Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ไทย, 2534
  • วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2538
  • Ph.D.(Sciences pour L ingenieur), Universite de Mulhouse, ฝรั่งเศส, 2547

  Expertise Cloud

  Adhesion PropertyAlbuminantioxidantantioxidant activityAtomic Force Microscopy (AFM)Bacterial celluloseBiochemistrybiomaterialsblended yarnblendingcellulose fibercellulose nanocrystalCellulose nanocrystalsChemical degradationchitosancoir fibercompositeComposite materialscompositesCompressive strengthcottoncytotoxicityDecolorizationDNAdyeingedible filmEnvironmentally Friendly ProductsEriEri silkFace masksfiber pullout testFibersfilmFilter paperfrictional propertiesGlass transitionglucomannanhandmade paperhemp fiberHemp fibreHot pressingitaconic acidKawabata evaluation systemmechanical propertiesMechanical propertymelt spinningnatural dyesNatural fibersNatural rubberNatural Rubber (NR)Non-Rubber ComponentsOil palm trunk fiberpalm fiberPalm fibrePaperpermeabilityphoto-degradationphysical propertiesPineapple fiber paperpineapple leaf fiberPLApoly(acrylic acid) (PAA)poly(allylamine hydrochloride) (PAH)Poly(lactic acid)polyelectrolyte complexpolyethylene compositePolyethylene terephthalatesPolylactic acidpolylactic-epoxidized natural rubberPolysaccharidesRambutan peelReducing agentsRice strawScaffoldsericinsilanesound absorptionSpinning (fibers)Sugarcane bagasseSulphur CrosslinkingSurface TreatmentsurfactantThermal conductivityThermal Insulationthermal propertiesthermal propertywater hyacinth fiberกระดาษกระดาษหัตถกรรมการเข้ากันได้กับสิ่งมีชีวิตคอมพอสิตไคโตซานฉนวนดูดซับเสียงบรรจุภัณฑ์ผักตบชวาฝ้ายเส้นใยธรรมชาติเส้นใยไผ่เส้นใยสับปะรดไหมอีรี่

  Interest

  สิ่งทอและโพลิเมอร์

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 71 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 32 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 36 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 41 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 163 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 67 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 96 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 11 เรื่อง (Unknown 11 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 41 เรื่อง (เชิงวิชาการ 37 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 11 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (421)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Phase behavior and coacervation of aqueous poly(acrylic acid)-poly(allylamine) solutionsChollakup R., Chollakup R., Smitthipong W., Smitthipong W., Eisenbach C., Eisenbach C., Tirrell M., Tirrell M.2010Macromolecules
  43(5),pp. 2518-2528
  212
  2Processing of cassava waste for improved biomass utilizationSriroth K., Sriroth K., Chollakup R., Chotineeranat S., Piyachomkwan K., Oates C.2000Bioresource Technology
  71(1),pp. 63-69
  178
  3Polyelectrolyte molecular weight and salt effects on the phase behavior and coacervation of aqueous solutions of poly(acrylic acid) sodium salt and poly(allylamine) hydrochlorideChollakup R., Chollakup R., Beck J., Dirnberger K., Tirrell M., Tirrell M., Eisenbach C., Eisenbach C.2013Macromolecules
  46(6),pp. 2376-2390
  150
  4Effect of cellulose nanocrystals from sugarcane bagasse on whey protein isolate-based filmsSukyai P., Anongjanya P., Bunyahwuthakul N., Kongsin K., Harnkarnsujarit N., Sukatta U., Sothornvit R., Chollakup R.2018Food Research International
  107,pp. 528-535
  122
  5Antioxidant and antibacterial activities of cassava starch and whey protein blend films containing rambutan peel extract and cinnamon oil for active packagingChollakup R., Pongburoos S., Boonsong W., Khanoonkon N., Kongsin K., Sothornvit R., Sukyai P., Sukatta U., Harnkarnsujarit N.2020LWT
  130
  108
  6Pineapple leaf fiber reinforced thermoplastic composites: Effects of fiber length and fiber content on their characteristicsChollakup R., Tantatherdtam R., Ujjin S., Sriroth K.2011Journal of Applied Polymer Science
  119(4),pp. 1952-1960
  91
  7Utilizing cellulose from sugarcane bagasse mixed with poly(vinyl alcohol) for tissue engineering scaffold fabricationLam N.T., Chollakup R., Smitthipong W., Nimchua T., Sukyai P.2017Industrial Crops and Products
  100,pp. 183-197
  68
  8Degradation of polycarbonate by a polyester-degrading strain, Amycolatopsis sp. strain HT-6Pranamuda H., Chollakup R., Tokiwa Y., Tokiwa Y.1999Applied and Environmental Microbiology
  65(9),pp. 4220-4222
  55
  9Characterization of Cellulose Nanocrystals Extracted from Sugarcane Bagasse for Potential Biomedical MaterialsLam N., Chollakup R., Smitthipong W., Nimchua T., Sukyai P.2017Sugar Tech
  19(5),pp. 539-552
  51
  10Polyethylene green composites reinforced with cellulose fibers (coir and palm fibers): Effect of fiber surface treatment and fiber contentChollakup R., Smitthipong W., Kongtud W., Tantatherdtam R.2013Journal of Adhesion Science and Technology
  27(12),pp. 1290-1300
  34
  11Effect of pineapple leaf fiber-reinforced thermoplastic starch/poly(lactic acid) green composite: Mechanical, viscosity, and water resistance propertiesSmitthipong W., Tantatherdtam R., Chollakup R.2015Journal of Thermoplastic Composite Materials
  28(5),pp. 717-729
  32
  12Extracted sericin from silk waste for film formationSothornvit R., Chollakup R., Suwanruji P.2010Songklanakarin Journal of Science and Technology
  32(1),pp. 17-22
  30
  13Modification of pineapple leaf fiber surfaces with silane and isocyanate for reinforcing thermoplasticSuwanruji P., Tuechart T., Smitthipong W., Chollakup R.2017Journal of Thermoplastic Composite Materials
  30(10),pp. 1344-1360
  25
  14Noncovalent sericin-chitosan scaffold: Physical properties and low cytotoxicity effectChollakup R., Uttayarat P., Chworos A., Smitthipong W., Smitthipong W.2020International Journal of Molecular Sciences
  21(3)
  21
  15Effect of non-rubber components on properties of sulphur crosslinked natural rubbersSmitthipong W., Tantatherdtam R., Rungsanthien K., Suwanruji P., Sriroth K., Radabutra S., Thanawan S., Vallat M., Nardin M., Mougin K., Chollakup R.2014Advanced Materials Research
  844,pp. 345-348
  20
  16Effect of blending factors on eri silk and cotton blended yarn and fabric characteristicsChollakup R., Suesat J., Ujjin S.2008Macromolecular Symposia
  264(1),pp. 44-49
  18
  17Tactile sensory analysis applied to silk/cotton knitted fabricsChollakup R., Chollakup R., Sinoimeri A., Philippe F., Schacher L., Adolphe D.2004International Journal of Clothing Science and Technology
  16(1-2),pp. 132-140
  16
  18New approach on structure-property relationships of stabilized natural rubbersChollakup R., Suwanruji P., Tantatherdtam R., Smitthipong W., Smitthipong W.2019Journal of Polymer Research
  26(2)
  15
  19Natural Fiber Composites: Review of Recent Automotive TrendsWitayakran S., Smitthipong W., Wangpradid R., Chollakup R., Clouston P.L.2020Encyclopedia of Renewable and Sustainable Materials: Volume 1-5
  1-5,pp. 166-174
  15
  20Prospects for rambutan peel extract as natural antioxidant on the aging properties of vulcanized natural rubberSukatta U., Rugthaworn P., Seangyen W., Tantaterdtam R., Smitthipong W., Chollakup R.2021SPE Polymers
  2(3),pp. 199-209
  11
  21Properties of sericin-glucomannan composite filmsSothornvit R., Chollakup R.2009International Journal of Food Science and Technology
  44(7),pp. 1395-1400
  11
  22Effects of Blending Parameters on the Cross-section Fiber Migration of Silk/Cotton BlendsChollakup R., Chollakup R., Osselin J., Sinoimeri A., Drean J.2008Textile Research Journal
  78(4),pp. 361-369
  10
  23Chemical structure, thermal and mechanical properties of poly(nucleotide)-cationic amphiphile filmsChollakup R., Smitthipong W.2012Polymer Chemistry
  3(9),pp. 2350-2354
  10
  24Biosynthesized poly(3-hydroxybutyrate) on coated pineapple leaf fiber papers for biodegradable packaging applicationVaithanomsat P., Kongsin K., Trakunjae C., Trakunjae C., Boonyarit J., Jarerat A., Sudesh K., Chollakup R.2021Polymers
  13(11)
  10
  25Bio-synthesis of itaconic acid as an anti-crease finish for cellulosic fiber fabricBoondaeng A., Suwanruji P., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Janchai P., Apipatpapha T., Chanka N., Chollakup R.2021RSC Advances
  11(42),pp. 25943-25950
  10
  26Initial properties and ageing behaviour of pineapple leaf and palm fibre as reinforcement for polypropyleneChollakup R., Chollakup R., Askanian H., Delor-Jestin F.2017Journal of Thermoplastic Composite Materials
  30(2),pp. 174-195
  10
  27Development of oil palm empty fruit bunch fiber reinforced epoxy composites for bumper beam in automobileWitayakran S., Kongtud W., Boonyarit J., Smitthipong W., Chollakup R.2017Key Engineering Materials
  751 KEM,pp. 779-784
  10
  28Eco-friendly rice straw paper coated with longan (Dimocarpus longan) peel extract as bio-based and antibacterial packagingChollakup R., Kongtud W., Sukatta U., Premchookiat M., Piriyasatits K., Nimitkeatkai H., Jarerat A.2021Polymers
  13(18)
  10
  29Application of Kawabata evaluation system for the tactile properties of woven silk fabrics in textile industryPhoophat P., Kumphai P., Suwonsichon S., Boonyarit J., Plangmon C., Chollakup R.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  9
  30Rambutan (Nephelium lappaceum) peel extract: Antimicrobial and antioxidant activities and its application as a bioactive compound in whey protein isolate filmSukatta U., Rugthaworn P., Khanoonkon N., Anongjanya P., Kongsin K., Sukyai P., Harnkarnsujarit N., Sothornvit R., Chollakup R.2021Songklanakarin Journal of Science and Technology
  43(1),pp. 37-44
  9
  31Development of rice straw paper coated with pomelo peel extract for bio-based and antibacterial packagingChollakup R., Kongtud W., Sukatta U., Piriyasatits K., Premchookiat M., Jarerat A.2020Key Engineering Materials
  847 KEM,pp. 141-146
  9
  32The albumin/starch scaffold and its biocompatibility with living cellsPrasopdee T., Sinthuvanich C., Chollakup R., Uttayarat P., Smitthipong W., Smitthipong W., Smitthipong W.2021Materials Today Communications
  27
  9
  33Environmentally friendly coupling agents for natural fibre compositesChollakup R., Smitthipong W., Suwanruji P.2012RSC Green Chemistry
  1,pp. 161-182
  9
  34An improved dewatering performance in cassava starch process by a pressure filterSriroth K., Walapatit S., Chollakup R., Chotineeranat S., Piyachomkwan K., Oates C.G.1999Starch/Staerke
  51(11-12),pp. 383-388
  7
  35Influence of non-rubber components on NR surface modification by chlorinationVallat M., Radabutra S., Radabutra S., Thanawan S., Bresson B., Chollakup R., Rungsanthien K., Suwanruji P., Sriroth K., Smitthipong W., Mougin K.2014Advanced Materials Research
  844,pp. 369-372
  7
  36Specific interaction of DNA-functionalized polymer colloidsChollakup R., Smitthipong W., Chworos A.2010Polymer Chemistry
  1(5),pp. 658-662
  7
  37DNA-functionalized polystyrene particles and their controlled self-assemblyChollakup R., Smitthipong W., Chworos A., Chworos A.2014RSC Advances
  4(58),pp. 30648-30653
  6
  38UV-protection property of Eri silk fabric dyed with natural dyes for eco-friendly textilesRungruangkitkrai N., Mongkholrattanasit R., Phoophat P., Chartvivatpornchai N., Sirimungkararat S., Wongkasem K., Tuntariyanond P., Nithithongsakol N., Chollakup R.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  6
  39Characteristics of Thai hybrid silk fibres from different portions of the cocoon layer wastes: Feasibility in blending with cotton fibreChollakup R., Chollakup R., Shinoimeri A., Dréan J.2004Journal of Insect Biotechnology and Sericology
  73(1),pp. 39-45
  5
  40Supramolecular cooperative-assembly of polyelectrolyte filmsChollakup R., Smitthipong W., Chworos A., Chworos A.2013RSC Advances
  3(14),pp. 4745-4749
  5
  41Formation and characterization of BC and BC-paper pulp films for packaging applicationPradipasena P., Chollakup R., Tantratian S.2018Journal of Thermoplastic Composite Materials
  31(4),pp. 500-513
  5
  42Effect of flame retardant on the physical and mechanical properties of natural rubber and sugarcane bagasse compositesYotkuna K., Chollakup R., Imboon T., Kannan V., Thongmee S.2021Journal of Polymer Research
  28(12)
  4
  43Enhanced antimicrobial effectiveness of synergistic mixtures of rambutan peel extract and cinnamon essential oil on food spoilage bacteria and bio-based food packagingKhanoonkon N., Rugthaworn P., Kongsin K., Sukyai P., Harnkarnsujarit N., Sothornvit R., Chollakup R., Sukatta U.2022Journal of Food Safety
  4
  44Pineapple leaf fiber supply chain analysis for the sustainability of community enterprise: A case study in ThailandApipatpapha T., Ongkunaruk P., Chollakup R.2022IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  1074(1)
  4
  45Effect of Recycling PET Fabric and Bottle Grade on r-PET Fiber StructureRoungpaisan N., Srisawat N., Rungruangkitkrai N., Chartvivatpornchai N., Boonyarit J., Kittikorn T., Chollakup R.2023Polymers
  15(10)
  4
  46Influence of Eri silk fibre on the physical characteristics and dyeing properties of Eri silk/cotton blended yarnChollakup R., Suesat J., Ujjin S.2010Coloration Technology
  126(1),pp. 42-47
  4
  47Silk Waste/Cotton Blended Yarns in Cotton Microspinning: Physical Properties and Fibre Arrangement of Blended YarnChollakup R., Chollakup R., Sinoimeri A., Osselin J., Frydrych R., Drean J.2005Research Journal of Textile and Apparel
  9(4),pp. 57-69
  4
  48Influences of epoxidized natural rubber and fiber modification on injection molded-pulp/poly(lactic acid) biocomposites: Analysis of mechanical-thermal and weathering stabilityKadea S., Kittikorn T., Chollakup R., Hedthong R., Chumprasert S., Khanoonkon N., Witayakran S., Chatakanonda P.2023Industrial Crops and Products
  201
  3
  49Characterization and functional properties of novel nanocomposite sericin-based films incorporated with sericin nanoparticlesMeerasri J., Kongsin K., Chollakup R., Sothornvit R.2023Chemical Engineering Journal Advances
  16
  3
  50Factors affecting sericin hydrolysis and application of sericin hydrolysate in sericin filmsMeerasri J., Chollakup R., Sothornvit R.2022RSC Advances
  12(44),pp. 28441-28450
  2
  51Investigation of physico-chemical degradation through weathering acceleration of hemp/PLA biocomposite: thermal analysisHedthong R., Kittikorn T., Damsongsee P., Kadea S., Khanoonkon N., Witayakran S., Chatakanonda P., Chollakup R.2023Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
  2
  52Improvement of Pineapple Leaf Fiber Quality by Pectinase Produced from Newly Isolated Bacillus subtilis subsp. inaquosorum P4-1Vaithanomsat P., Trakunjae C., Meelaksana J., Boondaeng A., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Boonyarit J., Chollakup R.2021Fibers and Polymers
  2
  53The Influence of Silk/Cotton Blending in Microspinning on the Tactile Feeling of Knitted FabricsChollakup R., Chollakup R., Schacher L., Sinoimeri A., Adolphe D.C.2005Research Journal of Textile and Apparel
  9(3),pp. 71-79
  2
  54Eri silk as blended material with cotton for ring spinningChollakup R., Chollakup R., Lopez L., Sinoimeri A., Dréan J.2004Textile Asia
  35(7),pp. 25-27
  2
  55Evolution of mulbery and non-mulberry silk fibers for textile applicationsChollakup R., Smitthipong W.2012Silk: Properties, Production and Uses
  ,pp. 41-86
  1
  56Utilization of pineapple leaf fiber mixed with banana or cattail stem fibers and their paper physical properties for application in packagingSrichola P., Boonyarit J., Kongtud W., Chollakup R.2022Agriculture and Natural Resources
  56(6),pp. 1103-1112
  1
  57Biosynthesis of Silver Nanoparticles Enhanced Antibacterial Silk Face CoveringPhromphen P., Sukatta U., Rugthaworn P., Boonyarit J., Phoophat P., Rungruangkitkrai N., Tuntariyanond P., Chartvivatpornchai N., Apipatpapha T., Chollakup R.2023Journal of Natural Fibers
  20(2)
  1
  58Effect of palm fiber on photo and Thermo-Degradation of polyethylene compositesSmitthipong W., Chollakup R., Chollakup R., Kongtad W., Delor-Jestin F.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(6),pp. 908-915
  1
  59Surfactants affect urea deproteinization and subsequent prevulcanization of natural rubber latexWiroonpochit P., Sarilak D., Insuan W., Chahomchuen T., Chollakup R., Chisti Y., Hansupalak N.2024Materials Chemistry and Physics
  311
  0
  60INVESTIGATION OF FABRIC TACTILE CHARACTERISTICS FOR DIFFERENT CLOTHING BASED ON ELDERLY PERSPECTIVESPhoophat P., Soontrunnarudrungsri A., Chollakup R.2023Suranaree Journal of Science and Technology
  30(4)
  0
  61Drought Tolerant Plants’ Fiber and Recycled PET Co-Fibrous Composite as Acoustic Absorbers and Thermal InsulatorsWitthayolankowit K., Boonyarit J., Srichola P., Rungruangkitkrai N., Apipatpapha T., Chollakup R.2023Journal of Natural Fibers
  20(2)
  0
  62Melt Spinning Process Optimization of Polyethylene Terephthalate Fiber Structure and Properties from Tetron Cotton Knitted FabricRoungpaisan N., Srisawat N., Rungruangkitkrai N., Chartvivatpornchai N., Boonyarit J., Kittikorn T., Chollakup R.2023Polymers
  15(22)
  0
  63Effect of steam explosion and silanization of hemp fibers on polylactic acid biocomposites; analysis of mechanical-thermal properties and fungal biodegradationKhanoonkon N., Kongsin K., Jampanit W., Chanwetwirot C., Malakul R., Chollakup R., Witayakran‬ S., Chatakanonda P., Boonyarit J., Kittikorn T.2023Journal of Thermoplastic Composite Materials
  0
  64Synergistic effects of thyme and oregano essential oil combinations for enhanced functional properties of sericin/pectin filmMeerasri J., Sukatta U., Rugthaworn P., Klinsukhon K., Khacharat L., Sakayaroj S., Chollakup R., Sothornvit R.2024International Journal of Biological Macromolecules
  263
  0
  65Finding conditions in reprocessing of glass wool waste as a heat insulatorChunthum S., Pramuanjaroenkij A., Pramuanjaroenkij A., Phankhoksoong S., Chollakup R., Kakac S.2022Isi Bilimi Ve Teknigi Dergisi/ Journal of Thermal Science and Technology
  42(2),pp. 245-256
  0
  66A Study on the Woven Construction of Fabric Dyed with Natural Indigo Dye and Finishing for Applying to Product Design for Home Textile ProductsChollakup R., Chollakup R., Rungruangkitkrai N., Apipatpapha T., Witayakran S., Nithithongsakol N., Mongkholrattanasit R.2021Autex Research Journal
  0
  67Pineapple/cotton blended yarns and fabrics : Physical and dyeing propertiesUjjin S., Chollakup R., Pasukdee W.2006Proceedings - International Fiber Conference 2006: Extreme and Aesthetic Textiles, IFC 2006
  ,pp. 671-672
  0
  68Characterization of polylactic-epoxidized natural rubber/modified cellulosic fiber biocomposites with different silane coupling agentsKadea S., Seekaew J., Thongmala S., Hedthong R., Khanoonkon N., Witayakran S., Chatakanonda P., Chollakup R., Kittikorn T.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  0