Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ไทย, 2534
  • วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2538
  • Ph.D.(Sciences pour L ingenieur), Universite de Mulhouse, ฝรั่งเศส, 2547

  Expertise Cloud

  Adhesion propertyAlbuminantioxidantantioxidant activityAtomic Force Microscopy (AFM)Bacterial cellulosebiomaterialsblended yarnblendingcellulose fiberCellulose nanocrystalCellulose nanocrystalsChitosancoir fibercompositecompositesCompressive strengthcottoncytotoxicityDNAdyeingedible filmEriEri silkfiber pullout testfilmFilter paperfrictional propertiesglucomannanhandmade paperhemp fibreitaconic acidKawabata evaluation systemmechanical propertiesmechanical propertynatural dyesNatural rubberNatural Rubber (NR)non-rubber componentsOil palm trunk fiberpalm fiberpalm fibrePERMEABILITYPhoto-degradationPhysical propertiesPineapple fiber paperpineapple leaf fiberPLApoly(acrylic acid) (PAA)poly(allylamine hydrochloride) (PAH)polyelectrolyte complexpolyethylene (PE)polyethylene compositepolylactic-epoxidized natural rubberRambutan peelRice strawScaffoldsericinsilaneSound absorptionSugarcane bagasseSulphur crosslinkingSurface Treatmentthermal propertiesthermal propertywater hyacinth fiberกระดาษกระดาษซับน้ำมันคอมพอสิตไคโตซานฉนวนกันความร้อนฉนวนดูดซับเสียงชานอ้อยเซริซินทะลายปาล์มน้ำมันนอนวูฟเวนบรรจุภัณฑ์โปรตีนไฮโดรไลเสทผักตบชวาผ้าไหมฝ้ายฟางข้าวยีนส์ระเบิดด้วยไอน้ำสมบัติเชิงกลสมบัติทางกายภาพสับปะรดสิ่งทอสีไดเร็กท์สีรีแอคทีฟเส้นด้ายเส้นใยจากฟางข้าวเส้นใยธรรมชาติเส้นใยไผ่เส้นใยลำต้นปาล์มเส้นใยสับปะรดเส้นใยไหมอีรี่ไหมอีรี่อัลบูมินอาคาร

  Interest

  สิ่งทอและโพลิเมอร์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 61 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 41 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 146 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 54 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 92 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 41 เรื่อง (เชิงวิชาการ 37 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 11 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (385)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Phase behavior and coacervation of aqueous poly(acrylic acid)-poly(allylamine) solutionsChollakup R., Chollakup R., Smitthipong W., Smitthipong W., Eisenbach C., Eisenbach C., Tirrell M., Tirrell M.2010Macromolecules
  43(5),pp. 2518-2528
  196
  2Processing of cassava waste for improved biomass utilizationSriroth K., Sriroth K., Chollakup R., Chotineeranat S., Piyachomkwan K., Oates C.2000Bioresource Technology
  71(1),pp. 63-69
  166
  3Polyelectrolyte molecular weight and salt effects on the phase behavior and coacervation of aqueous solutions of poly(acrylic acid) sodium salt and poly(allylamine) hydrochlorideChollakup R., Chollakup R., Beck J., Dirnberger K., Tirrell M., Tirrell M., Eisenbach C., Eisenbach C.2013Macromolecules
  46(6),pp. 2376-2390
  135
  4Effect of cellulose nanocrystals from sugarcane bagasse on whey protein isolate-based filmsSukyai P., Anongjanya P., Bunyahwuthakul N., Kongsin K., Harnkarnsujarit N., Sukatta U., Sothornvit R., Chollakup R.2018Food Research International
  107,pp. 528-535
  92
  5Pineapple leaf fiber reinforced thermoplastic composites: Effects of fiber length and fiber content on their characteristicsChollakup R., Tantatherdtam R., Ujjin S., Sriroth K.2011Journal of Applied Polymer Science
  119(4),pp. 1952-1960
  82
  6Antioxidant and antibacterial activities of cassava starch and whey protein blend films containing rambutan peel extract and cinnamon oil for active packagingChollakup R., Pongburoos S., Boonsong W., Khanoonkon N., Kongsin K., Sothornvit R., Sukyai P., Sukatta U., Harnkarnsujarit N.2020LWT
  130
  69
  7Utilizing cellulose from sugarcane bagasse mixed with poly(vinyl alcohol) for tissue engineering scaffold fabricationLam N.T., Chollakup R., Smitthipong W., Nimchua T., Sukyai P.2017Industrial Crops and Products
  100,pp. 183-197
  59
  8Degradation of polycarbonate by a polyester-degrading strain, Amycolatopsis sp. strain HT-6Pranamuda H., Chollakup R., Tokiwa Y., Tokiwa Y.1999Applied and Environmental Microbiology
  65(9),pp. 4220-4222
  52
  9Characterization of Cellulose Nanocrystals Extracted from Sugarcane Bagasse for Potential Biomedical MaterialsLam N., Chollakup R., Smitthipong W., Nimchua T., Sukyai P.2017Sugar Tech
  19(5),pp. 539-552
  40
  10Effect of pineapple leaf fiber-reinforced thermoplastic starch/poly(lactic acid) green composite: Mechanical, viscosity, and water resistance propertiesSmitthipong W., Tantatherdtam R., Chollakup R.2015Journal of Thermoplastic Composite Materials
  28(5),pp. 717-729
  31
  11Polyethylene green composites reinforced with cellulose fibers (coir and palm fibers): Effect of fiber surface treatment and fiber contentChollakup R., Smitthipong W., Kongtud W., Tantatherdtam R.2013Journal of Adhesion Science and Technology
  27(12),pp. 1290-1300
  30
  12Extracted sericin from silk waste for film formationSothornvit R., Chollakup R., Suwanruji P.2010Songklanakarin Journal of Science and Technology
  32(1),pp. 17-22
  28
  13Modification of pineapple leaf fiber surfaces with silane and isocyanate for reinforcing thermoplasticSuwanruji P., Tuechart T., Smitthipong W., Chollakup R.2017Journal of Thermoplastic Composite Materials
  30(10),pp. 1344-1360
  22
  14Effect of blending factors on eri silk and cotton blended yarn and fabric characteristicsChollakup R., Suesat J., Ujjin S.2008Macromolecular Symposia
  264(1),pp. 44-49
  17
  15Tactile sensory analysis applied to silk/cotton knitted fabricsChollakup R., Chollakup R., Sinoimeri A., Philippe F., Schacher L., Adolphe D.2004International Journal of Clothing Science and Technology
  16(1-2),pp. 132-140
  15
  16Noncovalent sericin-chitosan scaffold: Physical properties and low cytotoxicity effectChollakup R., Uttayarat P., Chworos A., Smitthipong W., Smitthipong W.2020International Journal of Molecular Sciences
  21(3)
  15
  17Effect of non-rubber components on properties of sulphur crosslinked natural rubbersSmitthipong W., Tantatherdtam R., Rungsanthien K., Suwanruji P., Sriroth K., Radabutra S., Thanawan S., Vallat M., Nardin M., Mougin K., Chollakup R.2014Advanced Materials Research
  844,pp. 345-348
  14
  18Natural Fiber Composites: Review of Recent Automotive TrendsWitayakran S., Smitthipong W., Wangpradid R., Chollakup R., Clouston P.L.2020Encyclopedia of Renewable and Sustainable Materials: Volume 1-5
  1-5,pp. 166-174
  12
  19Properties of sericin-glucomannan composite filmsSothornvit R., Chollakup R.2009International Journal of Food Science and Technology
  44(7),pp. 1395-1400
  11
  20New approach on structure-property relationships of stabilized natural rubbersChollakup R., Suwanruji P., Tantatherdtam R., Smitthipong W., Smitthipong W.2019Journal of Polymer Research
  26(2)
  10
  21Effects of Blending Parameters on the Cross-section Fiber Migration of Silk/Cotton BlendsChollakup R., Chollakup R., Osselin J., Sinoimeri A., Drean J.2008Textile Research Journal
  78(4),pp. 361-369
  10
  22Chemical structure, thermal and mechanical properties of poly(nucleotide)-cationic amphiphile filmsChollakup R., Smitthipong W.2012Polymer Chemistry
  3(9),pp. 2350-2354
  9
  23Development of rice straw paper coated with pomelo peel extract for bio-based and antibacterial packagingChollakup R., Kongtud W., Sukatta U., Piriyasatits K., Premchookiat M., Jarerat A.2020Key Engineering Materials
  847 KEM,pp. 141-146
  9
  24Initial properties and ageing behaviour of pineapple leaf and palm fibre as reinforcement for polypropyleneChollakup R., Chollakup R., Askanian H., Delor-Jestin F.2017Journal of Thermoplastic Composite Materials
  30(2),pp. 174-195
  9
  25Rambutan (Nephelium lappaceum) peel extract: Antimicrobial and antioxidant activities and its application as a bioactive compound in whey protein isolate filmSukatta U., Rugthaworn P., Khanoonkon N., Anongjanya P., Kongsin K., Sukyai P., Harnkarnsujarit N., Sothornvit R., Chollakup R.2021Songklanakarin Journal of Science and Technology
  43(1),pp. 37-44
  9
  26Biosynthesized poly(3-hydroxybutyrate) on coated pineapple leaf fiber papers for biodegradable packaging applicationVaithanomsat P., Kongsin K., Trakunjae C., Trakunjae C., Boonyarit J., Jarerat A., Sudesh K., Chollakup R.2021Polymers
  13(11)
  9
  27Bio-synthesis of itaconic acid as an anti-crease finish for cellulosic fiber fabricBoondaeng A., Suwanruji P., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Janchai P., Apipatpapha T., Chanka N., Chollakup R.2021RSC Advances
  11(42),pp. 25943-25950
  8
  28Environmentally friendly coupling agents for natural fibre compositesChollakup R., Smitthipong W., Suwanruji P.2012RSC Green Chemistry
  1,pp. 161-182
  8
  29An improved dewatering performance in cassava starch process by a pressure filterSriroth K., Walapatit S., Chollakup R., Chotineeranat S., Piyachomkwan K., Oates C.G.1999Starch/Staerke
  51(11-12),pp. 383-388
  7
  30Specific interaction of DNA-functionalized polymer colloidsChollakup R., Smitthipong W., Chworos A.2010Polymer Chemistry
  1(5),pp. 658-662
  7
  31Development of oil palm empty fruit bunch fiber reinforced epoxy composites for bumper beam in automobileWitayakran S., Kongtud W., Boonyarit J., Smitthipong W., Chollakup R.2017Key Engineering Materials
  751 KEM,pp. 779-784
  7
  32Application of Kawabata evaluation system for the tactile properties of woven silk fabrics in textile industryPhoophat P., Kumphai P., Suwonsichon S., Boonyarit J., Plangmon C., Chollakup R.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  6
  33Eco-friendly rice straw paper coated with longan (Dimocarpus longan) peel extract as bio-based and antibacterial packagingChollakup R., Kongtud W., Sukatta U., Premchookiat M., Piriyasatits K., Nimitkeatkai H., Jarerat A.2021Polymers
  13(18)
  6
  34DNA-functionalized polystyrene particles and their controlled self-assemblyChollakup R., Smitthipong W., Chworos A., Chworos A.2014RSC Advances
  4(58),pp. 30648-30653
  6
  35The albumin/starch scaffold and its biocompatibility with living cellsPrasopdee T., Sinthuvanich C., Chollakup R., Uttayarat P., Smitthipong W., Smitthipong W., Smitthipong W.2021Materials Today Communications
  27
  6
  36Influence of non-rubber components on NR surface modification by chlorinationVallat M., Radabutra S., Radabutra S., Thanawan S., Bresson B., Chollakup R., Rungsanthien K., Suwanruji P., Sriroth K., Smitthipong W., Mougin K.2014Advanced Materials Research
  844,pp. 369-372
  6
  37UV-protection property of Eri silk fabric dyed with natural dyes for eco-friendly textilesRungruangkitkrai N., Mongkholrattanasit R., Phoophat P., Chartvivatpornchai N., Sirimungkararat S., Wongkasem K., Tuntariyanond P., Nithithongsakol N., Chollakup R.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  5
  38Characteristics of Thai hybrid silk fibres from different portions of the cocoon layer wastes: Feasibility in blending with cotton fibreChollakup R., Chollakup R., Shinoimeri A., Dréan J.2004Journal of Insect Biotechnology and Sericology
  73(1),pp. 39-45
  5
  39Supramolecular cooperative-assembly of polyelectrolyte filmsChollakup R., Smitthipong W., Chworos A., Chworos A.2013RSC Advances
  3(14),pp. 4745-4749
  5
  40Influence of Eri silk fibre on the physical characteristics and dyeing properties of Eri silk/cotton blended yarnChollakup R., Suesat J., Ujjin S.2010Coloration Technology
  126(1),pp. 42-47
  4
  41Silk Waste/Cotton Blended Yarns in Cotton Microspinning: Physical Properties and Fibre Arrangement of Blended YarnChollakup R., Chollakup R., Sinoimeri A., Osselin J., Frydrych R., Drean J.2005Research Journal of Textile and Apparel
  9(4),pp. 57-69
  4
  42Formation and characterization of BC and BC-paper pulp films for packaging applicationPradipasena P., Chollakup R., Tantratian S.2018Journal of Thermoplastic Composite Materials
  31(4),pp. 500-513
  3
  43Enhanced antimicrobial effectiveness of synergistic mixtures of rambutan peel extract and cinnamon essential oil on food spoilage bacteria and bio-based food packagingKhanoonkon N., Rugthaworn P., Kongsin K., Sukyai P., Harnkarnsujarit N., Sothornvit R., Chollakup R., Sukatta U.2022Journal of Food Safety
  3
  44Effect of flame retardant on the physical and mechanical properties of natural rubber and sugarcane bagasse compositesYotkuna K., Chollakup R., Imboon T., Kannan V., Thongmee S.2021Journal of Polymer Research
  28(12)
  3
  45Pineapple leaf fiber supply chain analysis for the sustainability of community enterprise: A case study in ThailandApipatpapha T., Ongkunaruk P., Chollakup R.2022IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  1074(1)
  2
  46Eri silk as blended material with cotton for ring spinningChollakup R., Chollakup R., Lopez L., Sinoimeri A., Dréan J.2004Textile Asia
  35(7),pp. 25-27
  2
  47Effect of palm fiber on photo and Thermo-Degradation of polyethylene compositesSmitthipong W., Chollakup R., Chollakup R., Kongtad W., Delor-Jestin F.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(6),pp. 908-915
  1
  48Evolution of mulbery and non-mulberry silk fibers for textile applicationsChollakup R., Smitthipong W.2012Silk: Properties, Production and Uses
  ,pp. 41-86
  1
  49The Influence of Silk/Cotton Blending in Microspinning on the Tactile Feeling of Knitted FabricsChollakup R., Chollakup R., Schacher L., Sinoimeri A., Adolphe D.C.2005Research Journal of Textile and Apparel
  9(3),pp. 71-79
  1
  50Factors affecting sericin hydrolysis and application of sericin hydrolysate in sericin filmsMeerasri J., Chollakup R., Sothornvit R.2022RSC Advances
  12(44),pp. 28441-28450
  1
  51Utilization of pineapple leaf fiber mixed with banana or cattail stem fibers and their paper physical properties for application in packagingSrichola P., Boonyarit J., Kongtud W., Chollakup R.2022Agriculture and Natural Resources
  56(6),pp. 1103-1112
  1
  52Investigation of physico-chemical degradation through weathering acceleration of hemp/PLA biocomposite: thermal analysisHedthong R., Kittikorn T., Damsongsee P., Kadea S., Khanoonkon N., Witayakran S., Chatakanonda P., Chollakup R.2023Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
  0
  53Finding conditions in reprocessing of glass wool waste as a heat insulatorChunthum S., Pramuanjaroenkij A., Pramuanjaroenkij A., Phankhoksoong S., Chollakup R., Kakac S.2022Isi Bilimi Ve Teknigi Dergisi/ Journal of Thermal Science and Technology
  42(2),pp. 245-256
  0
  54Improvement of Pineapple Leaf Fiber Quality by Pectinase Produced from Newly Isolated Bacillus subtilis subsp. inaquosorum P4-1Vaithanomsat P., Trakunjae C., Meelaksana J., Boondaeng A., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Boonyarit J., Chollakup R.2021Fibers and Polymers
  0
  55A Study on the Woven Construction of Fabric Dyed with Natural Indigo Dye and Finishing for Applying to Product Design for Home Textile ProductsChollakup R., Chollakup R., Rungruangkitkrai N., Apipatpapha T., Witayakran S., Nithithongsakol N., Mongkholrattanasit R.2021Autex Research Journal
  0
  56Biosynthesis of Silver Nanoparticles Enhanced Antibacterial Silk Face CoveringPhromphen P., Sukatta U., Rugthaworn P., Boonyarit J., Phoophat P., Rungruangkitkrai N., Tuntariyanond P., Chartvivatpornchai N., Apipatpapha T., Chollakup R.2023Journal of Natural Fibers
  20(2)
  0
  57Pineapple/cotton blended yarns and fabrics : Physical and dyeing propertiesUjjin S., Chollakup R., Pasukdee W.2006Proceedings - International Fiber Conference 2006: Extreme and Aesthetic Textiles, IFC 2006
  ,pp. 671-672
  0
  58Characterization of polylactic-epoxidized natural rubber/modified cellulosic fiber biocomposites with different silane coupling agentsKadea S., Seekaew J., Thongmala S., Hedthong R., Khanoonkon N., Witayakran S., Chatakanonda P., Chollakup R., Kittikorn T.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  0