Person Image

  Education

  • วท.บ.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2546
  • ปร.ด.((ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  3-methylcrotonyl-CoA carboxylaseAspergillus oryzaeAtomistic molecular dynamics simulationsBroilerCarbon nanoparticleCarbon nanotubecholesterolClassificationCyclodextrinFullerenehomology modelingImage processingLipid bilayerLipid bilayersMolecular dynamicsMolecular dynamics simulationMolecular dynamics simulationsNatural RubberNetwork topologyNetwork topology analysisneutron scatteringNRF2NutritionOptimal culture conditionOxidationOxidative attackoxidized lipidoxidized lipid bilayersOxidized lipidsPara rubberPara rubber industryPara rubber networkingparticle sizepathogenic spirochetepeptidepeptide hydrolasePeptide HydrolasesPeptidesPHOSPHATIDYLCHOLINEthermodynamicsthiostreptonTOCOTRIENOLSTopologyTranscription factorTranscriptome analysistruck tireUltraviolet-AUNSTRUCTURED PROTEINSVan der Waals forcesVan Der Waals interactionsViralvirus RNAVitamin EVITAMIN-EwaterWireless communicationการจำลองพลวัติเชิงโมเลกุลการนำส่งยาไก่เนื้อไขมันสองชั้นความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์คอร์ไดซิปินคอรไดซิปินคุณสมบัติมาตรฐานเครือข่ายเมแทบอลิซึมเครือข่ายเมแทบอลิซึมระดับจีโนมเครื่องมือทดสอบแบบไม่ทำลายโคโรนาไวรัสโควิด-19งานวิจัยด้านยางพาราชีวเมมเบรนซิลิกา เซ็นเซอร์ทางการเกษตรเซ็นเซอร์ทางอุตสาหกรรมการเกษตรเซ็นเซอร์วัดความเครียดไซโคลเดกซ์ทรินไซโคลเด็กซ์ทรินตัวนำไขมันถั่งเช่าสีทองท่อนาโนคาร์บอนที่นอนยางพาราไทเอโซลนาโนน้ำยางธรรมชาติน้ำยางสด น้ำหนักไก่บีตาไซโคลเดกซ์ทรินแบบจำลองเชิงโมเลกุลแบบจำลองพลวัติเชิงโมเลกุลประเมินน้ำหนักออนไลน์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโปรตีนฟอกซ์เอ็มวันผงถั่งเช่าสีทองผงนาโนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพแพลตฟอร์มโลจิสติกส์อัจฉริยะฟลาโวนอยด์เมมเบรนชีวภาพอุตสาหกรรมยางพารา

  Interest

  Biophysics, Molecular Dynamic Simulations, Soft-Condense Matter, Lipid Bilayer, Lipid Peroxidation, Proteins, Polymer, Molecular Modelling, Cyclodextrin, Carbon Nanoparticle, Biological membrane, Carbon Nanotube, Fullerenes, Lipids, Natural Rubber, Monte Carlo Simulation, Computational Simulations

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2557 - ก.ย. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 40 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 33 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of lipid peroxidation on the properties of lipid bilayers: A molecular dynamics studyWong-Ekkabut J., Wong-Ekkabut J., Xu Z., Xu Z., Triampo W., Tang I.M., Tang I.M., Tieleman D.P., Monticelli L.2007Biophysical Journal
  93(12),pp. 4225-4236
  477
  2Computer simulation study of fullerene translocation through lipid membranesWong-Ekkabut J., Wong-Ekkabut J., Wong-Ekkabut J., Baoukina S., Triampo W., Tang I., Tieleman D., Monticelli L., Monticelli L.2008Nature Nanotechnology
  3(6),pp. 363-368
  445
  3The hydrophobic effect and its role in cold denaturationDias C.L., Ala-Nissila T., Ala-Nissila T., Wong-ekkabut J., Vattulainen I., Vattulainen I., Vattulainen I., Grant M., Karttunen M.2010Cryobiology
  60(1),pp. 91-99
  153
  4The good, the bad and the user in soft matter simulationsWong-ekkabut J., Karttunen M.2016Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes
  1858(10),pp. 2529-2538
  87
  5Bilayer Deformation, Pores, and Micellation Induced by Oxidized LipidsBoonnoy P., Jarerattanachat V., Jarerattanachat V., Karttunen M., Wong-Ekkabut J.2015Journal of Physical Chemistry Letters
  6(24),pp. 4884-4888
  82
  6Static charges cannot drive a continuous flow of water molecules through a carbon nanotubeWong-Ekkabut J., Wong-Ekkabut J., Miettinen M., Dias C., Karttunen M.2010Nature Nanotechnology
  5(8),pp. 555-557
  71
  7Assessment of common simulation protocols for simulations of nanopores, membrane proteins, and channelsWong-Ekkabut J., Karttunen M.2012Journal of Chemical Theory and Computation
  8(8),pp. 2905-2911
  55
  8Molecular Dynamics Simulations of the Interaction of Beta Cyclodextrin with a Lipid BilayerKhuntawee W., Wolschann P., Rungrotmongkol T., Wong-Ekkabut J., Hannongbua S.2015Journal of Chemical Information and Modeling
  55(9),pp. 1894-1902
  55
  9Lipid monolayer disruption caused by aggregated carbon nanoparticlesNisoh N., Karttunen M., Monticelli L., Monticelli L., Wong-Ekkabut J.2015RSC Advances
  5(15),pp. 11676-11685
  46
  10Molecular dynamics study of oxidized lipid bilayers in NaCl solutionJarerattanachat V., Karttunen M., Wong-Ekkabut J.2013Journal of Physical Chemistry B
  117(28),pp. 8490-8501
  42
  11Microsecond Molecular Dynamics Simulations of Intrinsically Disordered Proteins Involved in the Oxidative Stress ResponseCino E., Wong-ekkabut J., Wong-ekkabut J., Karttunen M., Karttunen M., Choy W.2011PLoS ONE
  6(11)
  40
  12A molecular dynamics study of conformations of beta-cyclodextrin and its eight derivatives in four different solventsKhuntawee W., Khuntawee W., Karttunen M., Wong-Ekkabut J., Wong-Ekkabut J.2017Physical Chemistry Chemical Physics
  19(35),pp. 24219-24229
  30
  13Molecular dynamic studies of transportan interacting with a DPPC lipid bilayerPourmousa M., Wong-Ekkabut J., Patra M., Karttunen M.2013Journal of Physical Chemistry B
  117(1),pp. 230-241
  29
  14Alpha-tocopherol inhibits pore formation in oxidized bilayersBoonnoy P., Karttunen M., Karttunen M., Wong-Ekkabut J., Wong-Ekkabut J.2017Physical Chemistry Chemical Physics
  19(8),pp. 5699-5704
  27
  15Alternative metabolic routes in channeling xylose to cordycepin production of Cordyceps militaris identified by comparative transcriptome analysisWongsa B., Raethong N., Chumnanpuen P., Wong-ekkabut J., Laoteng K., Vongsangnak W.2020Genomics
  112(1),pp. 629-636
  24
  16Molecular mechanism of Forkhead box M1 inhibition by thiostrepton in breast cancer cellsKongsema M., Kongsema M., Wongkhieo S., Khongkow M., Lam E., Boonnoy P., Boonnoy P., Vongsangnak W., Wong-Ekkabut J., Wong-Ekkabut J.2019Oncology Reports
  42(3),pp. 953-962
  21
  17Does α-Tocopherol Flip-Flop Help to Protect Membranes Against Oxidation?Boonnoy P., Karttunen M., Karttunen M., Wong-Ekkabut J., Wong-Ekkabut J., Wong-Ekkabut J.2018Journal of Physical Chemistry B
  122(45),pp. 10362-10370
  21
  18Molecular dynamics simulation of water permeation through the alpha-hemolysin channelWong-ekkabut J., Karttunen M., Karttunen M.2016Journal of Biological Physics
  42(1),pp. 133-146
  15
  19The relationship between the morphology and elasticity of natural rubber foam based on the concentration of the chemical blowing agentSuethao S., Phongphanphanee S., Wong-Ekkabut J., Smitthipong W., Smitthipong W.2021Polymers
  13(7)
  15
  20Molecular dynamics study of natural rubber-fullerene composites: Connecting microscopic properties to macroscopic behaviorKhuntawee W., Khuntawee W., Sutthibutpong T., Sutthibutpong T., Sutthibutpong T., Phongphanphanee S., Phongphanphanee S., Karttunen M., Wong-Ekkabut J., Wong-Ekkabut J.2019Physical Chemistry Chemical Physics
  21(35),pp. 19403-19413
  14
  21Effects of static magnetic field on growth of leptospire, Leptospira interrogans serovar canicola: Immunoreactivity and cell divisionTriampo W., Doungchawee G., Triampo D., Wong-Ekkabut J., Tang I.2004Journal of Bioscience and Bioengineering
  98(3),pp. 182-186
  13
  22A stochastic model of cancer growth with immune responseBoondirek A., Lenbury Y., Wong-Ekkabut J., Triampo W., Tang I.M., Picha P.2006Journal of the Korean Physical Society
  49(4),pp. 1652-1666
  12
  23Dependence of fullerene aggregation on lipid saturation due to a balance between entropy and enthalpyNalakarn P., Nalakarn P., Boonnoy P., Nisoh N., Nisoh N., Karttunen M., Wong-ekkabut J., Wong-ekkabut J.2019Scientific Reports
  9(1)
  11
  24Formation of aggregates, icosahedral structures and percolation clusters of fullerenes in lipids bilayers: The key role of lipid saturationNisoh N., Nisoh N., Jarerattanachat V., Jarerattanachat V., Karttunen M., Wong-ekkabut J., Wong-ekkabut J.2020Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes
  1862(9)
  9
  25Comparison of the effects of UV-A radiation on Leptospira interrogan serovar Bataviae, Canicola and PomonaChadsuthi S., Wong-Ekkabut J., Wong-Ekkabut J., Triampo W., Triampo W., Doungchawee G., Triampo D., Triampo D.2010African Journal of Biotechnology
  9(21),pp. 3196-3206
  8
  26In silicoandin vitrodesign of cordycepin encapsulation in liposomes for colon cancer treatmentKhuntawee W., Khuntawee W., Amornloetwattana R., Amornloetwattana R., Vongsangnak W., Namdee K., Yata T., Karttunen M., Wong-Ekkabut J., Wong-Ekkabut J.2021RSC Advances
  11(15),pp. 8475-8484
  6
  27Current challenges in thermodynamic aspects of rubber foamSuethao S., Ponloa W., Phongphanphanee S., Wong-Ekkabut J., Smitthipong W., Smitthipong W., Smitthipong W.2021Scientific Reports
  11(1)
  6
  28Nanocomposite of fullerenes and natural rubbers: Martini force field molecular dynamics simulationsKitjanon J., Khuntawee W., Khuntawee W., Phongphanphanee S., Phongphanphanee S., Sutthibutpong T., Sutthibutpong T., Sutthibutpong T., Chattham N., Karttunen M., Wong-Ekkabut J., Wong-Ekkabut J.2021Polymers
  13(22)
  5
  29Explicit Calculations on Small Non-Equilibrium Driven Lattice Gas ModelsTriampo W., Tang I., Wong-Ekkabut J.2003Journal of the Korean Physical Society
  43(2),pp. 207-214
  4
  30Vacancy-mediated disordering process in binary alloys at finite temperatures: Monte Carlo simulationsWong-Ekkabut J., Triampo W., Tang I., Triampo D., Baowan D., Lenbury Y.2004Journal of the Korean Physical Society
  45(2),pp. 310-317
  4
  31Leptospirosis research: Response of pathogenic spirochete to ultaviolet-A irradiationWong-ekkabut J., Chadsuthi S., Triampo W., Triampo W., Doungchawee G., Triampo D., Krittanai C.2009African Journal of Biotechnology
  8(14),pp. 3341-3352
  4
  32Sequence- and Structure-Based Functional Annotation and Assessment of Metabolic Transporters in Aspergillus oryzae: A Representative Case StudyRaethong N., Wong-Ekkabut J., Laoteng K., Vongsangnak W.2016BioMed Research International
  2016
  3
  33Role of cholesterol flip-flop in oxidized lipid bilayersBoonnoy P., Jarerattanachat V., Jarerattanachat V., Jarerattanachat V., Karttunen M., Wong-ekkabut J., Wong-ekkabut J.2021Biophysical Journal
  3
  34Transferability of Polymer Chain Properties between Coarse-Grained and Atomistic Models of Natural Rubber Molecule Validated by Molecular Dynamics SimulationsKitjanon J., Kitjanon J., Khuntawee W., Khuntawee W., Sutthibutpong T., Sutthibutpong T., Sutthibutpong T., Boonnoy P., Boonnoy P., Phongphanphanee S., Phongphanphanee S., Wong-Ekkabut J., Wong-Ekkabut J.2017Journal of Physics: Conference Series
  901(1)
  2
  35Atomistic molecular dynamics simulation of grapheneisoprene nanocompositesChanlert P., Wong-Ekkabut J., Liewrian W., Liewrian W., Sutthibutpong T., Sutthibutpong T.2018Journal of Physics: Conference Series
  1144(1)
  2
  36Monte Carlo simulations of nanorod filler in composite polymer materialKerdkaen N., Kerdkaen N., Sutthibutpong T., Sutthibutpong T., Sutthibutpong T., Phongphanphanee S., Boonchui S., Wong-Ekkabut J., Wong-Ekkabut J.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  526(1)
  1
  37Reply to the comment by Graziano on "The hydrophobic effect and its role in cold denaturation"Dias C.L., Ala-Nissila T., Ala-Nissila T., Wong-ekkabut J., Wong-ekkabut J., Vattulainen I., Vattulainen I., Vattulainen I., Grant M., Karttunen M.2010Cryobiology
  60(3),pp. 356-357
  1
  38Fullerenes’ Interactions with Plasma Membranes: Insight from the MD SimulationsNisoh N., Nisoh N., Jarerattanachat V., Jarerattanachat V., Karttunen M., Wong-Ekkabut J., Wong-Ekkabut J.2022Biomolecules
  12(5)
  1
  39Biophysical Interpretation of Evolutionary Consequences on the SARS-CoV2 Main Protease through Molecular Dynamics Simulations and Network Topology AnalysisSawang N., Phongphanphanee S., Phongphanphanee S., Wong-Ekkabut J., Wong-Ekkabut J., Sutthibutpong T., Sutthibutpong T.2022Journal of Physical Chemistry B
  1
  40Effect of oxidation on POPC lipid bilayers: anionic carboxyl group plays a major roleBagheri B., Boonnoy P., Wong-Ekkabut J., Karttunen M.2023Physical chemistry chemical physics : PCCP
  25(27),pp. 18310-18321
  0
  41Self-Assembly of Aldehyde Lipids in WaterJanlad M., Janlad M., Boonnoy P., Boonnoy P., Wong-Ekkabut J., Wong-Ekkabut J.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  526(1)
  0
  42Monte Carlo simulations of nano-rod filler in stretched polymer nanocompositesKerdkaen N., Kerdkaen N., Sutthibutpong T., Sutthibutpong T., Sutthibutpong T., Phongphanphanee S., Boonchuay S., Wong-Ekkabut J., Wong-Ekkabut J.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  0
  43Molecular dynamics simulation of surfactant monolayersLiu B., Wong-Ekkabut J., Karttunen M., Karttunen M.2015Computational Methods for Complex Liquid-Fluid Interfaces
  ,pp. 249-264
  0