Person Image

  Education

  • B.SC. (Chemical Engineering), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2538
  • M.S. (Chemical Engineering), Drexel University, สหรัฐอเมริกา, 2545
  • Ph.D. (Chemical Engineering), Drexel University, สหรัฐอเมริกา, 2548

  Expertise Cloud

  BiodieselBiogas productionbubble columnBubble column reactorCO2 captureControl of droplet sizeControl of Fluidized bed reactControl of non-minimum phaseControl of Tubular ReactorCoupled controlCoupled controlsCoupled distributed-lumped systemCoupled PDE-ODECoupled PDE-ODE modelsCoupled PDE-ODE systemCover lagoon bioreactorCracking furnaceCSTR-UASB reactorsData-driven based modelingDecanter systemDeep compensation networkDegrees of freedom (mechanics)Delay control systemsdeterministic deep policy gradientDevelopment and applicationsDifferential geometric controllerDistributed parameter systemDisturbance RejectionDrilling rigDynamic modelEDC cracking furnaceEDC vaporizereggshell membraneEIO-LCA methodEmbedded controlEmbedded controllerembedded deviceenergy costEnergy efficiencyEnergy efficiency predictionFault detection and identificationFinite DifferenceFMEAGreen GDPGreenhouse gas emissionsHAZOPI/O linearizationInput/output linearizationInput/output linearization controlInput-output analysisinput-output linearizationInverse responseMeasurement reliabilityMicro-channel reactorModel-based controlMultivariable controlNeural network controlNonlinear ControlNon-minimum phaseParameter estimationPEMFCPetrochemical processpH controlpH Feed FluctuationpH NeutralizationpH Processreal-time parameter estimationReal-time parameter identificationRecycle TechnologyVCM processVent gasvertical decanterVertical gas separatorvinyl chloride monomer (VCM) processWaste incinerationWaste treatmentWaste Utilizationการควบคุมควบคู่การควบคุมค่า pH หลายจุดการควบคุมค่าความเป็นกรด – เบสการควบคุมค่าพีเอชการควบคุมชนิดดิฟเฟอเรนเชียลจีโอเมตริกการควบคุมชนิดโมเดลฟรีดิกทีฟการควบคุมชนิดอ้างอิงไลปูนอฟการควบคุมชนิดอิงแบบจำลองการควบคุมในเวลาจริงการควบคุมแบบฝังตัวการควบคุมแบบสมองกลฝังตัวการควบคุมประเภทอิงแบบจำลองการควบคุมระดับอินเตอร์เฟสการควบคุมอิงแบบจำลองวิศวกรรมความปลอดภัยสายไตเตรทหลายความเข้มข้นสารพลอยได้สารพลอยได้ที่ได้จากการผลิตปิโตรเลียมสิ่งแวดล้อมหอดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หุ่นยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติอินพุต-เอาต์พุต ลิเนียร์ไรเซชันอินพุต-เอาท์พุตลิเนียร์ไรเซชัน

  Interest

  ระบบการควบคุมโดยอาศัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ไม่เป็นเชิงเส้น, การหาค่าที่เหมาะสมของกระบวนการระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์, ซอฟแวร์สำหรับการออกแบบระบบควบคุมการตรวจจับและบ่งชี้ความผิดพลาด

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2560 - เม.ย. 2564 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  • มี.ค. 2554 - ก.พ. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 88 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 35 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 53 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 47 เรื่อง (เชิงวิชาการ 47 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A method of sensor fault detection and identificationMehranbod N., Mehranbod N., Soroush M., Panjapornpon C.2005Journal of Process Control
  15(3),pp. 321-339
  159
  2Calibrating detailed building energy simulation programs with measured data—part I: General methodology (RP-1051)Reddy T.A., Maor I., Panjapornpon C.2007HVAC and R Research
  13(2),pp. 221-241
  134
  3Calibrating detailed building energy simulation programs with measured data—part II: Application to three case study office buildings (RP-1051)Reddy T.A., Maor I., Panjapornpon C.2007HVAC and R Research
  13(2),pp. 243-265
  72
  4Thailand Green GDP assessment based on environmentally extended input-output modelKunanuntakij K., Varabuntoonvit V., Vorayos N., Panjapornpon C., Mungcharoen T.2017Journal of Cleaner Production
  167,pp. 970-977
  36
  5Model-based controller design for unstable, non-minimum-phase, nonlinear processesPanjapornpon C., Soroush M., Seider W.2006Industrial and Engineering Chemistry Research
  45(8),pp. 2758-2768
  19
  6Control of coupled PDEs-ODEs using input-output linearization: Application to a cracking furnacePanjapornpon C., Limpanachaipornkul P., Charinpanitkul T.2012Chemical Engineering Science
  75,pp. 144-151
  13
  7Shortest-prediction-horizon non-linear model-predictive control with guaranteed asymptotic stabilityPanjapornpon C., Panjapornpon C., Soroush M.2007International Journal of Control
  80(10),pp. 1533-1543
  11
  8Estimation of water content in PEM fuel cellThawornkuno C., Panjapornpon C.2008Chiang Mai Journal of Science
  35(1),pp. 212-220
  11
  9Input-Output Linearizing Control Strategy for an Ethylene Dichloride Cracking Furnace Using a Coupled PDE-ODE ModelTawai A., Panjapornpon C.2016Industrial and Engineering Chemistry Research
  55(3),pp. 683-691
  9
  10Control of non-minimum-phase nonlinear systems through constrained input-output linearizationPanjapornpon C., Soroush M.2006Proceedings of the American Control Conference
  2006,pp. 4522-4527
  8
  11Development and implementation of HVAC-KBCD: A knowledge-based expert system for conceptual design of HVAC&R systems - Part 2: Application to office buildingsMaor I., Panjapornpon C., Reddy T.2004ASHRAE Transactions
  110 PART 1,pp. 258-273
  5
  12Control of Ethylene Dichloride Cracking Furnace Using an Analytical Model Predictive Control Strategy for a Coupled Partial Differential Equation/Ordinary Differential Equation SystemTawai A., Panjapornpon C., Dittanet P.2016Industrial and Engineering Chemistry Research
  55(38),pp. 10121-10131
  5
  13Control of Anaerobic Digestion Reactor with Recirculation Using an Input-Output Linearizing Control StrategyTawai A., Panjapornpon C., Sriariyanun M., Cheenkachorn K.2018IFAC-PapersOnLine
  51(28),pp. 109-114
  5
  14Hybrid control scheme for anaerobic digestion in a CSTR-UASB reactor systemTawai A., Kitsubthawee K., Panjapornpon C., Shao W.2020Applied Science and Engineering Progress
  13(3),pp. 213-223
  5
  15Optimization-Based Input/Output Linearizing Control Strategy for a pH Process with Multiple Titrant StreamsSrihawan T., Srihawan T., Panjapornpon C., Panjapornpon C., Tawai A.2018Industrial and Engineering Chemistry Research
  57(41),pp. 13793-13801
  4
  16Optimization-Based Control Strategy with Wavelet Network Input-Output Linearizing Constraint for an Ill-Conditioned High-Purity Distillation ColumnTanakunmas P., Tanakunmas P., Panjapornpon C., Panjapornpon C., Tawai A., Dechakupt T.2017Industrial and Engineering Chemistry Research
  56(31),pp. 8927-8939
  4
  17Feedback linearization controller design for continuous stirred-tank reactor (CSTR) in biodiesel production processSanposh P., Leenanithikul W., Phoojaruenchanachai S., Srinophakun P., Srinophakun T., Panjapornpon C.20085th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008
  2,pp. 613-616
  4
  18Nonlinear system identification of pH process using Hammerstein-Wiener modelRattanawaorahirunkul R., Sanposh P., Panjapornpon C.2016International Conference on Electronics, Information, and Communications, ICEIC 2016
  3
  19Model-Based Control of Unstable, Non-Minimum-Phase, Nonlinear ProcessesPanjapornpon C., Soroush M., Seider W.2003Proceedings of the IEEE Conference on Decision and Control
  6,pp. 6151-6156
  3
  20Model-based estimation and control of interface level in a two-phase vertical decanter: A case study of palm-oil/water systemChonwattana W., Panjapornpon C., Tawai A., Dechakupt T.2018Computers and Chemical Engineering
  108,pp. 372-381
  3
  21Input/output linearization with a two-degree-of-freedom scheme for uncertain nonlinear processesSukkarnkha P., Panjapornpon C.2012Korean Journal of Chemical Engineering
  29(6),pp. 716-723
  3
  22Coupled control between pH and level of a process with multititrated concentrations by input/state linearizationSrihawan T., Panjapornpon C.2014IEEE International Conference on Control and Automation, ICCA
  ,pp. 1031-1036
  3
  23A model-based control method applicable to unstable, non-minimum-phase, nonlinear processesPanjapornpon C., Soroush M., Seider W.D.2004Proceedings of the American Control Conference
  4,pp. 2921-2924
  3
  24Model predictive control of vinyl chloride monomer process by Aspen Plus Dynamics and MATLAB/Simulink co-simulation approachChinprasit J., Panjapornpon C.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  778(1)
  3
  25Improving energy efficiency prediction under aberrant measurement using deep compensation networks: A case study of petrochemical processPanjapornpon C., Bardeeniz S., Hussain M.A.2023Energy
  263
  2
  26Control of uncertain input-delay systems by using input/output linearization with a two-degree-of-freedom schemePanjapornpon C., Sukkarnkha P.2014IEEE International Conference on Control and Automation, ICCA
  ,pp. 473-478
  2
  27Monitoring and control of droplet size in a micro-channel reactor for biodiesel productionAimerbtam N., Panjapornpon C.2017Proceedings - 2017 IEEE Conference on Systems, Process and Control, ICSPC 2017
  2018-January,pp. 83-87
  2
  28Input/output linearization for a real-time pH control: Application on basic wastewater neutralization by carbon dioxide in a fed-batch bubble column reactorPanjapornpon C., Saksomboon P., Juyteiy K., Chinprasit J.2019Engineering Journal
  23(5),pp. 229-241
  2
  29Nonlinear model-based control for parabolic partial differential equations systemsTawai A., Panjapornpon C.2008Chiang Mai Journal of Science
  35(1),pp. 221-228
  2
  30Differential-geometric model-based control (DGMBC): A software package for controller designPanjapornpon C., Soroush M., Seider W.2008Computers and Chemical Engineering
  32(7),pp. 1569-1588
  2
  31On-line parameter estimation through dynamic inversion: A real-time studyPanjapornpon C., Panjapornpon C., Soroush M.2007Industrial and Engineering Chemistry Research
  46(8),pp. 2503-2507
  2
  32A flexible pilot-scale setup for real-time studies in process systems engineeringPanjapornpon C., Panjapornpon C., Fletcher N., Soroush A.2006Chemical Engineering Education
  40(1),pp. 40-45
  1
  33Real-Time Application of pH Control in a Carbon Dioxide Bubble Column Reactor by Input/Output Linearizing Control Coupled with pH Target OptimizerPanjapornpon C., Saksomboon P., Dechakupt T.2019Industrial and Engineering Chemistry Research
  58(2),pp. 771-781
  1
  34Input-output linearizing control of a thermal cracking furnace described by a coupled PDE-ODE systemTawai A., Panjapornpon C.2013IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline)
  46(32 PART 1),pp. 487-492
  1
  35Deep learning approach for energy efficiency prediction with signal monitoring reliability for a vinyl chloride monomer processPanjapornpon C., Bardeeniz S., Hussain M.A.2023Reliability Engineering and System Safety
  231
  1
  36Enhancement of PHB production process in a fed-batch bioreactor using input-output linearization technique with optimal setpointsSrisuddee S., Sriariyanun M., Tawai A., Panjapornpon C., Wijayanti H.2021Applied Science and Engineering Progress
  14(2),pp. 196-205
  1
  37Input/output linearizing controller with Taylor series expansion for a nonminimum phase process by hardware-in-the-loop approachPanjapornpon C., Kajornrungsilp I., Rochpuang C.2020Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering
  15(3)
  1
  38A method of controlling unstable, non-minimum-phase, nonlinear processesPanjapornpon C., Soroush M., Seider W.D.2004IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline)
  37(1),pp. 821-826
  0
  39Biodegradable behavior of polyethylene based plastics by soil burialDittanet P., Boonmalert T., Leungprasert S., Panjapornpon C., Seubsai A.2021AIP Conference Proceedings
  2441
  0
  40Reinforcement Learning Control with Deep Deterministic Policy Gradient Algorithm for Multivariable pH ProcessPanjapornpon C., Chinchalongporn P., Bardeeniz S., Makkayatorn R., Wongpunnawat W.2022Processes
  10(12)
  0
  41Explainable deep transfer learning for energy efficiency prediction based on uncertainty detection and identificationPanjapornpon C., Bardeeniz S., Hussain M.A., Chomchai P.2023Energy and AI
  12
  0
  42Observer-based input/output (I/O) linearizing control for an EDC vaporizer systemRungrueng K., Panjapornpon C.2015Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
  50,pp. 69-75
  0
  43Temperature control of polypropylene thermal cracking reactor by input/output linearization with two-degree-of-freedom structureWantawee S., Panjapornpon C., Limtrakul S., Vatanatham T.2015Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
  52,pp. 72-78
  0
  44Input/output Linearization Control Technique for Anaerobic Digestion Reactor with RecirculationSrisuddee S., Sriariyanun M., Panjapornpon C., Tawai A.2020E3S Web of Conferences
  141
  0
  45Software for analytical nonlinear controller designPanjapornpon C., Soroush M., Seider W.D.2006Proceedings of the American Control Conference
  2006,pp. 4848-4853
  0
  46Feedback linearization-based PI controller for continuous pH process systemRungrangpitayagon J., Poonvasin S., Sanposh P., Rattanawaorahirunkul R., Sukvichai K., Panjapornpon C.20172017 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2017 - Proceedings
  0
  47Series solution approach for designing the approximate input-output linearization controllerKajornrungsilp I., Panjapornpon C.20112011 International Symposium on Advanced Control of Industrial Processes, ADCONIP 2011
  ,pp. 626-631
  0
  48Control of tubular reactor using finite-based I/O linearization techniqueLimpanachaipornkul P., Panjapornpon C.20112011 International Symposium on Advanced Control of Industrial Processes, ADCONIP 2011
  ,pp. 421-426
  0
  49Input/output linearization control with two-degree-of-freedom structure for uncertain processesSukkarnkha P., Panjapornpon C.20112011 International Symposium on Advanced Control of Industrial Processes, ADCONIP 2011
  ,pp. 621-625
  0
  50Development and implementation of HVAC-KBCD: A knowledge-based expert system for conceptual design of HVAC&R systems - Part 2: Application to office buildingsMaor I., Panjapornpon C., Reddy T.20042004 Winter Meeting - Technical and Symposium Papers, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
  ,pp. 359-374
  0