2014 exเขมรัฐ วงศ์สำราญ, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Cooking Conditions on Black Bean Flour Properties and Its Utilization in Donut Cake", Kasetsart J. (Nat. Sci.) ์ , ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2014, หน้า 970-979
2014 exIshibashi, Naoki, exHimeno, Kohei, exMasuda, Yoshimitsu, exPerez, Rodney Honrada, exIwatani, Shun, exZendo, Takeshi, inดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ, รองศาสตราจารย์, exNakayama, Jiro, exSonomoto, Kenji, "Gene Cluster Responsible for Secretion of and Immunity to Multiple Bacteriocins, the NKR-5-3 Enterocins", APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, ปีที่ 80, ฉบับที่ 21, พฤศจิกายน 2014, หน้า 6647-6655
2014 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exKhanh Thi-Phuong Truong, exTuan Quoc Le, exThien Trung Le, "เปรียบเทียบการทอดและการทำพองแคบหมูด้วยไมโครเวฟในด้านคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัส", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2014, หน้า 799-814
2014 inดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Quality and Safety Aspects in HORECA Supply Chain", American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, กันยายน 2014, หน้า 9-15
2014 ex Wisute Ongcunaruk, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "A Strategic Warehouse Decision: a Case Study for a Thai Exporter in the US", American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, กันยายน 2014, หน้า 1-8
2014 exMeechaiLuddee, exSommai Pivsa-Art, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exChiravoot Pechyen, "Particle size of ground bacterial cellulose affecting mechanical, thermal and moisture barrier properties of PLA/BC biocomposites", Energy Procedia, ปีที่ 56, ฉบับที่ C, มกราคม 2014, หน้า 211-218
2014 exนางสาวรักชนก สีดาโคตร, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, "Exhaust Dyeing Poly (Lactic Acid) Fabrics with Indigo Dye obtained fromIndigofera Tinctoria", Advanced Materials Research, ปีที่ 1025-1026, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 531-534
2014 inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMes, Jurriaan J., exWichers, Harry J., "THP-1 cell line: An in vitro cell model for immune modulation approach", INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2014, หน้า 37-45
2014 exNopwinyuwong, Atchareeya, exKitaoka Takuya, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of cationic surfactants on characteristics and colorimetric behavior of polydiacetylene/silica nanocomposite as time-temperature indicator", APPLIED SURFACE SCIENCE, ปีที่ 314, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 426-432
2014 inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Holy basil (ocimum sanctum linn.) Essential oil delivery to swine gastrointestinal tract using gelatin microcapsules coated with aluminum carboxymethyl cellulose and beeswax", Journal of agricultural and food chemistry, ปีที่ 62, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, หน้า 12641-12648
2014 exJitrakbumrung, S., inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Effect of addition of sourdough on physicochemical characteristics of wheat and rice flour bread.", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2014, หน้า 964-969
2014 exShompoo Yimtoe, exDiane M. Barrett, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Effect of Beeswax Coating with Cinnamon Oil on Quality of Sweet Peppers", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2014, หน้า 348-363
2014 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบประสิทธิผลการป้องกันความเสี่ยงด้วยสัญญาล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์เกิดใหม่และพัฒนาแล้ว", วิทยาสารเกษตรศาสคตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 113-123
2014 inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inนางสาวนิตยา ทับทิมทัย, อาจารย์, inดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRattanaphol Mongkholrattanasit , "An Evaluation of UV Protection Imparted by Wool Fabric Dyed with Natural Dye from Eucalyptus Leaf", Chiang Mai Journal of Science , ปีที่ 2014, ฉบับที่ 41, พฤษภาคม 2014, หน้า 1208-1219
2014 inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDas Gupta, Soumyasri, exSo, Jaeyoung, exWall, Brian, exWahler, Joseph E., exSmolarek, Amanda K., exSoewono, Kelvin Y., exYu, Haixiang, exLee, Maojung, exThomas, Paul E., exYang, Chung S., exSuh, Nanjoo, "Tocopherols inhibit oxidative and nitrosative stress in estrogen-induced early mammary hyperplasia in ACI rats", Source of the DocumentMolecular Carcinogenesis, ปีที่ 54, ฉบับที่ 9, กันยายน 2014, หน้า 916-925
2014 inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHao, Lei, exIto, Kyoko, exHuang, Kuanhsun, exLambert, Joshua D., exRoss, Alan Catharine, "Shifts in dietary carbohydrate-lipid exposure regulate expression of the non-alcoholic fatty liver disease-associated gene PNPLA3/adiponutrin in mouse liver and HepG2 human liver cells", Metabolism: Clinical and Experimental, ปีที่ 63, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2014, หน้า 1352-1362
2014 inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRogers, Connie Jo, exLambert, Joshua D., "Voluntary exercise and green tea enhance the expression of genes related to energy utilization and attenuate metabolic syndrome in high fat fed mice", Molecular Nutrition and Food Research, ปีที่ 58, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2014, หน้า 1159-1159
2014 inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of Enzymatic Treatments for Deskinning of Catfish Nuggets", Journal of Aquatic Food Product Technology, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2014, หน้า 385-393
2014 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exBen Kop, exWorasit Tochampa, exSiwaporn Wannawilai, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWen-Chien Lee, "Sodium benzoate stimulates xylitol production by Candida mogii", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers , ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2014, หน้า 734-743
2014 exYotthachai Piwpankaew, exSupa Sakulsirirat, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exThu-Ha Nguyen, exDietmar Haltrich, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Cloning, secretory expression and characterization of recombinant ?-mannanase from Bacillus circulans NT 6.7", SpringerPlus, ปีที่ 3, ฉบับที่ "-", สิงหาคม 2014, หน้า 43
Publish Year National Journal 7
2014 exนายจิรพงศ์ แพทย์สมาน, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การโคลนยีน scFv ที่จำเพาะต่ออะฟลาทอกซินพ่วงกับเอนไซม์อัลคาไลน์ฟอสฟาเตสเพื่อใช้ในการตรวจสอบด้วยวิธีการทางอิมมูโนวิทยา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 79-88
2014 exEi Mon Mon Kyaw, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Characterization of commercial wheat flour sold in Myanmar and its application in the fried chicken", Food and Applied Bioscience Journal, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 241-248
2014 inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimal Logistics System for Sugarcane Mechanical Harvesting in Thailand", Journal of Applied Science and Agriculture, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 15, ธันวาคม 2014, หน้า 28-35
2014 exกัญญาณัฐ เตธัญญวรากูล, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exจิรชัย พุทธกุลสมศิริ, "การวิเคราะห์การซื้อสินค้าของลูกค้าในร้านค้าปลีก: กรณีศึกษาร้านโครงการหลวง", วารสารวิชาการ Thai VCML, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, หน้า 23-34
2014 exพัชรี คุณจันทร์สมบัติ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้วิธีทางเคมีเพื่อลดการปนเปื้อนอะฟลาทอกซิน B1 ในพริกแห้ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 277-280
2014 exอังสุมา แก้วคต, exณันญรัตน์ คุ้มครอง, exศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะทางประสาทสัมผัสของเนื้อไก่เนื้อ ไก่เคยูเบตง และไก่พื้นเมือง", วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thai Journal of Animal Science), ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 155-158
2014 exชัชวาล แถวถาทำ, exศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ส่วนประกอบคอเลสเตอรอลและคอลลาเจน ในไก่เนื้อ ไก่เคยูเบตงและไก่พื้นเมือง", วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thai Journal of Animal Science), ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 159-162

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 96
2014 exSuttida Sonthisawate, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวหมาก", The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience, 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exนางสาวนันทวรรณ กิจเจริญถาวรชัย, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of meat analogue nugget: Effect of textured vegetable protein", The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience, 6 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2014, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exParunya Thiyajai, exChanika Chimkoet, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, exSomsri Charoenkiatkul, "PHENOLIC ACIDS, TOTAL PHENOLIC CONTENTS AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES IN WHITE, BROWN AND PARBOILED GERMINATED BROWN RICE AND THE EFFECT OF COOKING", 1st Joint ACS AGFD- ACS ICSCT Symposium Thailand, 4 - 5 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exNatdanai Fafaungwithayakul, exNopmanee Kananurux, exSuwanoot Tuntragul, "Effect of carbohydrate excipients on powder stability of antioxidative soy and mungbean protein hydrolysates", The 1st Joint ACS AGFD-ACS ICSCT Symposium on Agricultural and Food Chemistry, 4 - 5 มีนาคม 2014, Bangkok
2014 exNarumol Rongsirikul, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Brown pigment formation in sugar-protein mixed suspensions containing unmodified and modified whey protein concentrate", The 1st Joint ACS AGFD-ACS ICSCT Symposium on Agricultural and Food Chemistry, 4 - 5 มีนาคม 2014, Bangkok
2014 exน.ส. อันธิกา หนูช่วย, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิมพวรรณ คุ้มภัย, อาจารย์, exน.ส. สิวิภา สวงโท, "Scouring Cotton Fabric by Water-Extracted Substance from Soap Nut Fruits and Licorice", 2014 2nd International Conference on Energy Engineering and Environment Engineering, 10 - 11 มกราคม 2014, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2014 exน.ส. พิมลรัตน์ หาญสกุลวัฒน์ , inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, exนายอิสระ ณ พัทลุง, "Application of Sulphatoethylsulphone Reactive-Disperse Dye on PLA and Cotton Fabrics", 2014 2nd International Conference on Energy Engineering and Environment Engineering, 10 - 11 มกราคม 2014, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2014 exนายพจนลักษณ์ ชัยพงศ์พุทธิ, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, exน.ส. พชรมน มูลสุวรรณ, "Development of Adsorbent Material from Tamarind-Seed Testa for Reactive Dye Adsorption", 2014 2nd International Conference on Energy Engineering and Environment Engineering, 10 - 11 มกราคม 2014, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2014 exโชติมา สดแสงจันทร์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of Monochlorotriazine-?-cyclodextrin Treatment on Dyeing and Fastness Properties of Hot-dyeing Reactive Dye on Cotton", International Conference on Energy Engineering and Environment Engineering, 10 มกราคม 2014, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2014 exนางสาวหทัยรัตน์ ปิ่นแก้ว, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Pre-germinated Brown Rice Starch Fine Structures and its Relationship with Chemical, Pasting, and Thermal Properties", Food Structure and Functionality Forum Symposium from Molecules to Functionality, 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2014, AMSTERDAM ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2014 exThao Thanh Nguyen, exTuan Quoc Le, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exThien Trung Le, exKhanh Thi –Phuong Truong, "ผลของความเข้มข้นของผงฟูต่อเนื้อสัมผัสและลักษณะทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบกุ้งที่มีน้ำมันพืชเป็นส่วนผสมทำพองด้วยเทคนิคไมโครเวฟ", Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exKhanh Thi-Phuong Truong, exTuan Quoc Le, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exThien Trung Le, "เปรียบเทียบการทอดแคบหมูในน้ำมันท่วมและการทำพองด้วยไมโครเวฟในด้านกายภาพและคุณภาพการรับประทาน", Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exKhoa Luu Mai dang, exTuan Quoc Le, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงต่อการถ่ายเทมวลและสมบัติทางกายภาพของไข่เค็ม", Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exTuan Quoc Le, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟต่อข้าวสารและข้าวเปลือกในด้านสมบัติทางกายภาพ เคมีและการควบคุมแมลง", Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนส. สุพิชา วัฒนปรีชานนท์, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของกำลังวัตต์ของไมโครเวฟ อุณหภูมิของอินฟราเรด และเวลาทำพองต่อความชื้น อัตราการขยายตัว และสีของข้าวเกรียบว่าว", Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนส มาลินี รังษี, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการอบขนมปังในระบบต่อเนื่องด้วยไมโครเวฟและอินฟราเรดร่วมกัน", Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exWayu Koosamart, exNutha Veerasugwanit , "The Application of Tamarind Kernel Powder in the Mango Sauce", The PSU-USM-NSTRU International Conference on Arts and Sciences, 2 - 3 มิถุนายน 2014, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2014 exKrittiya Khuenpet, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exNapat Hongha , exSajja Pairojkul, "UHT Skim Coconut Milk Production and Its Quality", The PSU-USM-NSTRU International Conference on Arts and Sciences, 2 - 3 มิถุนายน 2014, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2014 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exSoraya Ketjarut, "Properties of wheat flour based batter containing tapioca starch and hydrocolloid for coating", Academic Plaza in FOOMA JAPAN, 2014 International Food Machinery and Technology Exhibition 2014, 10 - 13 มิถุนายน 2014, Tokyo ญี่ปุ่น
2014 exนายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินท์กุล, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Effect of Sample Temperature Variation on The Determination of Chemical Composition of Longan Honey by Near-Infrared Spectroscopy", The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exน.ส. ลัฐิกา วิมลศิริ, exน.ส. เพชรไพลิน ฮอพานิชวัฒน์, exนายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินท์กุล, exน.ส. สุทัตตา อารีย์กิจ , inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Chemical and Color Analysis of Brown, White and Parboiled Rice Using Visible-Short-Wavelength Near-Infrared (VIS-SW-NIR) Spectroscopy", The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 ex น.ส. สุทัตตา อารีย์กิจ , inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Rapid and Nondestructive Determination of The Quality Indices of Deep-Fried Taro Chips Using Near-Infrared Spectroscopy", The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exน.ส. เพชรไพลิน ฮอพานิชวัฒน์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Chemical Analysis of Red Fermented Soybean Curds Using Near-Infrared Spectroscopy", The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินท์กุล, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Classification of authentic and adulterated longan honeys using near-infrared spectroscopy and chemometrics", The 4th Asian Near Infrared Symposium, 17 - 20 มิถุนายน 2014, สาธารณรัฐเกาหลี
2014 ex น.ส. เพชรไพลิน ฮอพานิชวัฒน์ , inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Rapid determination of chemical composition in red fermented soybean curds using short wavelength near-infrared (SW-NIR) spectroscopy", The 4th Asian Near Infrared Symposium, 17 - 20 มิถุนายน 2014, สาธารณรัฐเกาหลี
2014 exน.ส. ลัฐิกา วิมลศิริ, exน.ส. เพชรไพลิน ฮอพานิชวัฒน์, exนายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินท์กุล, exน.ส. สุทัตตา อารีย์กิจ , inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Feasibility of near-infrared (NIR) spectroscopy for determination of pasting properties of non-parboiled and parboiled rice flour", The 4th Asian Near Infrared Symposium, 17 - 20 มิถุนายน 2014, สาธารณรัฐเกาหลี
2014 exน.ส. สุทัตตา อารีย์กิจ , inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Prediction of moisture and fat content of deep-fried taro chips by using short wavelength near infrared (SW-NIR) spectroscopy", The 4th Asian Near Infrared Symposium, 17 - 20 มิถุนายน 2014, สาธารณรัฐเกาหลี
2014 inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exน.ส. เพชรไพลิน ฮอพานิชวัฒน์, exน.ส. ลัฐิกา วิมลศิริ, exนายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินท์กุล, exน.ส. สุทัตตา อารีย์กิจ , inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Rapid analysis of moisture and fat content of durian chips using near-infrared (NIR) spectroscopy", The 4th Asian Near Infrared Symposium, 17 - 20 มิถุนายน 2014, สาธารณรัฐเกาหลี
2014 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, exณมาพร อัฒวิโรจน์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exรื่นฤดี แก้วชื่นชัย, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exProf.Sumio Kawano, "Single kernel NIR analysis for detection of variety adulteration in rough and milled Thai jasmine rice", The 4th Asian Near Infrared Symposium (ANS2014), 18 - 19 มิถุนายน 2014, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2014 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exดร.สุนีย์ โชตินีรนันท์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Effect of sample preparation on NIR spectroscopic analysis of agricultural products: quantitative studies of active compounds in cajuput and cyanide in cassava", The 4th Asian Near Infrared Symposium (ANS2014), 18 มิถุนายน 2014, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2014 inดร.วนิดา ปานอุทัย, exกิตติวรรณ ประสิทธิผล, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Alkaline extraction of polysaccharide from Spirulina sp.", BURAPHA UNIVERSITY INTERNATIONAL CONFERENCE 2014 Global Warming and Its Impacts, 3 - 4 กรกฎาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exDuenchay Tunnarut, exSatit Ritlertchai , inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Freeze-thaw stability of tapioca starch gels with and without xanthan gum and sucrose", The Burapha University International Conference 2014, 3 - 4 กรกฎาคม 2014, Pattaya ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์, exKrissana Pokpun, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Quality of sponge cake prepared from tapioca starch with and without wheat flour", The 16th Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exKunwadee Kaewka, exKamoltip Portongkum , inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Effect of commercially defatted rice bran extract powder and its combination with anti-browning agents on browning of potato puree", Proceeding of the 16th Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exณัฐวูฒิ ยอดสุวรรณ, exSawayama, Shigeki, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Sodium nitrate affecting on growth and lipid accumulation of Phaeodactylum tricornutum for biodiesel production", The Proceedings of the 8th Thailand–Taiwan Bilateral Conference on “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”. June 26–27, 2014, 26 - 27 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exQiuping Wang, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exJiashun Gong, "Dominant fungi observed in the solid-state fermentation of Pu-erh tea", The 10th International Mycological Congress (IMC10). August 4-8, 2014. Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC), Bangkok, Thailand, 4 - 10 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนางสาวรักชนก สีดาโคตร, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, "Exhaust Dyeing Poly (Lactic Acid) Fabrics with Indigo Dye obtained from IndigoferaTinctoria", The 2014 1st International Conference on Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering (AMSME2014), 3 - 4 พฤษภาคม 2014, Incheon สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2014 exนายสุรชัย ขันแก้ว, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of Nano-Semiconductors and Sacrificial Electron Donors on Color Transition of a Novel UV-Activated Bio-Oxygen Indicator", The 19th IAPRI World Conference on Packaging, 15 - 18 มิถุนายน 2014, Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย
2014 exนางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, exนางสาวชมพูนุท รักษ์ชน, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Development of Time-Temperature Indicator Based on Polydiacetylene/Silica Nanocomposite for Monitoring Fresh Skinless Chicken Breast Quality", The 19th IAPRI World Conference on Packaging, 15 - 18 มิถุนายน 2014, Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย
2014 exนางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Response Modelling of Time-Temperature Indicator Based on Polydiacetylene/Silica Nanocomposite", The 19th IAPRI World Conference on Packaging, 15 - 18 มิถุนายน 2014, Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย
2014 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "The physical properties, sound absorption and thermal conductivity of bamboo fiber/polypropylene nonwoven for automotive application", MACRO 2014, 6 - 11 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inนายธนภูมิ มณีบุญ, exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inดร.น้ำผึ้ง อนุกูล, exนางสาวพรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Isolation of Aspergillus section Flavi from rice in Thailand and their aflatoxins producing ability", The 10th International Mycological Congress, 3 - 8 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, inดร.กฤตยา เพชรผึ้ง, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกำจัด รื่นเริงดี, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Detection of aflatoxins producing Aspergillus spp. from fish meal, soybean meal and shrimp feed in Thailand", The 10th International Mycological Congress, 3 - 8 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายนิรันดร จันทร์ลาด, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของความชื้นและแคลเซียมคลอไรด์ต่อการทำพองข้าวเปลือกด้วยไมโครเวฟ", The 4th International Rice Congress 2014, 28 - 31 ตุลาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Migration study of biodegradable blends of polylactic acid and epoxidized natural rubber", Annual International Conference on Intelligent Materials and Nanomaterials, AIMN 2014, 18 เมษายน 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exLaksuwong, E., exPannakkong, W., inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exBuddhakulsomsiri, J., "A study of a single-period model for the parallel fleet replacement problem", 6 th International Conference on Mechanical and Electrical Engineering (ISEEE 2014), 17 กรกฎาคม 2014
2014 exPawisa Pookidakan, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Preference Mapping of Pandan Noodles (Thai Lod-Chong)", The 16th Food Innovation Asia Conference 2014, 13 - 14 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exภาระวี ผูกเกษร, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, "Effect of pretreatments by blanching and chemical soaking on quality of dried winter mushroom", The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014 , 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exเขมรัฐ วงศ์สำราญ, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of cooking condition on black bean flour properties and its utilization in donut cake", The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014 , 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exเอกัตตา หลำพรหม, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "Influence of cooking conditions and drying temperatures on physical and functionality of adzuki bean and flour", The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014 , 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRosarin Akanit, "The Perceived Service Quality of Chain Restaurant in Bangkok", The 12th SARD Workshop in Thailand, 28 - 30 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, exสมลักษณ์ พุ่มระชัฎ, exกิตติศักดิ์ อินทร์เสวก, exนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศรีหรรษา มลิจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Monoclonal Antibody against Zearalenone and Development of Rapid ELISA kit", 2014 ISSAAS International Congress And General Meeting , 8 - 10 พฤศจิกายน 2014, Tokyo ญี่ปุ่น
2014 exOpasinee Kongmaneepitak, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเคลือบด้วยโซเดียมอัลจิเนตต่อคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ ปริมาณการสูญเสียน้ำ ปริมาณของแข็งที่เพิ่มขึ้น การสูญเสียกรดแอสคอบิกแอซิด ในระหว่างการออสโมซิสฝรั่ง", The International Bioscience Conference 2014 , 29 - 30 กันยายน 2014, ภูเก็ต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2014 inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Business process analysis and improvement for a raw milk collection centre in Thailand", The 2014 International Conference on Agro-industry (ICoA): Competitive and sustainable Agro-industry for Human Welfare, Yogyakarta, Indonesia, 24 - 25 พฤศจิกายน 2014, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2014 exNatthanan Subpuch, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exTzou–Chi Huang, "Effect of plasticizers on the tocopherol encapsulation using heat moisture treatment rice starch", 1st Joint ACS AGFD-ACS ICSCT Symposium on Agricultural and Food Chemistry, 4 - 5 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exMethawee Chintrakool, exNuttawut KONGKLOM, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "The production of poly-?-glutamic acid from monosodium glutamate waste (ami-ami) by Bacillus licheniformis ATCC 9945", The 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: Biodiversity Biotechnology Bioeconomy (TSB2014), 26 - 29 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย
2014 exNatthawut Yodsuwan, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Algal lipid accumulation under photoautotrophic cultivation with different nitrogen levels by Chlorella sp. TISTR 8990", The 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: Biodiversity Biotechnology Bioeconomy (TSB2014). November 26-29, 2014. Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand, 26 - 29 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย
2014 exFauzan Romadlon, exJirachai Buddhakulsomsiri, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exWarut Pannakkong, "Logistics Cost Structure for Exporting Green Beans from Indonesia to Singapore.", The 2nd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2014 (ICAAI2014), 20 - 21 พฤศจิกายน 2014, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
2014 exRomsuk j., exPheakphud, N., exRoytrakul, S., exTantithadapitak, C., exWetprasit, N., inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, exChotecheun, S., inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "RICE ENDOSPERM PROTEIN DERIVED PEPTIDES WITH ANTI-PROLIFERATVE ACTIVITIES AGAINST HEPATOCELLULAR CARCINOMA", The 4th International Rice Congress (IRC 2014) , 27 - 31 ตุลาคม 2014, กรุงเทพ
2014 exนางสาวชมพูนิกส์ ชื่นอารมณ์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Behavior Study and Grip Postures on Openability of Thai Elders for Pharmaceutical Packaging with Child-Resistant Closure", the 16th Food Innovation Asia Conference, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนางสาวกนิษฐา ทองจีน, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Optimal Practicable Environmental Model for Canned Tuna Products", the 9th International Conference of Food LCA (LCA Food 2014), 8 - 10 ตุลาคม 2014, san francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2014 exนางสาววิมวิภา สองเเสงทอง, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Decision Support System Model for Total Cost and Environmental Impact: A Case Study of Rice Packaging in Thailand", the 9th International Conference of Food LCA (LCA Food 2014), 8 - 10 ตุลาคม 2014, san francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2014 exจิราพร ชีวาจร, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Controlled Atmosphere Storage and Modified Atmosphere Packaging for Shelf Life Extension of Aromatic Coconut", Shelf Life International Meeting-SLIM 2014 , 11 - 13 มิถุนายน 2014, New brunswick นิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา
2014 exDanai Khorprasert, inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, "Xylanase production by thermophilic Actinomycetes Thermobifida fusca PA1-1.", The 26 th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 26 - 29 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย เชียงราย ประเทศไทย
2014 exPearsai Khaibuddee, inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, "Partial purification and characterization of xylanase from Streptomyces mexicanus 901", The 26 th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 26 - 29 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย เชียงราย ประเทศไทย
2014 exJaruwan Chonsongkram, inดร.วนิดา ปานอุทัย, exAfrasiab Khan Tareen, exImrana Niaz Sultan, inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening of high-lipid content microalgae for biodiesel production", The 26th Annual meeting of The Thai Society for Biotechnology and International Conference; Biodiversity, Biotechnology, Bioeconomy, 26 - 29 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย
2014 exNongruk Khienpanya, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exImranaNiaz Sultan, exAfrasiab Khan Tareen, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of particle size of pretreatment oil palm trunk fibers from simulaneous saccharification and fermentation on ethanol production", The 26th Annual meeting of The Thai Society for Biotechnology and International Conference; Biodiversity, Biotechnology, Bioeconomy, 26 - 29 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย
2014 exจุฬาลักษณ์ นาคศรีจันทร์, inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถตามสอบสินค้าของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทย", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 14 Thai Value Chain Management and Logistics Conference 2014, 21 - 24 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exChonticha Chuasiri (นิสิต), inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "Sales Forecasting of Perishable Products at the Royal Project Foundation Store - Bon Marche Market", the International Conference on the 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference and the 2nd UNTA Meeting with the theme “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 - 27 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exPhimphanit Srivorakul , inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Line Efficiency Improvement: A Case Study of Iceberg Lettuce Trimming and Packing Processes at Mae Hae Development Center, Chiang Mai", the International Conference on the 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference and the 2nd UNTA Meeting with the theme “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 - 27 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exMr. Nattapong Prichapan, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Effect of Emulsifiers on Properties and Stability of Water?In?Rice Bran Oil?In?Water (W/O/W) Emulsions", 18TH WCCN 2014 WORLD CONGRESS ON CLINICAL NUTRITION, 1 - 3 ธันวาคม 2014, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2014 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exกนกอร หั้นเจริญ, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Eco-design of Tableware from Palm Fiber Bio-composite", EcoBalance 2014 (The 11th International Conference on EcoBalance) , 27 - 30 ตุลาคม 2014, Tsukuba ญี่ปุ่น
2014 exChanakorn Yokesahachart, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Bio-based composites from thermoplastic starch and jute fibers", The 2014 IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), 6 - 11 กรกฎาคม 2014, Chiang Mai อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exBisri Soison, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Chemical Composition and Antioxidant Properties of Thai Sweet Potato Roots", 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WELLNESS, HEALTHY LIFESTYLE AND NUTRITION 2014, 2 - 3 ธันวาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exWattinee Katekhong , inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Changes in gelling properties and color of freeze-dried egg white during storage at different relative humidity", Amorph 2014 The Felix Franks Symposium a Celebration, 14 - 16 กรกฎาคม 2014, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2014 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, exWattinee Katekhong , exSirirak Siramard , "Phase transition of non and hydrolyzed pectin in low and high water system", Amorph 2014 The Felix Franks Symposium a Celebration, 14 - 16 กรกฎาคม 2014, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2014 exSupeeraya Arsa, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Effect of enzymatic hydrolysis time on formation of cocoa-like aroma and volatile components in spray dried rice bran protein hydrolysates with fructose added.", The 17th World Congress of Food Science & Technology (IUFoST 2014). , 17 - 21 สิงหาคม 2014, Quebec แคนาดา
2014 exWattinee Katekhong , inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Relative Humidity and Temperature during Storage on Physical and Gelling Properties of Freeze-dried Egg White", The 2nd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2014 , 20 - 21 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย
2014 exนางสาวปาริชาติ ธรรมนราธิป, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exSukuntaros Tadakittasarn, "Antioxidant Capacity of Rice Protein Hydrolysate Produced from Different Proteases", IFT Annual Meeting 2014, 21 - 24 มิถุนายน 2014, New Orleans ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2014 exJungrussameepanich, P., exHuang, T.C., inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Immuno-regulatory activities of non-starch polysaccharide extracted from rice during grain development.", The 2nd International Conference on Agriculture and Agro-Industry, 20 - 21 พฤศจิกายน 2014
2014 exนางสาวณัชชา มหรรณพ, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "Quality and stability study of lovastatin compound extracted from fermented red rice by Monascus purpureus TISTR 3003", Proceedings of 2014 International Congress on Chemical, Biological and Environmental Sciences, Kyoto, Japan, 7 - 9 พฤษภาคม 2014, Kyoto ญี่ปุ่น
2014 exSukanya Anupapsamosorn , inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Investigation of Borax Substitutes and Their Effects on Characteristics of Glutinous Rice Cake", The 2nd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2014, 20 - 21 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย
2014 exKamonrat Trithavisup , inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Improvement of Physicochemical Properties of Aged Rice Flour with Citric Acid and Its Applications", The 2nd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2014, 20 - 21 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย
2014 inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสุมนา งามผ่องใส, "Impact of Genetic Background and Storage Condition on Metabolite Profiles of Bean Sprouts", 1st Joint ACS AGFD-ACS ICSCT Symposium on Agricultural and Food Chemistry, 3 - 4 มีนาคม 2014, บางโคล่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exพัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, exKunwadee Kaewka, exMayoonkarn Dechkunchorn, exPilapa Yuennan, exArpassorn Sirijariyawat, exTawipat Vijitpunyaruk, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "Volatile Compounds and Antioxidant Capacity of Fresh and Dried Star Fruits.", The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014 , 12 - 13 มิถุนายน 2014, นครปฐม ประเทศไทย
2014 inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศุภชัย ปทุมนากุล, "Optimal Logistics System for Sugarcane Mechanical Harvesting in Thailand", International Conference on Aquaculture, Agro Business Industry and Agritourism (ICAAA 2014) , 26 - 27 กันยายน 2014, กระบี่ ประเทศไทย
2014 exSuwalee Fongin, exSasitorn Tongchitpakdee, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "EFFECTS OF MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING ON AROMA COMPOUNDS, PHENOLIC COMPOUNDS AND VITAMIN C CONTENTS OF FRESH-CUT POMELO", Shelf life International Meeting 2014 (SLIM 2014), 11 - 12 มิถุนายน 2014, นิวเจอร์ซีย์ นิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา
2014 exSudhir Sastry, inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์, exMykola Shynkaryk, exRomel Somavat, exHussein Mohamed, exBrian Keskitt, exChaminda Samaranayake, exLaleh Loghavi, exพิสิฐ วงศ์สง่าศรี, exSarvesh Gupta, "Ohmic heating", IUFoST 17th World Congress of Food Science and Technology & Expo, 17 - 21 สิงหาคม 2014, Montreal แคนาดา
2014 exNongruk Khienpanya, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exImrana Niaz Sultan, exAfrasiab Khan Tareen, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of particle size of pretreatment oil palm trunk fibers from simultaneous saccharification and fermentation on ethanol production", the 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: Biodiversity Biotechnology Bioeconomy (TSB2014), 26 - 29 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย
2014 exLanlali CHUAYBAMRUNG , inดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์, inดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์, "The effect of learning organization on organizational performance: a case study of Toyota Motor Thailand Co.,Ltd.", IX. International Conference on Applied Business Research ICABR 2014 , 6 - 10 ตุลาคม 2014, สาธารณรัฐเช็ก
2014 inดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนิตยา ทับทิมทัย, อาจารย์, inดร.ปวริน ตันตริยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์, "Fashion Cluster and Incubation Center: Strategy for the Sustainable Thai Textile and Fashion Industry", 2014 International Textiles and Costume Culture Congress, 24 - 25 ตุลาคม 2014, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2014 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exวาทินี โชตินุชิตตระกูล, "การประมาณค่าและประสิทธิผลของอัตราป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม กรณีศึกษาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าของเอเชีย", 2nd IFMA International Conference on Finance, 16 - 17 ธันวาคม 2014, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2014 exนางสาวสุดารัตน์ เขาแก่ง, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The optimized condition of ochratoxin a production for reference material production", 2nd AFSSA Conference on Food Safety and Food Security, 15 - 18 สิงหาคม 2014, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2014 inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeeranut Ngoenvivatkul, "Prediction of Hot Glue Content for Sealing Toothpaste Carton", The 2014 International Conference on Agro-industry (ICoA) : Competitive and sustainable Agro-industry for Human Welfare, 25 พฤศจิกายน 2014, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2014 exSuranya Charubhum, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Development of food consumption database for Exposure Assessment to Migrating Substances from Food Contact Papers", The 16th Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.คุณาลัย พลอยดนัย, อาจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Erica van Herpen, exProf. Dr. Han van Trijp, "Effects of product location and trait self-control on healthy snack choices: When high self-control individuals buy more healthy snacks", NA - Advances in Consumer Research, Baltimore, USA, 23 - 26 ตุลาคม 2014, บัลติมอร์ แมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 66
2014 exRungsaran Wongprawmas , exMaurizio Canavari, inดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAchim Spiller, "Stakeholders' Perceptions of Good Agricultural Practices Adoption on the Production of Thai Fresh Produce: Evidences from Exploratory Research", Quality Assurance and Safety of Crops & Foods. , 1 - 31 มกราคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exPorntip Wiriyawattana, inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Effect of autoclave heating and microwave heating on stability and antioxidant activity of riceberry bran", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exPattong Sawadikiat, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Phytochemicals in refined vegetable oils commercially available in Thailand", The 52nd Kasetsart University Annual Conference, 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exKamolwan Israkarn, exNopmanee Kananurux, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมศักดิ์ อิทธิพงษ์, exศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล, "Characteristics of Thai yam (Dioscorea alata L.) and spherulitic structure in starch film", The 52nd Kasetsart University Annual Conference, 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeerarat Likitwatanasade, exสมศักดิ์ อิทธิพงษ์, exศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of storage conditions on phenolic compounds and antioxidant capacity of Thai yam (Dioscorea alata L.) tubers", The 52nd Kasetsart University Annual Conference,, 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, exเศารยา สุขเกษม, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ผสมที่สามารถย่อยสลายสาร Terephthalic Acid (TA) จากตัวอย่างดิน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, exขัตติยา ใหญ่ผล, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดเลือกเอนไซม์จากโคจิเชื้อราบริสุทธิ์และคัดแยกยีสต์ทนเกลือเพื่อนไปใช้กระบวนการผลิตเต้าหู้ยี้แดง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exแพรสาย ไขบุดดี, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, "สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตไซลาเนสจาก Streptomyces mexicanus 901", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exวโรทัย รุ่งแสง , inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exพีรพงษ์ เชาวนพงษ์ , "ผลของการใช้วัสดุเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินที่แตกต่างกันต่อคุณภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักชีวภาพ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนริสรา พานพ่วง, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exพีรพงษ์ เชาวนพงษ์ , "การศึกษาและพัฒนาวิธีการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนโดยไส้เดือนดิน Eudrilus eugeniae", The 52nd Kasetsart University Annual Conference, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exอภิญญา เอี่อมอาจหาญ, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of buffer type and concentration on gamma-aminobutyric acid (GABA) production using Khao Dawk Mali 105 rice bran", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exอภิรนันทน์ ปัญจวิทย์, exชนิกา ชื่นแสงจันทร์, exณัฐวุฒิ คงกล่อม, exจารุวรรณ มารุจกล้า, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Optimization of polyhydroxybutyrate (PHB) extraction from Alcaligenes eutrophus DSM 545 by chloroform and sodium hypochlorite", The 52nd Kasetsart University Annual Conference. , 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exศุภาพิชญ์ บุญปู่, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมลนพรรษ สงพิมพ์, exดารารัตน์ มงคลการ, exกฤติยา เขื่อนเพชร, "การพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปฟักข้าวผง", The 52nd Kasetsart University Annual Conference. , 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exศิริพร สิงห์สังข์, inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นของการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตจาก Spirulina platensis IFRPD 1182และ Spirulina maxima IFRPD 1183", The 52nd Kasetsart University Annual Conference. , 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exอภิชญา นิติพงษ์อนุพร, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Study of growth and ethanol production kinetics of genetically engineered Escherichia coli KO11 in Luria broth medium", The 52nd Kasetsart University Annual Conference., 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exจิตภาณี เสาร์บดีรักษ์, exน้ำฝน ปัญจนาพงศ์ชัย, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "การกลายพันธุ์ Bacillus subtilis TISTR 001 โดยใช้รังสียูวี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนUV mutation of Bacillus subtilis TISTR 001 for enhancing nitrogen fixation", The 52nd Kasetsart University Annual Conference., 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exธารารัตน พวงเงิน, exณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ, inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "การผลิตไบโอแก๊สจากเศษเซลล์สาหร่ายที่ผ่านการสกัดไขมัน", The 52nd Kasetsart University Annual Conference., 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exภรรัชช์ หิรัญศุภโชติ, exมณชัย เดชสังกรานนท์, inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "การหาสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายโปรตีนจากกากชีวมวลของสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยวิธีทะกุจิ", The 52nd Kasetsart University Annual Conference., 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exสุภาภรณ์ พาเจริญ, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Effects of rice cultivars and some factors on anthocyanin extraction from pigmented rice bran on anthocyanin, total phenolic content and DPPH scavenging activity.", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนางสาวระพีพร ระย้าเพ็ชร, exนางสาวฐาปพร บุญเนาว์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำมะพร้าวสมุนไพรโดยกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนางสาวปวันสา บุญภูพิพัฒน์, exนางสาวดลนภา กุกุทพันธ์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการละลายปลานิลแช่แข็งด้วยวิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคต่อคุณลักษณะของเนื้อปลานิลและระยะเวลาการละลาย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนางสาววารุณี คุปต์กาญจนากุล, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Effect of Pre-germination Process on Molecular Weight Degradation and Retrogradation of Pre-germinated Brown Rice Starches", The 52nd Kasetsart University Annual Conference, 5 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนางสาวจันทนี ธีรเวชเจริญชัย, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสินีนาถ จริยโชติเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของเจลาตินและกลูโคสไซรัปต่อคุณภาพเยลลี่แครอทแผ่น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exกุลบดี ตันติจำนรรจ์ , inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inนางสมพร คงเจริญเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาดอกอัญชันแผ่นผสมผลไม้เพื่อเป็นอาหาร ขบเคี้ยว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนางสาว ศุรัฐนันท์ คงวรรณ, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "ผลของไคโตซานและ สารละลายกรดที่มีต่อคุณภาพทางเคมีเชิงฟิสิกส์และปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทาริค(กาบา)ของแป้งข้าวกล้องงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exSarekha Woranuch, "Bio-based antioxidant with enhanced thermal stability for environmentally friendly active packaging film", The 4th Polymer Conference of Thailand, 20 - 21 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exKhanh Dang Minh , inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Blown film extrusion and properties of thermoplastic starch/chitosan based materials", The 4th Polymer Conference of Thailand, 20 - 21 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exNattaporn Khanoonkon, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exAmod A. Ogale, ex?zgun ?zdermir, "Enhanced compatibility of polyethylene/thermoplastic starch blend by incorporating starch-g-fatty acid", The 4th Polymer Conference of Thailand, 20 - 21 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exวิรัลพัชร เลิศอมรดิเรก, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้อัลตราซาวด์ก่อนการทำมันเทศแช่อิ่ม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exมลนพรรษ สงพิมพ์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Optimization of inulinases, invertase and beta-fructofuranosidase production from Candida guilliermondii TISTR 5844 and Aspergillus niger TISTR 3570 for improving the inulooligosaccharide production", The 3rd Thailand National Research Universities Summit (NRU SUMMIT III). July 31–August 1, 2014. Bangkok Convention Center, Centara Grand at CentralWorld, Bangkok, Thailand., 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exณัฐวุฒิ คงกล่อม, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Screening of some Bacillus strains for poly-gamma-glutamic acid production without additional glutamic acid", The 3rd Thailand National Research Universities Summit (NRU SUMMIT III). July 31–August 1, 2014. Bangkok Convention Center, Centara Grand at CentralWorld, Bangkok, Thailand., 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ, exNahatai Chamchuang, exYothaka Puchcha, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Large-scale microalgae cultivation for algal oil and biodiesel production", The 3rd Thailand National Research Universities Summit (NRU SUMMIT III). July 31–August 1, 2014. Bangkok Convention Center, Centara Grand at CentralWorld, Bangkok, Thailand., 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exศิวพร วรรณวิไล, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Production of xylitol from waste lignocellulosics by Candida magnolia TISTR 5663", The 3rd Thailand National Research Universities Summit (NRU SUMMIT III). July 31–August 1, 2014. Bangkok Convention Center, Centara Grand at CentralWorld, Bangkok, Thailand., 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนทณัฏฐ? สร?อยสังวาลย?, exอัครัช รอดคลองตัน, inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากเปลือกมังคุดด้วยคลื่นเหนือเสียงร่วมกับระเบียบวิธีพื้นผิวตอบสนอง", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 52 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exวชิรญา จัตตุพร, exอัครัช รอดคลองตัน, inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "กิจกรรมต้านแบคทีเรียก่อโรคในไก่และความคงตัวต่อความร้อนของกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหยกะเพรา", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 52 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร) , 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exอานนท์ เขียวคํา, exอัครัช รอดคลองตัน, inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "กิจกรรมการต้านสารอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของน้ำมันหอมระเหยกะเพราที่ได้จากการกลั่นด้วยไอน้ำ", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 52 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exMd. Alamgir Kabir (MS student), inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identification of Volatile Aroma Compounds in Coconut Sugar", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนางสาวพนิดา สร้อยคำ, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial activity of encapsulated fingerroot essential oil in marinated pork during storage in refrigerated temperature", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กันยายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exThichanuch Thaiyanan, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Product Development of Shrimp Snack", The 52nd Kasetsart University Annual Conference, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exขนิษฐ์ จรัสวิมลใส, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, "Effect of processing on properties of corn cake powder", The 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference , 26 - 27 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exฉัตรทิพย์ ติ๊บศรีบุตร, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, "Influence of sugar derivative and organic acid on quality of old crop cooked Thai Jasmine rice", The 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference , 26 - 27 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนส. นฤมล อนุวิวัฒน์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "OPTIMIZATION OF SPRAY DRYING TEMPERATURE FOR RICE MILK POWDER PRODUCTION", The 40th Congress on Science and Technology of Thailand (STT40), 2 - 4 ธันวาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exTrung Thanh Nguyen, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF MICROWAVE PRETREATMENT, SOAKING AND DRYING ON THE TAMARIND (Tamarindus indica L.) SEED COAT REMOVAL FOR TAMARIND KERNEL POWDER PRODUCTION", The 40th Congress on Science and Technology of Thailand (STT40), 2 - 4 ธันวาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exน.ส พัทธมน เตียวตระกูล, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการดัดแปรความร้อนร่วมกับความชื้นต่อสมบัติของแป้งข้าวกล้องเริ่มงอกที่มีปริมาณแอมิโลสแตกต่างกัน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exน.ส อรทิพย์ ดวงวรรณะ, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับความชื้นและโซเดียมคาร์บอเนตต่อสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งข้าว", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exชรินทร์ ขอพึ่ง, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exพีรพงษ์ เชาวนพงษ์ , "การผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือนดินเพื่อเลี้ยงสาหร่าย Chlorella sp. : ? ระยะเวลาที่เหมาะสมในการผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน", The 6 th research science conference (การประชุมระหว่างชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย) , 21 - 26 มีนาคม 2014, ชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exนพวรรณ ด่านบำรุงตระกูล, exธีรพร ตังเจริญ, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของยูเรียต่อการผลิตเอทานอลโดย Saccharomyces cerevisiae Sc90", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exมัญฑมน อุตโม, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมลดความหมองคล้ำและริ้วรอยบนผิวหน้าสำหรับกลางคืนที่มีส่วนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะขามป้อม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอสที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exพัลลภัช นิลสุวรรณโฆษิต, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของนีโอโซมไฟโบรอินไฮโดรไลเสทจากรังไหมอีรี่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 ex กัญญาณัฐ เตธัญญวรากูล (นิสิต), inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exจิรชัย พุทธกุลสมศิริ, "การวิเคราะห์การซื้อสินค้าของลูกค้าในร้านค้าปลีก: กรณีศึกษาร้านโครงการหลวง", การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 14 (Thai VCML 2014), 21 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exธิดาภัทร วงศ์ประเสริฐ (นิสิต), inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exจิรชัย พุทธกุลสมศิริ, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลังสดด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอย", การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 14 (Thai VCML 2014), 21 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exNattaporn Khanoonkon, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Effect of Stearic Acid-grafted-Starch on Properties of Polyethylene/Thermoplastic Starch Blend Films", The Fifteenth RGJ-Ph.D. Congress (RGJ-Ph.D. Congress XV), 28 - 30 พฤษภาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exSarekha Woranuch, "Water Soluble Ferulic Acid-grafted Chitosan: An Antioxidant for Active Biodegradable Films", The Fifteenth RGJ-Ph.D. Congress (RGJ-Ph.D. Congress XV), 28 - 30 พฤษภาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางวีระศรี เมฆตรง, exลลิตา คชารัตน์, "การพัฒนาน้ำยาป้องกันเชื้อราและระงับกลิ่นเท้าจากน้ำมันหอมระเหยทีทรีและกานพลูสำหรับแผ่นกระดาษรองเท้า", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exTawipat Vijitpunyaruk, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Preparation of alcalase hydrolyzed rice bran protein concentrate and its inhibitory effect on soybean lipoxygenase activity.", The 15th RGJ-Ph.D. Congress on Royal Golden Jubilee Ph.D. Program The Thailand Research Fund, 28 - 30 พฤษภาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exนางสาวสมฤทัย โล้เจริญรัตน์, inดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preparation of alkali-extractable hemicellulose from defatted rice bran", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exDwita Ratih Fitriani, inดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antioxidant Activity of Enzymatically Treated Extracts from Commercially Defatted Rice Bran", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายธนะรัชต์ จิตรเนียม, inดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรม ทัศนคติ และปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารฮาลาลแปรรูปของผู้บริโภคในเขตภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14, 21 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายพงษธร จันทรวงศ์, inดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคอาหารไทยแปรรูปประเภทฮาลาลในเมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจาปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14, 21 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายธีธัช ตระกูลผลพฤกษ์, inดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิถีการดำเนินชีวิตและแนวคิดแห่งตัวตนของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการใช้บริการร้านกาแฟพรีเมียมในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจาปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 14, 21 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exKamoltip Ardharnpichit, inดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์, inดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Human resource roles and functions affecting organizational performance in the Thai manufacturing industry using the HR scorecard", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 , 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exปาจรีย์ สมบัติ, inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิและเวลาในการอบแห้งต่อคุณภาพของเจอร์กี้เนื้อวัว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exLadawan songtipya, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exKalyanam Nagabhushanam, exMuhammed Majeed, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, "Nanoencapsulation of tetrahydrocurcumin in poly(L-lactide) nanoparticles by Rapid Expansion of Subcritical Solutions Process", Macro 2014, 6 - 11 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "Market Microstructure of Thai Bond Market", “ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย” ครั้งที่ 22, 13 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exวลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์, exรณชัย ศิโรเวฐนุกูล, exอรมน ปั้นทอง, exวริยา ปานปรุง, exชาญชัย สิริเกษมเลิศ, inดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิริยะ เตชะรุ่งโรจน์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการโซ่อุปทานสิ่งทอไทยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", The 14th Annual Logistics and Supply Chain Management Conference (VCML2014), 21 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 12
2014 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exลลิตา พลมณี, "สังเคราะห์พอลิแลกติกแอสิดด้วยพอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่น. (ขอรับอนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์)", Kasetsart University, 2014
2014 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนิกา ชื่นแสงจันทร์, "กรรมวิธีการสังเคราะห์พอลิแลกติกแอสิด", Kasetsart University, 2014
2014 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดบใช้เทคนิคปลอดเชื้อ", Kasetsart University, 2014
2014 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exณัฐภาส ผู้พัฒน์, exณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ, exโยธกา ปัชชา, "กรรมวิธีการผลิตเซลล์สาหร่ายขนาดเล็กในถาดเขย่า", Kasetsart University, 2014
2014 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exชิราวุฒิ เพชรเย็น , exลลิตา พลมณี, "กรรมวิธีสังเคราะห์พอลิแลกติกแอสิดด้วยพอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่น", Kasetsart University, 2014
2014 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exอัครชัย ปรักกมะกุล, exวิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, exประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, exธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, "กรรมวิธีการผลิตอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์และฟรักโทสจากแก่นตะวัน", Kasetsart University, 2014
2014 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exชิราวุฒิ เพชรเย็น , exชนิกา ชื่นแสงจันทร์, "กรรมวิธีการสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิด", Kasetsart University, 2014
2014 exวรรณา ชูฤทธิ์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exสมฤทัย สิงหสุวรรณ, exณัฐภาส ผู้พัฒน์. , "กรรมวิธีการเตรียมเซลล์สาหร่าย Chlorella protothecoides (UTEX 25), Chlorella sp. (WU-W05) และ Chlorella sp. (SRU-1) แบบใช้แสงเพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปผลิตไบโอดีเซล", มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2014
2014 exวรรณา ชูฤทธิ์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exสมฤทัย สิงหสุวรรณ, exณัฐภาส ผู้พัฒน์. , "กรรมวิธีการเตรียมเซลล์สาหร่าย Chlorella sp. (WU-W05) แบบมืด เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปผลิตไบโอดีเซล", สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช, 2014
2014 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แบบต่อเนื่องของเรซินคอมพาวด์เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/ฟลาวร์-พอลิเอสเทอร์ย่อยสลายได้โดยกระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2014
2014 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exมลนพรรษ สงพิมพ์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการเตรียมเอนไซม์อินเวอร์เทสดิบจากยีสต์ Candida guilliermondii TISTR 5844", Kasetsart University, 2014
2014 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "กาวน้ำจากน้ำยางธรรมชาติกับเรซินลูกผสมและกรรมวิธี", Kasetsart University, 2014

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=15&BudgetYear=2014]