ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

acid hydrolysisActive packagingannealingantimicrobial activityantioxidantAntioxidant activitybanana peelBiodegradablebiodieselbiological controlBiomassbleachingcassavaCassava starchcellulosecellulose fiberChemical compositionChitosanCholesterolcitric acidCoir fibercompositecompositescottonCrude glycerolDPPH assayDyeingEri silkEssential oilethanolEucalyptus camaldulensisExtractionextrusionFast growing treeglucomannanGlycerolHandmade paperHevea brasiliensisLatexLovastatinMechanical propertiesmechanical propertyMonascus purpureusNanotechnologyNatural dyenatural rubberoil palmoil palm trunk fiberPACKAGINGpalm fibrePAPERphysical propertiesPLApolyethylene compositerice strawRice straw paperSilkSteam explosionsugarcane bagassetanninกระดาษกระดาษพิเศษกระดาษฟางข้าวกระดาษหัตถกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไคโตซานชานอ้อยชีวมวลเชื้อเพลิงชีวมวลเซลลูโลสนาโนเซลลูโลสน้ำมันหอมระเหยบรรจุภัณฑ์ใบสับปะรดปาล์มน้ำมันแป้งมันสำปะหลังผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพฝ้ายพลังงานพลังงานทดแทนฟางข้าวไม้โตเร็วยางพาราฤทธิ์ต้านออกซิเดชันเศษเหลือทิ้งสมบัติเชิงกลสมบัติทางกายภาพสารต้านอนุมูลอิสระสารโลวาสตาตินสารสกัดสิ่งทอเส้นใยเส้นใยธรรมชาติเส้นใยไผ่เส้นใยสับปะรดไหมอีรี่เอทิลีนไฮโดรเจล (hydrogel)

Executives


Persons (ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)

Avata

ดร. พรพรรณ สิระมนต์, นักวิจัย

E-Mail: aappps@ku.ac.th Tel.0-2942-8600 ต่อ 402

Avata

นาย ยุทธนา บรรจง, นักวิจัย

E-Mail: aapynb@ku.ac.th Tel.029428600-3 ต่อ101


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 31 คน (นักวิจัย ชำนาญการ 3 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 3 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 3 คน, นักวิจัย 22 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 6 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 3.12 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 151 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 83 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 119 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 251 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 170 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 193 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 209 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 131 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 150 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 482 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 158 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 324 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 21 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 19 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 148 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 124 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 16 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 101 รางวัล (เกียรติบัตร 18 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 48 รางวัล, ประชุมวิชาการ 35 รางวัล)