Person Image

  Education

  • Ph.D. (mechanical engineering),, vanderbilt university, nashville, U.S.A.
  • M.S. (mechanical engineering), , vanderbilt university, nashville,, U.S.A.
  • B.Eng. (mechanical engineering),, Kasetsart university, ไทย

  Expertise Cloud

  Attitube EstimationDeep LearningDesignIntergratorJatropha curcasLinear Quadratic RegulatorObserverPalm oilSensor FusionTilt MeasurementTwo-wheeled RobotWheeled Interted Pendulumกระดาษลูกฟูกกระบวนการผลิตกระบะปลูกพืชกระบะเพาะชำควบคุมอุณหภูมิกล้วยไม้สกุลหวายการควบคุมการสันสะเทือนการควบคุมแบบป้อนกลับการค้าปลีกการจำแนกรูปภาพการจำลองแบบทางไฟไนต์อิลิเมนต์การเจริญเติบโตและพัฒนาการฉีดพลาสติกการเชื่อมโยงอินเตอร์การได้มาของข้อมูลการตกผลึกของน้ำมันปาล์มการตรวจจับภาพการถ่ายเทความร้อนการทำความเย็นผ่านท่อน้ำการทำให้ เป็นเชิงเส้นโดยการป้อนกลับการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงการประเมินปริมาณน้ำมันการปรับสัญญาณอินพุตการผลิตนอกฤดูการยึดติดการเรียนการสอนการเรียนรู้เชิงลึกการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการสร้างต้นแบบการหมุนเวียนของอากาศการออกดอกการออกแบบเกษตรกรเกียร์ทดรอบความแข็งแรงความชื้นสัมพัทธ์ความร้อนความสมดุลของร่างกายค่าคงที่ปริงเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องบันทึกข้อมูลเครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็กเครื่องวัดแรงกดที่เท้าเครื่องสร้างสัญญาณสอบเทียบจุดอ่อนชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นชุมชนเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงชีวภาพเซมิคอนดัคเตอร์ดีเซลเชื้อเพลิงร่วมดีพเลิร์นนิ่งต้นทุนตัวตรวจวัดสภาพอากาศเทคโนโลยีเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวน้ำมันดิบน้ำมันเบนซินน้ำมันผสมน้ำมันสบู่ดำบรรจุภัณฑ์ประสิทธิภาพปริมาณกาวผลผลิตทางการเกษตรผลิตผลเกษตรผักกาดหอมผักสลัดแผ่นรองรับแรงพลังงานความร้อนพารามิเตอร์เฟืองตัวหนอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มะยงชิดแม่พิมพ์อีพอร์กซี่เรซินผสมอะลูมิเนี่ยมรถจักรยานยนต์ระบบการฉีดดีเซลระบบควบคุมระบบคาร์บูเรเตอร์ระบบทำความเย็นระบบน้ำหล่อเย็นสบู่ดำสภาวะอากาศสัญญาณไฟฟ้าหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ห้องเย็นโดยระบบปรับอากาศห้องเย็นต้นทุนต่ำหัวฉีดอิเล็คโทรนิคส์อุณหภูมิ

  Interest

  Sensor Technology, Microcontroller Application

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2546 - มี.ค. 2548 ผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
  • มิ.ย. 2545 - เม.ย. 2546 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of actuator saturation on the performance of PD-controlled servo systemsGoldfarb M., Sirithanapipat T.1999Mechatronics
  9(5),pp. 497-511
  25
  2Performance-based selection of PD control gains for servo systems with actuator saturationGoldfarb M., Sirithanapipat T.1997American Society of Mechanical Engineers, Dynamic Systems and Control Division (Publication) DSC
  61,pp. 497-501
  2
  3PERFORMANCE-BASED SELECTION OF PD CONTROL GAINS FOR SERVO SYSTEMS WITH ACTUATOR SATURATIONGoldfarb M., Sirithanapipat T.1997ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE)
  1997-Q,pp. 497-501
  0