ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Air ConditioningApplied MechanicsAtomic Force Microscopeautomotive active suspensionAuxiliary holeBacksteppingBernouli equationBoundary Layer TransitionCambodiaCatalytic ConvertercavitationCFDCoalCombustioncommand shapingComponent Mode Synthesiscomposite materialscomputational fluid dynamics (CFD)computer simulationControlDemo Sitedesigndiamond turningDiesel Dual Fueldiesel fuel reductionDiesel Particulate Filterdiesel-dual-fuel enginedirect injectiondual fuelelectrohydraulic systemEmissionsEnergy ConservationEnergy HarvestingEngineering EducationEuler-Bernoulli beamFEAFEMFinite elementFinite Element Analysisfire protectionFire Pumpfire pump installationFlexible Jointflexible systemfluid powerfluid-structure interactionFormabilityFuzzy LogicGasifierHeat TransferHollow-Shape MoldHVAChydraulic calculationHydrothermal treatmentinput shapingInternal Combustion EnginesInverted PendulumKnowledge managementLarge eddy simulationLayered ManufacturingLiquid crystalsMachine designMachine VisionManufacturingMathematical modelingmodel referenceNatural GasNC incremental formingPaper sludgeParameter identificationPerformancepole-assignment controlquantitative feedbackQuantitative Feedback TheoryRapid PrototypingRapid ToolingRefrigerationReverse EngineeringSimulationstate-space modelingStructured Lightsystem analysisTurbulence ModelingTurbulent spotVibration reductionwater sprayก๊าซชีวภาพการออกแบบขยะคลื่นเหนือเสียงเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในเทอร์มออะคูสติกปัตตานีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลังงานไฟไนต์เอลิเมนต์แม่พิมพ์โรงงานสีเขียวสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย ภูมเรศ แสงราม, อาจารย์

phumaret.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2797-0999 ext 1803


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 40 คน (รองศาสตราจารย์ 18 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 คน, อาจารย์ 7 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 61 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 49 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 254 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 202 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 53 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 335 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 286 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 60 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 954 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 424 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 530 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 59 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 13 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 35 เรื่อง, สิทธิบัตร 11 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 24 เรื่อง (Unknown 24 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 138 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 121 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 14 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 55 รางวัล (เกียรติบัตร 14 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 29 รางวัล, ประชุมวิชาการ 12 รางวัล)