ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

49

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Adsorptionanacardic acidartificial neural networkaspergillus oryzaeBiodieselCarbon dioxideCarbon FiberCarbon FootprintCarbon nanotubesCassava StarchCatalysisCatalystchemical composition distributionchitosanCO2 adsorptionCO2 hydrogenationColorComposite membraneCompositescoppercopyrolysiscorn cobCrystallization Analysis FractionationCrystallization analysis fractionation (Crystaf)DeconvolutionDiscrete element methodElectrodepositionEnergy storageepoxidationEpoxy resinesterificationethanolFermentationFluidizationFragmentationFuel cellGAS processGrapheneHeterogeneous CatalysisHydrodesulfurizationJatropha curcasLCALife Cycle AssessmentMagnetic fieldManganese oxideMethanolModel-based controlmodelingMolecular Weight DistributionMonte Carlo simulationNanotechnologyOptimizationPCMsPEMFCPolyethylenePolyolefinpropylene oxideProteasepyrolysisRaman spectroscopyreducing sugarRice Husk AshshrimpSilicaSimulationsodium silicateSolid-state fermentationSupercapacitorSweet Sorghum Bagassetexturetransesterificationกราฟีนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซไฮโดรเจนการควบคุมอิงแบบจำลองการดูดซับการประเมินวัฏจักรชีวิตการหมักแบบแห้งไคโตซานซิลิกาเซลล์เชื้อเพลิงเซลลูโลสตัวเร่งปฏิกิริยาเถ้าแกลบทองแดงไบโอดีเซลพลังงานพลังงานทดแทนโพรพิลีนออกไซด์ไพโรไลซิสเมทานอลยางธรรมชาติยางพารารูทีเนียมลิกนินสนามแม่เหล็กสบู่ดำหน่วยปฏิบัติการเอทานอล


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 26 คน (ศาสตราจารย์ 3 คน, รองศาสตราจารย์ 11 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 2 คน, วิศวกร 1 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 1 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 158 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 139 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 54 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 315 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 302 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 28 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 48 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 316 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 281 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 65 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1524 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 746 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 778 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 44 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 11 เรื่อง, สิทธิบัตร 33 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 740 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 718 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 17 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 127 รางวัล (เกียรติบัตร 69 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 47 รางวัล)