Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, ไทย, 2538
  • M.S.(Chemical Engineering), Lehigh University, สหรัฐอเมริกา, 2541
  • Ph.D.(Chemical Engineering), Lehigh University, สหรัฐอเมริกา, 2547

  Expertise Cloud

  AlohaBiogascarbon footprintCassava RootCassava starchCentral composite designschitosancopolymersdrilling rigengine roomGraftingHierarchical porous silicasimmobilizationlife cycle assessmentlife cycle assessment (LCA)Mechanical propertiesMethyl methacrylateModelingNatural RubberNeural networkspolystyreneprevulcanizationProteaseRaspingrisk assessmentSilicon compoundsSol-gelssoy sauceTetraethylenepentamineUVUV blockingUV irradiationUV radiationการเชื่อมขวางด้วยพันธะโคเวเลนต์การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาการดูดซับสีย้อมการตรึงการตรึงโปรติเอส ไคโตซานการตรึงเอนไซม์ การตรึงเอนไซม์บนตัวรองรับพอลิเมอร์เพื่อใช้ในการทำปฏิกิริยาต่างๆ เช่นย่อยโปรตีนในยางธรรมชาติการเตรียมผิวชิ้นงานการถ่ายเทความร้อนการนำส่งยาทางผิวหนังการบ่มการบำบัดไนโตรเจนการประเมินความเสี่ยงการเปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าการผลิตยางก้อนถ้วยการผลิตยางธรรมชาติมอดิฟายด์การผลิตไฮโดรเจนทางชีวภาพการฝึกงานการยึดจับพอลิเมอร์ด้วยพื้นผิวทีมีประจุตรงข้ามการระบายอากาศเฉพาะที่การรั่วไหลการสกัดสมุนไพรการสลายตัวด้วยความร้อนการสังเคราะห์ไดเมธิลอีเทอร์การสังเคราะห์พอลิเมอร์เพื่อนำไปใช้ในการเซลล์เชื้อเพลิงการหาสภาวะที่เหมาะสมการออกซิเดชันของไซโคลเฮกเซนการออกแบบปฎิกรณ์การออกแบบส่วนประสมกลางขวดน้ำมันหล่อที่ใช้แล้ว ความปลอดภัยคอมโพสิตเมมเบรนเครือข่ายแลกเปลี่ยนมวลและความร้อนร่วมไคโตซานจลนศาสตร์จุลินทรีย์ฉนวนกันความร้อนซิลิกาที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขซิลิกาที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดซิลิกาที่มีรูพรุนหลายขนาดเซลล์เชื้อเพลิงเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอเซลลูโลสโซเดียม ซิลิเกตโปรติเอสโปรติเอสตรึงรูปผลิตภัณฑ์ยางยางธรรมชาติหางน้ำยางธรรมชาติอนุภาคยางอบรมอโลฮาอินทรีย์-อนินทรีย์เมมเบรนอิมัลชั่นโคพอลิเมอร์ไรเซซั่นอิมัลชันพอลิเมอไรเซชั่นอิเล็กโทรดอีพ็อกซีเรซินเสริมแรงอุตสาหกรรมยางเอกสารความปลอดภัย ฉลาก GHSเอนไซม์ตรึงรูปเอ็นไซม์ไลเปสไอระเหยเฮกซะเมทิลไดไซลาเซนไฮดรอกซี โพรพิล เมทลิ เซลลโู ลส

  Interest

  การยึดจับพอลิเมอร์ด้วยพื้นผิวทีมีประจุตรงข้าม, การสังเคราะห์พอลิเมอร์เพื่อนำไปใช้ในการเซลล์เชื้อเพลิง, การตรึงเอนไซม์บนตัวรองรับพอลิเมอร์เพื่อใช้ในการทำปฏิกิริยาต่างๆ เช่นย่อยโปรตีนในยางธรรมชาติ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 81 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 34 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 47 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 85 เรื่อง (เชิงวิชาการ 85 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก