Person Image

Administration

Education

  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • วิศวกรรมศาตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 20 Project 24 14 0 0
2020 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบหลักและตัวเร่งปฏิกิริยาผสมสำหรับการผลิตโอเลฟินส์เบาจากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2020 การสังเคราะห์โอเลฟินส์จากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฐานชีวภาพบนตัวเร่งปฏิกิริยา เหล็ก-โคบอลต์-โพแทสเซียม-อะลูมินา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การเลือกผลิตโอเลฟินส์ผ่านปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนได-ออกไซด์ฐานชีวภาพบนตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กและโคบอลต์บนตัวรองรับโพแทสเซียม-อะลูมินา: ผลของสนามแม่เหล็ก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2020 นวัตกรรมแบบครบวงจรเพื่อการใช้ประโยชน์ก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในประเทศไทย หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบหลักและตัวเร่งปฏิกิริยาผสมสำหรับการผลิตโอเลฟินส์เบาจากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3 0 0 0
2019 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบหลักและตัวเร่งปฏิกิริยาผสมสำหรับการผลิตโอเลฟินส์เบาจากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การสังเคราะห์โอเลฟินส์จากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฐานชีวภาพบนตัวเร่งปฏิกิริยา เหล็ก-โคบอลต์-โพแทสเซียม-อะลูมินา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การศึกษาประสิทธิภาพของ SBA-15 ที่เจือ Zn สำหรับใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไกลโคไลซิสขยะพลาสติก PET ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2019 การเลือกผลิตโอเลฟินส์ผ่านปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนได-ออกไซด์ฐานชีวภาพบนตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กและโคบอลต์บนตัวรองรับโพแทสเซียม-อะลูมินา: ผลของสนามแม่เหล็ก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 นวัตกรรมแบบครบวงจรเพื่อการใช้ประโยชน์ก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในประเทศไทย หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2017 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตนเซอร์โคเนียที่มีความว่องไวและเสถียรภาพสูงและผสมกับตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ออกไซต์-ซิงค์ออกไซต์-เซอร์โคเนียเพื่อใช้สำหรับการสังเคราะห์โดยตรงของไดเมทิลอีเทอร์จากปฏิกิริยาการเติมก๊าซไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2016 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตนเซอร์โคเนียที่มีความว่องไวและเสถียรภาพสูงและผสมกับตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ออกไซต์-ซิงค์ออกไซต์-เซอร์โคเนียเพื่อใช้สำหรับการสังเคราะห์โดยตรงของไดเมทิลอีเทอร์จากปฏิกิริยาการเติมก๊าซไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดกรดที่มีความว่องไวและเสถียรภาพสูงสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนชนิดไดเมทิลอีเทอร์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2016 การผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่น – ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2014 การใช้กราฟีนเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์-ชิงค์ออกไซต์สำหรับการสังเคราะห์เอทานอลจากปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์: อิทธิพลของการเติบโคบอลต์และเหล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การผลิตเชื้อเพลิงทดแทนชนิดไดเมทิลอีเทอร์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาสองหน้าที่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2014 การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาซิลิกาฐานชีวภาพสำหรับปฏิกิริยาการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเมทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การประยุกต์ใช้ซิลิกาและคาร์บอนฐานชีวภาพปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตเคมีภัณฑ์และพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากก๊าซชีวภาพ ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2014 การผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 6 0 0
2011 การสังเคราะห์คอปเปอร์ออกไซด์-ซิงค์ออกไซด์-เซอร์โคเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการ โซล-เจล สำหรับเร่งปฏิกิริยาในการเติมไฮโดรเจนของคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อผลิตเมทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 6 0 0 0
2018 ศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีนาโนเทค-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาและวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการย่อย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 6 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 22 16 0 0
2018 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตนเซอร์โคเนียที่มีความว่องไวและเสถียรภาพสูงและผสมกับตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ออกไซต์-ซิงค์ออกไซต์-เซอร์โคเนียเพื่อใช้สำหรับการสังเคราะห์โดยตรงของไดเมทิลอีเทอร์จากปฏิกิริยาการเติมก๊าซไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 การผลิต 1,3-โพรเพนไดออลจากปฏิกิริยาไฮโดรจิโนไลซิสของกลีเซอ รอลบนตัวเร่งปฏิกิริยา X/WOx/Al2O3 (X=Cu, Fe, Co) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การผลิตกลีเซอรอลคาร์บอเนต, 1,3-โพรเพนไดออล และฟิล์มบรรจุภัณฑ์จากกลีเซอรอล หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดกรดที่มีความว่องไวและเสถียรภาพสูงสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนชนิดไดเมทิลอีเทอร์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่น – ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 6 0 0
2015 การใช้กราฟีนเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์-ชิงค์ออกไซต์สำหรับการสังเคราะห์เอทานอลจากปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์: อิทธิพลของการเติบโคบอลต์และเหล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การผลิตเชื้อเพลิงทดแทนชนิดไดเมทิลอีเทอร์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาสองหน้าที่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาซิลิกาฐานชีวภาพสำหรับปฏิกิริยาการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเมทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การสังเคราะห์เอทานอลจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์-ลิเทียม/คอปเปอร์-ซิงค์ออกไซด์-เซอร์โคเนียมไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
2015 การประยุกต์ใช้ซิลิกาและคาร์บอนฐานชีวภาพปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตเคมีภัณฑ์และพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากก๊าซชีวภาพ ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2015 การผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 2 0 0
2013 การควบคุมการปล่อยด็อกโซรูบิซิน (ยารักษาโรคมะเร็ง)จากซิลิกาที่มีรูพรุน 2 ขนาดสังเคราะห์โดยใช้ไคโตซานเป็นสารแม่แบบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2013 อิทธิพลของการเติมซิลิกาต่อการสังเคราะห์เมทานอลจากปฏิกิริยาการเติมก๊าซไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ออกไซด์-ซิงค์ออกไซด์-เซอร์โคเนียมไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2012 การพัฒนาตัวดูดซับแคลเซียมออกไซด์ที่มีความจุและเสถียรภาพสูงสำหรับกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้เซทิลแอมโมเนียมโบรไมด์เป็นสารเติมแต่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2012 การสังเคราะห์คอปเปอร์ออกไซด์-ซิงค์ออกไซด์-เซอร์โคเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการ โซล-เจล สำหรับเร่งปฏิกิริยาในการเติมไฮโดรเจนของคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อผลิตเมทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 การสังเคราะห์แคลเซียมออกไซด์ที่มีรูพรุน 2 ขนาดโดยใช้ไคโตซานเป็นสารแม่แบบเพื่อใช้ในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2011 ผลของค่าแฟรกทัลของพื้นผิวซิลิกาและการปรับปรุงพื้นผิวซิลิกาด้วยโพลีเอทิลีนไอมีนต่อการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 9 5 0 0
2018 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้าน Nanoscale Materials Design for Green Nanotechnology ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2018 การผลิตสารดูดซับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ ผู้ร่วมวิจัย Center of Excellence on Petrochemical and Materials Technology (PETROMAT) 0 0 0 0
2017 โครงการ Scaled-up Synthesis of Carbon nanomaterials on Cementitious Materials by Fluidized Bed Chemical Vapor Deposition Technique ผู้ร่วมวิจัย บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด 0 0 0 0
2016 งานจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดกรองตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ประเภท Metal Oxide และ Porous silica สำหรับกระบวนการผลิตโอเลฟินส์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2016 งานจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ประเภทโลหะออกไซด์ สำหรับกระบวนการผลิตโอเลฟินส์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อทำนายอายุการใช้งานของตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกรณ์ Steam Methane Reforming (SMR): ระยะที่ 4 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 0 2 0 0
2014 การใช้กราฟีนเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาคอบเปอร์-ซิงค์ออกไซด์สำหรับการสังเคราะห์เอทานอลจากปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ : อิทธิพลของการเติมโคบอลด์และเหล็ก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
2014 การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อทำนายอายุการใช้งานของตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกรณ์ Steam Methane Reforming (SMR): ระยะที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0
2013 การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อทำนายอายุการใช้งานของตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกรณ์ Steam Methane Reforming (SMR): ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
2012 ตัวดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีราคาถูกและประสิทธิภาพสูง หัวหน้าโครงการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 0 0 0
2012 โครงการให้ความรู้ด้านการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา ผู้ร่วมวิจัย UBE Technical Center (Asia) Limited 0 0 0 0
2012 การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อทำนายอายุการใช้งานของตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกรณ์ Steam Methane Reforming (SMR) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2011 การสังเคราะห์คอปเปอร์ออกไซด์-ซิงค์ออกไซด์-เซอร์โคเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการโซล-เจล สำหรับเร่งปฏิกิริยาในการเติมไฮโดรเจนของคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อผลิตเมทานอล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 5 1 0 0