Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2524
  • วท.ม..(วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2528
  • D.Sc.(Chemical Engineering ), Washington University , USA, 2539

  Expertise Cloud

  Back diffusionCatalytic crackingCFDCFD SIMULATIONComputational fluid dynamicsDesignDiscrete element methodFlow fieldFluidizationFuel Cell GrapheneHydrodesulfurizationHydrodynamickinetic rateMass TransferModelingModeling of chemical reactorsModellingModelling and Simulationmould Multi-fluid model.Multiphase reactorsNUMERICAL-SIMULATIONPEMFCReactorScale upScaling upScaling-upSECTIONShell formationSilicaSilicon productionsimulatioSimulationSlanted channelWater managementเครื่องปฏิกรณ์หลายเฟสโคพอลิเมอร์ชั้นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวมวลเชื้อเพลิงเซลล์เชื้อเพลิงเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนโปรตอนเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนเซลล์เชื้อเพลิงแบบ เปิดสัมผัสอากาศเซลล์เชื้อเพลิงแบบป้อนเอทานอลโดยตรงเซลล์เชื้อเพลิงเอทานอลเซลล์เชื้อเพลิงเอทานอลป้อนตรงไซโคลเฮกซานอลไซโคลเฮกซานอล cyclohexanolไซโคลเฮกซาโนนไซโคลเฮกซาโนน cyclohexanoneไซโคลเฮกเซนดีเอมอีดีเอ็มอี DMEไดเมทิลอีเทอร์ Dimrthyl etherไดเมธิลอีเทอร์ตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นสูงตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่ถังปฏิกรณ์เทคโนโลยีปฏิกรณ์เทคโนโลยียางพาราพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน alternative energyพลังงานทางเลือกพลังงานหมุนเวียนพลังงานแห่งอนาคตพลังงานไฮโดรเจนพอลิเมอร์พารามิเตจอร์การออกแบบ design parameteพารามิเตอร์พารามิเตอร์การออกแบบแฟตเตอร์ประสิทธิผลเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนแม่พิมพ์ยางธรรมชาติ สไตรีน-บิวตะไดอีน-รับเบอรยางโปรตีนต่ำ กร๊าฟท์พอลิเมอร์ระบบโทโมแกรมรีไซเคิลพลาสติกวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีสมบัติของยางธรรมชาติสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงสมรรถนะเซลล์เชื้อเพลิงส่วนประกอบเอิเล็กโทรดเมมเบรนสารละลายออกซิเดชันอัตราการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรดอิเล็กโทรดนาโนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี petrochemical industอุทกพลศาสตร์เอทานอลเอธานอลไฮโดรเจนไฮโดรเจนซัลไฟด์ไฮโดรดีซัลฟูไรเซชันไฮโดรไดนามิกส์

  Interest

  Reaction Engineering, Modelling and Simulation, Energy & Environment, Fuel Cell

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 84 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 46 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 38 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 72 เรื่อง (เชิงวิชาการ 62 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Distribution coefficient and adsorption-desorption rates of di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) onto and from the surface of suspended particles in fresh waterSirivithayapakorn S., Limtrakul S.2008Water, Air, and Soil Pollution
  190(1-4),pp. 45-53
  10
  2Modeling of electro-organic synthesis to facilitate cleaner chemical manufacturing: Adiponitrile productionSuwanvaipattana P., Limtrakul S., Vatanatham T., Ramachandran P.A.2017Journal of Cleaner Production
  142,pp. 1296-1308
  13
  3Scaling up of CO2Sorption in DSU Fluidized Bed Reactor Based on CFD SimulationKhongprom P., Soontarose P., Wanchan W., Limtrakul S.2019RI2C 2019 - 2019 Research, Invention, and Innovation Congress
  0
  4Kinetic evaluation for hydrodesulfurization via lumped model in a trickle-bed reactorBannatham P., Teeraboonchaikul S., Patirupanon T., Arkardvipart W., Limtrakul S., Vatanatham T., Ramachandran P.A.2016Industrial and Engineering Chemistry Research
  55(17),pp. 4878-4886
  5
  5DEM modeling and simulation of a down-flow circulating fluidized bedLimtrakul S., Thanomboon N., Vatanatham T., Khongprom P.2008Chemical Engineering Communications
  195(11),pp. 1328-1344
  11
  6Solids motion and holdup profiles in liquid fluidized bedsLimtrakul S., Chen J., Ramachandran P., Duduković M.2005Chemical Engineering Science
  60(7),pp. 1889-1900
  65
  7Dispersion Model for Cocurrent Upflow Circulating Fluidized Bed (Riser) and Cocurrent Downflow Circulating Fluidized Bed (Downer) for Thermal CrackingKruehong C., Limtrakul S., Ramachandran P.2003Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference
  ,pp. 168-176
  0
  8Discrete particle simulation of solids motion in a gas-solid fluidized bedLimtrakul S., Chalermwattanatai A., Unggurawirote K., Tsuji Y., Kawaguchi T., Tanthapanichakoon W.2003Chemical Engineering Science
  58(3-6),pp. 915-921
  81
  9Amidation Reaction System: Kinetic Studies and Improvement by Product RemovalWongwanichkangwarn I., Limtrakul S., Vatanatham T., Ramachandran P.A.2021ACS Omega
  0
  10Heat transfer effect in scaling-up a fluidized bed reactor for propylene polymerizationBumphenkiattikul P., Limtrakul S., Vatanatham T., Khongprom P., Ramachandran P.A.2018RSC Advances
  8(50),pp. 28293-28312
  5
  11Mixing Characteristics of Gas and Liquid Phases in Bubble Column Reactors from Virtual Tracer SimulationWadaugsorn K., Limtrakul S., Vatanatham T., Ramachandran P.A.2018Industrial and Engineering Chemistry Research
  57(42),pp. 14064-14079
  3
  12Gas-lift reactor for hydrogen sulfide removalLimtrakul S., Rojanamatin S., Vatanatham T., Ramachandran P.2005Industrial and Engineering Chemistry Research
  44(16),pp. 6115-6122
  13
  13A solution strategy for the film model for non-isothermal gas-liquid reactionsLimtrakul S., Kongto A., Vatanatham T., Ramachandran P.2010Chemical Engineering Science
  65(15),pp. 4420-4431
  4
  14The effect of process factors to the kinetic studies of emulsion copolymerization of natural rubber and styreneJaimuang S., Vatanatham T., Limtrakul S., Prapainainar P.2014Advanced Materials Research
  844,pp. 361-364
  1
  15Hydrodynamic behaviors and mixing characteristics in an internal loop airlift reactor based on CFD simulationWadaugsorn K., Limtrakul S., Vatanatham T., Ramachandran P.A.2016Chemical Engineering Research and Design
  113,pp. 125-139
  25
  16Axial gas and solids mixing in a down flow circulating fluidized bed reactor based on CFD simulationKhongprom P., Aimdilokwong A., Limtrakul S., Vatanatham T., Ramachandran P.A.2012Chemical Engineering Science
  73,pp. 8-19
  34
  17Scaleup effect on performance of proton exchange membrane fuel cellLeelasupakorn H., Kaewchada A., Traisantikul W., Tiengtrakarnsuk W., Limtrakul S., Vatanatham T.2008Chiang Mai Journal of Science
  35(1),pp. 89-94
  0
  18Modeling and evaluation of hydrodesulfurization and deactivation rates for partially wetted Trilobe catalyst using finite element methodLimtrakul S., Bannatham P., Teeraboonchaikul S., Vatanatham T., Ramachandran P.A.2019Powder Technology
  354,pp. 779-791
  2
  19CFD Simulation of the Hydrodynamics in Three Phase Fluidized Bed Reactor: Effect of Particle PropertiesKhongprom P., Wanchan W., Kamkham K., Limtrakul S.2019RI2C 2019 - 2019 Research, Invention, and Innovation Congress
  0
  20DEM modeling and simulation of a catalytic gas-solid fluidized bed reactor: A spouted bed as a case studyLimtrakul S., Boonsrirat A., Vatanatham T.2004Chemical Engineering Science
  59(22-23),pp. 5225-5231
  74
  21Synthesis of Hydrogenated Natural Rubber Having Epoxide Groups Using DiimideNgudsuntear K., Limtrakul S., Arayapranee W.2022ACS Omega
  0
  22Mathematical modeling and simulation for gas-liquid reactorsKongto A., Limtrakul S., Ngaowsuwan K., Ramachandran P., Vatanatham T.2005Computers and Chemical Engineering
  29(11-12 SPEC. ISS.),pp. 2461-2473
  8
  23Two-Scale Model for Kinetics, Design, and Scale-Up of Biodiesel ProductionBannatham P., Banthaothook C., Limtrakul S., Vatanatham T., Jaree A., Ramachandran P.A.2021Industrial and Engineering Chemistry Research
  0
  24Modeling of Chemical Vapor Deposition of Silane for Silicon Production in a Spouted Bed via Discrete Element Method Coupled with Eulerian ModelChanlaor P., Limtrakul S., Vatanatham T., Ramachandran P.A.2018Industrial and Engineering Chemistry Research
  57(36),pp. 12096-12112
  8
  25Water transport in a PEM fuel cell with slanted channel flow field platesWawdee P., Limtrakul S., Vatanatham T., Fowler M.W.2015International Journal of Hydrogen Energy
  40(9),pp. 3739-3748
  12
  26Assisted water management in a PEMFC with a modified flow field and its effect on performanceBunmark N., Limtrakul S., Fowler M., Vatanatham T., Gostick J.2010International Journal of Hydrogen Energy
  35(13),pp. 6887-6896
  36
  27Assessment of anammox bacteria in the enrichment culture on sand and granular activated carbonSukthamruksa C., Saricheewin K., Intaraprasong V., Yimhoy P., Sirivithayapakorn S., Limtrakul S.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(6),pp. 1150-1157
  0
  28Catalytic Cracking of Heavy Oil from Waste Plastic in Tapered Circulating Fluidized Bed Riser ReactorKhongprom P., Whansungnoen T., Pienduangsri P., Wanchan W., Limtrakul S.2020E3S Web of Conferences
  141
  0
  29Cleaning of lubricant-oil-contaminated plastic using liquid carbon dioxideCharoenchaitrakool M., Tungkasatan S., Vatanatham T., Limtrakul S.2016Journal of Industrial and Engineering Chemistry
  34,pp. 313-320
  1
  30Experiments, modeling and scaling-up of membrane reactors for hydrogen production via steam methane reformingChompupun T., Limtrakul S., Vatanatham T., Kanhari C., Ramachandran P.A.2018Chemical Engineering and Processing - Process Intensification
  134,pp. 124-140
  25
  31Classifying flow regimes in three-phase fluidized beds from CARPT experimentsFraguío M.S., Cassanello M.C., Larachi F., Limtrakul S., Dudukovic M.2007Chemical Engineering Science
  62(24),pp. 7523-7529
  25
  32Scaling of a catalytic cracking fluidized bed downer reactor based on computational fluid dynamics simulationsKhongprom P., Ratchasombat S., Wanchan W., Bumphenkiattikul P., Limtrakul S.2020RSC Advances
  10(5),pp. 2897-2914
  7
  33Study of wall-to-bed heat transfer in circulating fluidized bed riser based on CFD simulationWanchan W., Khongprom P., Limtrakul S.2020Chemical Engineering Research and Design
  156,pp. 442-455
  7
  34Lagrangian modeling and simulation of effect of vibration on cohesive particle movement in a fluidized bedLimtrakul S., Rotjanavijit W., Vatanatham T.2007Chemical Engineering Science
  62(1-2),pp. 232-245
  34
  35Ultraporous palladium supported on graphene-coated carbon fiber paper as a highly active catalyst electrode for the oxidation of methanolSawangphruk M., Krittayavathananon A., Chinwipas N., Srimuk P., Vatanatham T., Limtrakul S., Foord J.S.2013Fuel Cells
  13(5),pp. 881-888
  37
  36Temperature control of polypropylene thermal cracking reactor by input/output linearization with two-degree-of-freedom structureWantawee S., Panjapornpon C., Limtrakul S., Vatanatham T.2015Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
  52,pp. 72-78
  0
  37Axial gas mixing in a high density downer reactorKhongprom P., Limtrakul S., Vatanatham T.2014CFB-11: Proceedings of the 11th International Conference on Fluidized Bed Technology
  ,pp. 67-72
  1
  383-D simulation of particle and gas flow behavior in a riser with venturi pipe inletKhongprom P., Limtrakul S., Vatanatham T.2008Chiang Mai Journal of Science
  35(1),pp. 131-140
  2