Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2528
  • วท.บ.(พืชศาสตร์), วิทยาลัยครูจันทรเกษม, ไทย, 2534
  • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  cellulosecellulose fiberCellulose nanowhiskerChitosanCoatingcoir fibercompositeethanolfiber pullout testFilter paperGlucomannanHandmade paperHydrophilicMECHANICAL PROPERTIESOil absorption paperOil palm trunkoil palm trunk fiberpalm fiberphoto-degradationPineapple fiber paperpolyethylene (PE)polyethylene compositerice strawRice straw paperSound absorptionsugarcane bagassethermal propertiesVegetable oilWater resistant paperกระดาษกระดาษกรองกระดาษซับน้ำมันกระดาษดูดซับไขมันกระดาษผักตบชวากระดาษพื้นบ้านกระดาษฟางข้าวกระดาษสากระดาษหัตถกรรมกลูโคแมนแนนการติดตามและประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Production)การผลิต (Production),คอมพอสิทเครื่องขูดใบสับปะรดไคโตซานไคโตแซนชานอ้อยเชื้อเพลิงอัดเม็ดเซลลูโลสเซลลูโลส (cellulose)ด้านอ้อยและน้ำตาลทะลายปาล์มน้ำมันนอนวูฟเวนนาโนเซลลูโลสน้ำมันพืชบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ (Pack aging)ผงบุกผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกผลึกนาโนเซลลูโลสผักตบชวาฝ้ายโพลิเมอร์ชนิดชอบน้ำฟางข้าวเฟอร์นิเจอร์เฟอร์ฟูรอลเฟอร์ฟูรอล (furfural)ภาคกลางภาคเหนือภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภาชนะบรรจุภูฟ้ามะพร้าว (Coconut),มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน เส้นใย พลังงานทดแทนมะพร้าวอ่อน เส้นใย กระดาษมะม่วงมะม่วง (Mangifera indica)มูลค่าเพิ่มไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสไม้ไผ่ เชื้อรา กะลามะพร้าวยางยาง (natural rubber)ยาง CVยางธรรมชาติยางประหยัดพลังงานยางพารายีน acetolactate synthase (ALS gene)เยื่อเยื่อ (Pulp)เยื่อ (Pulp),ระเบิดด้วยไอน้ำวัสดุเชิงประกอบสมบัติเชิงกลสมบัติเชิงกลของกระดาษสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติเส้นใยลำต้นปาล์มหม้อต้มความดัน (Autoclave)

  Interest

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 44 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 55 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 43 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 8 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 8 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 16 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 9 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (162)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Eco-friendly rice straw paper coated with longan (Dimocarpus longan) peel extract as bio-based and antibacterial packagingChollakup R., Kongtud W., Sukatta U., Premchookiat M., Piriyasatits K., Nimitkeatkai H., Jarerat A.2021Polymers
   13(18)
   2
   2Statistical approach for optimization of ethanol production from fast-growing trees: Acacia mangium and Acacia hybridBoondaeng A., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Kongtud W.2015BioResources
   10(2),pp. 3154-3168
   6
   3Development of rice straw paper coated with pomelo peel extract for bio-based and antibacterial packagingChollakup R., Kongtud W., Sukatta U., Piriyasatits K., Premchookiat M., Jarerat A.2020Key Engineering Materials
   847 KEM,pp. 141-146
   5
   4Polyethylene green composites reinforced with cellulose fibers (coir and palm fibers): Effect of fiber surface treatment and fiber contentChollakup R., Smitthipong W., Kongtud W., Tantatherdtam R.2013Journal of Adhesion Science and Technology
   27(12),pp. 1290-1300
   23
   5Development of oil palm empty fruit bunch fiber reinforced epoxy composites for bumper beam in automobileWitayakran S., Kongtud W., Boonyarit J., Smitthipong W., Chollakup R.2017Key Engineering Materials
   751 KEM,pp. 779-784
   3
   6The potential of coconut husk utilization for bioethanol productionVaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Chumchuent N., Kongtud W., Sundhrarajun S.2011Kasetsart Journal - Natural Science
   45(1),pp. 159-164
   21