Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี), ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  ActivityArsenic removalCarbon structureCleaner productionCO2 hydrogenationDry reformingExternal magnetic fieldFe-Cu/MCM-41 catalystGreen catalystHydrogenhydrogen productionMagnetic fieldMethane decompositionMethanolNickelnickel precursorNi-CNTs compositeNi-CNTs composite catalystNi-CuOperating temperaturePacked bed reactorPhotocatalystsPollution controlPorous silica materialsProducts and processesPt/Cr@Ta:SrTiO3reactant gas diffusivityreactivityRhB degradationsilicaSilica-aluminosilicateSmall alcoholsSodium aluminateSpirulinaSponge-like structureSpray dryingstabilityStructure-activity relationshipsSustainabilitySustainable innovationTransesterificationVisible lightVisible-lightVOCs adsorptionWater splittingZinc oxideกระบวนการแยกโมเลกุลน้ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซเรือนกระจกก๊าซไฮโดรเจนการเกษตรอย่างยั่งยืนการดูดซับการผลิต BTXการแยกการสลายสารอินทรีย์ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสการออกแบบและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะคู่คลอโรฟิลล์ความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ออกไซด์-ซิงค์ออกไซด์-เซอร์โคเนียโครงสร้างของรูพรุนซิลิกาซีโอไลต์ชนิด ZSM-5ตัวรองรับอะลูมินาตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาที่สะอาดตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก-โคบอลต์ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กและทองแดงเถ้าชานอ้อยนวัตกรรมแบบครบวงจรนาโนเทคโนโลยีนิกเกิลนิกเกิลคาร์บอเนตนิกเกิลไนเตรตนิกเกิลอะซีเตตแนฟทาเบาปฏิกิริยาการแตกตัวของมีเทนปรับปรุงหมู่ฟังชั่นพลังงานพลังงาน ตัวเร่งปฏิกิริยาพลังงานสะอาดเมทานอลโรดามีน บีลักษณะเชิงโครงสร้างวัสดุนาโนวัสดุนาโนฐานชีวภาพวัสดุปรับแต่งหมู่ฟังชั่นเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจหมุนเวียนสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็ก สารเคมีมูลค่าเพิ่มสารดูดซับสารประกอบโอเลฟินส์สิ่งแวดล้อมแสงขาวอุตสาหกรรมฐานชีวภาพไฮโดรคาร์บอนที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบไฮโดรเจน

  Interest

  Catalyst and adsorbent synthesis, Heterogeneous Catalytic Reaction

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 1512, 1513, 1517 ชั้น 5 อาคาร1 วิศวกรรมเคมี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1CO2 hydrogenation to methanol over CuO–ZnO–ZrO2–SiO2 catalysts: Effects of SiO2 contentsPhongamwong T., Chantaprasertporn U., Witoon T., Numpilai T., Poo-arporn Y., Limphirat W., Donphai W., Dittanet P., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2017Chemical Engineering Journal
  316,pp. 692-703
  132
  2Tuning of catalytic CO2 hydrogenation by changing composition of CuO-ZnO-ZrO2 catalystsWitoon T., Kachaban N., Donphai W., Kidkhunthod P., Faungnawakij K., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2016Energy Conversion and Management
  118,pp. 21-31
  102
  3Enhanced activity, selectivity and stability of a CuO-ZnO-ZrO2 catalyst by adding graphene oxide for CO2 hydrogenation to methanolWitoon T., Numpilai T., Phongamwong T., Donphai W., Boonyuen C., Warakulwit C., Chareonpanich M., Limtrakul J.2018Chemical Engineering Journal
  334,pp. 1781-1791
  101
  4CO2 hydrogenation to methanol over Cu/ZnO nanocatalysts prepared via a chitosan-assisted co-precipitation methodWitoon T., Permsirivanich T., Donphai W., Jaree A., Chareonpanich M.2013Fuel Processing Technology
  116,pp. 72-78
  56
  5High performance visible-light responsive Chl-Cu/ZnO catalysts for photodegradation of rhodamine BWorathitanon C., Jangyubol K., Ruengrung P., Donphai W., Klysubun W., Chanlek N., Prasitchoke P., Chareonpanich M.2019Applied Catalysis B: Environmental
  241,pp. 359-366
  47
  6Deactivation of nickel catalysts in methane cracking reaction: Effect of bimodal meso-macropore structure of silica supportTanggarnjanavalukul C., Donphai W., Witoon T., Witoon T., Chareonpanich M., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2015Chemical Engineering Journal
  262,pp. 364-371
  45
  7Effect of Ni-CNTs/mesocellular silica composite catalysts on carbon dioxide reforming of methaneDonphai W., Faungnawakij K., Chareonpanich M., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2014Applied Catalysis A: General
  475,pp. 16-26
  42
  8Effect of magnetic field on CO2 conversion over Cu-ZnO/ZrO2 catalyst in hydrogenation reactionDonphai W., Piriyawate N., Witoon T., Jantaratana P., Varabuntoonvit V., Chareonpanich M.2016Journal of CO2 Utilization
  16,pp. 204-211
  41
  9Novel visible-light-sensitized Chl-Mg/P25 catalysts for photocatalytic degradation of rhodamine BPhongamwong T., Donphai W., Prasitchoke P., Rameshan C., Barrabés N., Klysubun W., Rupprechter G., Chareonpanich M.2017Applied Catalysis B: Environmental
  207,pp. 326-334
  38
  10Carbon-structure affecting catalytic carbon dioxide reforming of methane reaction over Ni-carbon compositesDonphai W., Witoon T., Faungnawakij K., Chareonpanich M.2016Journal of CO2 Utilization
  16,pp. 245-256
  32
  11Photocatalytic performance of TiO2-zeolite templated carbon composites in organic contaminant degradationDonphai W., Donphai W., Kamegawa T., Kamegawa T., Chareonpanich M., Nueangnoraj K., Nishihara H., Kyotani T., Yamashita H., Yamashita H.2014Physical Chemistry Chemical Physics
  16(45),pp. 25004-25007
  21
  12Cleaner production of methanol from carbon dioxide over copper and iron supported MCM-41 catalysts using innovative integrated magnetic field-packed bed reactorKiatphuengporn S., Donphai W., Jantaratana P., Yigit N., Föttinger K., Rupprechter G., Chareonpanich M.2017Journal of Cleaner Production
  142,pp. 1222-1233
  20
  13Multimetallic catalysts of RuO2-CuO-Cs2O-TiO2/SiO2 for direct gas-phase epoxidation of propylene to propylene oxideChukeaw T., Seubsai A., Phon-In P., Charoen K., Witoon T., Donphai W., Parpainainar P., Chareonpanich M., Noon D., Zohour B., Senkan S.2016RSC Advances
  6(61),pp. 56116-56126
  17
  14Production of glycerol carbonate from glycerol over templated-sodium-aluminate catalysts prepared using a spray-drying methodRittiron P., Niamnuy C., Donphai W., Chareonpanich M., Seubsai A.2019ACS Omega
  4(5),pp. 9001-9009
  16
  15Direct epoxidation of propylene to propylene oxide over RuO2-CuO-NaCl-TeO2-MnOx/SiO2 catalystsPhon-in P., Seubsai A., Chukeaw T., Charoen K., Donphai W., Prapainainar P., Chareonpanich M., Noon D., Zohour B., Senkan S.2016Catalysis Communications
  86,pp. 143-147
  15
  16Reactivity of Ni-carbon nanofibers/mesocellular silica composite catalyst for phenylacetylene hydrogenationDonphai W., Donphai W., Kamegawa T., Kamegawa T., Chareonpanich M., Yamashita H., Yamashita H.2014Industrial and Engineering Chemistry Research
  53(24),pp. 10105-10111
  15
  17Epoxidation of propylene to propylene oxide with molecular oxygen over Sb2O3-CuO-NaCl/SiO2 catalystsSeubsai A., Noon D., Chukeaw T., Zohour B., Donphai W., Chareonpanich M., Senkan S.2015Journal of Industrial and Engineering Chemistry
  32,pp. 292-297
  13
  18Green and sustainable methanol production from CO2 over magnetized Fe–Cu/core–shell and infiltrate mesoporous silica-aluminosilicatesUmchoo W., Sriakkarin C., Donphai W., Warakulwit C., Poo-arporn Y., Jantaratana P., Witoon T., Chareonpanich M.2018Energy Conversion and Management
  159,pp. 342-352
  12
  19Sustainable production of methanol from CO2 over 10Cu-10Fe/ZSM-5 catalyst in a magnetic field-assisted packed bed reactorSriakkarin C., Umchoo W., Donphai W., Poo-arporn Y., Chareonpanich M.2018Catalysis Today
  314,pp. 114-121
  12
  20Hydrogen and carbon allotrope production through methane cracking over Ni/bimodal porous silica catalyst: Effect of nickel precursorDonphai W., Phichairatanaphong O., Klysubun W., Chareonpanich M.2018International Journal of Hydrogen Energy
  ,pp. 21798-21809
  11
  21Influence of the Calcination Technique of Silica on the Properties and Performance of Ni/SiO2 Catalysts for Synthesis of Hydrogen via Methane Cracking ReactionPanchan N., Panchan N., Donphai W., Donphai W., Donphai W., Junsomboon J., Niamnuy C., Niamnuy C., Niamnuy C., Chareonpanich M., Chareonpanich M., Chareonpanich M.2019ACS Omega
  4(19),pp. 18076-18086
  9
  22Integrated transdisciplinary technologies for greener and more sustainable innovations and applications of Cleaner Production in the Asia–Pacific regionChareonpanich M., Kongkachuichay P., Donphai W., Mungcharoen T., Huisingh D.2017Journal of Cleaner Production
  142,pp. 1131-1137
  8
  23Infiltrate Mesoporous Silica-Aluminosilicate Structure Improves Hydrogen Production via Methane Decomposition over a Nickel-Based CatalystPhichairatanaphong O., Teepakakorn P., Poo-Arporn Y., Chareonpanich M., Donphai W.2021Industrial and Engineering Chemistry Research
  5
  24Drying Techniques Affecting Structure-Reactivity of Pt/Cr-Ta : SrTiO3 Catalysts in Visible Light-Irradiated Water Splitting ReactionDonphai W., Jangyubol K., Worathitanon C., Niamnuy C., Chanlek N., Klysubun W., Chareonpanich M.2019ChemCatChem
  11(24),pp. 6339-6348
  2
  25Synthesis of bagasse ash-derived silica-aluminosilicate composites for methanol adsorptionRuengrung P., Niamlaem M., Jongkraivut P., Donphai W., Chareonpanich M.2020Materials Today: Proceedings
  23,pp. 726-731
  2
  26Effect of Modified Nanoclay Surface Supported Nickel Catalyst on Carbon Dioxide Reforming of MethaneChaisamphao J., Kiatphuengporn S., Faungnawakij K., Donphai W., Donphai W., Chareonpanich M., Chareonpanich M.2021Topics in Catalysis
  2
  27Application of magnetic field to CO hydrogenation using a confined-space catalyst: effect on reactant gas diffusivity and reactivityDonphai W., Kunthakudee N., Munpollasri S., Sangteantong P., Tonlublao S., Limphirat W., Poo-Arporn Y., Kiatphuengporn S., Chareonpanich M.2021RSC Advances
  11(7),pp. 3990-3996
  2
  28Preparation of C-Zn functionalized MCM-41 from bagasse heavy ash for adsorption of volatile organic compoundsDonphai W., Musikanon N., Du Z., Sangteantong P., Chainarong K., Chareonpanich M.2022Materials Letters
  307
  1
  29How magnetic field affects catalytic CO2 hydrogenation over Fe-Cu/MCM-41: In situ active metal phase—reactivity observation during activation and reactionMunpollasri S., Poo-arporn Y., Donphai W., Sirijaraensre J., Sangthong W., Kiatphuengporn S., Jantaratana P., Witoon T., Chareonpanich M.2022Chemical Engineering Journal
  441
  1
  30Effect of Calcination Temperature on Cu-Modified Ni Catalysts Supported on Mesocellular Silica for Methane DecompositionPhichairatanaphong O., Poo-Arporn Y., Chareonpanich M., Donphai W.2022ACS Omega
  7(16),pp. 14264-14275
  0
  31Hydrothermal synthesis temperature induces sponge-like loose silica structure: A potential support for Fe2O3-based adsorbent in treating As(V)-contaminated waterNumpilai T., Ng K.H., Polsomboon N., Cheng C.K., Donphai W., Chareonpanich M., Witoon T.2022Chemosphere
  308
  0
  32Fe2O3-decorated hollow porous silica spheres assisted by waste gelatin template for efficient purification of synthetic wastewater containing As(V)Numpilai T., Donphai W., Du Z., Cheng C.K., Charoenchaitrakool M., Chareonpanich M., Witoon T.2022Chemosphere
  308
  0