Search Result of "Observer"

About 29 results
Img

งานวิจัย

การควบคุมส่งผ่านแรงในเวลาจริงสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยการประมาณค่าสัญญาณรบกวน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Motion Control, Real-world Haptics, Tele-operated Robot, Medical Robot Devices, Rehabilitation Robot, Disturbance Observer, Acceleration Control, RT-Linux, Human-robot Interaction, Mechatronics

Resume

Img

งานวิจัย

แรงสัมผัสป้อนกลับในหุ่นยนต์ช่วยเหลือการทำงานโดยการควบคุมความเร่งพร้อมกับการชดเชยการรบกวนของกลไก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (18)

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Best Presentation Award (2012)

ผลงาน:Parameter estimation of flexible robot using multiencoder based on disturbance observer

นักวิจัย: Imgดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์ ImgAssoc. Prof. Manuel Nandayapa ImgProf. Kiyoshi Ohishi ImgAssist. Prof. Seiichiro Katsura

Doner:IEEE, The Institute of Electrical and Electronics Engineers

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Best Presentation Award (2015)

ผลงาน:Control of reducing vibration for welding robot using Disturbance Observer

นักวิจัย: ImgSumonmart Deein Imgดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์ ImgNirut Naksuk ImgHiroaki Kunieda

Doner:The 6th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES 2015)

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนการวิจัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ประจำปี 2556 โครงการนักวิจัยใหม่

หัวเรื่อง:การควบคุมส่งผ่านแรงในเวลาจริงสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยการประมาณค่าสัญญาณรบกวน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความดีเด่น Best Paper Award (2014)

ผลงาน:การควบคุมอัตราส่วนย่อ/ขยายแบบสองทศิ ทางโดยใช้ตัวสังเกตการณ์สัญญาณรบกวนจากตัวกรองคาลมานสำหรับอุปกรณ์การแพทย์

นักวิจัย: Imgดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์

Doner:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET)

Img

ที่มา:IEEE, The Institute of Electrical and Electronics Engineers

หัวเรื่อง:Parameter estimation of flexible robot using multiencoder based on disturbance observer

Img

ที่มา:The fifth International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES 2014)

หัวเรื่อง:Control of reducing vibration for welding robot using Disturbance Observer

Img

งานวิจัย

การออกแบบตัวควบคุมแบบเวลาจริงสำหรับเครื่องปฏิกรณ์แตกตัวของพอลิโพรพิลีน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

ดร. ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ระบบการควบคุมโดยอาศัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ไม่เป็นเชิงเส้น, การหาค่าที่เหมาะสมของกระบวนการระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์, ซอฟแวร์สำหรับการออกแบบระบบควบคุมการตรวจจับและบ่งชี้ความผิดพลาด

Resume

Img

ที่มา:The 36th Electrical Engineering Conference(EECON-36) การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่36

หัวเรื่อง:การลดการสั่นสะเทือนในหุ่นยนต์มาสเตอร์- สเลฟ ที่มีความยืดหยุ่นโดยวิธีการควบคุมอัตราการสั่นพ้อง และวิธีแผนผังค่าสัมประสิทธ์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การคานวณปริมาณอากาศในกระบอกสูบโดยตัวสังเกตแบบแผนเลื่อน สาหรับเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดแบบ DF-PCCI

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การควบคุมที่เหมาะสมที่สุดของหุ่นยนต์สองล้อด้วยการวัดความเอียงแบนด์วิทธิ์สูง

ผู้เขียน:Imgกิตติพงษ์ เยาวาจา

ประธานกรรมการ:ImgWithit Chartlatanagulchai

กรรมการร่วม:Imgนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการเตรียมพี่เลี้ยงให้มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคที่รับการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรง จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้เขียน:Imgภูริต นุชเอี่ยม

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการร่วม:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2015)

ผลงาน:การปรับปรุงระบบส่งผ่านทักษะของมนุษย์ให้ดีขึ้นโดยการใช้เครื่องมือส่งผ่านแรงสัมผัสป้อนกลับโดยอาศัยตัวสังเกตการณ์สัญญาณรบกวนจากตัวกรองคาลมาน

นักวิจัย: Imgดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img

Researcher

นาง พิมพ์ชนา ศิริจารุอนันต์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:คณิตศาสตร์

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Power System Dynamics, Stability and Controls/Power System Modeling/ Optmization , Smart Grid, Power System Protection, Power System Planning, Renewable Energy

Resume

12