วิทยาเขตศรีราชา

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Adaptive ControladsorptionAntimicrobialAntioxidantArtificial bee colony (ABC)biodieselbitrate scalabilityCFDClassificationclusteringCoastal engineeringcoastal erosionCoastal managementcombustionCorporate GovernanceCritical clearing timeData Miningdieseldiesel enginediethanolaminedual fuelelectrospinningEnergy dispersive spectroscopyEnergy Dispersive X-ray Fluorescenceengineengine vibrationFACTS devicesfemur fractureFinite elementFlexible AC Transmission System (FACTS)Fourier transform infra red (FTIR) spectroscopyFourier transform infrared spectroscopyFourier transform infrared spectroscopy (FT-IR)Fujisaki’s modelfundamental frequencyfundamental frequency contourFundamental Frequency ContoursHeat exchangerHeat transferHuman Resource ManagementhydrogenImage Processing Interfragmentary Strainlightning performanceLinear Prediction (LP)Multi-Pulse based Code Excited Linear Predictive (MP-CELP)NS-3optimizationPaphia undulateParticulate matterpeak demandPoly(vinyl alcohol)Power systemPower system stabilitysandwich beamSimulationSingle machine infinite bus (SMIB)SMEsolar air heaterSol-gel Auto Combustionspeech analysisspeech codingSpeech CompressionSpeech synthesissteelThai dialectsThai speechthermal performancetone correctnesstransesterificationTransient stabilityUnfalsified controlVibrationVoltage sourceVortex generatorsX ray diffractionX-ray diffraction (XRD)XRDZnO nanoparticlesการกัดเซาะชายฝั่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการโลจิสติกส์การถ่ายเทความร้อนการท่องเที่ยวการพยากรณ์การศึกษาความเป็นไปได้การไหลหมุนควงเขื่อนกันคลื่นคลื่นความพึงพอใจท่าเทียบเรือท่าเรือท่าเรือแหลมฉบังธุรกิจโรงแรม วิศวกรรมชายฝั่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อมเหมืองข้อมูลอุตสาหกรรม

Executives

รองอธิการบดี

ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: fengtyk@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-4576

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร. สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: srcspc@ku.ac.th

Tel.: 038354580 ต่อ 2838

ดร. ประชากร แก้วเขียว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 0-3835-2606

นาย อุดมพร ตุงคะศิริ, อาจารย์

ฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfsciudt@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-2812 ext 2789

ดร. จุมพฏ บริราช, อาจารย์

ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 038352830-40

ดร. ประชากร แก้วเขียว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 0-3835-2606

ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfengspp@src.ku.ac.t

Tel.: 038354851

ดร. ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfscipts@src.ku.ac.t

Tel.: 038 354587

นาย อุดมพร ตุงคะศิริ, อาจารย์

ฝ่ายสารสนเทศ(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfsciudt@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-2812 ext 2789

ดร. ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfscipts@src.ku.ac.t

Tel.: 038 354587

ดร. จุมพฏ บริราช, อาจารย์

ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 038352830-40Resource

นักวิจัยทั้งหมด 283 คน (รองศาสตราจารย์ 7 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 90 คน, อาจารย์ 162 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน, นักวิชาการศึกษา 7 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน, เจ้าหน้าที่บุคคล 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 14 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 53 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 94 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 70 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 36 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 627 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 584 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 176 โครงการ)
 • ทุนนอก 342 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 221 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 32 โครงการ, ผู้ประสานงาน 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 202 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1939 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 844 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1095 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 7 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 352 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 325 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 10 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 119 รางวัล (เกียรติบัตร 41 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 44 รางวัล, ประชุมวิชาการ 34 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)