ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

16

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

acid hydrolysisantimicrobial activityantioxidantAntioxidant activitybiodieselbiomasscassavaCassava starchCellulosecellulose fiberChemical compositionChitosancoir fibercompositecompositescottonCrude glycerolDyeingEri silkEssential oilEucalyptus camaldulensisfast growing treeglucomannanGlycerolHandmade paperHevea brasiliensisLatexLovastatinMECHANICAL PROPERTIESmechanical propertynatural rubberoil palm trunk fiberPACKAGINGPAPERphysical propertiesPLApolyethylene compositeRice strawrice straw paperSilksteam explosionsugarcane bagassetanninกระดาษกระดาษพิเศษกระดาษฟางข้าวกระดาษหัตถกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไคโตซานชานอ้อยชีวมวลเชื้อเพลิงชีวมวลเซลลูโลสนาโนเซลลูโลสน้ำมันหอมระเหยบรรจุภัณฑ์ใบสับปะรดปาล์มน้ำมันแป้งมันสำปะหลังผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพฝ้ายพลังงานพลังงานชีวมวลพลังงานทดแทนฟางข้าวไม้โตเร็วยางธรรมชาติยางพารายูคาลิปตัสระบบวนเกษตรระเบิดด้วยไอน้ำฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันเศษเหลือทิ้งสมบัติเชิงกลสมบัติเชิงกลของกระดาษสมบัติทางกายภาพสมุนไพรสารควบคุมความหนืดสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านออกซิเดชันสารประกอบฟีนอลิกสารโลวาสตาตินสารสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสิ่งทอเส้นใยเส้นใยธรรมชาติเส้นใยไผ่เส้นใยลำต้นปาล์มเส้นใยสับปะรดเส้นใยไหมอีรี่เสม็ดขาวไหมไหมอีรี่เอทานอลเอทิลีนไฮโดรเจลไฮโดรเจล (hydrogel)

Executives


Persons (ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)

Avata

ดร. พรพรรณ สิระมนต์, นักวิจัย

E-Mail: aappps@ku.ac.th Tel.0-2942-8600 ต่อ 402

Avata

นาย ยุทธนา บรรจง, นักวิจัย

E-Mail: aapynb@ku.ac.th Tel.029428600-3 ต่อ101


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 28 คน (นักวิจัย ชำนาญการ 3 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 3 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 4 คน, นักวิจัย 18 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 6 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 3.12 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 173 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 105 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 129 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 207 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 142 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 162 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 205 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 128 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 146 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 452 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 144 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 308 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 19 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 18 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 148 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 124 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 16 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 78 รางวัล (เกียรติบัตร 17 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 32 รางวัล, ประชุมวิชาการ 29 รางวัล)