Person Image

  Education

  • D.Sc. (Systems Science and Mathematics), Washington University, U.S.A.
  • M.S. (Systems Science and Mathematics) , Washington University , U.S.A.
  • M.S.( Electrical Engineering) , University of Michigan , U.S.A.
  • วศ.บ. ( วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยม อันดับ 1 , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  Autonomous Underwater VehicleCNC machineFrictionNonlinear ControlParticle Swarm Optimizationquantitative feedback theoryRobust Controlrobust H ? controlRobust nonlinear controlRobust pole placementROSSCARA robotscrew conveyorSensor NoiseServo MotorServo motorsShannon Entropysliding mode controlslope monitoring instrumentslope stabilitySlowly Updating Schemesmart structuresmart structure systemSteelSystem Identificationsystem modelingการชดเชยแรงเสียดทานป้อนข้างหน้าการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบวนซ้ำการประมาณอุณหภูมิการประหยัดพลังงานการแปลงระบบให้เป็นเชิงเส้นด้วยการป้อนกลับการแปลงให้เป็นเชิงเส้นการผลิตแบบยืดหยุ่นการพยากรณ์การพัฒนาต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการระบุพารามิเตอร์การระบุเอกลักษณ์การวางแผนเส้นทางเดินด้วยเวลาน้อยที่สุดการหมักแบบแห้งการหาค่าเหมาะที่สุดด้วยการเคลื่อนที่กลุ่มอนุภาคการออกแบบเส้นทางเดินข้อจำกัดทางด้านพลังงานแขนหุ่นยนต์แขนหุ่นยนต์ก้านเดียวความแม่นยำความไม่แน่นอนเชิงพารามิเตอร์ความไม่แน่นอนในพารามิเตอร์เครื่องซีเอ็นซีโครงข่ายประสาทเทียมเงื่อนไขขอบเขตอินพุทซิงโครนัสมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวรเซอร์โวมอเตอร์ตัวกรองคาร์ลมานตัวควบคุมตัวควบคุมพีไอดีเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำเตาหลอมโลหะเตาหลอมโลหะแบบเหนี่ยวนำเตาหลอมโลหะแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้าถังหมักแบบแพคเบดทฤษฎีป้อนกลับเชิงปริมาณน้ำโลหะแบบจำลอง Hammerstein-Wienerไบโอดีเซลพีชคณิตการหาค่ามากที่สุด-การบวกมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านมอเตอร์ดีซีไม่มีแปรงถ่านมัลติมอเตอร์ไดร์รถไซโลบรรทุกอาหารสัตว์ระบบการตรวจสอบระยะไกลระบบควบคุม pHระบบควบคุมพีเอชระบบควบคุมอัตโนมัติระบบควบคุมอุณหภูมิระบบจัดเก็บข้อมูลระบบถังบรรจุระบบ 3 ถังระบบประมาณอุณหภูมิระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกระบบรากสายดินระบบสมองกลฝังตัวระบบเหตุการณ์วิยุตระบบเหตุการณ์วิยุตเชิงเส้นพีชคณิตค่ามากที่สุด-การบวกโรงงานผลิตเครื่องยนต์ดีเซลโรงงานผลิตและบรรจุก๊าซโรงเรือนอีแวปวงจรขับวิธีการควบคุมเวคเตอร์แบบปรับตามสนามแม่เหล็กวิธีเกาส์ซูโดสเปคตรัลสกรูขนถ่ายวัสดุเสถียรภาพเชิงลาดหุ่นยนต์, การควบคุมการเคลื่อนที่หุ่นยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติหุ่นยนต์สการาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินอัตโนมัติอุณหภูมิแอพพลิเคชั่นทางอุตสาหกรรม

  Interest

  Electrical Engineering, Robotic Control, Optinal Control

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ธ.ค. 2553 - พ.ค. 2555 หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ก.ค. 2550 - ก.ค. 2552 หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 0801 ชั้น 8 อาคาร14

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 59 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 51 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 35 เรื่อง (เชิงวิชาการ 25 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 8 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Output regulation for nonlinear systems: Some recent theoretical and experimental resultsTarn T., Sanposh P., Cheng D., Zhang M.2005IEEE Transactions on Control Systems Technology
  13(4),pp. 605-610
  29
  2Wavelet based fault detection, classification and location in existing 500 kV transmission lineKajoijilertsakul P., Asawasripongtorn S., Sanposh P., Suwatthikul J., Fujita H.2011ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011
  ,pp. 873-876
  7
  3Theory and experimental results on output regulation for nonlinear systemsSanposh P., Tarn T.J., Cheng D.2002Proceedings of the American Control Conference
  1,pp. 96-101
  5
  4Feedback linearization controller design for continuous stirred-tank reactor (CSTR) in biodiesel production processSanposh P., Leenanithikul W., Phoojaruenchanachai S., Srinophakun P., Srinophakun T., Panjapornpon C.20085th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008
  2,pp. 613-616
  4
  5Temperature control of Koji process by using fuzzy PD controllerThreesinghawong N., Sanposh P., Chinthaned N., Srinophakun P.20085th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008
  2,pp. 669-672
  3
  6Parameter identification of a linear permanent magnet motor using particle swarm optimizationTherdbankerd T., Sanposh P., Chayopitak N., Fujita H.2010ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  ,pp. 173-177
  3
  7Handling torque input constraints under robust nonlinear regulation control of robotic systems with parametric uncertaintiesSanposh P., Chinthaned N.2020International Review of Automatic Control
  13(3),pp. 117-127
  3
  8Adaptive and repetitive controller for robotic manipulators with slowly updating scheme using B-spline shape functionRakprayoon P., Sanposh P., Chayopitak N.20112011 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, ROBIO 2011
  ,pp. 2330-2335
  3
  9Nonlinear system identification of pH process using Hammerstein-Wiener modelRattanawaorahirunkul R., Sanposh P., Panjapornpon C.2016International Conference on Electronics, Information, and Communications, ICEIC 2016
  3
  10Modeling and simulation of 500 kV transmission network for numerical fault calculation, detection, using PSCAD/EMTDCKajoijilertsakul P., Asawasripongtorn S., Sanposh P., Suwatthikul J., Fujita H.2011Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC
  3
  11Robust H Control of Robotic System with Parametric Uncertainties based on LMI Pole PlacementNilnond S., Chinthaned N., Sanposh P.20192019 1st International Symposium on Instrumentation, Control, Artificial Intelligence, and Robotics, ICA-SYMP 2019
  ,pp. 102-105
  2
  12Robust geometric control of a two-tank systemChinthaned N., Sanposh P.20162016 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016
  2
  13Friction feedforward compensation and position feedforward in CNC machinesSuteeratanapirom W., Rattanawaorahirankul R., Laosapan C., Sanposh P., Chayopitak N., Tungpimolrut K., Kunieda H.2010ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  ,pp. 178-182
  2
  14General method for global output regulation of nonlinear systems and application to a robot armSanposh P.2004Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference
  ,pp. 138-145
  0
  15Feedback linearization-based PI controller for continuous pH process systemRungrangpitayagon J., Poonvasin S., Sanposh P., Rattanawaorahirunkul R., Sukvichai K., Panjapornpon C.20172017 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2017 - Proceedings
  0
  16Development of ZEABUS 2018 AUVSiriyakorn V., Patchararungruang A., Sanposh P., Tipsuwan Y., Nakthewan C., Kriangkhajorn S., Thongtem N.20192019 1st International Symposium on Instrumentation, Control, Artificial Intelligence, and Robotics, ICA-SYMP 2019
  ,pp. 143-146
  0
  17Active Vibration Control of Three-Floor Structure System under Seismic Excitation based on Fixed Structure PID Controller Tuning by H?SynthesisNilnond S., Chinthaned N., Sanposh P., Rungrangpitayagon J., Rohlfing J., Phuvoravan K.2021Proceeding of the 2021 9th International Electrical Engineering Congress, iEECON 2021
  ,pp. 329-332
  0