ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

24

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

acid hydrolysisactive packagingannealingantimicrobial activityantioxidantantioxidant activityBamboobanana peelBiodegradablebiodieselbiological controlbiomassbleachingcarboxymethyl cellulosecassavaCassava starchcellulosecellulose fiberChemical compositionChitosanCholesterolcitric acidcoir fibercompositecompositescottonCrude glycerolDPPH assayDyeingEri silkEssential oilethanolEucalyptus camaldulensisextractionFast growing treeGlucomannanGlycerolhandmade paperHevea brasiliensisLatexLovastatinMECHANICAL PROPERTIESmechanical propertynatural rubberoil palm trunk fiberPACKAGINGPAPERphysical propertiesPLApolyethylene compositeRice strawRice straw papersilkSteam explosionsugarcane bagassetanninกระดาษกระดาษพิเศษกระดาษฟางข้าวกระดาษหัตถกรรมกล้วยไม้สกุลหวายการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไคโตซานชานอ้อยชีวมวลเชื้อเพลิงชีวมวลเซลลูโลสนาโนเซลลูโลสน้ำมันหอมระเหยบรรจุภัณฑ์ใบสับปะรดปาล์มน้ำมันแป้งมันสำปะหลังผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพฝ้ายพลังงานพลังงานทดแทนฟางข้าวมันสำปะหลังไม้โตเร็วยางพาราฤทธิ์ต้านออกซิเดชันเศษเหลือทิ้งสมบัติเชิงกลสมบัติทางกายภาพสับปะรดสารต้านอนุมูลอิสระสารโลวาสตาตินสารสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสิ่งทอเส้นใยเส้นใยธรรมชาติเส้นใยไผ่เส้นใยสับปะรดไหมอีรี่เอทิลีนไฮโดรเจล (hydrogel)

Executives


Persons (ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)

Avata

นาย ยุทธนา บรรจง, นักวิจัย

E-Mail: aapynb@ku.ac.th Tel.029428600-3 ต่อ101


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 22 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 4 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 4 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 10 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 6 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 3.12 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 154 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 88 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 119 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 269 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 181 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 208 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 211 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 131 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 152 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 533 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 186 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 347 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 22 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 20 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 148 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 124 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 16 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 106 รางวัล (เกียรติบัตร 19 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 52 รางวัล, ประชุมวิชาการ 35 รางวัล)