Search Result of "Vibration"

About 294 results
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

VIBRATION SIGNAL ANALYSIS OF A MOTORCYCLE

ผู้แต่ง:ImgDr.Suphattharachai Chomphan, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

งานวิจัย

เครื่องวัดขนาดการสั่นสะเทือนแบบพกพา (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนิสิตปี 4 จำนวน 3 คน

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

การลดการสั่นสะเทือนของโหลดของเครนแกนทรี่ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

VIBRATION ANALYSIS OF GASOLINE ENGINE FAULTS

ผู้แต่ง:ImgDr.Suphattharachai Chomphan, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

A COMPARATIVE STUDY ON VIBRATION SIGNALS OF A MOTORCYCLE AT VARIOUS POSITIONS

ผู้แต่ง:ImgDr.Suphattharachai Chomphan, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

CORRELATION BETWEEN VIBRATION SIGNALS AND SOUND SIGNALS OF A PERSONAL CAR WITH GASOLINE ENGINE

ผู้แต่ง:ImgDr.Suphattharachai Chomphan, Assistant Professor, ImgMr.Boonthum Wongchai, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
12345678910...