ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

41

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

42

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

adsorptionanacardic acidArtificial neural networkAspergillus oryzaeBiodieselCarbon dioxideCarbon fiberCarbon nanotubesCassava StarchCatalysisCatalystChemical Composition DistributionChitosanCleaner ProductionCleaner TechnologyCO2 adsorptionCO2 hydrogenationColorComposite membraneCompositescoppercopyrolysiscorn cobCrystallization analysis fractionationCrystallization analysis fractionation (Crystaf)DeconvolutionDiscrete element methodElectrodepositionEnergy storageepoxidationEpoxy resinesterificationethanolFermentationFluidizationFragmentationFuel cellGAS ProcessGrapheneHeterogeneous CatalysisHydrodesulfurizationJatropha curcasLCALife Cycle AssessmentMagnetic fieldmanganese oxideMethanolModel-based controlmodelingMolecular Weight DistributionMonte Carlo simulationNanotechnologyOptimizationPCMsPEMFCPolyethylenePolyolefinpropylene oxideProteasepyrolysisraman spectroscopyreducing sugarrice husk ashshrimpSilicaSimulationsodium silicateSolid-state fermentationSupercapacitorSweet Sorghum Bagassetexturetransesterificationกราฟีนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซไฮโดรเจนการควบคุมอิงแบบจำลองการดูดซับการประเมินวัฏจักรชีวิตการหมักแบบแห้งไคโตซานซิลิกาเซลล์เชื้อเพลิงเซลลูโลสตัวเร่งปฏิกิริยาเถ้าแกลบทองแดงไบโอดีเซลพลังงานพลังงานทดแทนโพรพิลีนออกไซด์ไพโรไลซิสเมทานอลยางธรรมชาติยางพารารูทีเนียมลิกนินสบู่ดำหน่วยปฏิบัติการเอทานอล

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 27 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 10 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน, วิศวกร 1 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 1 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 182 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 164 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 53 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 272 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 262 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 26 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 43 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 306 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 271 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 63 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1440 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 683 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 757 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 41 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 8 เรื่อง, สิทธิบัตร 33 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 717 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 695 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 17 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 127 รางวัล (เกียรติบัตร 69 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 47 รางวัล)