Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • M.S.(Mechanical Engineering), Carnegie Mellon University , U.S.A.
  • M.S. (ustrial Engineering), Carnegie Mellon University , U.S.A.
  • Ph.D.(Mechanical Engineering), University of Missouri , U.S.A.

  Expertise Cloud

  Engineering EducationHollow-Shape MoldKnowledge managementLayered ManufacturingMaterial Deposition Processmedial axis transformMedical Sciences Instructional MediaMetal DepositionMetal Deposition ProcessMetal StuccoMicrostructureMoldmultiaxis slicingNeural network controlOffset SpiralPath PlanningPersonal qualifications in knowledge managementProblem-based LearningProject-based LearningProsthesesProsthesisRapid PrototypingRapid Prototyping MachineRapid Prototyping Rapid ToolingRapid Tooling MachineRapid tooling Rear Seat of VansReproductions of Sculpture and Stucco DecorationReverse Engineeringsouvenir productionTechnology TransferThree-D CopyThree-D Digital CopyTorque controlTorque transducerการเก็บรักษาเนื้อปลาการเก็บรักษาเนื้อสัตว์การเขียนแบบวิศวกรรมการคิดเชิงมโนทัศน์การจัดการความรู้การตัดเฉือนไม้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปยางการแปรรูปยางและไม้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการสแกน 3 มิติการสร้างฐานข้อมูลดิจิตอลแบบ 3 มิติการสร้างต้นแบบแบบรวดเร็วการหดตัวชิ้นงานหล่อการหล่อเรซินการอนุรักษ์การอนุรักษ์โบราณสถานการอนุรักษ์ลวดลายปูนปั้นคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเครื่องกัดไม้เครื่องจักรอุตสาหกรรมไม้ยางพารเครื่องจักรอุตสาหกรรมยางพาราเครื่องฉีดยางเครื่องทอดลมร้อนเครื่องทอดลมร้อนแบบสายพานเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วเครื่องอบเครื่องอบปลาแดดเดียวชิ้นงานน้ำแข็งชีวการแพทย์ซีเอ็นซีฐานข้อมูลดิจิตอลแบบ 3 มิติต้นแบบรวดเร็วต้นแบบรวดเร็วด้วยน้ำเตาอบท่อหล่อเย็นเจาะเป็นรูโค้งชิดผิว กระบวนการเติมเนื้อโลหะ กระบวนการทับซ้อนกันของแผ่นโลหะ การกระจายตัวของอุณหภูมิโบราณวัตถุประติมากรรม ลวดลายประดับ การทำสำเนา3มิติ การทำพิมพ์และการหล่อ สแกนเนอร์ 3 มิติปลาแดดเดียวโปรแกรมคอมพิวเตอร์๓มิติช่วยสอนผู้ประกอบการพิพธภัณฑ์เสมือนจริงพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงแม่พิมพ์แบบมีท่อหล่อเย็นเจาะเป็นรูโค้งชิดผิวแม่พิมพ์แบบมีท่อหล่อเย็นชิดผิวรูปทรงและลวดลายโรคกระดูกสันหลังคดวิศวกรรมย้อนรอยศิลปวัตถุศีรษะเบี้ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์สมุนไพรอบแห้งสายพานสำเนาดิจิตอล 3 มิติสำเนาดิจิตอล๓มิติสินค้านวัตกรรมสื่อการสอนเสื้อเกราะหมวกปรับรูปทรงกะโหลกศีรษะหลักการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการเติมวัสดุหินบะซอลต์อนุรักษ์โบราณสถานอาหารสุนัขอาหารสุนัขทอด

  Interest

  Geometric Modeling, Computational Geometry, CAD/CAM, Manufacturing

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 42 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 18 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 13 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 11 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก