Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมีวิศวกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2544
  • วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2546
  • Ph.D.(Materials Science), University of Manchester, อังกฤษ, 2553

  Expertise Cloud

  Bio-hydrogenated dieselCarbon nanotubesCelluloseCellulose modificationChitosanChitosan NanoparticlescompositeComposite membraneCompositescopperCorncobCrystallinityDEFCDegradationDeoxygenationDirect alcohol fuel cellDirect ethanol fuel cellDirect methanol fuel cellElectron beamElectron beam irradiationElectron beam vulcanizationElectron beamsElectrospinningEnergy consumptionepoxidationEthanol PermeabilityFatty acid methyl esterFourier transform infrared spectroscopyfragmentationfunctionalised supportGlass ?bresGlass fibre/epoxy CompositesGraft copolymerGrapheneGraphene nanoplateletsGreen dieselinterface micromechanicsInterfacial strengthIrradiationIrradiation techniqueLatex mixingligninMechanical propertiesMethanol permeabilityMicrocrystalline cellulosemulti-walled carbon nanotubesNaBH4 reductionNafionNafion composite membranesNafionsnanocompositenanocompositesNatural rubberNatural Rubber compositeNatural rubber compositesNatural rubber latexNi-based catalystNicklepalmitic acidPineapple leafPineapple leaf fiberPolylactic acidPolystyrenepropylene oxideProton ConductivityRaman spectroscopyrelease agentRice husk ashRubberrutheniumsilaneSilicaSilica nanoparticlessingle fibre fragmentationsingle-walled carbon nanotubesSol gel methodSolubilitystrain sensorStrain sensorsStyreneSulfurSulfur vulcanizationSWNTsTensile strengthTernary catalystternary catalyticThai Jasmine riceVulcanizationX ray powder diffractionกราฟีนการฉายลำอิเล็คตรอนการย่อยสลายซิลิกานาโนเซลลูโลสน้ำมันปาล์มยางธรรมชาติยางพาราวัสดุเชิงประกอบวัสดุเสริมแรงเอทานอล

  Interest

  ตัวเร่งปฏิกิริยา, วัสดุขนาดอนุภาคนาโนเมตร, การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ, เทคโนโลยีเชื้อเพลิง, ยางพารา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 109 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 71 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 38 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Incorporating graphene oxide to improve the performance of Nafion-mordenite composite membranes for a direct methanol fuel cellPrapainainar P., Pattanapisutkun N., Prapainainar C., Kongkachuichay P.2019International Journal of Hydrogen Energy
  ,pp. 362-378
  57
  2Application of response surface methodology to optimize direct alcohol fuel cell power density for greener energy productionCharoen K., Prapainainar C., Sureeyatanapas P., Suwannaphisit T., Wongamornpitak K., Kongkachuichay P., Holmes S.M., Prapainainar P.2017Journal of Cleaner Production
  142,pp. 1309-1320
  55
  3Nickel catalyst with different supports for green diesel productionHongloi N., Prapainainar P., Seubsai A., Sudsakorn K., Prapainainar C.2019Energy
  182,pp. 306-320
  53
  4An application of evolutionary system identification algorithm in modelling of energy production systemHuang Y., Gao L., Yi Z., Tai K., Kalita P., Prapainainar P., Garg A.2018Measurement: Journal of the International Measurement Confederation
  114,pp. 122-131
  53
  5Review of green diesel production from fatty acid deoxygenation over Ni-based catalystsHongloi N., Prapainainar P., Prapainainar P., Prapainainar C.2021Molecular Catalysis
  51
  6SWNT composite coatings as a strain sensor on glass fibres in model epoxy compositesSureeyatanapas P., Young R.J.2009Composites Science and Technology
  69(10),pp. 1547-1552
  46
  7Evaluating the environmental impacts of bio-hydrogenated diesel production from palm oil and fatty acid methyl ester through life cycle assessmentBoonrod B., Prapainainar C., Narataruksa P., Kantama A., Saibautrong W., Sudsakorn K., Mungcharoen T., Prapainainar P.2017Journal of Cleaner Production
  142,pp. 1210-1221
  44
  8Mordenite/Nafion and analcime/Nafion composite membranes prepared by spray method for improved direct methanol fuel cell performancePrapainainar P., Du Z., Kongkachuichay P., Holmes S.M., Prapainainar C.2017Applied Surface Science
  421,pp. 24-41
  40
  9Properties of natural rubber reinforced with nano cellulose from pineapple leaf agricultural wasteChawalitsakunchai W., Dittanet P., Loykulnant S., Sae-oui P., Tanpichai S., Seubsai A., Prapainainar P.2021Materials Today Communications
  28
  37
  10Comparing single-walled carbon nanotubes and samarium oxide as strain sensors for model glass-fibre/epoxy compositesSureeyatanapas P., Hejda M., Eichhorn S.J., Young R.J.2010Composites Science and Technology
  70(1),pp. 88-93
  35
  11Synthesis and characterisation of Pd-Ni-Sn electrocatalyst for use in direct ethanol fuel cellsJongsomjit S., Prapainainar P., Sombatmankhong K.2016Solid State Ionics
  288,pp. 147-153
  30
  12Composite properties of graphene-based materials/natural rubber vulcanized using electron beam irradiationPhetarporn V., Loykulnant S., Kongkaew C., Seubsai A., Prapainainar P., Prapainainar P.2019Materials Today Communications
  19,pp. 413-424
  26
  13Effect of solution casting temperature on properties of nafion composite membrane with surface modified mordenite for direct methanol fuel cellPrapainainar P., Theampetch A., Kongkachuichay P., Laosiripojana N., Holmes S.M., Prapainainar C.2015Surface and Coatings Technology
  271,pp. 63-73
  25
  14Homogeneous polymer/filler composite membrane by spraying method for enhanced direct methanol fuel cell performancePrapainainar P., Maliwan S., Sarakham K., Du Z., Prapainainar C., Holmes S.M., Kongkachuichay P.2018International Journal of Hydrogen Energy
  43(31),pp. 14675-14690
  21
  15Properties and DMFC performance of nafion/mordenite composite membrane fabricated by solution-casting method with different solvent ratioPrapainainar P., Du Z., Theampetch A., Prapainainar C., Kongkachuichay P., Holmes S.M.2020Energy
  190
  21
  16Electron beam radiation grafting of styrene on natural rubber using Taguchi's designKhamplod T., Loykulnant S., Kongkaew C., Sureeyatanapas P., Prapainainar P.2015Polymer
  79,pp. 135-145
  18
  17Kinetic studies of styrene-grafted natural rubber emulsion copolymerization using transmission electron microscope and thermal gravimetric analysisJaimuang S., Vathanathum T., Limchareon S., Prapainainar P.2015Polymer
  67,pp. 249-257
  16
  18Direct epoxidation of propylene to propylene oxide over RuO2-CuO-NaCl-TeO2-MnOx/SiO2 catalystsPhon-in P., Seubsai A., Chukeaw T., Charoen K., Donphai W., Prapainainar P., Chareonpanich M., Noon D., Zohour B., Senkan S.2016Catalysis Communications
  86,pp. 143-147
  16
  19Surface modification of mordenite in Nafion composite membrane for direct ethanol fuel cell and its characterizations: Effect of types of silane coupling agentPrapainainar C., Kanjanapaisit S., Kongkachuichay P., Holmes S.M., Prapainainar P.2016Journal of Environmental Chemical Engineering
  4(3),pp. 2637-2646
  15
  20Electron beam radiation curing of natural rubber filled with silica-graphene mixture prepared by latex mixingJansomboon W., Loykulnant S., Kongkachuichay P., Kongkachuichay P., Dittanet P., Prapainainar P., Prapainainar P.2019Industrial Crops and Products
  141
  13
  21One step NaBH4 reduction of Pt-Ru-Ni catalysts on different types of carbon supports for direct ethanol fuel cells: Synthesis and characterizationSudachom N., Warakulwit C., Warakulwit C., Prapainainar C., Witoon T., Witoon T., Prapainainar P., Prapainainar P.2017Ranliao Huaxue Xuebao/Journal of Fuel Chemistry and Technology
  45(5),pp. 596-607
  11
  22Environmental impact assessment of bio-hydrogenated diesel from hydrogen and co-product of palm oil industryBoonrod B., Prapainainar P., Varabuntoonvit V., Sudsakorn K., Prapainainar C.2020International Journal of Hydrogen Energy
  11
  23Film and latex forms of silica-reinforced natural rubber composite vulcanized using electron beam irradiationReowdecha M., Dittanet P., Sae-oui P., Loykulnant S., Prapainainar P., Prapainainar P.2021Heliyon
  7(6)
  11
  24Rice hull micro and nanosilica: Synthesis and characterizationJansomboon W., Boonmaloet K., Sukaros S., Prapainainar P.2017Key Engineering Materials
  718,pp. 77-80
  11
  25Raman spectroscopic study of reinforcement mechanisms of electron beam radiation crosslinking of natural rubber composites filled with graphene and silica/graphene mixture prepared by latex mixingJansomboon W., Prapainainar P., Loykulnant S., Kongkachuichay P., Dittanet P., Kumnorkaew P., Li Z., Kinloch I., Young R.J.2020Composites Part C: Open Access
  3
  9
  26Effect of acid functionalised carbon supports for Pd-Ni-Sn catalyst on ethanol oxidation reactionJongsomjit S., Sombatmankhong K., Prapainainar P.2015RSC Advances
  5(75),pp. 61298-61308
  8
  27Extraction of nanocellulose from pineapple leaves by acid-hydrolysis and pressurized acid hydrolysis for reinforcement in natural rubber compositesChawalitsakunchai W., Dittanet P., Loykulnunt S., Tanpichai S., Prapainainar P.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  526(1)
  8
  28Modification of pineapple leaf fibers with aminosilanes as adsorbents for H2S removalChanka N., Mondach W., Dittanet P., Roddecha S., Niamnuy C., Prapainainar P., Seubsai A.2020Chemosphere
  8
  29Direct propylene epoxidation over RuO2-CuO-NaCl-TeO2-MnOx/SiO2 catalysts: Optimized operating conditions and catalyst characterizationSeubsai A., Phon-In P., Chukeaw T., Uppala C., Prapainainar P., Chareonpanich M., Zohour B., Noon D., Senkan S.2017Industrial and Engineering Chemistry Research
  56(1),pp. 100-110
  8
  30Electron beam irradiation crosslinked chitosan/natural rubber -latex film: Preparation and characterizationSukthawon C., Dittanet P., Saeoui P., Loykulnant S., Prapainainar P., Prapainainar P.2020Radiation Physics and Chemistry
  177
  7
  31Extraction of nanocellulose from dried rubber tree leaves by acid hydrolysisSomphol W., Prapainainar P., Sae-Oui P., Loykulnant S., Dittanet P.2018Materials Science Forum
  936 MSF,pp. 37-41
  6
  32Optimization of metal atomic ratio of Pd x Ru y Ni z on carbon support for ethanol oxidationCharoen K., Warakulwit C., Prapainainar C., Seubsai A., Chareonpanich M., Prapainainar P.2017Applied Surface Science
  421,pp. 2-17
  6
  33Natural rubber reinforced by nanocellulose extracted from dried rubber leavesDittanet P., Somphol W., Lampang T., Prapainainar P., Loykulnan S.2019AIP Conference Proceedings
  2083
  5
  34Electron beam radiation crosslinking of natural rubber prepared by latex mixing filled silica-graphene blendJansomboon W., Loykulnant S., Prapainainar P.2019Key Engineering Materials
  803 KEM,pp. 361-365
  5
  35Functionalization of cellulose nanocrystals extracted from pineapple leaves as a UV-absorbing agent in poly(lactic acid)Pornbencha K., Sringam S., Piyanirund S., Seubsai A., Prapainainar P., Niumnuy C., Roddecha S., Dittanet P.2023RSC Advances
  13(22),pp. 15311-15321
  5
  36A novel comprehensive procedure for determination of optimum operating conditions for cleaner energy production systemHuang Y., Shui L., Asghari S., Prapainainar P., Garg A., Kalita P.2018International Journal of Energy Research
  42(10),pp. 3339-3350
  4
  37Preparation of graft copolymer of natural rubber and polystyrene by electron beam irradiationKhamplod T., Loykulnant S., Kongkaew C., Prapainainar P.2014Advanced Materials Research
  931-932,pp. 73-77
  4
  38Comparative evaluation of the effect of microfluidisation on physicochemical properties and usability as food thickener and Pickering emulsifier of autoclaved and TEMPO-oxidised nanofibrillated celluloseSungsinchai S., Niamnuy C., Seubsai A., Prapainainar P., Wattanapan P., Thakhiew W., Raghavan V., Devahastin S., Devahastin S.2021International Journal of Food Science and Technology
  4
  39Effect of gamma radiation on properties of cellulose nanocrystal/ natural rubber nanocompositesTappanawatch W., Prapainainar P., Saeoui P., Loykulnant S., Dittanet P.2018Key Engineering Materials
  772 KEM,pp. 13-17
  4
  40Evaluating the environmental impacts of graft copolymer prepared by conventional emulsion polymerization, electron beam irradiation, and gamma ray irradiation through life cycle assessmentPrapainainar P., Boonrod B., Phetarporn V., Saibautrong W., Juntarungsee S., Tiavirat K., Mungcharoen T.2017Journal of Cleaner Production
  167,pp. 1038-1047
  4
  41Natural rubber reinforced with silica nanoparticles extracted from jasmine and riceberry rice husk ashesSeangyen W., Prapainainar P., Sae-Oui P., Loykulnant S., Dittanet P.2018Materials Science Forum
  936 MSF,pp. 31-36
  3
  42Effect of polyethylene glycol in nanocellulose/PLA compositesSomphol W., Lampang T.N., Prapainainar P., Sae-Oui P., Loykulnant S., Suebsai A., Dittanet P.2019Key Engineering Materials
  821 KEM,pp. 89-95
  3
  43Optimization of operating conditions of bio-hydrogenated diesel production from fatty acidBoonrod B., Rochpuang C., Paisan T., Prapainainar C., Seubsai A., Hongloi N., Prapainainar P.2020Chemical Engineering Transactions
  78,pp. 397-402
  3
  44Fabrication of Natural Rubber Latex Foam Composite Filled with Pineapple-leaf Cellulose FibresPinrat S., Dittanet P., Seubsai A., Prapainainar P., Prapainainar P.2022Journal of Physics: Conference Series
  2175(1)
  3
  45Properties of silica/natural rubber composite film and foam: Effects of silica content and sulfur vulcanization systemKumkrong N., Dittanet P., Saeoui P., Loykulnant S., Prapainainar P., Prapainainar P.2022Journal of Polymer Research
  29(7)
  3
  46Pineapple leaf fibers (PALF) as the sustainable carbon anode material for lithium-ion batteriesKingsakklang S., Kingsakklang S., Roddecha S., Roddecha S., Pimphor K., Pimphor K., Amornsakchai T., Seubsai A., Seubsai A., Dittane P., Dittane P., Prapainainar P., Prapainainar P., Niamnuy C., Niamnuy C., Phraewphiphat T.2022Journal of Materials Science: Materials in Electronics
  3
  47Calcium hydroxy phosphate-functionalized graphene oxide/Nafion composite membrane for direct methanol fuel cellTaechaboonsermsak D., Prapainainar C., Kongkachuichay P., Perez-Page M., Hassan-Naji R., Ji Z., Chen J., Guo Z., Holmes S.M., Prapainainar P.2023International Journal of Hydrogen Energy
  2
  48Green Diesel Production from Oleic Acid Deoxygenation Using Subcritical Water under Hydrogen-Free ConditionHongloi N., Prapainainar P., Prapainainar P., Muadmai T., Namboonlue J., Seubsai A., Seubsai A., Prapainainar C.2021Engineering Journal
  25(10),pp. 115-122
  2
  49Electrochemical performance of reduced graphene oxide-silica composite in polyanilinePalas W., Saisriyoot M., Prapainainar P., Dittanet P.2019Materials Today: Proceedings
  17,pp. 1277-1283
  2
  50Effect of calcium hydroxy phosphate as a crystallinity enhancer in nafion membrane for direct methanol fuel cellTaechaboonsermsak D., Prapainainar C., Kongkachuichay P., Prapainainar P.2020Chemical Engineering Transactions
  78,pp. 343-348
  2
  51Nafion-silane modified mordenite composite membrane synthesis and characterization for direct ethanol fuel cellKanjanapaisit S., Prapainainar C., Prapainainar P., Prapainainar P.2013Advanced Materials Research
  747,pp. 321-324
  2
  52The effect of process factors to the kinetic studies of emulsion copolymerization of natural rubber and styreneJaimuang S., Vatanatham T., Limtrakul S., Prapainainar P.2014Advanced Materials Research
  844,pp. 361-364
  1
  53Production of composite fibers from natural rubber and ligninNgamkham R., Prapainainar P., Prapainainar P., Roddecha S., Dittanet P.2021Engineering Journal
  25(4),pp. 79-85
  1
  54Enhancing dispersion of silica nanoparticles with ammonium laurate surfactant for natural rubber latex compositesSeangyen W., Prapainainar P., Sae-Oui P., Loykulnant S., Dittanet P.2019Key Engineering Materials
  821 KEM,pp. 74-80
  1
  55Degradation test of natural rubber/chitosan compositeSukthaworn C., Reowdecha M., Dittanet P., Moonprasith N., Lampang T.N., Loykulnant S., Prapainainar P.2017Key Engineering Materials
  751 KEM,pp. 320-325
  1
  56Degradation of silica-reinforced natural rubber by UV radiation and humidity in soilReowdecha M., Sukthaworn C., Dittanet P., Moonprasith N., Lampang T.N., Loykulnant S., Prapainainar P.2017Key Engineering Materials
  751 KEM,pp. 314-319
  1
  57Deformation behavior of release agent coated glass fibre / epoxy composite using carbon nanotubes as strain sensorsSureeyatanapas P., Young R.2013Songklanakarin Journal of Science and Technology
  35(1),pp. 51-56
  1
  58Proton-exchange polymer composite membrane of Nafion and microcrystalline cellulose for performance improvement of direct glycerol fuel cellPhachaipum S., Prapainainar C., Prapainainar P., Prapainainar P.2023International Journal of Hydrogen Energy
  1
  59Synthesis and characterization of silaned-graphene oxide-mordenite graftingPattanapisutkun N., Prapainainar C., Kongkachuicay P., Prapainainar P.2017Key Engineering Materials
  718,pp. 81-86
  1
  60Characterization of graphene synthesized by modified hummers and liquid-phase exfoliation methodJansomboon W., Brikshasri P., Sarawutanukul S., Prapainainar P.2019Applied Science and Engineering Progress
  12(1),pp. 14-19
  1
  61Synthesis conditions for natural rubber and natural rubber reinforced with graphene fibre production by electrospinningSangkanchanavanich N., Puengthaijaroen P., Ngamkham R., Prapainainar P.2020Chemical Engineering Transactions
  78,pp. 391-396
  1
  62Effect of nanoclay on properties of medium density polyethylene (MDPE)/rice husk flour (RHF) compositesThungphotrakul N., Somboonwanna J., Prapainainar P., Prapainainar P.2020AIP Conference Proceedings
  2279
  1
  63Lead Ions Removal Using Pineapple Leaf-Based Modified CellulosesSukprom T., Chanklang S., Roddecha S., Niamnuy C., Prapainainar P., Seubsai A.2023Applied Science and Engineering Progress
  16(2)
  1
  64Pineapple-Leaf-Derived, Copper-PAN-Modified Regenerated Cellulose Sheet Used as a Hydrogen Sulfide IndicatorThongboon S., Chukeaw T., Niamnuy C., Roddecha S., Prapainainar P., Chareonpanich M., Kingwascharapong P., Faungnawakij K., Rupprechter G., Seubsai A.2023ACS Omega
  1
  652-[(Hydroxymethyl)amino]ethanol in water as a preservative: Study of formaldehyde released by Taguchi's methodWisessirikul W., Loykulnant S., Montha S., Fhulua T., Prapainainar P.2016IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  36(1)
  0
  66Efficient Cellulose/Nano-silver Composite Sheet Derived from Pineapple Leaves for Hydrogen Sulfide DetectionThongboon S., Muenchanama C., Chanthanumatt R., Charoenchaitrakool M., Sudsakorn K., Prapainainar P., Roddecha S., Chareonpanich M., Faungnawakij K., Seubsai A.2023ChemNanoMat
  0
  67Extraction of Cellulose Nanocrystals and Nanofibers from Rubber Leaves and Their Impacts on Natural Rubber PropertiesSomphol W., Chanka N., Boonmalert T., Loykulnant S., Prapainainar P., Seubsai A., Dittanet P.2024Applied Science and Engineering Progress
  17(2)
  0
  68Production of PLA/cellulose derived from pineapple leaves as bio-degradable mulch filmSukwijit C., Seubsai A., Charoenchaitrakool M., Sudsakorn K., Niamnuy C., Roddecha S., Prapainainar P.2024International Journal of Biological Macromolecules
  270
  0
  69The effect of electron beam irradiation and fillers on natural rubber prepared by latex mixing: A Small and Wide Angle X-ray scattering studyJansomboon W., Chio-Srichan S., Loykulnant S., Prapainainar P.2022Results in Engineering
  16
  0
  70PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF NAFION COMPOSITE MEMBRANES CONTAINING MICRO AND NANOCRYSTALLINE CELLULOSE FOR DIRECT METHANOL FUEL CELL APPLICATIONSPhachaipum S., Phachaipum S., Raipirom P., Ruangsawat R., Prapainainar P., Prapainainar P.2022Suranaree Journal of Science and Technology
  29(3)
  0
  71Effect of vulcanization processes on properties of natural rubber/cellulose compositesPoonpipat Y., Boonmalert T., Prapainainar P., Dittanet P.2021Key Engineering Materials
  902 KEM,pp. 95-100
  0