Person Image

  Education

  • วศ.ด., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557
  • M.Eng., INSA-LYON, France, ฝรั่งเศส, 2550
  • M.Sc., Trinity College, Ireland, อังกฤษ, 2549
  • วศ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  boundary layer transitionCFDCoil and shell heat exchangerexperimentflat plateHeat transferheat transfer enhancementlaminar flowLiquid crystalsMagnetic fieldMagnetic fluidPorous mediaPressure dropPressure lossPropagation parametersPulsating water jetsRefrigeratorReynolds numberSavoniusSavonius wind turbineSeven QC ToolsStructural characteristicsSurface tensionTemperatureThermochromic liquid crystalsturbulent flowTurbulent spotTurbulent spotsultrasonic wavesultrasoundUltrasound UsageVelocityvelocity measurementvelocity uniformityVisualizationwaterWater chillerWater flowWater jetWater jetsWettabilitywind turbineกังหันลมแบบซาโวเนียสการจำลองเชิงตัวเลขการถ่ายเทความร้อนแบบธรรมชาติการผลิตท่อเหล็กกลมการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนการเพิ่มการแลกเปลี่ยนความร้อนการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนการรบกวนการลดความชื้นการแลกเปลี่ยนความร้อนการวิเคราะห์ภาพถ่ายการเสียรูปการไหลของน้ำการไหลของอากาศการไหลแบบฉีดการไหลแบบปั่นป่วนการไหลแบบราบเรียบเกษตรกร 4.0เกษตรกรยุคใหม่ข้าวคลื่นเหนือเสียงคลื่นเหนือเสียงความถี่ต่ำความขรุขระของพื้นผิวความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ความดันสูญเสียความดันสูญเสีย ความเร็วตัดคุณภาพเมล็ดพันธุ์เครื่องควบแน่นจุดปั่นป่วนช่องทางไหลนำร่องชั้นชิดผิวแบบเปลี่ยนแปลงตัวประกอบความเสียดทานท่อลมท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าเทคโนโลยีการลดความชื้นนวัตกรรมแบบจำลองเชิงตัวเลขประสิทธิภาพโปรแกรมสำเร็จรูปผลึกเหลวผ้าทอผ้าใบแผนภาพแผ่นระนาบพลศาสตร์ของไหลพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณมอเตอร์เหนี่ยวนำระยะสนามใกล้ลวดร้อนวัตถุทรงกระบอกวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ศูนย์ข้อมูลสมรรถนะหมู่ท่อติดครีบอากาศพลศาสตร์อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบขดท่อแนวตั้ง

  Interest

  Flow Visualization Techniques, Boundary Layer Transition, Application of Liquid Crystals in Fluid and Thermal Engineering, Heat Transfer on the heated Surface

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 43 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1An investigation of the water flow past the butterfly valveChaiworapuek W., Champagne J., El Haj Em M., Kittichaikan C.2010AIP Conference Proceedings
   1225,pp. 249-262
   4
   2Heat transfer measurement on a turbulent spot using the energy balance methodChaiworapuek W., Nongnoi S., Kittichaikarn C.2014Kasetsart Journal - Natural Science
   48(4),pp. 637-650
   4
   3On the thermal and structural characteristics of an artificially generated young turbulent spotChaiworapuek W., Kittichaikarn C.2016International Journal of Heat and Mass Transfer
   92,pp. 850-858
   4
   4On the thermal characteristic of a heating flat surface under low frequency ultrasonic wavesInworn N., Chaiworapuek W.2018International Journal of Heat and Mass Transfer
   122,pp. 1153-1161
   3
   5An investigation of the water flow past the butterfly valveChaiworapuek W., Champagne J., El Hajem M., Kittichaikan C.2010AIP Conference Proceedings
   1225,pp. 562-575
   2
   6Wettability of metal surface with oil/refrigerant mixtureFUKUTA M., SUMIYAMA J., MOTOZAWA M., CHAIWORAPUEK W.2020International Journal of Refrigeration
   119,pp. 131-138
   1
   7Multi-plane visualization of an artificially initiated young turbulent spot using liquid crystalsChaiworapuek W., Kittichaikarn C.2016Experimental Thermal and Fluid Science
   77,pp. 179-187
   1
   8Visualization of thermal structure of turbulent spot under adverse pressure gradients using liquid crystalsChaiworapuek W., Nongnoi S., Kittichaikarn C.2014Kasetsart Journal - Natural Science
   48(5),pp. 823-835
   0
   9Prediction of thermal characteristics of turbulent spot using Large Eddy SimulationPichitpreecha W., Mingbunjerdsuk J., Chaiworapuek W.2018IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
   297(1)
   0
   10Thermal characterization of longitudinal merging of turbulent spotsSrichan S., Rakpakdee W., Kiatsiriroat T., Chaiworapuek W.2019Experimental Heat Transfer
   32(5),pp. 488-508
   0
   11Effect of boundary layer destabilization by a water jet on thermal and structural behavior of turbulent spot footprintsRakpakdee W., Kittichaikarn C., Chaiworapuek W.2019International Journal of Heat and Mass Transfer
   135,pp. 491-510
   0
   12Experimental investigation of modified Savonius wind turbinesPriyadumkol J., Khaothong K., Chaiworapuek W.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
   501(1)
   0
   13Numerical investigation of effect of central gap's width and length of magnetic material on heat transfer and pressure loss of water flow using computational fluid dynamicsThongjamroon J., Thongjamroon J., Techapiesancharoenkij R., Techapiesancharoenkij R., Chaiworapuek W., Chaiworapuek W.2019Journal of Physics: Conference Series
   1380(1)
   0
   14An alternative approach using numerical modelling for equivalent ultrasound propagation and its application: Prediction of heat transfer performance of a vertically helical-coiled tube heat exchanger induced by ultrasoundThungthong T., Chalearmwattananon N., Mongkolkitngam T., Chaiworapuek W.2020International Journal of Heat and Mass Transfer
   163
   0
   15Magnetic and mechanical analysis of IPM synchronous motor: Design and constructionChaithongsuk S., Chaiworapuek W., Takorabet N., Rahouadj R.2020International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics
   64(S1),pp. S29-S39
   0
   16Characterization of heat transfer and friction loss of water turbulent flow in a narrow rectangular duct under 25–40 kHz ultrasonic wavesViriyananon K., Mingbunjerdsuk J., Thungthong T., Chaiworapuek W.2021Ultrasonics
   114
   0