Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, ไทย, 2538
  • M.S.(Chemical Engineering), Lehigh University, สหรัฐอเมริกา, 2541
  • Ph.D.(Chemical Engineering), Lehigh University, สหรัฐอเมริกา, 2547

  Expertise Cloud

  AlohabiogasCarbon footprintCassava Rootcassava starchCentral composite designsChitosancopolymersdrilling rigengine roomgraftingHierarchical porous silicasimmobilizationlife cycle assessmentLife Cycle Assessment (LCA)Mechanical propertiesMethyl Methacrylatemodelingnatural rubberNeural networkspolystyrenePrevulcanizationProteaseRaspingrisk assessmentSilicon compoundsSol-gelssoy saucesurfactantTetraethylenepentamineThai commutersThermal insulationUVUV blockingUV irradiationUV radiationการเชื่อมขวางด้วยพันธะโคเวเลนต์การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาการดูดซับสีย้อมการตรึงการตรึงโปรติเอส ไคโตซานการตรึงเอนไซม์ การตรึงเอนไซม์บนตัวรองรับพอลิเมอร์เพื่อใช้ในการทำปฏิกิริยาต่างๆ เช่นย่อยโปรตีนในยางธรรมชาติการเตรียมผิวชิ้นงานการถ่ายเทความร้อนการนำส่งยาทางผิวหนังการบ่มการบำบัดไนโตรเจนการประเมินความเสี่ยงการเปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าการผลิตยางก้อนถ้วยการผลิตยางธรรมชาติมอดิฟายด์การผลิตไฮโดรเจนทางชีวภาพการฝึกงานการยึดจับพอลิเมอร์ด้วยพื้นผิวทีมีประจุตรงข้ามการระบายอากาศเฉพาะที่การรั่วไหลการสกัดสมุนไพรการสลายตัวด้วยความร้อนการสังเคราะห์ไดเมธิลอีเทอร์การสังเคราะห์พอลิเมอร์เพื่อนำไปใช้ในการเซลล์เชื้อเพลิงการหาสภาวะที่เหมาะสมการออกซิเดชันของไซโคลเฮกเซนการออกแบบปฎิกรณ์การออกแบบส่วนประสมกลางขวดน้ำมันหล่อที่ใช้แล้ว ความปลอดภัยคอมโพสิตเมมเบรนเครือข่ายแลกเปลี่ยนมวลและความร้อนร่วมไคโตซานซิลิกาที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขซิลิกาที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดซิลิกาที่มีรูพรุนหลายขนาดเซลล์เชื้อเพลิงเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอเซลลูโลสโซเดียม ซิลิเกตโปรติเอสโปรติเอสตรึงรูปผลิตภัณฑ์ยางยางธรรมชาติหางน้ำยางธรรมชาติอนุภาคยางอบรมอโลฮาอินทรีย์-อนินทรีย์เมมเบรนอิมัลชั่นโคพอลิเมอร์ไรเซซั่นอิมัลชันพอลิเมอไรเซชั่นอิเล็กโทรดอีพ็อกซีเรซินเสริมแรงอุตสาหกรรมยางเอกสารความปลอดภัย ฉลาก GHSเอนไซม์ตรึงรูปเอ็นไซม์ไลเปสไอระเหยเฮกซะเมทิลไดไซลาเซนไฮดรอกซี โพรพิล เมทลิ เซลลโู ลส

  Interest

  การยึดจับพอลิเมอร์ด้วยพื้นผิวทีมีประจุตรงข้าม, การสังเคราะห์พอลิเมอร์เพื่อนำไปใช้ในการเซลล์เชื้อเพลิง, การตรึงเอนไซม์บนตัวรองรับพอลิเมอร์เพื่อใช้ในการทำปฏิกิริยาต่างๆ เช่นย่อยโปรตีนในยางธรรมชาติ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคาร1 วิศวกรรมเคมี

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 26 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 83 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 35 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 48 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 91 เรื่อง (เชิงวิชาการ 91 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Sharp polyelectrolyte adsorption cutoff induced by a monovalent saltHansupalak N., Santore M.2003Langmuir
   19(18),pp. 7423-7426
   52
   2Biogas reduces the carbon footprint of cassava starch: a comparative assessment with fuel oilHansupalak N., Piromkraipak P., Tamthirat P., Manitsorasak A., Sriroth K., Tran T., Tran T.2016Journal of Cleaner Production
   134(Part B),pp. 539-546
   25
   3Polyelectrolyte Desorption and Exchange Dynamics near the Sharp Adsorption Transition: Weakly Charged ChainsHansupalak N., Santore M.2004Macromolecules
   37(4),pp. 1621-1629
   21
   4Kinetics and mechanism of grafting styrene onto natural rubber in emulsion polymerization using cumene hydroperoxide-tetraethylenepentamine as redox initiatorSongsing K., Vatanatham T., Hansupalak N.2013European Polymer Journal
   49(5),pp. 1007-1016
   19
   5Improvement of proton-exchange membrane fuel cell performance using platinum-loaded carbon black entrapped in crosslinked chitosanPhompan W., Hansupalak N.2011Journal of Power Sources
   196(1),pp. 147-152
   16
   6Prediction of mechanical properties of compatibilized styrene/natural- rubber blend by using reaction conditions: Central composite design vs. artificial neural networksSresungsuwan N., Hansupalak N.2013Journal of Applied Polymer Science
   127(1),pp. 356-365
   14
   7Kinetics and modeling of methyl methacrylate graft copolymerization in the presence of natural rubber latexSirirat T., Vatanatham T., Hansupalak N., Rempel G., Arayapranee W.2015Korean Journal of Chemical Engineering
   32(5),pp. 980-992
   11
   8Deproteinization of natural rubber using protease immobilized on epichlorohydrin cross-linked chitosan beadsPrasertkittikul S., Chisti Y., Hansupalak N.2013Industrial and Engineering Chemistry Research
   52(33),pp. 11723-11731
   9
   9Production and characterization of hierarchical porous silica made using natural rubber as template: Effects of the template removal methods, the pH of production, and the natural rubber sourcesPhattharachindanuwong C., Hansupalak N., Jantawatchai K., Warakulwit C., Plank J., Chisti Y.2016Chemical Engineering Research and Design
   113,pp. 273-283
   8
   10Template-assisted facile synthesis and characterization of hollow calcium silicate hydrate particles for use as reflective materialsPhattharachindanuwong C., Hansupalak N., Plank J., Chisti Y.2018Materials Research Bulletin
   97,pp. 343-350
   6
   11Kinetic study of styrene and methyl methacrylate emulsion polymerization induced by cumene hydroperoxide/tetraethylenepentamineSirirat T., Vatanatham T., Hansupalak N., Rempel G.L., Arayapranee W.2015Journal of Polymer Research
   22(2)
   6
   12A comparison between the effects of sepiolite and silica on mechanical properties and thermal stability of NR/EPDM blendWinya N., Winya N., Hansupalak N.2016MATEC Web of Conferences
   69
   5
   13Morphology and adsorption capacity of sodium silicate-based hierarchical porous silica templated on natural rubber: Influence of washing-drying methodsPhatharachindanuwong C., Hansupalak N., Chareonpanich M., Chisti Y., Limtrakul J., Plank J.2014Materials Letters
   130,pp. 206-209
   5
   14Optimal conditions for deproteinizing natural rubber using immobilized alkaline proteaseJunoi S., Chisti Y., Hansupalak N.2015Journal of Chemical Technology and Biotechnology
   90(1),pp. 185-193
   5
   15Prediction of styrene conversion of polystyrene/natural rubber graft copolymerization using reaction conditions: Central composite design versus artificial neural networksAroonsingkarat K., Hansupalak N.2013Journal of Applied Polymer Science
   128(4),pp. 2283-2290
   5
   16Production and characterization of a novel hierarchical porous silica adsorbent for removal of methylene blue dye from wastewatersJantawatchai K., Jitpluem S., Kerdlap W., Phanawadee P., Warakulwit C., Chisti Y., Hansupalak N.2017Chemical Engineering Communications
   204(12),pp. 1452-1465
   5
   17Natural rubber as a template for making hollow silica spheres and their use as antibacterial agentsKerdlap W., Thongpitak C., Keawmaungkom S., Warakulwit C., Klangprapan S., Choowongkomon K., Chisti Y., Hansupalak N.2019Microporous and Mesoporous Materials
   273,pp. 10-18
   4
   18Sulfur-Free Prevulcanization of Natural Rubber Latex by Ultraviolet IrradiationHansupalak N., Srisuk S., Wiroonpochit P., Chisti Y.2016Industrial and Engineering Chemistry Research
   55(14),pp. 3974-3981
   4
   19Prediction of pore properties of hierarchical porous silica templated on natural rubberOng-on I., Embley B., Chisti Y., Hansupalak N.2016Microporous and Mesoporous Materials
   233,pp. 1-9
   4
   20Identification of bacteria caused bad odors in the rubber plantsChoowongkomon K., Pumloifa S., Hansupalak N., Insuan W.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
   526(1)
   1
   21A simple postsulfonation of poly(arylene ether sulfone) Radel RSrithong S., Jiraratananon R., Hansupalak N.2011Journal of Applied Polymer Science
   119(2),pp. 973-976
   1
   22Sulfur-Free Prevulcanization of Natural Rubber Latex by Ultraviolet Irradiation in the Presence of DiacrylatesWiroonpochit P., Uttra K., Jantawatchai K., Hansupalak N., Chisti Y.2017Industrial and Engineering Chemistry Research
   56(25),pp. 7217-7223
   1
   23Synthesis of hollow silica spheres using skim natural rubber as a templateHansupalak N., Jantawatchai K.2017Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
   0
   24Performance of PEMFC with platinum/carbon black entrapped in a chitosan matrixHansupalak N., Sodapak K., Ghatty S.L., Rambabu B.2018Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
   0
   25Model-based design, synthesis and use of thermally insulating mortar formulations for energy conservation in buildingsSarilak D., Kerdlap W., Embley B., Chisti Y., Hansupalak N.2020Journal of Cleaner Production
   276
   0
   26Immobilized flavourzyme on chitosan beads for seasoning sauce production: Covalent binding vs entrapmentHansupalak N., Kitsongsermthon P., Jiraratananon R.2010ACS Symposium Series
   1061,pp. 53-62
   0