โครงการวิจัยวิทยาเขตศรีราชา ปี 2024

39

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

34

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

2

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 30 Project 1 0 0 0
2024 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไดโครเมทชุบแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่ด้วยวิธีตอบสนองพื้นผิว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การเปลี่ยนกากน้ำตาลให้เป็นสาร 5-ไฮดรอกซีเมธิลเฟอร์ฟูรัลโดยใช้การเร่งปฏิกิริยาในสภาวะกรดที่วิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเทคนิคการสั่นพ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุประกอบสามเฟสพอลิยูรีเทนเจือด้วยพอลิอะนิลีนและแคลเซียมคาร์บอเนตเพื่อประยุกต์เป็นวัสดุเก็บเกี่ยวพลังงาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2024 การปนภาษาและการสลับภาษาในเพลงไทยยอดนิยม หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 การถ่ายโอนอิเล็กตรอนที่เหนี่ยวนำด้วยแสง สมบัติทางด้านโครงสร้างและอิเล็กทรอนิกส์ของสารประกอบเชิงซ้อน ออสเมียม-ไวโอโลเจน-รูทีเนียม และ โคบอลต์-ไวโอโลเจน-รูทีเนียม สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง ด้วยข้อมูลเชิงจากการศึกษาเชิงทฤษฎี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 การตั้งระดับความคาดหวังที่มีผลต่อลักษณะเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์และทักษะในกีฬาซอฟท์บอล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การศึกษาเชิงทดลองของเครื่องออกกำลังกายแนวผสมผสานการเล่น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การวิเคราะห์การเขียนนำเสนอธุรกิจที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างข้อความเป็นสื่อกลางของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 การศึกษาคุณลักษณะของสเตรปโตมัยสีทสปีชีส์ใหม่ที่แยกจากดินรอบรากมันสำปะหลังเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 สารประกอบฟีนอลทั้งหมดที่ส่งผลต่อคุณภาพเบียร์สับปะรดศรีราชา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 ทักษะของนักบัญชียุคดิจิทัลและประสิทธิภาพการดำเนินงานของ SMEs: กรณีศึกษา SMEs ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 การวิเคราะห์อัตถภาคของบทคัดย่อในบทความวิจัยด้านวิทยาการจัดการ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 กลยุทธ์เนื้อหาชั่วคราวของร้าน shein_thailand ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค การมีส่วนร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์ และความตั้งใจซื้อ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 อิทธิพลของโครงสร้างการเป็นเจ้าของและกรรมการที่มีต่อคุณภาพกำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 ความตั้งใจใช้บริการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบพร้อมเพย์ของผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 การศึกษาผลของการเสื่อมสภาพเนื่องจากความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของ ท่อเหล็กกล้า P235GH TC1 ที่ใช้ในหม้อไอน้ำในเรือ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 บทบาทของการจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจกับการฟื้นตัวของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 ผลกระทบของการใช้คำศัพท์ทางเทคนิคที่พนักงานใช้ต่อความพีงพอใจของลูกค้าในอุตสาหกรรมค้าปลีกทางเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 ผลกระทบของแบนเนอร์โฆษณาเกมออนไลน์ที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเสมือนของผู้เล่นเกมในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 การขึ้นรูปแผ่นรองแก้วจากวัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้นพอลิเมอร์เสริมแรงด้วยเส้นใยของเปลือกทุเรียน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การศึกษาและประเมินการทรุดตัวของหินถมดาดหน้าคอนกรีตโดยการทดสอบ Large Oedometer และการประยุกต์ใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ขั้นสูง DEM หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การประเมินสภาพความพร้อมในการใช้งานของท่อโลหะนิกเกิลผสมพิเศษที่ผ่านกระบวนการเชื่อมซ่อมและบรรยากาศเผาไหม้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่น หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 การเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการทดสอบแบบทำลายและไม่ทำลายสำหรับกำลังรับแรงอัดของพื้นคอนกรีต หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขัน ของกลุ่มอุตสาหกรรม ระบบโลจิสติกส์และระบบราง ด้วย ววน. ประจำปี 2567 ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 ข้อจำกัดและความไม่แน่นอนของชีวิต: หนี้ครัวเรือนและผลกระทบที่มีต่อการจัดสรรค่าใช้จ่ายของครัวเรือนหลังวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 การสำรวจโรคมันฝรั่งและติดตามการเปลี่ยนแปลงของชีวนิเวศของเชื้อสาเหตุโรคพืชในพื้นที่และฤดูปลูกที่แตกต่างกันเพื่อการจัดการโรคและประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 ระบบเกษตรแม่นยำสำหรับควบคุมคุณภาพการปลูกฟ้าทะลายโจรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานสำหรับการปลูกฟ้าทะลายโจร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การสกัดสารสำคัญและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางการจำลองแบบระดับโมเลกุลเพื่อการพัฒนาด้านอาหาร สุขภาพและการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420232016 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2024 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวสัตว์ป่าห้วยทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี เพื่อส่งเสริม BCG Economy Model ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 โครงการวิจัยการยกระดับมาตรการและระบบส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางไทยอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2024 อิทธิพลของโซเชียลมีเดียต่อความตั้งใจในการจองห้องพักโรงแรมในพัทยา หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0