งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Journal & Conference

จำนวนบทความและการประชุม

Half life

จำนวนคนทีทำผลงานได้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด

ทุนอุดหนุนวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัยในปี 2022

163

SCI

ผลงานตีพิมพ์ในฐาน SCI ปี 2022

1520

Scopus

ผลงานตีพิมพ์ในฐาน Socpus ปี 2022

โครงการวิจัย

โครงการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นปี 2022

Interest

adsorptionalgaeAntioxidantantioxidant activityBangkokbiodieselBiodiversityBiogasbiological controlbiomassBroilerCassavachitosanClimate changediversitydogEthanolFISHFood safetyGenetic diversityGISgrowthKnowledge Managementmaizemangomechanical propertiesmorphologyNatural RubberoptimizationPCRperformanceproteinQualityRemote SensingRenewable EnergyriceSimulationsugarcaneSustainable Developmenttissue culturewater qualityYieldการจัดการความรู้การเจริญเติบโตการตลาดการท่องเที่ยวการปรับปรุงพันธุ์การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการมีส่วนร่วมเกษตรอินทรีย์ไก่เนื้อข้าวข้าวโพดข้าวโพดหวานความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำโคนมไคโตซานจุลินทรีย์ฐานข้อมูลนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบคทีเรียไบโอดีเซลปรับปรุงพันธุ์ปลานิลป่าชายเลนปาล์มน้ำมันโปรตีนผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุพริกพลังงานพลังงานทดแทนภาษาไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มะม่วงมันสำปะหลังยางพาราระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โลจิสติกส์สบู่ดำสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายสิ่งแวดล้อมสุกรสุนัขหลักสูตรอ้อยอาหารอาหารสัตว์อุตสาหกรรม

Department

วิทยาเขตบางเขน

 • งานวิจัย: 768
 • บทความ: 1421
 • ประชุมวิชาการ: 543
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 47
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 15
 • รางวัล: 71

วิทยาเขตกำแพงแสน

 • งานวิจัย: 199
 • บทความ: 359
 • ประชุมวิชาการ: 73
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 8
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 1
 • รางวัล: 11

วิทยาเขตศรีราชา

 • งานวิจัย: 79
 • บทความ: 151
 • ประชุมวิชาการ: 76
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 4
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 7

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

 • งานวิจัย: 55
 • บทความ: 93
 • ประชุมวิชาการ: 24
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 3

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

 • งานวิจัย: 1
 • บทความ: 5
 • ประชุมวิชาการ: 0
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 0

Top Click

Recent View