ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

52

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

adsorptionanacardic acidartificial neural networkAspergillus oryzaeBiodieselCarbon dioxideCarbon FootprintCatalysisCatalystchemical composition distributionchitosanCleaner ProductionCO2 hydrogenationComposite membranecoppercorn cobCrystallization analysis fractionationCrystallization analysis fractionation (Crystaf)Discrete element methodElectrodepositionEnergy storageepoxidationesterificationethanolExtractionFermentationFluidizationFragmentationFuel cellGAS ProcessGrapheneHeterogeneous CatalysisHydrodesulfurizationhydrogenationJatropha curcasLCALife Cycle AssessmentMagnetic fieldManganese oxideMethanolModel-based controlModelingMolecular Weight DistributionMonte Carlo simulationNanotechnologyNatural rubberOptimizationPCMsPEMFCpH controlPolyethylenePolyolefinpropylene oxideProteasepyrolysisRaman spectroscopyreducing sugarRice husk ashRutheniumshrimpSilicaSimulated moving bedSimulationsodium silicateSolid-state fermentationSupercapacitorSweet Sorghum Bagassetexturetransesterificationกราฟีนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซไฮโดรเจนการควบคุมอิงแบบจำลองการดูดซับการประเมินวัฏจักรชีวิตการหมักแบบแห้งไคโตซานซิลิกาเซลล์เชื้อเพลิงเซลลูโลสตัวเร่งปฏิกิริยาเถ้าแกลบทองแดงไบโอดีเซลพลังงานพลังงานทดแทนโพรพิลีนออกไซด์ไพโรไลซิสเมทานอลยางธรรมชาติยางพารารูทีเนียมลิกนินสนามแม่เหล็กสบู่ดำสิ่งแวดล้อมหน่วยปฏิบัติการออกซิเดชันเอทานอล

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย ปริญญา บุญทัน

parinya.b@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-2083

Avata

ดร. เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

metta.ch@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8555 ต่อ1215

Avata

นางสาว ชนาธิป อุทัย

chanatip.u@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-2083

Avata

ดร. อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์

attasak.j@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1229

Avata

ดร. ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์

thongthai.w@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-7970999(ext.1247)

Avata

ดร. พรรณทิศา ลิ้มแหลมทอง, อาจารย์

phantisa.l@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-797-0999 ต่อ 1212


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 23 คน (ศาสตราจารย์ 5 คน, รองศาสตราจารย์ 9 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 3 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 155 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 135 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 59 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 373 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 352 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 31 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 71 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 319 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 284 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 66 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1721 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 881 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 840 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 46 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 12 เรื่อง, สิทธิบัตร 34 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 738 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 715 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 18 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 128 รางวัล (เกียรติบัตร 70 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 47 รางวัล)