ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

66

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Adsorptionanacardic acidArtificial neural networkaspergillus oryzaeBiodieselCarbon dioxideCarbon FootprintCarbon nanotubesCatalysisCatalystChemical Composition DistributionchitosanCleaner ProductionCO2 hydrogenationComposite membraneCOMPOSITEScoppercopyrolysiscorn cobCrystallization analysis fractionationCrystallization analysis fractionation (Crystaf)DeconvolutionDiscrete element methodElectrodepositionenergy storageEpoxidationEpoxy resinesterificationethanolFermentationFluidizationFragmentationFuel cellGAS ProcessGrapheneHeterogeneous CatalysisHydrodesulfurizationJatropha curcasLCALife Cycle AssessmentMagnetic fieldManganese oxideMethanolModel-based controlModelingMolecular Weight DistributionMonte Carlo simulationNanotechnologynatural rubberOptimizationPCMsPEMFCPolyethylenePolyolefinpropylene oxideProteasepyrolysisRaman spectroscopyreducing sugarrice husk ashShrimpSilicaSimulationsodium silicateSolid-state fermentationSupercapacitorSweet sorghum bagassetexturetransesterificationกราฟีนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซไฮโดรเจนการควบคุมอิงแบบจำลองการดูดซับการประเมินวัฏจักรชีวิตการหมักแบบแห้งไคโตซานซิลิกาเซลล์เชื้อเพลิงเซลลูโลสตัวเร่งปฏิกิริยาเถ้าแกลบทองแดงไบโอดีเซลพลังงานพลังงานทดแทนโพรพิลีนออกไซด์ไพโรไลซิสเมทานอลยางธรรมชาติยางพารารูทีเนียมลิกนินสนามแม่เหล็กสบู่ดำหน่วยปฏิบัติการออกซิเดชันอัตราการละลายเอทานอล


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 22 คน (ศาสตราจารย์ 4 คน, รองศาสตราจารย์ 9 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 2 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 158 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 141 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 55 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 337 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 320 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 29 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 55 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 319 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 284 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 66 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1633 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 823 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 810 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 45 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 11 เรื่อง, สิทธิบัตร 34 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 738 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 715 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 18 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 128 รางวัล (เกียรติบัตร 70 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 47 รางวัล)