ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา และพอลีเมอร์ชีวภาพ
LAB27
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา และพอลีเมอร์ชีวภาพ

LAB27

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางสาวอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

Email: aapuls@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428600-3 ต่อ 402

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นางสาวรัตนา ตันฑเทอดธรรม

Email: aaprnt@ku.ac.th

Phone Number: 0-2940-5634

นางสาวเนตรดาว มุสิกมาศ

Email: aapndm@ku.ac.th

Phone Number: 0-2940-5634

ดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร

Email: aapsrl@ku.ac.th

Phone Number: 02-940-5634

นางรังสิมา ชลคุป

Email: aaprmc@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8600-3

จตุพร คงทรัพย์

 

 

Nga Tien LAM

 

 

กรชนก เสียมทอง

 

 

วศิน สุนทรเต็ม

 

 

อชิรญา ศักดิ์ชัยสกุลศิริ

 

 

ชวัลลักษณ์ วิทยพันธุ์

 

 

นุสบา ครบุรี