คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

133

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

39

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

9

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

53

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

1

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

AdsorptionAnammoxArtificial IntelligenceArtificial Neural NetworkBangkokBiodieselCarbon dioxideCatalystChitosanclimate changeCO2 hydrogenationCombustion synthesiscomposite materialscompressive strengthcorrosioncrystallization analysis fractionationData MiningDeep learningDesignDesign of ExperimentsDisturbance ObserverEggshelle-LearningethanolFatiguefinite elementFinite Element Analysisfinite element methodfly ashForecastingFuel cellGenetic algorithmGISGPSGraphenegreenhouse gasImage Processinginput shapingKnowledge ManagementLand UselandslideLife cycle assessmentmachine learningMechanical propertiesmethanolmicrostructureModel-based controlModelingMonte Carlo simulationNatural rubberOptimizationOxygen reduction reactionParallel ComputingPhase TransformationPolyethylenepowder injection moldingpyrolysisRemote SensingRice Husk AshSimulationSlope StabilityStatistical analysisSupercapacitortransesterificationtransportationUAVvector symbol decodingVibration reductionzinc ferritezinc oxideกรมทางหลวงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซชีวภาพก๊าซเรือนกระจกการจำลองสถานการณ์การประเมินวัฏจักรชีวิตการเสื่อมสภาพความปลอดภัยคอนกรีตไคโตซานเซลล์เชื้อเพลิงฐานข้อมูลดินถล่มตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดงน้ำท่วมน้ำเสียชุมชนแบบจำลองไบโอดีเซลแผ่นดินไหวพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลังงานพลังงานทดแทนมลพิษยางธรรมชาติยางพาราสบู่ดำสิ่งแวดล้อมอาหารเอทานอล

Executives

รองคณบดี

ดร. สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

E-Mail: fengssck@ku.ac.th

Tel.:

ดร. สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fengscl@ku.ac.th

Tel.: 029428555 ต่อ 1027

ดร. ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fengdur@ku.ac.th

Tel.: 02-7970999 ต่อ 1543

ดร. วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

E-Mail: fengwwk@ku.ac.th

Tel.: 02-797-0999 ต่อ 1512

ดร. ประพจน์ ขุนทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม

E-Mail: fengppk@ku.ac.th

Tel.: 029428555

ดร. ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fengpms@ku.ac.th

Tel.: 02942-8555 ต่อ 1503

ดร. พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

E-Mail: fengppy@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-8610

นาย ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

E-Mail: plw@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555

ดร. สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์

วิจัยและนวัตกรรม

E-Mail: fengsia@ku.ac.th

Tel.:

คณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

ดร. คเณศ คัจฉสุวรรณมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม

E-Mail: kanet.k@ku.ac.th

Tel.: 027970999 ต่อ 1812

ดร. เปรม รังสิวณิชพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายคลังและพัสดุ

E-Mail: prem.r@ku.ac.th

Tel.: 025791567

ดร. จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-Mail: fengchar@ku.ac.th

Tel.: 02-579-8610

นาย วิศว์ ศรีพวาทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

E-Mail: fengvisp@ku.ac.th

Tel.: 029428555 ต่อ 1738

ดร. สุริยน เปรมปราโมทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

E-Mail: fengsype@ku.ac.th

Tel.:

ดร. อัญชนา วงษ์โต, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

E-Mail: fengacw@ku.ac.th

Tel.:

ดร. กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-Mail: gasidit.p@ku.ac.th

Tel.: 027970999

ดร. หัชทัย ชาญเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

E-Mail: fenghtc@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-0358

ดร. กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์

E-Mail: fengksds@ku.ac.th

Tel.: 027970999 ext. 2126

ดร. อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fengarl@ku.ac.th

Tel.: 02-797-0999 ต่อ2128

ดร. ธนาวินท์ รักธรรมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fengtwr@ku.ac.th

Tel.: 02-7970999 ต่อ 1403

ดร. ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fengclk@ku.ac.th

Tel.: 02-942-8555

ดร. อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

E-Mail: fengstp@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555 ต่อ 1421Resource

นักวิจัยทั้งหมด 455 คน (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 3 คน, ศาสตราจารย์ 31 คน, รองศาสตราจารย์ 208 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 139 คน, อาจารย์ 51 คน, นักวิชาการโสดทัศนศึกษา ชำนาญการ 1 คน, บรรณารักษ์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 2 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิจัย 2 คน, พนักงานประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ 1 คน, วิศวกร ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 160 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 15,026.80 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 81 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 24.80 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 446 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 370 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 43 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 152 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 1501 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1356 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 85 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 340 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 14 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1786 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1566 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 77 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 522 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 9504 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3815 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5689 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 224 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 27 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 134 เรื่อง, สิทธิบัตร 63 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 167 เรื่อง (Unknown 167 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2040 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1886 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 27 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 92 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 35 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 538 รางวัล (เกียรติบัตร 192 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 157 รางวัล, ประชุมวิชาการ 189 รางวัล)