Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
  • วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2531
  • Ph.D.(Chemical Engineering), The University of Queensland, ออสเตรเลีย, 2541

  Expertise Cloud

  AutoclaveBiodieselBioethanolCFDChitosanComputational Fluid Dynamic (CFD)computational fluid dynamicsComputational Fluid Dynamics (CFD)ControlcontrollabilityCPSSDesign reactorDistinct Element Method (DEM)doxorubicinethanol productionEvacuationExplosionfast pyrolysisFire Dynamics SimulationGenetic algorithmHeat exchanger networkHeat Exchanger NetworksMeta-heuristic OptimizationmicroalgaeMicrowavemicrowave-assisted pyrolysismolecular modelingmulti-objective optimizationOptimizationPEM fuel cellPinch Analysisreactive distillationrisk assessmentScheduling Batch ProcessShock WaveSImulationSubcritical waterTechno-economicการควบคุมการคัดเลือกการผลิตเซลลูเลสสูงการหาค่าเหมาะสมการอพยพการอพยพหนีไฟการออกแบบการออกแบบกระบวนการผลิตของเหลวผลกลั่นข้าวเขตพื้นที่ไขรำข้าวความปลอดภัยความปลอดภัย ความยืดหยุ่นค่าใช้จ่ายคุณสมบัติของไบโอดีเซลเครือข่ายแลกเปลี่ยนมวลและความร้อนร่วมเครื่องปฏิกรณ์ไซโคลเฮกซาโนนถังหมักแบบแพคเบดทฤษฎีการควบคุมท่อส่งก๊าซที่พักคนงานก่อสร้างพลศาสตร์อัคคีภัยเทคโนโลยีพินท์เทคโนโลยีสะอาด พลังงานและความปลอดภัยนมผงน้ำมันปาล์มน้ำมันสุขภาพบันไดหนีไฟบูรณาการกระบวนการไบโอดีเซลไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์ เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลปาล์มน้ำมันโปรแกรมจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยโปรแกรมแอสเพ็นพลัสผลกระทบแผนภูมิต้นไม้แผนรองรับเหตุฉุกเฉินพฤติกรรมของอนุภาคพลศาสตร์อัคคีภัยพันธุ์สบู่ดำ การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ ความต้องการนำ้ของสบู่ดำ ความต้องการปุ๋ยของสบู่ดำ การขนส่ง พื้นที่ปลูกสบู่ดำ แปลงสาธิตสบู่ดำไพโรไลซิสยางพาราระบบการแลกเปลี่ยนมวลระบบควบคุมอัตโนมัติรำโรงไฟฟ้าพลังความร้อนโรงเรียนอนุบาลวอเตอร์ฟุตพริ้นท์วิธีทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นเส้นโค้งความหนืดเส้นทางหนีไฟหน่วยปฏิบัติการองค์ประกอบของน้ำมันอัคคีภัยอาหารอินเตอร์เอสเทอริฟิเคชันอุตสาหกรรมน้ำมันเอทานอลจากเศษเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรเอนไซม์แอมโมเนียโอลิโอเจล

  Interest

  ทฤษฎีการควบคุม, การออกแบบกระบวนการผลิต, เทคโนโลยีสะอาด พลังงานและความปลอดภัย

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
   • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 95 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 75 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 42 เรื่อง (เชิงวิชาการ 42 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1GAPinch: Genetic algorithm toolbox for water pinch technologyPrakotpol D., Srinophakun T.2004Chemical Engineering and Processing: Process Intensification
   43(2),pp. 203-217
   71
   2Particle formation of ibuprofen-supercritical CO2 system from rapid expansion of supercritical solutions (RESS): A mathematical modelHirunsit P., Huang Z., Srinophakun T., Charoenchaitrakool M., Kawi S.2005Powder Technology
   154(2-3),pp. 83-94
   58
   3Design of raceway ponds for producing microalgaeSompech K., Chisti Y., Srinophakun T.2012Biofuels
   3(4),pp. 387-397
   58
   4Optimization of lactic acid production by immobilized Lactococcus lactis IO-1Sirisansaneeyakul S., Luangpipat T., Vanichsriratana W., Srinophakun T., Chen H., Chisti Y.2007Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology
   34(5),pp. 381-391
   44
   5Control structure design for optimal operation of heat exchanger networksLersbamrungsuk V., Srinophakun T., Narasimhan S., Skogestad S.2008AIChE Journal
   54(1),pp. 150-162
   35
   6Simulation of power cycle with energy utilization diagramSrinophakun T., Laowithayangkul S., Ishida M.2001Energy Conversion and Management
   42(12),pp. 1437-1456
   35
   7Modified genetic algorithm for nonlinear data reconciliationWongrat W., Srinophakun T., Srinophakun P.2005Computers and Chemical Engineering
   29(5),pp. 1059-1067
   33
   8Life cycle assessment of biodiesel production from jatrophaKaewcharoensombat U., Prommetta K., Srinophakun T., Srinophakun T.2011Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
   42(3),pp. 454-462
   28
   9Ionic conductivity in a chitosan membrane for a PEM fuel cell using molecular dynamics simulationSrinophakun T., Martkumchan S.2012Carbohydrate Polymers
   88(1),pp. 194-200
   28
   10Optimal hydrodynamic design of tubular photobioreactorsWongluang P., Chisti Y., Srinophakun T.2013Journal of Chemical Technology and Biotechnology
   88(1),pp. 55-61
   24
   11Integration of safety instrumented system with automated HAZOP analysis: An application for continuous biodiesel productionJeerawongsuntorn C., Sainyamsatit N., Srinophakun T.2011Journal of Loss Prevention in the Process Industries
   24(4),pp. 412-419
   22
   12Preliminary study of conformation and drug release mechanism of doxorubicin-conjugated glycol chitosan, via cis-aconityl linkage, by molecular modelingSrinophakun T., Boonmee J.2011International Journal of Molecular Sciences
   12(3),pp. 1672-1683
   16
   13Solving mixed-integer nonlinear programming problems using improved genetic algorithmsWasanapradit T., Mukdasanit N., Chaiyaratana N., Srinophakun T., Srinophakun T.2011Korean Journal of Chemical Engineering
   28(1),pp. 32-40
   13
   14A systematic formulation for HAZOP analysis based on structural modelBoonthum N., Mulalee U., Srinophakun T.2014Reliability Engineering and System Safety
   121,pp. 152-163
   11
   15Xylitol production by liquid emulsion membrane encapsulated yeast cellsSirisansaneeyakul S., Chainoy R., Vanichsriratana W., Srinophakun T., Chisti Y.2009Journal of Chemical Technology and Biotechnology
   84(8),pp. 1218-1228
   8
   16A Mixed Coding Scheme of a Particle Swarm Optimization and a Hybrid Genetic Algorithm with Sequential Quadratic Programming for Mixed Integer Nonlinear Programming in Common Chemical Engineering PracticeChanthasuwannasin M., Kottititum B., Srinophakun T.2017Chemical Engineering Communications
   204(8),pp. 840-851
   6
   17Feedback linearization controller design for continuous stirred-tank reactor (CSTR) in biodiesel production processSanposh P., Leenanithikul W., Phoojaruenchanachai S., Srinophakun P., Srinophakun T., Panjapornpon C.20085th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008
   2,pp. 613-616
   4
   18Phase equilibrium modeling of triglycerides in supercritical fluidsSrinophakun T., Srinophakun T., Phithakchokchai B.2011Journal of Chemical Thermodynamics
   43(3),pp. 471-478
   4
   19Simulation of mass exchange networks using modified genetic algorithmsThunyawart J., Srinophakun T., Srinophakun T., Henwatthana W.2011Korean Journal of Chemical Engineering
   28(2),pp. 332-341
   3
   20Structural controllability evaluation for heat exchanger networksLersbamrungsuk V., Srinophakun T.2009Proceedings of 2009 7th Asian Control Conference, ASCC 2009
   ,pp. 835-840
   3
   21Early age carbonation of fiber-cement composites under real processing conditions: A parametric investigationKottititum B., Kottititum B., Phung Q., Maes N., Prakaypan W., Srinophakun T.2018Applied Sciences (Switzerland)
   8(2)
   3
   22Computational fluid dynamics of a horizontal hydrocyclone for freezing desalinationJunkratuek A., Srudhiprom J., Srinophakun T.2017Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering
   12(5),pp. 765-774
   1
   23Design and control of alkali-catalyzed transesterification reactorsLersbamrungsuk V., Srinophakun T.2014ASEAN Journal of Chemical Engineering
   13(2),pp. 22-26
   1
   24Simulation approach to biodiesel production from palm oil by conventional and reactive distillation processesKottititum B., Chakton K., Srinophakun T.2014Kasetsart Journal - Natural Science
   48(1),pp. 139-149
   1
   25Application of the ant colony algorithm to optimize the synthesis of heat-integrated distillation sequences for 6-components (C4-C7)Sukpancharoen S., Srinophakun T., Srinophakun T.2018International Journal of Mechanical Engineering and Technology
   9(4),pp. 514-530
   1
   26Performance comparison of different control strategies for heat exchanger networksMahitthimahawong S., Chotvisut Y., Srinophakun T.2018Polish Journal of Chemical Technology
   20(1),pp. 13-20
   1
   27Influence of soil conditions on corrosion behavior of buried coated and uncoated carbon steelsShoaib S., Srinophakun T., Palsson N.20182018 IEEE International Conference on Innovative Research and Development, ICIRD 2018
   ,pp. 1-6
   1
   28The application of a mixed coding approach to address mixed integer linear and non-linear programming problems using Particle Swarm Optimization (PSO) with an Artificial Bee Colony (ABC) AlgorithmSukpancharoen S., Srinophakun T., Hirunlabh J.2018ACM International Conference Proceeding Series
   ,pp. 78-83
   1
   29Complex effects of wax on ionic liquid pretreatment of oil palm empty fruit bunchLiu Q., Li K., Liu C.G., Zhao X.Q., Bai F.W., Sakdaronnarong C., Srinophakun P., Srinophakun T.R.2020Industrial Crops and Products
   152
   1
   30Extension of energy-utilisation diagram to power availability for exergy loss analysisBouapetch W., Tungwungwiwat P., Srinophakun T.2013International Journal of Exergy
   12(3),pp. 323-343
   1
   31Design of a control structure for mass exchanger networksChaiwattanapong N., Sattarattanakul P., Srinophakun T., Lersbamrungsuk V.2012Chemical Engineering Communications
   199(9),pp. 1102-1124
   1
   32Grey wolf optimizer (GWO) with multi-objective optimization for biodiesel production from waste cooking oil using central composite design (CCD)Sukpancharoen S., Sukpancharoen S., Srinophakun T.R., Srinophakun T.R., Aungkulanon P.2020International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research
   9(8),pp. 1219-1225
   1
   33Design and implementation of energy recovery system from autoclaves in fiber cement industryKottititum B., Bouapetch W., Srinophakun T.R., Prakaypan W.2020Applied Science and Engineering Progress
   13(1),pp. 19-31
   0
   34Techno-Economic of 100 kW power plant from microwave-assisted biodiesel pyrolysisHansirisawat P., Srinophakun T.R.2020International Journal of Renewable Energy Research
   10(2),pp. 1021-1030
   0
   35Heat integration and batch scheduling of optimal bioethanol productionSungpichai P., Srinophakun T.R.2020International Journal of Renewable Energy Research
   10(3),pp. 1376-1384
   0
   36Non-negative differential evolution for particle sizing from ultrasonic attenuation spectroscopyBoonkhao B., Wang X.Z., Srinophakun T.R.2021Powder Technology
   378,pp. 602-617
   0
   37Controllability studies of chemical processes based on the concept of passivityBoonkhao B., Srinophakun T., Sirisak R.2008Kasetsart Journal - Natural Science
   42(1),pp. 137-148
   0
   38Computational fluid dynamics of ethylene dichloride production by oxychlorination reaction in a fluidized bedSrinophakun T.R., Kodchakong A.2018Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
   0
   39Real-time optimization of pulp mill operations with wood moisture content variationNuengwang W., Srinophakun T.R., Realff M.J., Realff M.J.2020Processes
   8(6)
   0
   40Bioethanol production from oil palm trunk with scheduling optimizationSungpichai P., Srinophakun T.R.2020International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology
   11(6),pp. 18-27
   0
   41Optimization of a six-step pressure swing adsorption process for biogas separation on a commercial scaleKottititum B., Srinophakun T., Phongsai N., Phung Q.T.2020Applied Sciences (Switzerland)
   10(14)
   0
   42The use of factorial design to improve a harmony search algorithm to synthesize heat-integrated distillation sequencesSukpancharoen S., Srinophakun T.R., Hirunlabh J., Rattanachoung N.2018Key Engineering Materials
   777 KEM,pp. 218-225
   0
   43Passivity-based proportional integral tuning method for a simple heat exchanger networkMahitthimahawong S., Chaiwattanapong N., Paterson T., Srinophakun T.2014Kasetsart Journal - Natural Science
   48(4),pp. 651-664
   0
   44Process modeling and simulation of cyclohexanone productionKamchaddaskorn A., Mukdasanit N., Srinophakun T.2017Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
   0
   45Performance study of passivity based control on heat exchanger networksAthithunchaiyaphong V., Prajimtis N., Srinophakun T.2017Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
   0