ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Air ConditioningApplied MechanicsAtomic Force Microscopeautomotive active suspensionAuxiliary holebacksteppingBernouli equationBoundary Layer TransitionCambodiacatalytic convertercavitationCFDCoalCombustioncommand shapingcomposite materialscomputational fluid dynamics (CFD)computer simulationControldesignDiamond turningDiesel dual fueldiesel fuel reductiondiesel particulate filterdiesel-dual-fuel engineDirect Injectiondual fuelelectrohydraulic systemEmissionsEnergy ConservationEngineering EducationEuler-Bernoulli beamExperimental testFEAFEMFinite elementFinite Element AnalysisFire protectionFire Pumpfire pump installationFlexible jointflexible systemfluid powerfluid-structure interactionFormabilityFuzzy LogicGasifierHeat TransferHollow-Shape MoldHVAChydraulic calculationHydrothermal treatmentinput shapingInternal Combustion EnginesInverted PendulumKnowledge managementLarge eddy simulationLayered ManufacturingLiquid CrystalsMachine designManufacturingmathematical modelingModel referenceNatural GasNC incremental formingPaper sludgeParameter identificationPerformancepole-assignment controlquantitative feedbackQuantitative Feedback TheoryRapid PrototypingRapid ToolingRefrigerationReverse EngineeringSimulationstate-space modelingstructured lightsystem analysistransformerTransientTurbulence ModelingTurbulence ModelsTurbulent spotvibration reductionwater sprayก๊าซชีวภาพการออกแบบขยะคลื่นเหนือเสียงเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในเทอร์มออะคูสติกปัตตานีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลังงานไฟไนต์เอลิเมนต์แม่พิมพ์โรงงานสีเขียวสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. ภูวนาถ ปรมาพจน์, อาจารย์

E-Mail: fengpap@ku.ac.th Tel.027970999 ต่อ 1856


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 40 คน (รองศาสตราจารย์ 15 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 คน, อาจารย์ 7 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน, ช่างเทคนิค 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 68 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 49 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 210 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 175 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 38 โครงการ)
 • ทุนนอก 321 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 280 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 55 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 813 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 354 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 459 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 27 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 13 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 10 เรื่อง, สิทธิบัตร 4 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 137 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 119 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 15 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 34 รางวัล (เกียรติบัตร 8 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 17 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)