Person Image

  Education

  • Ph.D. (Chemical Engineering), Texas A&M University, College Station, TX, USA, 2535
  • M.S. (Chemical Engineering), Texas A&M University, College Station, TX, USA, 2532
  • วท.บ. (เคมีวิศวกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2526

  Expertise Cloud

  Adsorption isothermAl-MCM-41AluminosilicateAnalcimeASRCarbon dioxideCatalystCatalystsCerium OxideCO2 hydrogenationCopperCore–shell structureCuCumeneCu-ZnDimethyl carbonateDirect methanol fuel cellepoxy resinFlame Spray Pyrolysisfracture behaviorGraphene oxideLight olefinsMaximum power densitymembraneMesoporous SBA-15Mesoporous SilicaMethanolMethanol permeabilityMethanol synthesisMordeniteNatural rubberNickelNitrogen oxide (NOx)NOxpolybenzoxazinePolymer nanocomposite ReductionRice husk ashSBA-15silica nanoparticlesSilica solSilk dyeingSiO2–Al2O3SiO2-TiO2sol-gelSol–gelSol-gel synthesisSol–gel synthesisSolution-casting methodsolvent effectSPEEKSpray methodSpraying methodSubstitutionsurface tensionSUZ-4 zeoliteWGSZeoliteZirconium OxideZnก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซไนตริกออกไซด์ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซเรือนกระจกก๊าซไฮโดรเจนการขยายตัวการแคลไซน์การชะอัลคาไลการปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่นการป้องกันการป้องกัน แก้ไขการปั่นแบบไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องปฏิกรณ์ชนิการผลิตอย่างยั่งยืนการรีดิวซ์ NOการเสื่อมสภาพทางเคมีการอบแห้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ของเสียคอปเปอร์คาร์บอนคาร์บอนฐานชีวภาพคิวมีนเครื่องปฏิกรณ์แบบเมมเบรนโครงสร้างคอนกรีตโครงสร้างแบบคอร์-เชลล์ช่องว่างซัเฟอร์ไดออกไซด์ซากโทรศัพท์ซิงค์ซิลิกาซิลิกา พอลิเมอร์ซีเรียมซีโอไลต์ตัวเร่งปฏิกิริยาเถ้าแกลบทองแดงไนโตรเจนออกไซด์เมมเบรนเชิงประกอบรีดักชั่น

  Interest

  Advanced Materials, Chemical Reaction Engineering

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2550 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ก.ค. 2562 - ก.ค. 2564 หัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  • ก.ย. 2557 - ก.ย. 2559 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ก.ย. 2553 - ก.ย. 2557 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ก.พ. 2550 - มี.ค. 2552 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 92 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 62 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 30 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 47 เรื่อง (เชิงวิชาการ 47 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 10 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 7 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1High-Performance Asymmetric Supercapacitors of MnCo2O4 Nanofibers and N-Doped Reduced Graphene Oxide AerogelPettong T., Pettong T., Iamprasertkun P., Iamprasertkun P., Krittayavathananon A., Sukha P., Sukha P., Sirisinudomkit P., Sirisinudomkit P., Seubsai A., Chareonpanich M., Kongkachuichay P., Limtrakul J., Sawangphruk M.2016ACS Applied Materials and Interfaces
  8(49),pp. 34045-34053
  165
  2Synthesis of ZSM-5 zeolite from lignite fly ash and rice husk ashChareonpanich M., Namto T., Kongkachuichay P., Limtrakul J.2004Fuel Processing Technology
  85(15),pp. 1623-1634
  128
  3CO2 hydrogenation to methanol using Cu-Zn catalyst supported on reduced graphene oxide nanosheetsDeerattrakul V., Dittanet P., Sawangphruk M., Kongkachuichay P.2016Journal of CO2 Utilization
  16,pp. 104-113
  85
  4Thermodynamics of adsorption of laccaic acid on silkKongkachuichay P., Shitangkoon A., Chinwongamorn N.2002Dyes and Pigments
  53(2),pp. 179-185
  69
  5Incorporating graphene oxide to improve the performance of Nafion-mordenite composite membranes for a direct methanol fuel cellPrapainainar P., Pattanapisutkun N., Prapainainar C., Kongkachuichay P.2019International Journal of Hydrogen Energy
  ,pp. 362-378
  45
  6Pore size effects on physicochemical properties of Fe-Co/K-Al 2 O 3 catalysts and their catalytic activity in CO 2 hydrogenation to light olefinsNumpilai T., Chanlek N., Poo-Arporn Y., Wannapaiboon S., Cheng C., Siri-Nguan N., Sornchamni T., Kongkachuichay P., Chareonpanich M., Rupprechter G., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2019Applied Surface Science
  483,pp. 581-592
  43
  7Application of response surface methodology to optimize direct alcohol fuel cell power density for greener energy productionCharoen K., Prapainainar C., Sureeyatanapas P., Suwannaphisit T., Wongamornpitak K., Kongkachuichay P., Holmes S.M., Prapainainar P.2017Journal of Cleaner Production
  142,pp. 1309-1320
  43
  8Preparation and properties of sulfonated poly(ether ether ketone)/Analcime composite membrane for a proton exchange membrane fuel cell (PEMFC)Intaraprasit N., Kongkachuichay P.2011Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
  42(1),pp. 190-195
  40
  9Thermo-mechanical behaviors and moisture absorption of silica nanoparticle reinforcement in epoxy resinsDittanet P., Pearson R., Kongkachuichay P.2017International Journal of Adhesion and Adhesives
  78,pp. 74-82
  38
  10High temperature reactions within SiC-Al2O3 compositesGadalla A., Elmasry M., Kongkachuichay P.1992Journal of Materials Research
  7(9),pp. 2585-2592
  36
  11Synthesis of copper-nickel/SBA-15 from rice husk ash catalyst for dimethyl carbonate production from methanol and carbon dioxidePimprom S., Sriboonkham K., Dittanet P., Föttinger K., Rupprechter G., Kongkachuichay P.2015Journal of Industrial and Engineering Chemistry
  31,pp. 156-166
  36
  12Nafion/Analcime and Nafion/Faujasite composite membranes for polymer electrolyte membrane fuel cellsKongkachuichay P., Pimprom S.2010Chemical Engineering Research and Design
  88(4),pp. 496-500
  35
  13Tuning Interactions of Surface-adsorbed Species over Fe−Co/K−Al2O3 Catalyst by Different K Contents: Selective CO2 Hydrogenation to Light OlefinsNumpilai T., Chanlek N., Poo-Arporn Y., Cheng C.K., Siri-Nguan N., Sornchamni T., Chareonpanich M., Kongkachuichay P., Yigit N., Rupprechter G., Limtrakul J., Witoon T., Witoon T.2020ChemCatChem
  12(12),pp. 3306-3320
  34
  14Mordenite/Nafion and analcime/Nafion composite membranes prepared by spray method for improved direct methanol fuel cell performancePrapainainar P., Du Z., Kongkachuichay P., Holmes S.M., Prapainainar C.2017Applied Surface Science
  421,pp. 24-41
  33
  15Direct synthesis of dimethyl carbonate from CO2 and methanol by supported bimetallic Cu–Ni/ZIF-8 MOF catalystsPoungsombate A., Imyen T., Dittanet P., Embley B., Kongkachuichay P.2017Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
  80,pp. 16-24
  33
  16Production of methanol from carbon dioxide using palladium-copper-zinc loaded on MCM-41: Comparison of catalysts synthesized from flame spray pyrolysis and sol-gel method using silica source from rice husk ashSiriworarat K., Deerattrakul V., Dittanet P., Kongkachuichay P.2017Journal of Cleaner Production
  142,pp. 1234-1243
  32
  17Compatible phases of the Y2O3-CuO-Cu2O system in airGadalla A.M., Kongkachuichay P.1991Journal of Materials Research
  6(3),pp. 450-454
  26
  18Toughening of epoxy hybrid nanocomposites modified with silica nanoparticles and epoxidized natural rubberLeelachai K., Kongkachuichay P., Dittanet P.2017Journal of Polymer Research
  24(3)
  22
  19The roles of nitrogen species on graphene aerogel supported Cu-Zn as efficient catalysts for CO2 hydrogenation to methanolDeerattrakul V., Yigit N., Rupprechter G., Kongkachuichay P.2019Applied Catalysis A: General
  580,pp. 46-52
  21
  20Characterization of supported Cu-Zn/graphene aerogel catalyst for direct CO2 hydrogenation to methanol: Effect of hydrothermal temperature on graphene aerogel synthesisDeerattrakul V., Puengampholsrisook P., Limphirat W., Kongkachuichay P.2018Catalysis Today
  314,pp. 154-163
  20
  21Effect of solution casting temperature on properties of nafion composite membrane with surface modified mordenite for direct methanol fuel cellPrapainainar P., Theampetch A., Kongkachuichay P., Laosiripojana N., Holmes S.M., Prapainainar C.2015Surface and Coatings Technology
  271,pp. 63-73
  20
  22Phase diagram of zeolite synthesized from perlite and rice husk ashKongkachuichay P., Lohsoontom P.2006ScienceAsia
  32(1),pp. 13-16
  18
  23Influence of reduction time of catalyst on methanol synthesis via CO2 hydrogenation using Cu–Zn/N-rGO investigated by in situ XANESDeerattrakul V., Limphirat W., Kongkachuichay P.2017Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
  80,pp. 495-502
  17
  24Single and bimetallic catalyst screenings of noble metals for methane combustionKumsung W., Chareonpanich M., Kongkachuichay P., Senkan S., Seubsai A.2018Catalysis Communications
  110,pp. 83-87
  16
  25Physicochemical properties of Cu loaded onto core-shell Al-MCM-41: Effect of loading methodsIntana T., Föttinger K., Rupprechter G., Kongkachuichay P.2015Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
  467,pp. 157-165
  16
  26Synthesis of copper-based nanostructured catalysts on SiO2-Al2O3, SiO2-TiO2, and SiO2-ZrO2 supports for NO reductionNamkhang P., Kongkachuichay P.2015Journal of Nanoscience and Nanotechnology
  15(7),pp. 5410-5417
  15
  27One-pot synthesis of core-shell silica-aluminosilicate composites: Effect of pH and chitosan additionChamnankid B., Witoon T., Kongkachuichay P., Chareonpanich M.2011Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
  380(1-3),pp. 319-326
  15
  28Effect of sol-gel synthesis parameters and Cu loading on the physicochemical properties of a new SUZ-4 zeoliteWorathanakul P., Trisuwan D., Phatruk A., Kongkachuichay P.2011Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
  377(1-3),pp. 187-194
  15
  29Evaluation of nanostructured sorbents in differential bed reactors for elemental mercury captureWorathanakul P., Worathanakul P., Kongkachuichay P., Noel J., Suriyawong A., Giammar D., Biswas P.2008Environmental Engineering Science
  25(7),pp. 1061-1070
  14
  30Homogeneous polymer/filler composite membrane by spraying method for enhanced direct methanol fuel cell performancePrapainainar P., Maliwan S., Sarakham K., Du Z., Prapainainar C., Holmes S.M., Kongkachuichay P.2018International Journal of Hydrogen Energy
  43(31),pp. 14675-14690
  14
  31Properties and DMFC performance of nafion/mordenite composite membrane fabricated by solution-casting method with different solvent ratioPrapainainar P., Du Z., Theampetch A., Prapainainar C., Kongkachuichay P., Holmes S.M.2020Energy
  190
  14
  32Enhancing the Dispersion of Cu-Ni Metals on the Graphene Aerogel Support for Use as a Catalyst in the Direct Synthesis of Dimethyl Carbonate from Carbon Dioxide and MethanolDeerattrakul V., Panitprasert A., Puengampholsrisook P., Kongkachuichay P.2020ACS Omega
  5(21),pp. 12391-12397
  14
  33Cu/Ni-loaded CeO2-ZrO2 Catalyst for the water-gas shift reaction: Effects of loaded metals and CeO2 additionChamnankid B., Föttinger K., Rupprechter G., Kongkachuichay P.2014Chemical Engineering and Technology
  37(12),pp. 2129-2134
  13
  34Quench-ring assisted flame synthesis of SiO2-TiO2 nanostructured compositeWorathanakul P., Worathanakul P., Jiang J., Biswas P., Kongkachuichay P.2008Journal of Nanoscience and Nanotechnology
  8(12),pp. 6253-6259
  12
  35Ni-CeO2-ZrO2 catalysts for water gas shift reaction: Effect of CeO2 contents and reduction temperatureChamnankid B., Föttinger K., Rupprechter G., Kongkachuichay P.2016Journal of Nanoscience and Nanotechnology
  16(12),pp. 12904-12909
  11
  36Surface modification of mordenite in Nafion composite membrane for direct ethanol fuel cell and its characterizations: Effect of types of silane coupling agentPrapainainar C., Kanjanapaisit S., Kongkachuichay P., Holmes S.M., Prapainainar P.2016Journal of Environmental Chemical Engineering
  4(3),pp. 2637-2646
  11
  37Characterization of Cu-Zn/Core-Shell Al-MCM-41 as a Catalyst for Reduction of NO: Effect of Zn PromoterImyen T., Yigit N., Dittanet P., Barrabés N., Föttinger K., Rupprechter G., Kongkachuichay P.2016Industrial and Engineering Chemistry Research
  55(51),pp. 13050-13061
  10
  38Effect of core-shell structure and chitosan addition on catalytic activities of copper-containing silica-aluminosilicate composites in deNO x reaction by H2Chamnankid B., Samanpratan R., Kongkachuichay P.2012Journal of Nanoscience and Nanotechnology
  12(12),pp. 9325-9332
  9
  39Electron beam radiation curing of natural rubber filled with silica-graphene mixture prepared by latex mixingJansomboon W., Loykulnant S., Kongkachuichay P., Kongkachuichay P., Dittanet P., Prapainainar P., Prapainainar P.2019Industrial Crops and Products
  141
  9
  40Synthesis and characterization of Fe/SUZ-4 zeoliteTurapan S., Kongkachuichay P., Worathanakul P.2012Procedia Engineering
  32,pp. 191-197
  8
  41Suz-4 zeolite synthesis derived from rice husk ashJaroonvechatam N., Sansuksom P., Worathanakul P., Kongkachuichay P.2013Chiang Mai Journal of Science
  40(1),pp. 109-116
  8
  42Integrated transdisciplinary technologies for greener and more sustainable innovations and applications of Cleaner Production in the Asia–Pacific regionChareonpanich M., Kongkachuichay P., Donphai W., Mungcharoen T., Huisingh D.2017Journal of Cleaner Production
  142,pp. 1131-1137
  8
  43Co-Metal Catalysts on SiO2-TiO2 for Methanol Production from CO2-Effect of Preparation MethodsSiwawut J., Namkhang P., Kongkachuichay P.2015Chemical Engineering and Technology
  38(12),pp. 2153-2160
  8
  44Low temperature synthesis of N-doped TiO2 nanocatalysts for photodegradation of methyl orangeNamkhang P., An W., Wang W., Rane K., Kongkachuichay P., Biswas P.2013Journal of Nanoscience and Nanotechnology
  13(3),pp. 2376-2381
  7
  45Ceria fibers via electrospinning process: The effect of co-solventLuepong K., Koombhongse P., Kongkachuichay P.2010Chiang Mai Journal of Science
  37(1),pp. 85-91
  7
  46Synthesis of value-added hydrocarbons via oxidative coupling of methane over MnTiO3-Na2WO4/SBA-15 catalystsChukeaw T., Tiyatha W., Jaroenpanon K., Witoon T., Kongkachuichay P., Chareonpanich M., Faungnawakij K., Yigit N., Rupprechter G., Seubsai A.2021Process Safety and Environmental Protection
  148,pp. 1110-1122
  6
  47Thermodynamics study of natural indigo adsorption on silk yarnKongkachuichay P., Shitangkoon A., Hirunkitmonkon S.2010Chiang Mai Journal of Science
  37(2),pp. 363-367
  5
  48Raman spectroscopic study of reinforcement mechanisms of electron beam radiation crosslinking of natural rubber composites filled with graphene and silica/graphene mixture prepared by latex mixingJansomboon W., Prapainainar P., Loykulnant S., Kongkachuichay P., Dittanet P., Kumnorkaew P., Li Z., Kinloch I., Young R.J.2020Composites Part C: Open Access
  3
  3
  49Carbon dioxide hydrogenation to methanol over polybenzoxazine-based mesocarbon supported Cu-Zn catalystDeerattrakul V., Chukchuan A., Thepphankulngarm N., Pornjaturawit J., Vacharameteevoranun N., Chaisuwan T., Chaisuwan T., Kongkachuichay P.2021New Journal of Chemistry
  45(18),pp. 8283-8290
  2
  50Effect of calcium hydroxy phosphate as a crystallinity enhancer in nafion membrane for direct methanol fuel cellTaechaboonsermsak D., Prapainainar C., Kongkachuichay P., Prapainainar P.2020Chemical Engineering Transactions
  78,pp. 343-348
  1
  51Roles of ZnO in Cu/Core-Shell Al-MCM-41 for NO Reduction by Selective Catalytic Reduction with NH3: The Effects of Metal Loading and Cu/ZnO RatioImyen T., Limphirat W., Rupprechter G., Kongkachuichay P.2019ACS Omega
  4(1),pp. 1077-1085
  1
  52Effect of synthetic and natural zeolite on ASR expansionSujjavanich S., Wongtanasarasin C., Kongkachuichay P.2017Engineering Journal
  21(2),pp. 269-278
  1
  53Synthesis and characterization of silaned-graphene oxide-mordenite graftingPattanapisutkun N., Prapainainar C., Kongkachuicay P., Prapainainar P.2017Key Engineering Materials
  718,pp. 81-86
  1
  54Porous carbon derived from Surfactant/Polybenzoxazine BlendsThepphankulngarm N., Chaisuwan T., Tanangteerapong D., Kongkachuichay P.2022Materials Chemistry and Physics
  287
  1
  55Green SBA-15 as a Fenton Catalytic Support for Effi cient Degradation of Indigo CarmineNamkhang P., Kongkachuichay P.2022Chiang Mai Journal of Science
  49(5),pp. 1344-1354
  0
  56Phase relationships in the Ba-Y-Cu-O system in airGadalla A.M., Kongkachuichay P., Hegg T.1992AIChE Symposium Series
  88(287),pp. 96-104
  0