Person Image

Administration

Education

 • Ph.D. (Chemical Engineering), Texas A&M University, College Station, TX, USA, 2535
 • M.S. (Chemical Engineering), Texas A&M University, College Station, TX, USA, 2532
 • วท.บ. (เคมีวิศวกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2526

Expertise Cloud

Adsorption isothermAl-MCM-41AluminosilicateAnalcimeASRCarbon dioxideCatalystCatalystsCerium OxideCO2 hydrogenationCopperCore–shell structureCuCumeneCu-ZnDimethyl carbonateDirect methanol fuel cellEpoxy resinFlame spray pyrolysisfracture behaviorGraphene oxideLight olefinsMaximum power densitymembraneMesoporous SilicaMethanolMethanol permeabilityMethanol synthesisMordeniteNatural rubberNickelNitrogen oxide (NOx)NOxPolymer nanocompositeReductionRice husk ashSBA-15silica nanoparticlessilica solSilk dyeingSiO2–Al2O3SiO2-TiO2sol-gelSol–gelSol-gel synthesisSol–gel synthesisSolution-casting methodsolvent effectSPEEKSpray methodSpraying methodSubstitutionsurface tensionSustainabilitySustainable innovationSUZ-4 zeoliteWGSZeoliteZirconium OxideZnก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซไนตริกออกไซด์ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซเรือนกระจกก๊าซไฮโดรเจนการขยายตัวการแคลไซน์การชะอัลคาไลการปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่นการป้องกันการป้องกัน แก้ไขการปั่นแบบไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องปฏิกรณ์ชนิการผลิตอย่างยั่งยืนการรีดิวซ์ NOการเสื่อมสภาพทางเคมีการอบแห้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ของเสียคอปเปอร์คาร์บอนคาร์บอนฐานชีวภาพคิวมีนเครื่องปฏิกรณ์แบบเมมเบรนโครงสร้างคอนกรีตโครงสร้างแบบคอร์-เชลล์ช่องว่างซัเฟอร์ไดออกไซด์ซากโทรศัพท์ซิงค์ซิลิกาซิลิกา พอลิเมอร์ซีเรียมซีโอไลต์ตัวเร่งปฏิกิริยาเถ้าแกลบทองแดงไนโตรเจนออกไซด์เมมเบรนเชิงประกอบรีดักชั่น

Interest

Advanced Materials, Chemical Reaction Engineering

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 90 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 60 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 30 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 47 เรื่อง (เชิงวิชาการ 47 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 10 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 7 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Synthesis of ZSM-5 zeolite from lignite fly ash and rice husk ashChareonpanich M., Namto T., Kongkachuichay P., Limtrakul J.2004Fuel Processing Technology
85(15),pp. 1623-1634
117
2High-Performance Asymmetric Supercapacitors of MnCo2O4 Nanofibers and N-Doped Reduced Graphene Oxide AerogelPettong T., Pettong T., Iamprasertkun P., Iamprasertkun P., Krittayavathananon A., Sukha P., Sukha P., Sirisinudomkit P., Sirisinudomkit P., Seubsai A., Chareonpanich M., Kongkachuichay P., Limtrakul J., Sawangphruk M.2016ACS Applied Materials and Interfaces
8(49),pp. 34045-34053
104
3Thermodynamics of adsorption of laccaic acid on silkKongkachuichay P., Shitangkoon A., Chinwongamorn N.2002Dyes and Pigments
53(2),pp. 179-185
62
4CO2 hydrogenation to methanol using Cu-Zn catalyst supported on reduced graphene oxide nanosheetsDeerattrakul V., Dittanet P., Sawangphruk M., Kongkachuichay P.2016Journal of CO2 Utilization
16,pp. 104-113
58
5Preparation and properties of sulfonated poly(ether ether ketone)/Analcime composite membrane for a proton exchange membrane fuel cell (PEMFC)Intaraprasit N., Kongkachuichay P.2011Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
42(1),pp. 190-195
37
6Nafion/Analcime and Nafion/Faujasite composite membranes for polymer electrolyte membrane fuel cellsKongkachuichay P., Pimprom S.2010Chemical Engineering Research and Design
88(4),pp. 496-500
34
7Application of response surface methodology to optimize direct alcohol fuel cell power density for greener energy productionCharoen K., Prapainainar C., Sureeyatanapas P., Suwannaphisit T., Wongamornpitak K., Kongkachuichay P., Holmes S.M., Prapainainar P.2017Journal of Cleaner Production
142,pp. 1309-1320
30
8Mordenite/Nafion and analcime/Nafion composite membranes prepared by spray method for improved direct methanol fuel cell performancePrapainainar P., Du Z., Kongkachuichay P., Holmes S.M., Prapainainar C.2017Applied Surface Science
421,pp. 24-41
28
9Synthesis of copper-nickel/SBA-15 from rice husk ash catalyst for dimethyl carbonate production from methanol and carbon dioxidePimprom S., Sriboonkham K., Dittanet P., Föttinger K., Rupprechter G., Kongkachuichay P.2015Journal of Industrial and Engineering Chemistry
31,pp. 156-166
28
10Incorporating graphene oxide to improve the performance of Nafion-mordenite composite membranes for a direct methanol fuel cellPrapainainar P., Pattanapisutkun N., Prapainainar C., Kongkachuichay P.2019International Journal of Hydrogen Energy
,pp. 362-378
25
11Production of methanol from carbon dioxide using palladium-copper-zinc loaded on MCM-41: Comparison of catalysts synthesized from flame spray pyrolysis and sol-gel method using silica source from rice husk ashSiriworarat K., Deerattrakul V., Dittanet P., Kongkachuichay P.2017Journal of Cleaner Production
142,pp. 1234-1243
24
12Thermo-mechanical behaviors and moisture absorption of silica nanoparticle reinforcement in epoxy resinsDittanet P., Pearson R., Kongkachuichay P.2017International Journal of Adhesion and Adhesives
78,pp. 74-82
20
13Direct synthesis of dimethyl carbonate from CO2 and methanol by supported bimetallic Cu–Ni/ZIF-8 MOF catalystsPoungsombate A., Imyen T., Dittanet P., Embley B., Kongkachuichay P.2017Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
80,pp. 16-24
20
14Pore size effects on physicochemical properties of Fe-Co/K-Al 2 O 3 catalysts and their catalytic activity in CO 2 hydrogenation to light olefinsNumpilai T., Chanlek N., Poo-Arporn Y., Wannapaiboon S., Cheng C., Siri-Nguan N., Sornchamni T., Kongkachuichay P., Chareonpanich M., Rupprechter G., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2019Applied Surface Science
483,pp. 581-592
19
15Effect of solution casting temperature on properties of nafion composite membrane with surface modified mordenite for direct methanol fuel cellPrapainainar P., Theampetch A., Kongkachuichay P., Laosiripojana N., Holmes S.M., Prapainainar C.2015Surface and Coatings Technology
271,pp. 63-73
18
16Physicochemical properties of Cu loaded onto core-shell Al-MCM-41: Effect of loading methodsIntana T., Föttinger K., Rupprechter G., Kongkachuichay P.2015Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
467,pp. 157-165
16
17Phase diagram of zeolite synthesized from perlite and rice husk ashKongkachuichay P., Lohsoontom P.2006ScienceAsia
32(1),pp. 13-16
16
18Synthesis of copper-based nanostructured catalysts on SiO2-Al2O3, SiO2-TiO2, and SiO2-ZrO2 supports for NO reductionNamkhang P., Kongkachuichay P.2015Journal of Nanoscience and Nanotechnology
15(7),pp. 5410-5417
15
19Toughening of epoxy hybrid nanocomposites modified with silica nanoparticles and epoxidized natural rubberLeelachai K., Kongkachuichay P., Dittanet P.2017Journal of Polymer Research
24(3)
15
20Evaluation of nanostructured sorbents in differential bed reactors for elemental mercury captureWorathanakul P., Worathanakul P., Kongkachuichay P., Noel J., Suriyawong A., Giammar D., Biswas P.2008Environmental Engineering Science
25(7),pp. 1061-1070
14
21One-pot synthesis of core-shell silica-aluminosilicate composites: Effect of pH and chitosan additionChamnankid B., Witoon T., Kongkachuichay P., Chareonpanich M.2011Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
380(1-3),pp. 319-326
14
22Effect of sol-gel synthesis parameters and Cu loading on the physicochemical properties of a new SUZ-4 zeoliteWorathanakul P., Trisuwan D., Phatruk A., Kongkachuichay P.2011Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
377(1-3),pp. 187-194
12
23Cu/Ni-loaded CeO2-ZrO2 Catalyst for the water-gas shift reaction: Effects of loaded metals and CeO2 additionChamnankid B., Föttinger K., Rupprechter G., Kongkachuichay P.2014Chemical Engineering and Technology
37(12),pp. 2129-2134
11
24Single and bimetallic catalyst screenings of noble metals for methane combustionKumsung W., Chareonpanich M., Kongkachuichay P., Senkan S., Seubsai A.2018Catalysis Communications
110,pp. 83-87
11
25Influence of reduction time of catalyst on methanol synthesis via CO2 hydrogenation using Cu–Zn/N-rGO investigated by in situ XANESDeerattrakul V., Limphirat W., Kongkachuichay P.2017Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
80,pp. 495-502
11
26Homogeneous polymer/filler composite membrane by spraying method for enhanced direct methanol fuel cell performancePrapainainar P., Maliwan S., Sarakham K., Du Z., Prapainainar C., Holmes S.M., Kongkachuichay P.2018International Journal of Hydrogen Energy
43(31),pp. 14675-14690
11
27Quench-ring assisted flame synthesis of SiO2-TiO2 nanostructured compositeWorathanakul P., Worathanakul P., Jiang J., Biswas P., Kongkachuichay P.2008Journal of Nanoscience and Nanotechnology
8(12),pp. 6253-6259
10
28Tuning Interactions of Surface-adsorbed Species over Fe−Co/K−Al2O3 Catalyst by Different K Contents: Selective CO2 Hydrogenation to Light OlefinsNumpilai T., Chanlek N., Poo-Arporn Y., Cheng C.K., Siri-Nguan N., Sornchamni T., Chareonpanich M., Kongkachuichay P., Yigit N., Rupprechter G., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2020ChemCatChem
12(12),pp. 3306-3320
9
29Effect of core-shell structure and chitosan addition on catalytic activities of copper-containing silica-aluminosilicate composites in deNO x reaction by H2Chamnankid B., Samanpratan R., Kongkachuichay P.2012Journal of Nanoscience and Nanotechnology
12(12),pp. 9325-9332
9
30Ni-CeO2-ZrO2 catalysts for water gas shift reaction: Effect of CeO2 contents and reduction temperatureChamnankid B., Föttinger K., Rupprechter G., Kongkachuichay P.2016Journal of Nanoscience and Nanotechnology
16(12),pp. 12904-12909
9
31Surface modification of mordenite in Nafion composite membrane for direct ethanol fuel cell and its characterizations: Effect of types of silane coupling agentPrapainainar C., Kanjanapaisit S., Kongkachuichay P., Holmes S.M., Prapainainar P.2016Journal of Environmental Chemical Engineering
4(3),pp. 2637-2646
9
32Synthesis and characterization of Fe/SUZ-4 zeoliteTurapan S., Kongkachuichay P., Worathanakul P.2012Procedia Engineering
32,pp. 191-197
8
33Characterization of supported Cu-Zn/graphene aerogel catalyst for direct CO2 hydrogenation to methanol: Effect of hydrothermal temperature on graphene aerogel synthesisDeerattrakul V., Puengampholsrisook P., Limphirat W., Kongkachuichay P.2018Catalysis Today
314,pp. 154-163
8
34The roles of nitrogen species on graphene aerogel supported Cu-Zn as efficient catalysts for CO2 hydrogenation to methanolDeerattrakul V., Yigit N., Rupprechter G., Kongkachuichay P.2019Applied Catalysis A: General
580,pp. 46-52
8
35Low temperature synthesis of N-doped TiO2 nanocatalysts for photodegradation of methyl orangeNamkhang P., An W., Wang W., Rane K., Kongkachuichay P., Biswas P.2013Journal of Nanoscience and Nanotechnology
13(3),pp. 2376-2381
7
36Suz-4 zeolite synthesis derived from rice husk ashJaroonvechatam N., Sansuksom P., Worathanakul P., Kongkachuichay P.2013Chiang Mai Journal of Science
40(1),pp. 109-116
7
37Ceria fibers via electrospinning process: The effect of co-solventLuepong K., Koombhongse P., Kongkachuichay P.2010Chiang Mai Journal of Science
37(1),pp. 85-91
7
38Co-Metal Catalysts on SiO2-TiO2 for Methanol Production from CO2-Effect of Preparation MethodsSiwawut J., Namkhang P., Kongkachuichay P.2015Chemical Engineering and Technology
38(12),pp. 2153-2160
7
39Integrated transdisciplinary technologies for greener and more sustainable innovations and applications of Cleaner Production in the Asia–Pacific regionChareonpanich M., Kongkachuichay P., Donphai W., Mungcharoen T., Huisingh D.2017Journal of Cleaner Production
142,pp. 1131-1137
6
40Characterization of Cu-Zn/Core-Shell Al-MCM-41 as a Catalyst for Reduction of NO: Effect of Zn PromoterImyen T., Yigit N., Dittanet P., Barrabés N., Föttinger K., Rupprechter G., Kongkachuichay P.2016Industrial and Engineering Chemistry Research
55(51),pp. 13050-13061
6
41Thermodynamics study of natural indigo adsorption on silk yarnKongkachuichay P., Shitangkoon A., Hirunkitmonkon S.2010Chiang Mai Journal of Science
37(2),pp. 363-367
5
42Properties and DMFC performance of nafion/mordenite composite membrane fabricated by solution-casting method with different solvent ratioPrapainainar P., Du Z., Theampetch A., Prapainainar C., Kongkachuichay P., Holmes S.M.2020Energy
190
5
43Electron beam radiation curing of natural rubber filled with silica-graphene mixture prepared by latex mixingJansomboon W., Loykulnant S., Kongkachuichay P., Kongkachuichay P., Dittanet P., Prapainainar P., Prapainainar P.2019Industrial Crops and Products
141
4
44Effect of synthetic and natural zeolite on ASR expansionSujjavanich S., Wongtanasarasin C., Kongkachuichay P.2017Engineering Journal
21(2),pp. 269-278
1
45Role of copper and cerium on core-shell Al-MCM-41 in no reduction via a SCR-CH4Intana T., Föttinger K., Rupprechter G., Kongkachuichay P.2018Journal of Nanoscience and Nanotechnology
18(1),pp. 132-142
1
46Enhancing the Dispersion of Cu-Ni Metals on the Graphene Aerogel Support for Use as a Catalyst in the Direct Synthesis of Dimethyl Carbonate from Carbon Dioxide and MethanolDeerattrakul V., Panitprasert A., Puengampholsrisook P., Kongkachuichay P.2020ACS Omega
5(21),pp. 12391-12397
1
47Synthesis of value-added hydrocarbons via oxidative coupling of methane over MnTiO3-Na2WO4/SBA-15 catalystsChukeaw T., Tiyatha W., Jaroenpanon K., Witoon T., Kongkachuichay P., Chareonpanich M., Faungnawakij K., Yigit N., Rupprechter G., Seubsai A.2021Process Safety and Environmental Protection
148,pp. 1110-1122
0
48Effect of calcium hydroxy phosphate as a crystallinity enhancer in nafion membrane for direct methanol fuel cellTaechaboonsermsak D., Prapainainar C., Kongkachuichay P., Prapainainar P.2020Chemical Engineering Transactions
78,pp. 343-348
0
49Roles of ZnO in Cu/Core-Shell Al-MCM-41 for NO Reduction by Selective Catalytic Reduction with NH3: The Effects of Metal Loading and Cu/ZnO RatioImyen T., Limphirat W., Rupprechter G., Kongkachuichay P.2019ACS Omega
4(1),pp. 1077-1085
0