ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

31

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

acid hydrolysisannealingantimicrobial activityantioxidantAntioxidant activityBamboobanana peelBiodegradablebiodieselbiological controlbiomasscassavaCassava starchcellulosecellulose fiberChemical compositionChitosanCholesterolcitric acidcoir fibercompositecompositescottonCrude glycerolDPPH assayDyeingEri silkEssential oilethanolEucalyptus camaldulensisExtractionFast growing treeglucomannanGlycerolhandmade paperHevea brasiliensisLatexLovastatinMECHANICAL PROPERTIESmechanical propertynatural rubberOil palm trunk fiberPACKAGINGPAPERphysical propertiesPLApolyethylene compositeRice strawrice straw paperSilkSteam explosionsugarcane bagassetanninกระดาษกระดาษพิเศษกระดาษฟางข้าวกระดาษหัตถกรรมกล้วยไม้สกุลหวายการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไคโตซานชานอ้อยชีวมวลเชื้อเพลิงชีวมวลเซลลูโลสเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชนาโนเซลลูโลสน้ำมันหอมระเหยบรรจุภัณฑ์ใบสับปะรดปาล์มน้ำมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแป้งมันสำปะหลังผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพฝ้ายพลังงานพลังงานทดแทนฟางข้าวมันสำปะหลังไม้โตเร็วยางพาราฤทธิ์ต้านออกซิเดชันเศษเหลือทิ้งสมบัติเชิงกลสมบัติทางกายภาพสับปะรดสารต้านอนุมูลอิสระสารโลวาสตาตินสารสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสิ่งทอเส้นใยเส้นใยธรรมชาติเส้นใยไผ่เส้นใยสับปะรดไหมอีรี่เอทิลีนไฮโดรเจลไฮโดรเจล (hydrogel)

Executives


Persons (ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)

Avata

นาย ชัยพร สามพุ่มพวง

chaiyporn.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428600

Avata

ดร. อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

udomlak.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-9428600-3 ต่อ 402

Avata

ดร. ปฐมา จาตกานนท์

pathama.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2940-5634

Avata

ดร. รังสิมา ชลคุป

rungsima.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8600-3

Avata

ดร. ประภัสสร รักถาวร

prapassorn.r@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-9428600-3/402

Avata

นาย ยุทธนา บรรจง

yutthana.b@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428600-3 ต่อ101

Avata

ดร. ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร

siriluck.l@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-940-5634

Avata

ดร. เนตรดาว มุสิกมาศ

natedao.m@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2940-5634

Avata

นาย เคียวเพชร ลบแย้ม

techathum.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428600 ต่อ 601

Avata

นางสาว เกสรี กลิ่นสุคนธ์

ketsaree.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 0294286003

Avata

นางสาว ลลิตา คชารัตน์

lalita.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-9428600-3/402

Avata

นาย เอกพงษ์ ธนะวัติ

aapept@ku.ac.th, โทร. 02-9428700

Avata

ดร. นัฏพร ขนุนก้อน

aapnok@ku.ac.th, โทร. 029428733

Avata

นางสาว ปวีณา บาดาล

pavina.b@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428700

Avata

ดร. จารุพร รักใหม่

aapjor@ku.ac.th, โทร. 0-2942-8600-3

Avata

นาย ทศพล อุมะมานิต

aapthu@ku.ac.th, โทร. 02-9428600-3

Avata

นาย พรเทพ เย็นพิรุณ

aapphy@ku.ac.th, โทร. 0294286003


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 22 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 4 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 4 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 10 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 6 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 3.12 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 151 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 82 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 118 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 302 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 203 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 236 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 213 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 131 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 154 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 562 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 213 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 349 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 24 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 22 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 148 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 124 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 16 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 106 รางวัล (เกียรติบัตร 19 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 52 รางวัล, ประชุมวิชาการ 35 รางวัล)