ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Air ConditioningApplied MechanicsAtomic force microscopeautomotive active suspensionAuxiliary holeBacksteppingBernouli equationBoundary Layer TransitionCambodiaCatalytic ConvertercavitationCFDCoalCombustioncommand shapingComposite materialscomputational fluid dynamics (CFD)computer simulationControlDemo Sitedesigndiamond turningDiesel Dual Fueldiesel fuel reductionDiesel Particulate Filterdiesel-dual-fuel engineDirect InjectionDual fuelelectrohydraulic systemEmissionsEnergy ConservationEngineering EducationEuler-Bernoulli beamExperimental testFEAFEMFinite elementFinite Element Analysisfire protectionFire Pumpfire pump installationFlexible jointflexible systemFluid powerfluid-structure interactionFormabilityfuzzy logicGasifierHeat TransferHollow-Shape MoldHVAChydraulic calculationHydrothermal treatmentInput shapingInternal Combustion EnginesInverted PendulumKnowledge Managementlarge eddy simulationLayered ManufacturingLiquid crystalsMachine Design Machine VisionManufacturingmathematical modelingModel referenceNatural GasNC incremental formingPaper sludgeparameter identificationPerformancepole-assignment controlquantitative feedbackQuantitative Feedback TheoryRapid PrototypingRapid ToolingRefrigerationreverse engineeringSimulationstate-space modelingStructured Lightsystem analysisTurbulence ModelingTurbulent spotVentilationVibration reductionwater sprayก๊าซชีวภาพการออกแบบขยะคลื่นเหนือเสียงเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในเทอร์มออะคูสติกปัตตานีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลังงานไฟไนต์เอลิเมนต์แม่พิมพ์โรงงานสีเขียวสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 37 คน (รองศาสตราจารย์ 16 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 คน, อาจารย์ 6 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 59 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 48 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 236 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 189 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 48 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 334 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 285 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 59 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 878 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 385 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 493 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 47 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 13 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 23 เรื่อง, สิทธิบัตร 11 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 135 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 118 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 14 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 52 รางวัล (เกียรติบัตร 13 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 28 รางวัล, ประชุมวิชาการ 11 รางวัล)