โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปี 2022

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 6 0 0 0
2022 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนสำหรับการใช้ประโยชน์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
2022 การพัฒนากระบวนการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา Fe-Co/K-Al2O3 สำหรับการผลิตโอเลฟินส์เบาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลคอมพอสิตฐานโลหะออกไซด์พรุนสำหรับการผลิตไฮโดรเจนจาก ปฏิกิริยาดรายรีฟอร์มมิ่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การสังเคราะห์สารมีมูลค่าเพิ่มผ่านปฏิกิริยาคู่ควบของมีเทนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเส้นใยนาโนที่มี Na2WO4-MnOx เป็นองค์ประกอบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์เถ้าชานอ้อยเพื่อการผลิตวัสดุปรับแต่งหมู่ฟังชั่นมูลค่าสูงสำหรับการ ประยุกต์ใช้ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2022 การพัฒนาตัวดูดซับที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบบนเถ้าชานอ้อยและตัวรองรับซิลิกาที่มีรู พรุน 2 ขนาดเพื่อใช้ในการกำจัดสารหนู หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การปรับแต่งหมู่ฟังก์ชันเถ้าชานอ้อยด้วยแมงกานีสและสังกะสีออกไซด์เพื่อลดการสะสม สารหนูในข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาตัวดูดซับซิลิกาอะลูมิโนซิลิเกตจากเถ้าชานอ้อยเพื่อการกำจัดแอมโมเนียในนํ้าเสียจากบ่อกุ้ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาสารจับสารพิษจากเชื้อราในอาหารสัตว์คุณภาพสูงโดยใช้ซิลิกาจากเถ้าลอยชานอ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาวัสดุดูดซับก๊าซเอทีลีนจากเถ้าชานอ้อยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมการผลิตวัสดุพรุนปรับแต่งหมู่ฟังชั่นจากเถ้าชานอ้อยเพื่อใช้ปรับปรุงการส่งผ่านอากาศสำหรับไม้ยืนต้นภายใต้สภาวะนํ้าท่วมขัง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าสำหรับการใช้ประโยชน์ของเสียชีวมวลทางการเกษตร อย่างยั่งยืนโดยการประกอบอุปกรณ์การผลิตและกักเก็บกระแสไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ที่ใช้วัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนที่สังเคราะห์จากกากอ้อยเป็นขั้วไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ลิเที่ยมไอรอนฟอสเฟตประสิทธิภาพสูงโดยใช้วัสดุคาร์บอนคอมโพสิตระหว่าง MnO2 และวัสดุคาร์บอนรูพรุนที่ถูกเจือด้วยธาตุไนโตรเจนซึ่งสังเคราะห์จากกากอ้อยเหลือทิ้งเป็นขั้วคาร์บอนแอโนด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20212020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0