Person Image

Administration

Education

 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
 • วิศวกรรมศาตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

Expertise Cloud

Acetic acidAlcoholsArtificial neural networksBimodal porous silicabiorefineryCalcinationCalcination temperatureCalcium oxideCarbon dioxidecatalytic crackingChitosanCO2 adsorptionCO2 hydrogenationCOMPOSITESCore-ShellCu-based catalystsCu-ZnO/ZrO2Dimethyl etherExternal magnetic fieldFe-based catalystsFischer-TropschGlycerolGreen catalystHeterogeneous catalysishierarchical zeolite nanosheetsinfraredLight olefinsMesoporous silica-aluminosilicateMetal compositionMethaneMethanolOxidative coupling of methanePalm oil mill effluentPore sizePore sizesPorosityPorous silicaSAPO-34SBA-15Silica xerogelSodium silicateSol-gel processVisible lightWater glassก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซไฮโดรเจนการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่นการผลิตอย่างยั่งยืนการเสื่อมของตัวเร่งปฏิกิริยาการเสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาไกลโคไลซิสความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์คอปเปอร์-ชิงค์ออกไซต์คอปเปอร์ออกไซด์คอปเปอร์ออกไซด์-ซิงค์ออกไซด์-เซอร์โคเนียค่าความเป็นกรด-เบสคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์โคบอลต์ไคโตซานเจลาตินเหลือทิ้งซิงค์ออกไซด์ซิลิกาซิลิกาที่มีรูพรุน 2 ขนาดไดเมทิลอีเทอร์ตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์-โคบอลต์-เซอร์โคเนียตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์-ซิงค์ออกไซด์-เซอร์โคเนียตัวเร่งปฏิกิริยาซัลเฟต-เซอร์โคตัวเร่งปฏิกิริยาซัลเฟตเซอร์โคเนียตัวเร่งปฏิกิริยาซัลเฟต-เซอร์โคเนียตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ตัวเร่งปฏิกิริยาสองหน้าที่ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก-โคบอลต์เถ้าชานอ้อยทังสเตนเซอร์โคเนียเทคโนโลยีการกักเก็บเทคโนโลยีการแยกนวัตกรรมแบบครบวงจรนาโนเทคโนโลยีแนฟทาเบาแบตเตอรี่ที่บิดงอได้แบบจำลองแบบจำลองคณิตศาสตร์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปฏิกิริยาคอปเปอร์ออกไซต์ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชั่นปรับปรุงหมู่ฟังชั่นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเจลาตินเหลือทิ้งพลังงานพลังงานสะอาดพลังงานสีเขียวเมทานอลโอเลฟินส์เบา

Interest

ตัวเร่งปฏิกิริยา, นาโนเทคโนโลยี, การสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุน, การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, การเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารเคมีที่มีมูลค่าสูง

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 1512, 1513, 1517 ชั้น 5 อาคาร1 วิศวกรรมเคมี

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 95 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 76 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 31 เรื่อง (เชิงวิชาการ 31 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 17 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 13 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1CO2 hydrogenation to methanol over Cu/ZrO2 catalysts: Effects of zirconia phasesWitoon T., Chalorngtham J., Dumrongbunditkul P., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2016Chemical Engineering Journal
293,pp. 327-336
175
2Characterization of calcium oxide derived from waste eggshell and its application as CO2 sorbentWitoon T.2011Ceramics International
37(8),pp. 3291-3298
150
3CO2 hydrogenation to methanol over CuO–ZnO–ZrO2–SiO2 catalysts: Effects of SiO2 contentsPhongamwong T., Chantaprasertporn U., Witoon T., Numpilai T., Poo-arporn Y., Limphirat W., Donphai W., Dittanet P., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2017Chemical Engineering Journal
316,pp. 692-703
107
4Development of synthetic CaO sorbents via CTAB-assisted sol-gel method for CO2 capture at high temperatureAkgsornpeak A., Witoon T., Witoon T., Mungcharoen T., Limtrakul J., Limtrakul J.2014Chemical Engineering Journal
237,pp. 189-198
90
5Tuning of catalytic CO2 hydrogenation by changing composition of CuO-ZnO-ZrO2 catalystsWitoon T., Kachaban N., Donphai W., Kidkhunthod P., Faungnawakij K., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2016Energy Conversion and Management
118,pp. 21-31
84
6Enhanced activity, selectivity and stability of a CuO-ZnO-ZrO2 catalyst by adding graphene oxide for CO2 hydrogenation to methanolWitoon T., Numpilai T., Phongamwong T., Donphai W., Boonyuen C., Warakulwit C., Chareonpanich M., Limtrakul J.2018Chemical Engineering Journal
334,pp. 1781-1791
81
7Synthesis of bimodal porous silica from rice husk ash via sol-gel process using chitosan as templateWitoon T., Chareonpanich M., Limtrakul J.2008Materials Letters
62(10-11),pp. 1476-1479
80
8Biodiesel production from transesterification of palm oil with methanol over CaO supported on bimodal meso-macroporous silica catalystWitoon T., Bumrungsalee S., Vathavanichkul P., Palitsakun S., Saisriyoot M., Faungnawakij K.2014Bioresource Technology
156,pp. 329-334
73
9Treatment technologies of palm oil mill effluent (POME)and olive mill wastewater (OMW): A brief reviewLee Z., Chin S., Lim J., Witoon T., Cheng C.2019Environmental Technology and Innovation
15
61
10Structure–activity relationships of Fe-Co/K-Al2O3 catalysts calcined at different temperatures for CO2 hydrogenation to light olefinsNumpilai T., Witoon T., Chanlek N., Limphirat W., Bonura G., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2017Applied Catalysis A: General
547,pp. 219-229
60
11Direct synthesis of dimethyl ether from CO2 hydrogenation over Cu-ZnO-ZrO2/SO42--ZrO2 hybrid catalysts: Effects of sulfur-to-zirconia ratiosWitoon T., Witoon T., Permsirivanich T., Kanjanasoontorn N., Akkaraphataworn C., Seubsai A., Faungnawakij K., Warakulwit C., Chareonpanich M., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2015Catalysis Science and Technology
5(4),pp. 2347-2357
59
12CO2 hydrogenation to methanol over Cu/ZnO nanocatalysts prepared via a chitosan-assisted co-precipitation methodWitoon T., Permsirivanich T., Donphai W., Jaree A., Chareonpanich M.2013Fuel Processing Technology
116,pp. 72-78
52
13Optimization of synthesis condition for CO2 hydrogenation to light olefins over In2O3 admixed with SAPO-34Numpilai T., Wattanakit C., Chareonpanich M., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2019Energy Conversion and Management
180,pp. 511-523
46
14Effect of acidity on the formation of silica-chitosan hybrid materials and thermal conductive propertyWitoon T., Chareonpanich M., Limtrakul J.2009Journal of Sol-Gel Science and Technology
51(2),pp. 146-152
44
15Deactivation of nickel catalysts in methane cracking reaction: Effect of bimodal meso-macropore structure of silica supportTanggarnjanavalukul C., Donphai W., Witoon T., Witoon T., Chareonpanich M., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2015Chemical Engineering Journal
262,pp. 364-371
42
16Synthesis of mixed-phase uniformly infiltrated SBA-3-like in SBA-15 bimodal mesoporous silica from rice husk ashJullaphan O., Witoon T., Chareonpanich M.2009Materials Letters
63(15),pp. 1303-1306
41
17Polyethyleneimine-loaded bimodal porous silica as low-cost and high-capacity sorbent for CO 2 captureWitoon T.2012Materials Chemistry and Physics
137(1),pp. 235-245
41
18Effect of hierarchical meso-macroporous alumina-supported copper catalyst for methanol synthesis from CO2 hydrogenationWitoon T., Witoon T., Bumrungsalee S., Chareonpanich M., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2015Energy Conversion and Management
103,pp. 886-894
40
19Biotemplated synthesis of highly stable calcium-based sorbents for CO2 capture via a precipitation methodWitoon T., Witoon T., Mungcharoen T., Limtrakul J., Limtrakul J.2014Applied Energy
118,pp. 32-40
37
20Effect of magnetic field on CO2 conversion over Cu-ZnO/ZrO2 catalyst in hydrogenation reactionDonphai W., Piriyawate N., Witoon T., Jantaratana P., Varabuntoonvit V., Chareonpanich M.2016Journal of CO2 Utilization
16,pp. 204-211
36
21Hierarchical FAU-type zeolite nanosheets as green and sustainable catalysts for benzylation of tolueneYutthalekha T., Yutthalekha T., Wattanakit C., Warakulwit C., Wannapakdee W., Rodponthukwaji K., Witoon T., Limtrakul J.2017Journal of Cleaner Production
142,pp. 1244-1251
35
22Effect of hierarchical meso-macroporous silica supports on Fischer-Tropsch synthesis using cobalt catalystWitoon T., Chareonpanich M., Limtrakul J.2011Fuel Processing Technology
92(8),pp. 1498-1505
34
23Syngas from catalytic steam reforming of palm oil mill effluent: An optimization studyCheng Y.W., Ng K.H., Lam S.S., Lim J.W., Wongsakulphasatch S., Witoon T., Cheng C.K.2019International Journal of Hydrogen Energy
44(18),pp. 9220-9236
34
24Synthesis of hierarchical meso-macroporous silica monolith using chitosan as biotemplate and its application as polyethyleneimine support for CO 2 captureWitoon T., Chareonpanich M.2012Materials Letters
81,pp. 181-184
29
25Impact of pore characteristics of silica materials on loading capacity and release behavior of ibuprofenNumpilai T., Muenmee S., Witoon T.2016Materials Science and Engineering C
59,pp. 43-52
29
26Pore size effects on physicochemical properties of Fe-Co/K-Al 2 O 3 catalysts and their catalytic activity in CO 2 hydrogenation to light olefinsNumpilai T., Chanlek N., Poo-Arporn Y., Wannapaiboon S., Cheng C., Siri-Nguan N., Sornchamni T., Kongkachuichay P., Chareonpanich M., Rupprechter G., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2019Applied Surface Science
483,pp. 581-592
26
27Role of Calcination Temperatures of ZrO2 Support on Methanol Synthesis from CO2 Hydrogenation at High Reaction Temperatures over ZnOx/ZrO2 CatalystsTemvuttirojn C., Poo-Arporn Y., Chanlek N., Cheng C.K., Chong C.C., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2020Industrial and Engineering Chemistry Research
59(13),pp. 5525-5535
26
28Preparation of silica xerogel with high silanol content from sodium silicate and its application as CO2 adsorbentWitoon T., Tatan N., Rattanavichian P., Chareonpanich M.2011Ceramics International
37(7),pp. 2297-2303
25
29Chitosan-assisted combustion synthesis of CuO-ZnO nanocomposites: Effect of pH and chitosan concentrationWitoon T., Permsirivanich T., Chareonpanich M.2013Ceramics International
39(3),pp. 3371-3375
25
30Tuning adsorption properties of GaxIn2−xO3 catalysts for enhancement of methanol synthesis activity from CO2 hydrogenation at high reaction temperatureAkkharaphatthawon N., Chanlek N., Cheng C., Chareonpanich M., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2019Applied Surface Science
489,pp. 278-286
23
31Direct synthesis of dimethyl ether from CO2 and H2 over novel bifunctional catalysts containing CuO-ZnO-ZrO2 catalyst admixed with WOx/ZrO2 catalystsWitoon T., Kidkhunthod P., Chareonpanich M., Limtrakul J.2018Chemical Engineering Journal
348,pp. 713-722
22
32Carbon-structure affecting catalytic carbon dioxide reforming of methane reaction over Ni-carbon compositesDonphai W., Witoon T., Faungnawakij K., Chareonpanich M.2016Journal of CO2 Utilization
16,pp. 245-256
21
33Direct synthesis of dimethyl ether from CO2 hydrogenation over novel hybrid catalysts containing a Cu–ZnO–ZrO2 catalyst admixed with WOx/Al2O3 catalysts: Effects of pore size of Al2O3 support and W loading contentSuwannapichat Y., Numpilai T., Chanlek N., Faungnawakij K., Chareonpanich M., Limtrakul J., Witoon T.2018Energy Conversion and Management
159,pp. 20-29
21
34Structure–Activity Relationships of Hierarchical Meso–Macroporous Alumina Supported Copper Catalysts for CO2 Hydrogenation: Effects of Calcination Temperature of Alumina SupportKanjanasoontorn N., Permsirivanich T., Numpilai T., Witoon T., Chanlek N., Niamlaem M., Warakulwit C., Limtrakul J., Limtrakul J.2016Catalysis Letters
146(10),pp. 1943-1955
18
35Facile synthesis of CaFe 2 O 4 for visible light driven treatment of polluting palm oil mill effluent: Photokinetic and scavenging studyCharles A., Khan M.R., Ng K.H., Wu T.Y., Lim J.W., Wongsakulphasatch S., Witoon T., Cheng C.K.2019Science of the Total Environment
661,pp. 522-530
18
36Tuning Interactions of Surface-adsorbed Species over Fe−Co/K−Al2O3 Catalyst by Different K Contents: Selective CO2 Hydrogenation to Light OlefinsNumpilai T., Chanlek N., Poo-Arporn Y., Cheng C.K., Siri-Nguan N., Sornchamni T., Chareonpanich M., Kongkachuichay P., Yigit N., Rupprechter G., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2020ChemCatChem
12(12),pp. 3306-3320
17
37Ethylene production from ethanol dehydration over mesoporous SBA-15 catalyst derived from palm oil clinker wasteCheng Y.W., Cheng Y.W., Chong C.C., Chong C.C., Cheng C.K., Ng K.H., Witoon T., Juan J.C.2020Journal of Cleaner Production
249
16
38Dehydrogenation of propane to propylene using promoter-free hierarchical Pt/silicalite-1 nanosheetsWannapakdee W., Yutthalekha T., Dugkhuntod P., Rodponthukwaji K., Thivasasith A., Nokbin S., Witoon T., Pengpanich S., Wattanakit C.2019Catalysts
9(2)
16
39Effect of reaction conditions on the lifetime of SAPO-34 catalysts in methanol to olefins process – A reviewAhmad M.S., Cheng C.K., Bhuyar P., Atabani A.E., Pugazhendhi A., Chi N.T.L., Witoon T., Lim J.W., Juan J.C.2021Fuel
283
16
40Preparation and characterization of Co-Cu-ZrO2 nanomaterials and their catalytic activity in CO2 methanationDumrongbunditkul P., Witoon T., Chareonpanich M., Mungcharoen T.2016Ceramics International
42(8),pp. 10444-10451
16
41Multimetallic catalysts of RuO2-CuO-Cs2O-TiO2/SiO2 for direct gas-phase epoxidation of propylene to propylene oxideChukeaw T., Seubsai A., Phon-In P., Charoen K., Witoon T., Donphai W., Parpainainar P., Chareonpanich M., Noon D., Zohour B., Senkan S.2016RSC Advances
6(61),pp. 56116-56126
16
42One-pot synthesis of core-shell silica-aluminosilicate composites: Effect of pH and chitosan additionChamnankid B., Witoon T., Kongkachuichay P., Chareonpanich M.2011Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
380(1-3),pp. 319-326
15
43CO2 hydrogenation to methanol at high reaction temperatures over In2O3/ZrO2 catalysts: Influence of calcination temperatures of ZrO2 supportNumpilai T., Kidkhunthod P., Cheng C.K., Wattanakit C., Chareonpanich M., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2020Catalysis Today
13
44Development of SO42−–ZrO2 acid catalysts admixed with a CuO-ZnO-ZrO2 catalyst for CO2 hydrogenation to dimethyl etherTemvuttirojn C., Chuasomboon N., Numpilai T., Faungnawakij K., Chareonpanich M., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2019Fuel
241,pp. 695-703
12
45Interaction of chitosan with tetraethyl orthosilicate on the formation of silica nanoparticles: Effect of pH and chitosan concentrationWitoon T., Chareonpanich M.2012Ceramics International
38(7),pp. 5999-6007
12
46Size control of nanostructured silica using chitosan template and fractal geometry: Effect of chitosan/silica ratio and aging temperatureWitoon T., Chareonpanich M., Limtrakul J.2010Journal of Sol-Gel Science and Technology
56(3),pp. 270-277
12
47Impact of physicochemical properties of porous silica materials conjugated with dexamethasone via pH-responsive hydrazone bond on drug loading and release behaviorNumpilai T., Witoon T., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2017Applied Surface Science
396,pp. 504-514
12
48Effect of pore size and surface chemistry of porous silica on CO 2 adsorptionWitoon T., Witoon T., Chareonpanich M., Chareonpanich M.2012Songklanakarin Journal of Science and Technology
34(4),pp. 403-407
11
49Effect of pH and chitosan concentration on precipitation and morphology of hierarchical porous silicaWitoon T., Tepsarn S., Kittipokin P., Embley B., Chareonpanich M.2011Journal of Non-Crystalline Solids
357(19-20),pp. 3513-3519
11
50Tuning interaction of surface-adsorbed species over Fe/K-Al2O3 modified with transition metals (Cu, Mn, V, Zn or Co) on light olefins production from CO2 hydrogenationChaipraditgul N., Numpilai T., Kui Cheng C., Siri-Nguan N., Sornchamni T., Wattanakit C., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2021Fuel
283
10
51Advances in catalytic production of value-added biochemicals and biofuels via furfural platform derived lignocellulosic biomassKhemthong P., Khemthong P., Yimsukanan C., Narkkun T., Srifa A., Witoon T., Witoon T., Pongchaiphol S., Kiatphuengporn S., Kiatphuengporn S., Faungnawakij K., Faungnawakij K.2021Biomass and Bioenergy
148
9
52Bifunctional and Bimetallic Pt-Ru/HZSM-5 Nanoparticles for the Mild Hydrodeoxygenation of Lignin-Derived 4-PropylphenolSalakhum S., Yutthalekha T., Shetsiri S., Witoon T., Wattanakit C.2019ACS Applied Nano Materials
2(2),pp. 1053-1062
9
53Green and sustainable methanol production from CO2 over magnetized Fe–Cu/core–shell and infiltrate mesoporous silica-aluminosilicatesUmchoo W., Sriakkarin C., Donphai W., Warakulwit C., Poo-arporn Y., Jantaratana P., Witoon T., Chareonpanich M.2018Energy Conversion and Management
159,pp. 342-352
8
54Effect of bimodal porous silica on particle size and reducibility of cobalt oxideWitoon T., Chareonpanich M., Limtrakul J.2013Journal of Porous Materials
20(3),pp. 481-488
7
55Modeling the effect of process parameters on the photocatalytic degradation of organic pollutants using artificial neural networksAyodele B.V., Alsaffar M.A., Mustapa S.I., Cheng C.K., Witoon T.2021Process Safety and Environmental Protection
145,pp. 120-132
7
56One step NaBH4 reduction of Pt-Ru-Ni catalysts on different types of carbon supports for direct ethanol fuel cells: Synthesis and characterizationSudachom N., Warakulwit C., Warakulwit C., Prapainainar C., Witoon T., Witoon T., Prapainainar P., Prapainainar P.2017Ranliao Huaxue Xuebao/Journal of Fuel Chemistry and Technology
45(5),pp. 596-607
5
57Sustainable utilization of waste glycerol for 1,3-propanediol production over Pt/WOx/Al2O3 catalysts: Effects of catalyst pore sizes and optimization of synthesis conditionsNumpilai T., Cheng C.K., Seubsai A., Faungnawakij K., Faungnawakij K., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2020Environmental Pollution
5
58Highly active Fe-Co-Zn/K-Al2O3 catalysts for CO2 hydrogenation to light olefinsWitoon T., Witoon T., Chaipraditgul N., Numpilai T., Lapkeatseree V., Ayodele B.V., Cheng C.K., Siri-Nguan N., Sornchamni T., Limtrakul J.2021Chemical Engineering Science
233
5
59CO2 Hydrogenation to Light Olefins Over In2O3/SAPO-34 and Fe-Co/K-Al2O3 Composite CatalystNumpilai T., Kahadit S., Witoon T., Witoon T., Ayodele B.V., Cheng C.K., Siri-Nguan N., Sornchamni T., Wattanakit C., Chareonpanich M., Limtrakul J.2021Topics in Catalysis
4
60Tailoring hierarchical zeolite composites with two distinct frameworks for fine-tuning the product distribution in benzene alkylation with ethanolImyen T., Wannapakdee W., Ittisanronnachai S., Witoon T., Wattanakit C.2020Nanoscale Advances
2(10),pp. 4437-4449
4
61Nanoceria-modified platinum supported on hierarchical zeolites for selective alcohol oxidationKetkaew M., Suttipat D., Witoon T., Wattanakit C.2019RSC Advances
9(62),pp. 36027-36033
4
62Modified Acid-Base ZSM-5 Derived from Core-Shell ZSM-5@ Aqueous Miscible Organic-Layered Double Hydroxides for Catalytic Cracking of n-Pentane to Light OlefinsRodaum C., Thivasasith A., Suttipat D., Witoon T., Pengpanich S., Wattanakit C.2020ChemCatChem
12(17),pp. 4288-4296
4
63Highly dispersed Ni[sbnd]Cu nanoparticles on SBA-15 for selective hydrogenation of methyl levulinate to γ-valerolactoneFang C., Kuboon S., Khemthong P., Butburee T., Chakthranont P., Itthibenchapong V., Kasamechonchung P., Witoon T., Faungnawakij K., Faungnawakij K.2020International Journal of Hydrogen Energy
45(45),pp. 24054-24065
3
64Radial Basis Function Neural Network Model Prediction of Thermo-catalytic Carbon Dioxide Oxidative Coupling of Methane to C2-hydrocarbonAyodele B.V., Mustapa S.I., Witoon T., Kanthasamy R., Zwawi M., Owabor C.N.2020Topics in Catalysis
2
65CuAl2O4–CuO–Al2O3 catalysts prepared by flame-spray pyrolysis for glycerol hydrogenolysisKunthakudee N., Kunthakudee N., Khemthong P., Luadthong C., Panpranot J., Mekasuwandumrong O., Witoon T., Faungnawakij K., Faungnawakij K.2021Molecular Catalysis
2
66CO2 hydrogenation to light olefins over mixed Fe-Co-K-Al oxides catalysts prepared via precipitation and reduction methodsWitoon T., Lapkeatseree V., Numpilai T., Kui Cheng C., Limtrakul J.2022Chemical Engineering Journal
428
2
67Recent advances in light olefins production from catalytic hydrogenation of carbon dioxideNumpilai T., Cheng C.K., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2021Process Safety and Environmental Protection
151,pp. 401-427
1
68A review on advances in green treatment of glycerol waste with a focus on electro-oxidation pathwayAhmad M.S., Ab Rahim M.H., Alqahtani T.M., Witoon T., Lim J.W., Cheng C.K.2021Chemosphere
276
1
69Effect of water and glycerol in deoxygenation of coconut oil over bimetallic nico/sapo-11 nanocatalyst under n2 atmosphereKaewmeesri R., Kaewmeesri R., Nonkumwong J., Witoon T., Laosiripojana N., Faungnawakij K., Faungnawakij K.2020Nanomaterials
10(12),pp. 1-15
1
70Synthesis of Dimethyl Ether via CO2 Hydrogenation: Effect of the Drying Technique of Alumina on Properties and Performance of Alumina-Supported Copper CatalystsNiamnuy C., Prapaitrakul P., Panchan N., Seubsai A., Witoon T., Devahastin S., Devahastin S., Chareonpanich M.2020ACS Omega
5(5),pp. 2334-2344
1
71Synthesis of value-added hydrocarbons via oxidative coupling of methane over MnTiO3-Na2WO4/SBA-15 catalystsChukeaw T., Tiyatha W., Jaroenpanon K., Witoon T., Kongkachuichay P., Chareonpanich M., Faungnawakij K., Yigit N., Rupprechter G., Seubsai A.2021Process Safety and Environmental Protection
148,pp. 1110-1122
0
72One‐pot synthesis of ultra‐small pt dispersed on hierarchical zeolite nanosheet surfaces for mild hydrodeoxygenation of 4‐propylphenolWetchasat P., Salakhum S., Imyen T., Suttipat D., Wannapakdee W., Ketkaew M., Prasertsab A., Kidkhunthod P., Witoon T., Wattanakit C.2021Catalysts
11(3),pp. 1-14
0
73Core-Shell Faujasite@Aqueous Miscible Organic-Layered Double Hydroxides Composites with Tunable Acid/Base Properties for One-Pot Synthesis of Ethyl trans-α-CyanocinnamateRodaum C., Suttipat D., Morey J., Atithep T., Witoon T., Wattanakit C.2021Advanced Materials Interfaces
0
74Sustainable transformation of natural silica-rich solid and waste to hierarchical zeolites for sugar conversion to hydroxymethylfurfural (HMF)Salakhum S., Prasertsab A., Klinyod S., Saenlung K., Witoon T., Wattanakit C.2021Microporous and Mesoporous Materials
323
0
75Preface to “Thermocatalytic Conversion of CO2 into Sustainable Chemical Products”Cheng C.K., Witoon T., Ayodele O.2021Topics in Catalysis
0
76Effect of surface treatment technique on properties and performance of Na2WO4-TiO2-MnOx/SiO2 for oxidative coupling of methaneChuntalap Y., Panchan N., Junsomboon J., Srisonphan S., Witoon T., Seubsai A., Chareonpanich M., Niamnuy C.2021Journal of Chemical Technology and Biotechnology
0
77Hydrogenolysis of glycerol to 1,3-propanediol over H-ZSM-5-supported iridium and rhenium oxide catalystsChanklang S., Mondach W., Somchuea P., Witoon T., Chareonpanich M., Faungnawakij K., Seubsai A.2021Catalysis Today
0
78Biomass-derived carbon-based and silica-based materials for catalytic and adsorptive applications- An update since 2010Chen K., Ng K.H., Cheng C.K., Cheng Y.W., Chong C.C., Vo D.V.N., Witoon T., Ismail M.H.2022Chemosphere
287
0
79Process intensification of hydrogen production by catalytic steam methane reforming: Performance analysis of multilayer perceptron-artificial neural networks and nonlinear response surface techniquesAyodele B.V., Alsaffar M.A., Mustapa S.I., Adesina A., Kanthasamy R., Witoon T., Abdullah S.2021Process Safety and Environmental Protection
156,pp. 315-329
0
80Enhanced CO2 hydrogenation to higher alcohols over K-Co promoted In2O3 catalystsWitoon T., Numpilai T., Nijpanich S., Chanlek N., Kidkhunthod P., Cheng C.K., Ng K.H., Vo D.V.N., Ittisanronnachai S., Wattanakit C., Chareonpanich M., Limtrakul J.2021Chemical Engineering Journal
0
81CO2 hydrogenation to methanol over CuO-ZnO-ZrO2 catalysts prepared via a CTAB-assisted co-precipitation method: Effect of catalyst compositionsWitoon T., Kachaban N., Chareonpanich M.201420th World Hydrogen Energy Conference, WHEC 2014
3,pp. 1577-1581
0