คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
295 400 100.812 597.840
695 698.652
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
1 15 9 6 7 ---
38 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
577 100 409 344 29 11 0 0 0 0 302 1 3
1,772 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount

No data

Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.

No data

Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount

No data

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.

No data

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

Member Performance

ดร. ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
57
+ Univ. Project
16
- Leader
9
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Project
41
- Leader
28
- Co-
9
- Ads.
4
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
152.405
+ Univ. Project
7.580
- Leader
3.890
- Co-
3.690
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
144.825
- Leader
84.083
- Co-
58.662
- Ads.
2.080
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
24
- International
24
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
12
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
108
+ Univ. Project
35
- Leader
20
- Co-
9
- Ads.
6
+ Ext. Project
73
- Leader
69
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
214.997
+ Univ. Project
23.557
- Leader
14.877
- Co-
4.990
- Ads.
3.690
+ Ext. Project
191.440
- Leader
184.240
- Co-
7.200
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
52
- International
52
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
28
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
27
+ Univ. Project
10
- Leader
7
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
17
- Leader
8
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
30.206
+ Univ. Project
2.100
- Leader
1.150
- Co-
0.950
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
28.106
- Leader
23.078
- Co-
5.028
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
25
- International
25
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
22
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
45
+ Univ. Project
26
- Leader
15
- Co-
9
- Ads.
2
+ Ext. Project
19
- Leader
10
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
67.410
+ Univ. Project
9.314
- Leader
4.714
- Co-
3.800
- Ads.
0.800
+ Ext. Project
58.096
- Leader
3.611
- Co-
54.486
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
50
- International
50
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
27
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย อรรณพ ลิ่มไพบูลย์, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.431
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.431
- Leader
0.020
- Co-
1.411
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ปริญญา บุญทัน, นายช่างเทคนิค
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.605
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.605
- Leader
0.005
- Co-
4.600
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
71
+ Univ. Project
47
- Leader
25
- Co-
22
- Ads.
0
+ Ext. Project
24
- Leader
22
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
45.258
+ Univ. Project
23.100
- Leader
11.650
- Co-
11.450
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
22.158
- Leader
16.505
- Co-
5.654
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
29
- International
29
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
27
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
20
+ Univ. Project
6
- Leader
5
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
14
- Leader
10
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
13.515
+ Univ. Project
0.400
- Leader
0.200
- Co-
0.200
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
13.115
- Leader
3.937
- Co-
9.178
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
11
- International
11
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
30
+ Univ. Project
6
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
24
- Leader
24
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
17.105
+ Univ. Project
0.650
- Leader
0.450
- Co-
0.200
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
16.455
- Leader
16.455
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
46
- International
46
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
21
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
87
+ Univ. Project
37
- Leader
28
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Project
50
- Leader
38
- Co-
12
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
110.939
+ Univ. Project
30.784
- Leader
19.677
- Co-
11.107
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
80.154
- Leader
52.347
- Co-
27.807
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
79
- International
79
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
23
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
22
+ Univ. Project
7
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Project
15
- Leader
15
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
14.260
+ Univ. Project
1.560
- Leader
0.680
- Co-
0.680
- Ads.
0.200
+ Ext. Project
12.700
- Leader
12.700
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
11
- International
11
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
29
+ Univ. Project
9
- Leader
7
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
20
- Leader
14
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
21.003
+ Univ. Project
2.290
- Leader
1.830
- Co-
0.460
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
18.713
- Leader
6.928
- Co-
11.785
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
52
+ Univ. Project
29
- Leader
20
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Project
23
- Leader
19
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
61.538
+ Univ. Project
10.360
- Leader
6.420
- Co-
3.940
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
51.178
- Leader
24.168
- Co-
27.010
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
54
- International
54
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
19
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กานดิส สุดสาคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
26
+ Univ. Project
16
- Leader
14
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
10
- Leader
8
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.517
+ Univ. Project
2.760
- Leader
2.390
- Co-
0.370
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
8.757
- Leader
7.555
- Co-
1.202
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
55
+ Univ. Project
21
- Leader
14
- Co-
3
- Ads.
4
+ Ext. Project
34
- Leader
27
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
39.497
+ Univ. Project
3.900
- Leader
3.090
- Co-
0.410
- Ads.
0.400
+ Ext. Project
35.597
- Leader
12.435
- Co-
23.162
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
20
- International
20
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
32
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
28
+ Univ. Project
18
- Leader
12
- Co-
5
- Ads.
1
+ Ext. Project
10
- Leader
7
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
17.747
+ Univ. Project
4.790
- Leader
3.260
- Co-
1.280
- Ads.
0.250
+ Ext. Project
12.957
- Leader
1.430
- Co-
11.527
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
17
- International
17
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
9
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
48
+ Univ. Project
37
- Leader
17
- Co-
11
- Ads.
9
+ Ext. Project
11
- Leader
3
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
22.436
+ Univ. Project
7.884
- Leader
3.274
- Co-
2.700
- Ads.
1.910
+ Ext. Project
14.552
- Leader
1.528
- Co-
13.023
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
28
- International
28
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
20
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชนินทร์ ปัญจพรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
29
+ Univ. Project
15
- Leader
12
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
14
- Leader
7
- Co-
6
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
30.294
+ Univ. Project
4.610
- Leader
3.500
- Co-
1.110
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
25.684
- Leader
7.047
- Co-
18.617
- Ads.
0.020
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
22
- International
22
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
16
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
26
+ Univ. Project
10
- Leader
10
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
16
- Leader
14
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
21.216
+ Univ. Project
1.670
- Leader
1.670
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
19.546
- Leader
18.046
- Co-
1.500
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
33
- International
33
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
26
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ยงยุทธ อินนุรักษ์, วิศวกร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.605
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.605
- Leader
0.000
- Co-
4.605
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สมพงษ์ พวงดอกไม้, นายช่างอิเลคทรอนิคส์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.605
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.605
- Leader
0.000
- Co-
4.605
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
36
+ Univ. Project
26
- Leader
16
- Co-
2
- Ads.
8
+ Ext. Project
10
- Leader
3
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
22.246
+ Univ. Project
15.840
- Leader
8.365
- Co-
3.400
- Ads.
4.075
+ Ext. Project
6.406
- Leader
1.530
- Co-
4.876
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
19
- International
19
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
41
+ Univ. Project
26
- Leader
22
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
7
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
22.806
+ Univ. Project
3.110
- Leader
2.780
- Co-
0.330
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
19.696
- Leader
4.184
- Co-
15.512
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
62
- International
62
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
21
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชลิดา เนียมนุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
28
+ Univ. Project
22
- Leader
16
- Co-
5
- Ads.
1
+ Ext. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
23.987
+ Univ. Project
3.420
- Leader
2.530
- Co-
0.390
- Ads.
0.500
+ Ext. Project
20.567
- Leader
1.813
- Co-
18.754
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
32
- International
32
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
5
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
21
+ Univ. Project
12
- Leader
12
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
9
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.705
+ Univ. Project
1.810
- Leader
1.810
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
9.895
- Leader
9.895
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
28
- International
28
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
17
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
21
+ Univ. Project
16
- Leader
15
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
5
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
25.050
+ Univ. Project
2.870
- Leader
2.390
- Co-
0.000
- Ads.
0.480
+ Ext. Project
22.180
- Leader
1.180
- Co-
21.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
49
- International
49
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. บุญธรรม ปวีณ์วรรณ, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.135
+ Univ. Project
0.135
- Leader
0.135
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
18
+ Univ. Project
14
- Leader
12
- Co-
0
- Ads.
2
+ Ext. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.882
+ Univ. Project
2.230
- Leader
1.930
- Co-
0.000
- Ads.
0.300
+ Ext. Project
5.652
- Leader
0.580
- Co-
5.072
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
36
- International
36
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อนุสรณ์ สืบสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
29
+ Univ. Project
20
- Leader
18
- Co-
0
- Ads.
2
+ Ext. Project
9
- Leader
6
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
15.947
+ Univ. Project
9.240
- Leader
7.590
- Co-
0.000
- Ads.
1.650
+ Ext. Project
6.707
- Leader
3.130
- Co-
3.572
- Ads.
0.005
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
37
- International
37
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
44
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศุภพัชรี รอดเดชา, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
14
+ Univ. Project
11
- Leader
8
- Co-
1
- Ads.
2
+ Ext. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.670
+ Univ. Project
1.390
- Leader
1.090
- Co-
0.000
- Ads.
0.300
+ Ext. Project
1.280
- Leader
0.780
- Co-
0.500
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
11
- International
11
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
14
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
14
- Leader
13
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
15.836
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
15.836
- Leader
11.336
- Co-
4.500
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วลีพร ดอนไพร, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.900
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
3.600
- Leader
0.600
- Co-
3.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0