Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • วิศวกรรมศาตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  12-Propanediol3-PropanediolAcetic acidAlcoholsArsenic removalArtificial neural networksBimodal porous silicaBiorefineryCalcinationCalcination temperatureCalcium oxideCarbon dioxidecatalytic crackingChitosanCO2 adsorptionCO2 hydrogenationCompositesContaminated waterCopperCore-shellCu-based catalystsCu-ZnO/ZrO2Dimethyl etherElectro-oxidationExternal magnetic fieldFe2O3 nanoparticlesFe-based catalystsFischer-TropschGlycerolGreen catalystHeterogeneous catalysishierarchical zeolite nanosheetsInfraredLight olefinsMesoporous silica-aluminosilicateMetal compositionMethaneMethanolMnTiO3Na2WO4Oxidative coupling of methanePalm oil mill effluentPore sizePore sizesPorosityPOROUS SILICASAPO-34SBA-15SilicaSilica monolithSilica supportsSilica xerogelSodium silicateSol-gel processVisible lightWastewaterWastewater remediationWastewater treatmentWater glassWOx-Al2O3X ray diffractionXANESX-ray photoelectron spectroscopyZeolite@LDHZeolitesZincZinc oxideZirconium alloysZrO2ZSM-5@AMO-LDHsกราฟีนกลีเซอรอลก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซไฮโดรเจนการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การแข่งขันการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่นการผลิตอย่างยั่งยืนการเสื่อมของตัวเร่งปฏิกิริยาการเสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาเกษตรเกษตรอย่างยั่งยืนคอปเปอร์คอปเปอร์ออกไซด์ไคโตซานซิงค์ออกไซด์ซิลิกาซิลิกาที่มีรูพรุน 2 ขนาดไดเมทิลอีเทอร์ตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์นักวิจัยขั้นสูงพลังงานสีเขียวเมทานอลวัสดุนาโนสร้างความพร้อมอาหารโอเลฟินส์เบา

  Interest

  ตัวเร่งปฏิกิริยา, นาโนเทคโนโลยี, การสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุน, การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, การเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารเคมีที่มีมูลค่าสูง

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  • ก.ค. 2564 - ก.ย. 2564 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง 1512, 1513, 1517 ชั้น 5 อาคาร1 วิศวกรรมเคมี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 111 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 92 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 31 เรื่อง (เชิงวิชาการ 31 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 17 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 13 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1CO2 hydrogenation to methanol over Cu/ZrO2 catalysts: Effects of zirconia phasesWitoon T., Chalorngtham J., Dumrongbunditkul P., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2016Chemical Engineering Journal
  293,pp. 327-336
  221
  2Characterization of calcium oxide derived from waste eggshell and its application as CO2 sorbentWitoon T.2011Ceramics International
  37(8),pp. 3291-3298
  177
  3CO2 hydrogenation to methanol over CuO–ZnO–ZrO2–SiO2 catalysts: Effects of SiO2 contentsPhongamwong T., Chantaprasertporn U., Witoon T., Numpilai T., Poo-arporn Y., Limphirat W., Donphai W., Dittanet P., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2017Chemical Engineering Journal
  316,pp. 692-703
  132
  4Tuning of catalytic CO2 hydrogenation by changing composition of CuO-ZnO-ZrO2 catalystsWitoon T., Kachaban N., Donphai W., Kidkhunthod P., Faungnawakij K., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2016Energy Conversion and Management
  118,pp. 21-31
  102
  5Enhanced activity, selectivity and stability of a CuO-ZnO-ZrO2 catalyst by adding graphene oxide for CO2 hydrogenation to methanolWitoon T., Numpilai T., Phongamwong T., Donphai W., Boonyuen C., Warakulwit C., Chareonpanich M., Limtrakul J.2018Chemical Engineering Journal
  334,pp. 1781-1791
  101
  6Development of synthetic CaO sorbents via CTAB-assisted sol-gel method for CO2 capture at high temperatureAkgsornpeak A., Witoon T., Witoon T., Mungcharoen T., Limtrakul J., Limtrakul J.2014Chemical Engineering Journal
  237,pp. 189-198
  99
  7Treatment technologies of palm oil mill effluent (POME)and olive mill wastewater (OMW): A brief reviewLee Z., Chin S., Lim J., Witoon T., Cheng C.2019Environmental Technology and Innovation
  15
  91
  8Structure–activity relationships of Fe-Co/K-Al2O3 catalysts calcined at different temperatures for CO2 hydrogenation to light olefinsNumpilai T., Witoon T., Chanlek N., Limphirat W., Bonura G., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2017Applied Catalysis A: General
  547,pp. 219-229
  88
  9Synthesis of bimodal porous silica from rice husk ash via sol-gel process using chitosan as templateWitoon T., Chareonpanich M., Limtrakul J.2008Materials Letters
  62(10-11),pp. 1476-1479
  88
  10Biodiesel production from transesterification of palm oil with methanol over CaO supported on bimodal meso-macroporous silica catalystWitoon T., Bumrungsalee S., Vathavanichkul P., Palitsakun S., Saisriyoot M., Faungnawakij K.2014Bioresource Technology
  156,pp. 329-334
  85
  11Direct synthesis of dimethyl ether from CO2 hydrogenation over Cu-ZnO-ZrO2/SO42--ZrO2 hybrid catalysts: Effects of sulfur-to-zirconia ratiosWitoon T., Witoon T., Permsirivanich T., Kanjanasoontorn N., Akkaraphataworn C., Seubsai A., Faungnawakij K., Warakulwit C., Chareonpanich M., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2015Catalysis Science and Technology
  5(4),pp. 2347-2357
  67
  12Optimization of synthesis condition for CO2 hydrogenation to light olefins over In2O3 admixed with SAPO-34Numpilai T., Wattanakit C., Chareonpanich M., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2019Energy Conversion and Management
  180,pp. 511-523
  59
  13CO2 hydrogenation to methanol over Cu/ZnO nanocatalysts prepared via a chitosan-assisted co-precipitation methodWitoon T., Permsirivanich T., Donphai W., Jaree A., Chareonpanich M.2013Fuel Processing Technology
  116,pp. 72-78
  56
  14Effect of acidity on the formation of silica-chitosan hybrid materials and thermal conductive propertyWitoon T., Chareonpanich M., Limtrakul J.2009Journal of Sol-Gel Science and Technology
  51(2),pp. 146-152
  47
  15Synthesis of mixed-phase uniformly infiltrated SBA-3-like in SBA-15 bimodal mesoporous silica from rice husk ashJullaphan O., Witoon T., Chareonpanich M.2009Materials Letters
  63(15),pp. 1303-1306
  46
  16Polyethyleneimine-loaded bimodal porous silica as low-cost and high-capacity sorbent for CO 2 captureWitoon T.2012Materials Chemistry and Physics
  137(1),pp. 235-245
  46
  17Effect of hierarchical meso-macroporous alumina-supported copper catalyst for methanol synthesis from CO2 hydrogenationWitoon T., Witoon T., Bumrungsalee S., Chareonpanich M., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2015Energy Conversion and Management
  103,pp. 886-894
  45
  18Deactivation of nickel catalysts in methane cracking reaction: Effect of bimodal meso-macropore structure of silica supportTanggarnjanavalukul C., Donphai W., Witoon T., Witoon T., Chareonpanich M., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2015Chemical Engineering Journal
  262,pp. 364-371
  45
  19Role of Calcination Temperatures of ZrO2 Support on Methanol Synthesis from CO2 Hydrogenation at High Reaction Temperatures over ZnOx/ZrO2 CatalystsTemvuttirojn C., Poo-Arporn Y., Chanlek N., Cheng C.K., Chong C.C., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2020Industrial and Engineering Chemistry Research
  59(13),pp. 5525-5535
  45
  20Hierarchical FAU-type zeolite nanosheets as green and sustainable catalysts for benzylation of tolueneYutthalekha T., Yutthalekha T., Wattanakit C., Warakulwit C., Wannapakdee W., Rodponthukwaji K., Witoon T., Limtrakul J.2017Journal of Cleaner Production
  142,pp. 1244-1251
  44
  21Pore size effects on physicochemical properties of Fe-Co/K-Al 2 O 3 catalysts and their catalytic activity in CO 2 hydrogenation to light olefinsNumpilai T., Chanlek N., Poo-Arporn Y., Wannapaiboon S., Cheng C., Siri-Nguan N., Sornchamni T., Kongkachuichay P., Chareonpanich M., Rupprechter G., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2019Applied Surface Science
  483,pp. 581-592
  43
  22Biotemplated synthesis of highly stable calcium-based sorbents for CO2 capture via a precipitation methodWitoon T., Witoon T., Mungcharoen T., Limtrakul J., Limtrakul J.2014Applied Energy
  118,pp. 32-40
  42
  23Effect of magnetic field on CO2 conversion over Cu-ZnO/ZrO2 catalyst in hydrogenation reactionDonphai W., Piriyawate N., Witoon T., Jantaratana P., Varabuntoonvit V., Chareonpanich M.2016Journal of CO2 Utilization
  16,pp. 204-211
  41
  24Effect of hierarchical meso-macroporous silica supports on Fischer-Tropsch synthesis using cobalt catalystWitoon T., Chareonpanich M., Limtrakul J.2011Fuel Processing Technology
  92(8),pp. 1498-1505
  37
  25Syngas from catalytic steam reforming of palm oil mill effluent: An optimization studyCheng Y.W., Ng K.H., Lam S.S., Lim J.W., Wongsakulphasatch S., Witoon T., Cheng C.K.2019International Journal of Hydrogen Energy
  44(18),pp. 9220-9236
  37
  26Effect of reaction conditions on the lifetime of SAPO-34 catalysts in methanol to olefins process – A reviewAhmad M.S., Cheng C.K., Bhuyar P., Atabani A.E., Pugazhendhi A., Chi N.T.L., Witoon T., Lim J.W., Juan J.C.2021Fuel
  283
  35
  27Tuning Interactions of Surface-adsorbed Species over Fe−Co/K−Al2O3 Catalyst by Different K Contents: Selective CO2 Hydrogenation to Light OlefinsNumpilai T., Chanlek N., Poo-Arporn Y., Cheng C.K., Siri-Nguan N., Sornchamni T., Chareonpanich M., Kongkachuichay P., Yigit N., Rupprechter G., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2020ChemCatChem
  12(12),pp. 3306-3320
  34
  28Impact of pore characteristics of silica materials on loading capacity and release behavior of ibuprofenNumpilai T., Muenmee S., Witoon T.2016Materials Science and Engineering C
  59,pp. 43-52
  33
  29Carbon-structure affecting catalytic carbon dioxide reforming of methane reaction over Ni-carbon compositesDonphai W., Witoon T., Faungnawakij K., Chareonpanich M.2016Journal of CO2 Utilization
  16,pp. 245-256
  32
  30Tuning adsorption properties of GaxIn2−xO3 catalysts for enhancement of methanol synthesis activity from CO2 hydrogenation at high reaction temperatureAkkharaphatthawon N., Chanlek N., Cheng C., Chareonpanich M., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2019Applied Surface Science
  489,pp. 278-286
  32
  31Advances in catalytic production of value-added biochemicals and biofuels via furfural platform derived lignocellulosic biomassKhemthong P., Khemthong P., Yimsukanan C., Narkkun T., Srifa A., Witoon T., Witoon T., Pongchaiphol S., Kiatphuengporn S., Kiatphuengporn S., Faungnawakij K., Faungnawakij K.2021Biomass and Bioenergy
  148
  32
  32Tuning interaction of surface-adsorbed species over Fe/K-Al2O3 modified with transition metals (Cu, Mn, V, Zn or Co) on light olefins production from CO2 hydrogenationChaipraditgul N., Numpilai T., Kui Cheng C., Siri-Nguan N., Sornchamni T., Wattanakit C., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2021Fuel
  283
  31
  33Synthesis of hierarchical meso-macroporous silica monolith using chitosan as biotemplate and its application as polyethyleneimine support for CO 2 captureWitoon T., Chareonpanich M.2012Materials Letters
  81,pp. 181-184
  31
  34Direct synthesis of dimethyl ether from CO2 and H2 over novel bifunctional catalysts containing CuO-ZnO-ZrO2 catalyst admixed with WOx/ZrO2 catalystsWitoon T., Kidkhunthod P., Chareonpanich M., Limtrakul J.2018Chemical Engineering Journal
  348,pp. 713-722
  29
  35Preparation of silica xerogel with high silanol content from sodium silicate and its application as CO2 adsorbentWitoon T., Tatan N., Rattanavichian P., Chareonpanich M.2011Ceramics International
  37(7),pp. 2297-2303
  27
  36Chitosan-assisted combustion synthesis of CuO-ZnO nanocomposites: Effect of pH and chitosan concentrationWitoon T., Permsirivanich T., Chareonpanich M.2013Ceramics International
  39(3),pp. 3371-3375
  27
  37Direct synthesis of dimethyl ether from CO2 hydrogenation over novel hybrid catalysts containing a Cu–ZnO–ZrO2 catalyst admixed with WOx/Al2O3 catalysts: Effects of pore size of Al2O3 support and W loading contentSuwannapichat Y., Numpilai T., Chanlek N., Faungnawakij K., Chareonpanich M., Limtrakul J., Witoon T.2018Energy Conversion and Management
  159,pp. 20-29
  26
  38Facile synthesis of CaFe 2 O 4 for visible light driven treatment of polluting palm oil mill effluent: Photokinetic and scavenging studyCharles A., Khan M.R., Ng K.H., Wu T.Y., Lim J.W., Wongsakulphasatch S., Witoon T., Cheng C.K.2019Science of the Total Environment
  661,pp. 522-530
  26
  39CO2 hydrogenation to methanol at high reaction temperatures over In2O3/ZrO2 catalysts: Influence of calcination temperatures of ZrO2 supportNumpilai T., Kidkhunthod P., Cheng C.K., Wattanakit C., Chareonpanich M., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2020Catalysis Today
  26
  40Dehydrogenation of propane to propylene using promoter-free hierarchical Pt/silicalite-1 nanosheetsWannapakdee W., Yutthalekha T., Dugkhuntod P., Rodponthukwaji K., Thivasasith A., Nokbin S., Witoon T., Pengpanich S., Wattanakit C.2019Catalysts
  9(2)
  25
  41Modeling the effect of process parameters on the photocatalytic degradation of organic pollutants using artificial neural networksAyodele B.V., Alsaffar M.A., Mustapa S.I., Cheng C.K., Witoon T.2021Process Safety and Environmental Protection
  145,pp. 120-132
  25
  42Ethylene production from ethanol dehydration over mesoporous SBA-15 catalyst derived from palm oil clinker wasteCheng Y.W., Cheng Y.W., Chong C.C., Chong C.C., Cheng C.K., Ng K.H., Witoon T., Juan J.C.2020Journal of Cleaner Production
  249
  21
  43Bifunctional and Bimetallic Pt-Ru/HZSM-5 Nanoparticles for the Mild Hydrodeoxygenation of Lignin-Derived 4-PropylphenolSalakhum S., Yutthalekha T., Shetsiri S., Witoon T., Wattanakit C.2019ACS Applied Nano Materials
  2(2),pp. 1053-1062
  20
  44CO2 hydrogenation to light olefins over mixed Fe-Co-K-Al oxides catalysts prepared via precipitation and reduction methodsWitoon T., Lapkeatseree V., Numpilai T., Kui Cheng C., Limtrakul J.2022Chemical Engineering Journal
  428
  19
  45Structure–Activity Relationships of Hierarchical Meso–Macroporous Alumina Supported Copper Catalysts for CO2 Hydrogenation: Effects of Calcination Temperature of Alumina SupportKanjanasoontorn N., Permsirivanich T., Numpilai T., Witoon T., Chanlek N., Niamlaem M., Warakulwit C., Limtrakul J., Limtrakul J.2016Catalysis Letters
  146(10),pp. 1943-1955
  19
  46Highly active Fe-Co-Zn/K-Al2O3 catalysts for CO2 hydrogenation to light olefinsWitoon T., Witoon T., Chaipraditgul N., Numpilai T., Lapkeatseree V., Ayodele B.V., Cheng C.K., Siri-Nguan N., Sornchamni T., Limtrakul J.2021Chemical Engineering Science
  233
  18
  47Development of SO42−–ZrO2 acid catalysts admixed with a CuO-ZnO-ZrO2 catalyst for CO2 hydrogenation to dimethyl etherTemvuttirojn C., Chuasomboon N., Numpilai T., Faungnawakij K., Chareonpanich M., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2019Fuel
  241,pp. 695-703
  18
  48Preparation and characterization of Co-Cu-ZrO2 nanomaterials and their catalytic activity in CO2 methanationDumrongbunditkul P., Witoon T., Chareonpanich M., Mungcharoen T.2016Ceramics International
  42(8),pp. 10444-10451
  17
  49Multimetallic catalysts of RuO2-CuO-Cs2O-TiO2/SiO2 for direct gas-phase epoxidation of propylene to propylene oxideChukeaw T., Seubsai A., Phon-In P., Charoen K., Witoon T., Donphai W., Parpainainar P., Chareonpanich M., Noon D., Zohour B., Senkan S.2016RSC Advances
  6(61),pp. 56116-56126
  17
  50One-pot synthesis of core-shell silica-aluminosilicate composites: Effect of pH and chitosan additionChamnankid B., Witoon T., Kongkachuichay P., Chareonpanich M.2011Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
  380(1-3),pp. 319-326
  15
  51CO2 Hydrogenation to Light Olefins Over In2O3/SAPO-34 and Fe-Co/K-Al2O3 Composite CatalystNumpilai T., Kahadit S., Witoon T., Witoon T., Ayodele B.V., Cheng C.K., Siri-Nguan N., Sornchamni T., Wattanakit C., Chareonpanich M., Limtrakul J.2021Topics in Catalysis
  15
  52Recent advances in light olefins production from catalytic hydrogenation of carbon dioxideNumpilai T., Cheng C.K., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2021Process Safety and Environmental Protection
  151,pp. 401-427
  14
  53Sustainable utilization of waste glycerol for 1,3-propanediol production over Pt/WOx/Al2O3 catalysts: Effects of catalyst pore sizes and optimization of synthesis conditionsNumpilai T., Cheng C.K., Seubsai A., Faungnawakij K., Faungnawakij K., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2020Environmental Pollution
  14
  54Interaction of chitosan with tetraethyl orthosilicate on the formation of silica nanoparticles: Effect of pH and chitosan concentrationWitoon T., Chareonpanich M.2012Ceramics International
  38(7),pp. 5999-6007
  14
  55Impact of physicochemical properties of porous silica materials conjugated with dexamethasone via pH-responsive hydrazone bond on drug loading and release behaviorNumpilai T., Witoon T., Chareonpanich M., Limtrakul J., Limtrakul J.2017Applied Surface Science
  396,pp. 504-514
  14
  56Size control of nanostructured silica using chitosan template and fractal geometry: Effect of chitosan/silica ratio and aging temperatureWitoon T., Chareonpanich M., Limtrakul J.2010Journal of Sol-Gel Science and Technology
  56(3),pp. 270-277
  13
  57Effect of pore size and surface chemistry of porous silica on CO 2 adsorptionWitoon T., Witoon T., Chareonpanich M., Chareonpanich M.2012Songklanakarin Journal of Science and Technology
  34(4),pp. 403-407
  12
  58Effect of pH and chitosan concentration on precipitation and morphology of hierarchical porous silicaWitoon T., Tepsarn S., Kittipokin P., Embley B., Chareonpanich M.2011Journal of Non-Crystalline Solids
  357(19-20),pp. 3513-3519
  12
  59Green and sustainable methanol production from CO2 over magnetized Fe–Cu/core–shell and infiltrate mesoporous silica-aluminosilicatesUmchoo W., Sriakkarin C., Donphai W., Warakulwit C., Poo-arporn Y., Jantaratana P., Witoon T., Chareonpanich M.2018Energy Conversion and Management
  159,pp. 342-352
  12
  60A review on advances in green treatment of glycerol waste with a focus on electro-oxidation pathwayAhmad M.S., Ab Rahim M.H., Alqahtani T.M., Witoon T., Lim J.W., Cheng C.K.2021Chemosphere
  276
  11
  61Modified Acid-Base ZSM-5 Derived from Core-Shell ZSM-5@ Aqueous Miscible Organic-Layered Double Hydroxides for Catalytic Cracking of n-Pentane to Light OlefinsRodaum C., Thivasasith A., Suttipat D., Witoon T., Pengpanich S., Wattanakit C.2020ChemCatChem
  12(17),pp. 4288-4296
  11
  62Highly dispersed Ni[sbnd]Cu nanoparticles on SBA-15 for selective hydrogenation of methyl levulinate to γ-valerolactoneFang C., Kuboon S., Khemthong P., Butburee T., Chakthranont P., Itthibenchapong V., Kasamechonchung P., Witoon T., Faungnawakij K., Faungnawakij K.2020International Journal of Hydrogen Energy
  45(45),pp. 24054-24065
  9
  63One step NaBH4 reduction of Pt-Ru-Ni catalysts on different types of carbon supports for direct ethanol fuel cells: Synthesis and characterizationSudachom N., Warakulwit C., Warakulwit C., Prapainainar C., Witoon T., Witoon T., Prapainainar P., Prapainainar P.2017Ranliao Huaxue Xuebao/Journal of Fuel Chemistry and Technology
  45(5),pp. 596-607
  9
  64Effect of bimodal porous silica on particle size and reducibility of cobalt oxideWitoon T., Chareonpanich M., Limtrakul J.2013Journal of Porous Materials
  20(3),pp. 481-488
  7
  65Nanoceria-modified platinum supported on hierarchical zeolites for selective alcohol oxidationKetkaew M., Suttipat D., Witoon T., Wattanakit C.2019RSC Advances
  9(62),pp. 36027-36033
  7
  66Radial Basis Function Neural Network Model Prediction of Thermo-catalytic Carbon Dioxide Oxidative Coupling of Methane to C2-hydrocarbonAyodele B.V., Mustapa S.I., Witoon T., Kanthasamy R., Zwawi M., Owabor C.N.2020Topics in Catalysis
  7
  67Enhanced CO2 hydrogenation to higher alcohols over K-Co promoted In2O3 catalystsWitoon T., Numpilai T., Nijpanich S., Chanlek N., Kidkhunthod P., Cheng C.K., Ng K.H., Vo D.V.N., Ittisanronnachai S., Wattanakit C., Chareonpanich M., Limtrakul J.2021Chemical Engineering Journal
  7
  68Tailoring hierarchical zeolite composites with two distinct frameworks for fine-tuning the product distribution in benzene alkylation with ethanolImyen T., Wannapakdee W., Ittisanronnachai S., Witoon T., Wattanakit C.2020Nanoscale Advances
  2(10),pp. 4437-4449
  6
  69Synthesis of value-added hydrocarbons via oxidative coupling of methane over MnTiO3-Na2WO4/SBA-15 catalystsChukeaw T., Tiyatha W., Jaroenpanon K., Witoon T., Kongkachuichay P., Chareonpanich M., Faungnawakij K., Yigit N., Rupprechter G., Seubsai A.2021Process Safety and Environmental Protection
  148,pp. 1110-1122
  6
  70Sustainable transformation of natural silica-rich solid and waste to hierarchical zeolites for sugar conversion to hydroxymethylfurfural (HMF)Salakhum S., Prasertsab A., Klinyod S., Saenlung K., Witoon T., Wattanakit C.2021Microporous and Mesoporous Materials
  323
  5
  71CuAl2O4–CuO–Al2O3 catalysts prepared by flame-spray pyrolysis for glycerol hydrogenolysisKunthakudee N., Kunthakudee N., Khemthong P., Luadthong C., Panpranot J., Mekasuwandumrong O., Witoon T., Faungnawakij K., Faungnawakij K.2021Molecular Catalysis
  5
  72Process intensification of hydrogen production by catalytic steam methane reforming: Performance analysis of multilayer perceptron-artificial neural networks and nonlinear response surface techniquesAyodele B.V., Alsaffar M.A., Mustapa S.I., Adesina A., Kanthasamy R., Witoon T., Abdullah S.2021Process Safety and Environmental Protection
  156,pp. 315-329
  4
  73Biomass-derived carbon-based and silica-based materials for catalytic and adsorptive applications- An update since 2010Chen K., Ng K.H., Cheng C.K., Cheng Y.W., Chong C.C., Vo D.V.N., Witoon T., Ismail M.H.2022Chemosphere
  287
  3
  74Light olefins synthesis from CO2 hydrogenation over mixed Fe–Co–K supported on micro-mesoporous carbon catalystsWitoon T., Numpilai T., Numpilai T., Nueangnoraj K., Cheng C.K., Chareonpanich M., Limtrakul J.2021International Journal of Hydrogen Energy
  3
  75Enhanced activity and stability of SO42−/ZrO2 by addition of Cu combined with CuZnOZrO2 for direct synthesis of dimethyl ether from CO2 hydrogenationWitoon T., Numpilai T., Dolsiririttigul N., Chanlek N., Poo-arporn Y., Cheng C.K., Ayodele B.V., Chareonpanich M., Limtrakul J.2022International Journal of Hydrogen Energy
  3
  76Rapid effectual entrapment of arsenic pollutant by Fe2O3 supported on bimodal meso-macroporous silica for cleaning up aquatic systemNumpilai T., Cheng C.K., Chareonpanich M., Witoon T.2022Chemosphere
  300
  2
  77Interfacial-engineered CoTiO3-based composite for photocatalytic applications: a reviewImanuella N., Witoon T., Cheng Y.W., Chong C.C., Ng K.H., Gunamantha I.M., Vo D.V.N., Hoang A.T., Lai Y.2022Environmental Chemistry Letters
  2
  78One‐pot synthesis of ultra‐small pt dispersed on hierarchical zeolite nanosheet surfaces for mild hydrodeoxygenation of 4‐propylphenolWetchasat P., Salakhum S., Imyen T., Suttipat D., Wannapakdee W., Ketkaew M., Prasertsab A., Kidkhunthod P., Witoon T., Wattanakit C.2021Catalysts
  11(3),pp. 1-14
  2
  79Synthesis of Dimethyl Ether via CO2 Hydrogenation: Effect of the Drying Technique of Alumina on Properties and Performance of Alumina-Supported Copper CatalystsNiamnuy C., Prapaitrakul P., Panchan N., Seubsai A., Witoon T., Devahastin S., Devahastin S., Chareonpanich M.2020ACS Omega
  5(5),pp. 2334-2344
  2
  80Core-Shell Faujasite@Aqueous Miscible Organic-Layered Double Hydroxides Composites with Tunable Acid/Base Properties for One-Pot Synthesis of Ethyl trans-α-CyanocinnamateRodaum C., Suttipat D., Morey J., Atithep T., Witoon T., Wattanakit C.2021Advanced Materials Interfaces
  1
  81Effect of water and glycerol in deoxygenation of coconut oil over bimetallic nico/sapo-11 nanocatalyst under n2 atmosphereKaewmeesri R., Kaewmeesri R., Nonkumwong J., Witoon T., Laosiripojana N., Faungnawakij K., Faungnawakij K.2020Nanomaterials
  10(12),pp. 1-15
  1
  82Oxidative coupling of methane-comparisons of MnTiO3-Na2WO4 and MnOx-TiO2-Na2WO4 catalysts on different silica supportsTiyatha W., Chukeaw T., Sringam S., Witoon T., Chareonpanich M., Rupprechter G., Seubsai A.2022Scientific reports
  12(1),pp. 2595
  1
  83How magnetic field affects catalytic CO2 hydrogenation over Fe-Cu/MCM-41: In situ active metal phase—reactivity observation during activation and reactionMunpollasri S., Poo-arporn Y., Donphai W., Sirijaraensre J., Sangthong W., Kiatphuengporn S., Jantaratana P., Witoon T., Chareonpanich M.2022Chemical Engineering Journal
  441
  1
  84Rice husk waste into various template-engineered mesoporous silica materials for different applications: A comprehensive review on recent developmentsGebretatios A.G., Kadiri Kanakka Pillantakath A.R., Witoon T., Lim J.W., Banat F., Cheng C.K.2023Chemosphere
  310
  1
  85Highly efficient TiO2-supported Co–Cu catalysts for conversion of glycerol to 1,2-propanediolMondach W., Chanklang S., Somchuea P., Witoon T., Chareonpanich M., Faungnawakij K., Sohn H., Seubsai A.2021Scientific Reports
  11(1)
  1
  86Hydrogenolysis of glycerol to 1,3-propanediol over H-ZSM-5-supported iridium and rhenium oxide catalystsChanklang S., Mondach W., Somchuea P., Witoon T., Chareonpanich M., Faungnawakij K., Seubsai A.2021Catalysis Today
  1
  87Synthesis of Na2WO4-MnxOy supported on SiO2 or La2O3 as fiber catalysts by electrospinning for oxidative coupling of methane: Synthesis of Na2WO4-MnxOy supported on SiO2 or La2O3 as fiber catalystsJaroenpanon K., Tiyatha W., Chukeaw T., Sringam S., Witoon T., Wattanakit C., Chareonpanich M., Faungnawakij K., Seubsai A.2022Arabian Journal of Chemistry
  15(2)
  0
  88Nitrogen-phosphorous co-doped palladium electrocatalyst for glycerol electro-oxidation reaction (GEOR): An efficient system for mesoxalic acid and dihydroxyacetone productionSheraz Ahmad M., Sheraz Ahmad M., Hoong Ng K., Chen C.L., Kabir F., Witoon T., Yeong Wu T., Kui Cheng C.2023Fuel
  333
  0
  89Hydrothermal synthesis temperature induces sponge-like loose silica structure: A potential support for Fe2O3-based adsorbent in treating As(V)-contaminated waterNumpilai T., Ng K.H., Polsomboon N., Cheng C.K., Donphai W., Chareonpanich M., Witoon T.2022Chemosphere
  308
  0
  90Fe2O3-decorated hollow porous silica spheres assisted by waste gelatin template for efficient purification of synthetic wastewater containing As(V)Numpilai T., Donphai W., Du Z., Cheng C.K., Charoenchaitrakool M., Chareonpanich M., Witoon T.2022Chemosphere
  308
  0
  91Dimethyl ether (DME) synthesis from CO2 and H2 through ethanol-assisted methanol synthesis and methanol dehydrationKriprasertkul W., Witoon T., Kim-Lohsoontorn P.2022International Journal of Hydrogen Energy
  47(78),pp. 33338-33351
  0
  92Preface to “Thermocatalytic Conversion of CO2 into Sustainable Chemical Products”Cheng C.K., Witoon T., Ayodele O.2021Topics in Catalysis
  0
  93Effect of surface treatment technique on properties and performance of Na2WO4-TiO2-MnOx/SiO2 for oxidative coupling of methaneChuntalap Y., Panchan N., Junsomboon J., Srisonphan S., Witoon T., Seubsai A., Chareonpanich M., Niamnuy C.2021Journal of Chemical Technology and Biotechnology
  0
  94CO2 hydrogenation to methanol over CuO-ZnO-ZrO2 catalysts prepared via a CTAB-assisted co-precipitation method: Effect of catalyst compositionsWitoon T., Kachaban N., Chareonpanich M.201420th World Hydrogen Energy Conference, WHEC 2014
  3,pp. 1577-1581
  0