Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมีวิศวกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2544
  • วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2546
  • Ph.D.(Materials Science), University of Manchester, อังกฤษ, 2553

  Expertise Cloud

  Agricultural wasteBio-hydrogenated dieselcarbon blacksCarbon nanotubesChitosanChitosan NanoparticlesCompositeComposite membraneCompositescopperCorncobDEFCDegradationDeoxygenationDirect alcohol fuel cellDirect ethanol fuel cellDirect methanol fuel cellElectron beamElectron Beam IrradiationElectron beam vulcanizationElectron beamselectrospinningEnergy consumptionEpoxidationEthanol permeabilityFatty acid methyl esterFourier transform infrared spectroscopyFragmentationfunctionalised supportGlass ?bresglass fibre/epoxy compositesGraft copolymerGrapheneGraphene nanoplateletsGreen dieselinterface micromechanicsInterfacial strengthIrradiationIrradiation techniqueLatex mixingLigninLiquid-phase mechanical exfoliationlow emissionManganeseMaximum power densityMechanical propertiesMethanol permeabilityMicrocrystalline celluloseModelling methodsmulti-walled carbon nanotubesNaBH4 reductionNafion membraneNafion-composite membranenano celluloseNanocellulosenanoclayNanocoatingNanocompositeNanocompositesNanocrystalsNanoparticleNanostructured materialsNanotechnologyNatural rubberNatural rubber compositesNatural rubber latexPolystyrenePropylene oxideProton ConductivityRaman spectroscopyrelease agentRice husk ashRubberrutheniumSilaneSilicaSilica nanoparticlessingle fibre fragmentationsingle-walled carbon nanotubesSol gel methodstrain sensorStrain sensorsStyreneSulfur vulcanizationSWNTsTensile strengthTernary catalystternary catalyticThai Jasmine riceกราฟีนการฉายลำอิเล็คตรอนการย่อยสลายซิลิกาตัวดูดซับนาโนเซลลูโลสยางธรรมชาติยางพาราวัสดุเชิงประกอบวัสดุเสริมแรงเอทานอล

  Interest

  ตัวเร่งปฏิกิริยา, วัสดุขนาดอนุภาคนาโนเมตร, การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ, เทคโนโลยีเชื้อเพลิง, ยางพารา

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 88 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 56 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Extraction of nanocellulose from pineapple leaves by acid-hydrolysis and pressurized acid hydrolysis for reinforcement in natural rubber compositesChawalitsakunchai W., Dittanet P., Loykulnunt S., Tanpichai S., Prapainainar P.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
   526(1)
   4
   2Enhancing dispersion of silica nanoparticles with ammonium laurate surfactant for natural rubber latex compositesSeangyen W., Prapainainar P., Sae-Oui P., Loykulnant S., Dittanet P.2019Key Engineering Materials
   821 KEM,pp. 74-80
   0
   3Properties of natural rubber reinforced with nano cellulose from pineapple leaf agricultural wasteChawalitsakunchai W., Dittanet P., Loykulnant S., Sae-oui P., Tanpichai S., Seubsai A., Prapainainar P.2021Materials Today Communications
   28
   5
   42-[(Hydroxymethyl)amino]ethanol in water as a preservative: Study of formaldehyde released by Taguchi's methodWisessirikul W., Loykulnant S., Montha S., Fhulua T., Prapainainar P.2016IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
   36(1)
   0
   5Properties and DMFC performance of nafion/mordenite composite membrane fabricated by solution-casting method with different solvent ratioPrapainainar P., Du Z., Theampetch A., Prapainainar C., Kongkachuichay P., Holmes S.M.2020Energy
   190
   11
   6Deformation behavior of release agent coated glass fibre / epoxy composite using carbon nanotubes as strain sensorsSureeyatanapas P., Young R.2013Songklanakarin Journal of Science and Technology
   35(1),pp. 51-56
   1
   7Application of response surface methodology to optimize direct alcohol fuel cell power density for greener energy productionCharoen K., Prapainainar C., Sureeyatanapas P., Suwannaphisit T., Wongamornpitak K., Kongkachuichay P., Holmes S.M., Prapainainar P.2017Journal of Cleaner Production
   142,pp. 1309-1320
   36
   8Natural rubber reinforced by nanocellulose extracted from dried rubber leavesDittanet P., Somphol W., Lampang T., Prapainainar P., Loykulnan S.2019AIP Conference Proceedings
   2083
   2
   9Preparation of graft copolymer of natural rubber and polystyrene by electron beam irradiationKhamplod T., Loykulnant S., Kongkaew C., Prapainainar P.2014Advanced Materials Research
   931-932,pp. 73-77
   4
   10One step NaBH4 reduction of Pt-Ru-Ni catalysts on different types of carbon supports for direct ethanol fuel cells: Synthesis and characterizationSudachom N., Warakulwit C., Warakulwit C., Prapainainar C., Witoon T., Witoon T., Prapainainar P., Prapainainar P.2017Ranliao Huaxue Xuebao/Journal of Fuel Chemistry and Technology
   45(5),pp. 596-607
   7
   11Fabrication of Natural Rubber Latex Foam Composite Filled with Pineapple-leaf Cellulose FibresPinrat S., Dittanet P., Seubsai A., Prapainainar P., Prapainainar P.2022Journal of Physics: Conference Series
   2175(1)
   0
   12Effect of solution casting temperature on properties of nafion composite membrane with surface modified mordenite for direct methanol fuel cellPrapainainar P., Theampetch A., Kongkachuichay P., Laosiripojana N., Holmes S.M., Prapainainar C.2015Surface and Coatings Technology
   271,pp. 63-73
   19
   13The effect of process factors to the kinetic studies of emulsion copolymerization of natural rubber and styreneJaimuang S., Vatanatham T., Limtrakul S., Prapainainar P.2014Advanced Materials Research
   844,pp. 361-364
   1
   14Synthesis and characterisation of Pd-Ni-Sn electrocatalyst for use in direct ethanol fuel cellsJongsomjit S., Prapainainar P., Sombatmankhong K.2016Solid State Ionics
   288,pp. 147-153
   26
   15Film and latex forms of silica-reinforced natural rubber composite vulcanized using electron beam irradiationReowdecha M., Dittanet P., Sae-oui P., Loykulnant S., Prapainainar P., Prapainainar P.2021Heliyon
   7(6)
   2
   16Review of green diesel production from fatty acid deoxygenation over Ni-based catalystsHongloi N., Prapainainar P., Prapainainar P., Prapainainar C.2021Molecular Catalysis
   7
   17Effect of nanoclay on properties of medium density polyethylene (MDPE)/rice husk flour (RHF) compositesThungphotrakul N., Somboonwanna J., Prapainainar P., Prapainainar P.2020AIP Conference Proceedings
   2279
   0
   18Extraction of nanocellulose from dried rubber tree leaves by acid hydrolysisSomphol W., Prapainainar P., Sae-Oui P., Loykulnant S., Dittanet P.2018Materials Science Forum
   936 MSF,pp. 37-41
   4
   19Production of composite fibers from natural rubber and ligninNgamkham R., Prapainainar P., Prapainainar P., Roddecha S., Dittanet P.2021Engineering Journal
   25(4),pp. 79-85
   0
   20Comparing single-walled carbon nanotubes and samarium oxide as strain sensors for model glass-fibre/epoxy compositesSureeyatanapas P., Hejda M., Eichhorn S.J., Young R.J.2010Composites Science and Technology
   70(1),pp. 88-93
   32
   21Nafion-silane modified mordenite composite membrane synthesis and characterization for direct ethanol fuel cellKanjanapaisit S., Prapainainar C., Prapainainar P., Prapainainar P.2013Advanced Materials Research
   747,pp. 321-324
   2
   22Composite properties of graphene-based materials/natural rubber vulcanized using electron beam irradiationPhetarporn V., Loykulnant S., Kongkaew C., Seubsai A., Prapainainar P., Prapainainar P.2019Materials Today Communications
   19,pp. 413-424
   13
   23Synthesis and characterization of silaned-graphene oxide-mordenite graftingPattanapisutkun N., Prapainainar C., Kongkachuicay P., Prapainainar P.2017Key Engineering Materials
   718,pp. 81-86
   1
   24Direct propylene epoxidation over RuO2-CuO-NaCl-TeO2-MnOx/SiO2 catalysts: Optimized operating conditions and catalyst characterizationSeubsai A., Phon-In P., Chukeaw T., Uppala C., Prapainainar P., Chareonpanich M., Zohour B., Noon D., Senkan S.2017Industrial and Engineering Chemistry Research
   56(1),pp. 100-110
   7
   25Characterization of graphene synthesized by modified hummers and liquid-phase exfoliation methodJansomboon W., Brikshasri P., Sarawutanukul S., Prapainainar P.2019Applied Science and Engineering Progress
   12(1),pp. 14-19
   0
   26Environmental impact assessment of bio-hydrogenated diesel from hydrogen and co-product of palm oil industryBoonrod B., Prapainainar P., Varabuntoonvit V., Sudsakorn K., Prapainainar C.2020International Journal of Hydrogen Energy
   4
   27Degradation test of natural rubber/chitosan compositeSukthaworn C., Reowdecha M., Dittanet P., Moonprasith N., Lampang T.N., Loykulnant S., Prapainainar P.2017Key Engineering Materials
   751 KEM,pp. 320-325
   0
   28Electron beam radiation grafting of styrene on natural rubber using Taguchi's designKhamplod T., Loykulnant S., Kongkaew C., Sureeyatanapas P., Prapainainar P.2015Polymer
   79,pp. 135-145
   14
   29Effect of polyethylene glycol in nanocellulose/PLA compositesSomphol W., Lampang T.N., Prapainainar P., Sae-Oui P., Loykulnant S., Suebsai A., Dittanet P.2019Key Engineering Materials
   821 KEM,pp. 89-95
   1
   30Homogeneous polymer/filler composite membrane by spraying method for enhanced direct methanol fuel cell performancePrapainainar P., Maliwan S., Sarakham K., Du Z., Prapainainar C., Holmes S.M., Kongkachuichay P.2018International Journal of Hydrogen Energy
   43(31),pp. 14675-14690
   13
   31Electrochemical performance of reduced graphene oxide-silica composite in polyanilinePalas W., Saisriyoot M., Prapainainar P., Dittanet P.2019Materials Today: Proceedings
   17,pp. 1277-1283
   1
   32An application of evolutionary system identification algorithm in modelling of energy production systemHuang Y., Gao L., Yi Z., Tai K., Kalita P., Prapainainar P., Garg A.2018Measurement: Journal of the International Measurement Confederation
   114,pp. 122-131
   44
   33Effect of gamma radiation on properties of cellulose nanocrystal/ natural rubber nanocompositesTappanawatch W., Prapainainar P., Saeoui P., Loykulnant S., Dittanet P.2018Key Engineering Materials
   772 KEM,pp. 13-17
   3
   34Surface modification of mordenite in Nafion composite membrane for direct ethanol fuel cell and its characterizations: Effect of types of silane coupling agentPrapainainar C., Kanjanapaisit S., Kongkachuichay P., Holmes S.M., Prapainainar P.2016Journal of Environmental Chemical Engineering
   4(3),pp. 2637-2646
   10
   35Effect of vulcanization processes on properties of natural rubber/cellulose compositesPoonpipat Y., Boonmalert T., Prapainainar P., Dittanet P.2021Key Engineering Materials
   902 KEM,pp. 95-100
   0
   36Electron beam radiation curing of natural rubber filled with silica-graphene mixture prepared by latex mixingJansomboon W., Loykulnant S., Kongkachuichay P., Kongkachuichay P., Dittanet P., Prapainainar P., Prapainainar P.2019Industrial Crops and Products
   141
   8
   37Green Diesel Production from Oleic Acid Deoxygenation Using Subcritical Water under Hydrogen-Free ConditionHongloi N., Prapainainar P., Prapainainar P., Muadmai T., Namboonlue J., Seubsai A., Seubsai A., Prapainainar C.2021Engineering Journal
   25(10),pp. 115-122
   0
   38Evaluating the environmental impacts of bio-hydrogenated diesel production from palm oil and fatty acid methyl ester through life cycle assessmentBoonrod B., Prapainainar C., Narataruksa P., Kantama A., Saibautrong W., Sudsakorn K., Mungcharoen T., Prapainainar P.2017Journal of Cleaner Production
   142,pp. 1210-1221
   37
   39Natural rubber reinforced with silica nanoparticles extracted from jasmine and riceberry rice husk ashesSeangyen W., Prapainainar P., Sae-Oui P., Loykulnant S., Dittanet P.2018Materials Science Forum
   936 MSF,pp. 31-36
   2
   40Rice hull micro and nanosilica: Synthesis and characterizationJansomboon W., Boonmaloet K., Sukaros S., Prapainainar P.2017Key Engineering Materials
   718,pp. 77-80
   3
   41A novel comprehensive procedure for determination of optimum operating conditions for cleaner energy production systemHuang Y., Shui L., Asghari S., Prapainainar P., Garg A., Kalita P.2018International Journal of Energy Research
   42(10),pp. 3339-3350
   4
   42Optimization of metal atomic ratio of Pd x Ru y Ni z on carbon support for ethanol oxidationCharoen K., Warakulwit C., Prapainainar C., Seubsai A., Chareonpanich M., Prapainainar P.2017Applied Surface Science
   421,pp. 2-17
   5
   43Effect of calcium hydroxy phosphate as a crystallinity enhancer in nafion membrane for direct methanol fuel cellTaechaboonsermsak D., Prapainainar C., Kongkachuichay P., Prapainainar P.2020Chemical Engineering Transactions
   78,pp. 343-348
   0
   44Mordenite/Nafion and analcime/Nafion composite membranes prepared by spray method for improved direct methanol fuel cell performancePrapainainar P., Du Z., Kongkachuichay P., Holmes S.M., Prapainainar C.2017Applied Surface Science
   421,pp. 24-41
   29
   45Comparative evaluation of the effect of microfluidisation on physicochemical properties and usability as food thickener and Pickering emulsifier of autoclaved and TEMPO-oxidised nanofibrillated celluloseSungsinchai S., Niamnuy C., Seubsai A., Prapainainar P., Wattanapan P., Thakhiew W., Raghavan V., Devahastin S., Devahastin S.2021International Journal of Food Science and Technology
   2
   46Electron beam radiation crosslinking of natural rubber prepared by latex mixing filled silica-graphene blendJansomboon W., Loykulnant S., Prapainainar P.2019Key Engineering Materials
   803 KEM,pp. 361-365
   4
   47Effect of acid functionalised carbon supports for Pd-Ni-Sn catalyst on ethanol oxidation reactionJongsomjit S., Sombatmankhong K., Prapainainar P.2015RSC Advances
   5(75),pp. 61298-61308
   7
   48Synthesis conditions for natural rubber and natural rubber reinforced with graphene fibre production by electrospinningSangkanchanavanich N., Puengthaijaroen P., Ngamkham R., Prapainainar P.2020Chemical Engineering Transactions
   78,pp. 391-396
   0
   49Direct epoxidation of propylene to propylene oxide over RuO2-CuO-NaCl-TeO2-MnOx/SiO2 catalystsPhon-in P., Seubsai A., Chukeaw T., Charoen K., Donphai W., Prapainainar P., Chareonpanich M., Noon D., Zohour B., Senkan S.2016Catalysis Communications
   86,pp. 143-147
   15
   50Electron beam irradiation crosslinked chitosan/natural rubber -latex film: Preparation and characterizationSukthawon C., Dittanet P., Saeoui P., Loykulnant S., Prapainainar P., Prapainainar P.2020Radiation Physics and Chemistry
   177
   1
   51Nickel catalyst with different supports for green diesel productionHongloi N., Prapainainar P., Seubsai A., Sudsakorn K., Prapainainar C.2019Energy
   182,pp. 306-320
   29
   52Raman spectroscopic study of reinforcement mechanisms of electron beam radiation crosslinking of natural rubber composites filled with graphene and silica/graphene mixture prepared by latex mixingJansomboon W., Prapainainar P., Loykulnant S., Kongkachuichay P., Dittanet P., Kumnorkaew P., Li Z., Kinloch I., Young R.J.2020Composites Part C: Open Access
   3
   2
   53Evaluating the environmental impacts of graft copolymer prepared by conventional emulsion polymerization, electron beam irradiation, and gamma ray irradiation through life cycle assessmentPrapainainar P., Boonrod B., Phetarporn V., Saibautrong W., Juntarungsee S., Tiavirat K., Mungcharoen T.2017Journal of Cleaner Production
   167,pp. 1038-1047
   4
   54Kinetic studies of styrene-grafted natural rubber emulsion copolymerization using transmission electron microscope and thermal gravimetric analysisJaimuang S., Vathanathum T., Limchareon S., Prapainainar P.2015Polymer
   67,pp. 249-257
   12
   55Degradation of silica-reinforced natural rubber by UV radiation and humidity in soilReowdecha M., Sukthaworn C., Dittanet P., Moonprasith N., Lampang T.N., Loykulnant S., Prapainainar P.2017Key Engineering Materials
   751 KEM,pp. 314-319
   1
   56SWNT composite coatings as a strain sensor on glass fibres in model epoxy compositesSureeyatanapas P., Young R.J.2009Composites Science and Technology
   69(10),pp. 1547-1552
   42
   57Modification of pineapple leaf fibers with aminosilanes as adsorbents for H2S removalChanka N., Mondach W., Dittanet P., Roddecha S., Niamnuy C., Prapainainar P., Seubsai A.2020Chemosphere
   3
   58Incorporating graphene oxide to improve the performance of Nafion-mordenite composite membranes for a direct methanol fuel cellPrapainainar P., Pattanapisutkun N., Prapainainar C., Kongkachuichay P.2019International Journal of Hydrogen Energy
   ,pp. 362-378
   38
   59Optimization of operating conditions of bio-hydrogenated diesel production from fatty acidBoonrod B., Rochpuang C., Paisan T., Prapainainar C., Seubsai A., Hongloi N., Prapainainar P.2020Chemical Engineering Transactions
   78,pp. 397-402
   2