งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Journal & Conference

จำนวนบทความและการประชุม

Half life

จำนวนคนทีทำผลงานได้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด

ทุนอุดหนุนวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัยในปี 2021

366

SCI

ผลงานตีพิมพ์ในฐาน SCI ปี 2021

712

Scopus

ผลงานตีพิมพ์ในฐาน Socpus ปี 2021

โครงการวิจัย

โครงการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นปี 2021

Interest

adsorptionalgaeAntioxidantantioxidant activityBangkokBiodieselBiodiversitybiological controlbiomassBroilerCassavachitosanClimate changediversitydogEthanolFood safetyGenetic diversityGISgrowthKnowledge Managementlactic acid bacteriamaizeMangomechanical propertiesnatural rubberoptimizationPCRproteinQualityRemote SensingRenewable EnergyriceSimulationsugarcaneSustainable Developmenttissue culturewater qualityyieldการจัดการความรู้การเจริญเติบโตการตลาดการท่องเที่ยวการปรับปรุงพันธุ์การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการมีส่วนร่วมเกษตรอินทรีย์ข้าวข้าวโพดข้าวโพดหวานความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำโคนมไคโตซานจุลินทรีย์ชุมชนฐานข้อมูลตัวเร่งปฏิกิริยานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบคทีเรียไบโอดีเซลประสิทธิภาพปรับปรุงพันธุ์ปลานิลปาล์มน้ำมันโปรตีนผลกระทบผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุพริกพลังงานพลังงานทดแทนภาษาไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มะม่วงมันสำปะหลังยางพาราระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โลจิสติกส์สบู่ดำสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายสิ่งแวดล้อมสุกรสุนัขหลักสูตรอ้อยอาหารอาหารสัตว์อุตสาหกรรมเอทานอล

Department

วิทยาเขตบางเขน

 • งานวิจัย: 606
 • บทความ: 1009
 • ประชุมวิชาการ: 479
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 82
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 37

วิทยาเขตกำแพงแสน

 • งานวิจัย: 170
 • บทความ: 289
 • ประชุมวิชาการ: 53
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 7
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 14

วิทยาเขตศรีราชา

 • งานวิจัย: 72
 • บทความ: 97
 • ประชุมวิชาการ: 55
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 2
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 0

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

 • งานวิจัย: 60
 • บทความ: 73
 • ประชุมวิชาการ: 23
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 2
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 1

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

 • งานวิจัย: 0
 • บทความ: 6
 • ประชุมวิชาการ: 1
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 0

Top Click

Recent View