Person Image

  Education

  • วท.บ.(วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2540
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2542
  • D.Eng. (Biotechnology and Life Science), Tokyo University of Agriculture and Technology, ญี่ปุ่น, 2547

  Expertise Cloud

  BenzoxazinebioplasticBiopolymersCrystallizationelectrospinningElectrosprayEnrofloxacinenvironmentally friendly foamester compoundFilmsfiltrationFlexibilityFTIRgraft copolymersGrafting (chemical)greenHydroponic planting cup/pothysteresis behaviorinclusion chemistryNucleating agentPoly (lactic acid)Polylactic acidpolymer blendstereocomplexStoichiometric ratiosurface wettabilitythermal propertiesthermoresponsive polymerTitrationTransition metal ionTransition metalsTransparencyVisible rangeWater-Soluble CarbodiimideZinc compoundsกระบวนการย่อยสลายกากมันสำปะหลังการดัดแปรทางเคมีการดึงยืดสองทิศทางการตกผลึกการปรับปรุงโครงสร้างของ Brominated LP-Wax โดยปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟการพิมพ์สามมิติการสังเคราะห์ PLLA แคปซูลนาโนโคพอลิเมอร์ไคโตซานเงินนาโนจลนพลศาสตร์ช่วงความถี่ไมโครเวฟชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบแผ่นพื้นตัวรับรู้ตัวเร่งปฎิกิริยาและการควบคุมขนาดตัวรองรับที่มีสัณฐานทรงกลมถาดเพาะกล้าถาดเพาะไฮโดรโปนิกส์ถุงเพาะชำเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชบรรจุภัณฑ์แบเรียมสตรอนเทียมไททาเนตเปลือกมะพร้าวอ่อนแป้งผลิตไฟฟ้าผลิตภัณฑ์พลาสติกปลอดจุลชีพพลาสติกชีวฐานพลาสติกชีวภาพพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพพลาสติกย่อยสลายได้พอลิบิวทิลีน ซัคซิเนตพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตพอลิเมอร์ชีวภาพพอลิแลกติกแอซิดพอลิแล็กติกแอซิดพอลิแล็กติกแอซิด พลาสติกชีวภาพ พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพพอลิแลคติกแอซิคพอลิแลคติกแอซิดพอลิเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลต่ำว พลาสติไซเซอร์พอลิเอสเทอร์ฟิล์มคลุมดินฟิล์มที่ถูกจัดเรียงตัวฟิล์มพรุนฟิล์มหายใจได้โมเลกุลกลุ่มก้อนยางไฮบริดระบบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบนิเวศวัสดุขั้นสูงวัสดุภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรวัสดุไฮบริดวัสดุไฮบริดไดอิเล็กทริกวิชาวัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกรวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์สเตอริโอคอมเพลกซ์สารมลพิษอนุพันธ์ไคโตซานอนุภาคนาโนอันตรกิริยาแบบอ่อนโอห์มมิคฮณ-PGAไฮโดรเจล

  Interest

  พอลิเมอร์ชีวภาพ, วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์


  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 20 เรื่อง (เชิงวิชาการ 20 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Study on triclosan/cyclodextrin inclusion complex for natural rubber antibacterial agentSrithongkham S., Sokhuma W., Udomkusonsri P., Lertworasirikul A.2015Macromolecular Symposia
  354(1),pp. 42-47
  0
  2Study on Crystallization of Poly (lactic acid)/Poly (propylene succinate) BlendsYueagyen P., Lertworasirikul A.2018Materials Today: Proceedings
  5(3),pp. 9609-9614
  0
  3Structure and properties of in situ reactive blend of polylactide and thermoplastic starchJariyasakoolroj P., Supthanyakul R., Laobuthee A., Lertworasirikul A., Yoksan R., Phongtamrug S., Chirachanchai S.2021International Journal of Biological Macromolecules
  182,pp. 1238-1247
  0
  4Development of a novel sensing material, poly(-glutaniic acid) grafted benzoxazine (-PGA-g-Bzx), for transition metal(II) ionsChoothong N., Kaewvilai A., Laobuthee A., Lertworasirikul A.20122012 International Conference on Enabling Science and Nanotechnology, ESciNano 2012 - Proceedings
  0
  5Investigation on thermoresponsive behavior of biodegradable poly(γ-glutamic acid)-graft-L-phenylalanine ethyl esterLertworasirikul A., Choothong N., Yoshida H., Matsusaki M., Kida T., Laobuthee A., Akashi M.2012Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry
  50(23),pp. 4823-4828
  0
  6Preparation of transparent and flexible polylactide films by the crystallization controlLertworasirikul A., Arikawa Y., Kaneko T., Kida T., Akashi M.2005Polymer Preprints, Japan
  54(2),pp. 5296-5297
  0
  7Two different molecular conformations found in chitosan type II saltsLertworasirikul A., Tsue S., Noguchi K., Okuyama K., Ogawa K.2003Carbohydrate Research
  338(11),pp. 1229-1233
  33
  8Molecular and crystal structures of chitosan/HI type I salt determined by X-ray fiber diffractionLertworasirikul A., Yokoyama S., Noguchi K., Ogawa K., Okuyama K.2004Carbohydrate Research
  339(4),pp. 825-833
  33
  9Plausible molecular and crystal structures of chitosan/HI type II saltLertworasirikul A., Noguchi K., Ogawa K., Okuyama K.2004Carbohydrate Research
  339(4),pp. 835-843
  18
  10Carbaryl insecticide conjugation onto chitosan via iodochitosan and chitosan carbonyl imidazolide precursorsChirachanchai S., Lertworasirikul A., Tachaboonyakiat W.2001Carbohydrate Polymers
  46(1),pp. 19-27
  14
  11Preparation of flexible and transparent polylactic acids films by crystallization manipulationLertworasirikul A., Lertworasirikul A., Arikawa Y., Kaneko T., Kaneko T., Kida T., Akashi M.2008Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry
  46(19),pp. 6489-6495
  8
  12Pomelo (Citrus maxima) peel-inspired property for development of eco-friendly loose-fill foamLooyrach J., Methacanon P., Gamonpilas C., Lekpittaya P., Lertworasirikul A.2015Key Engineering Materials
  659,pp. 279-283
  6
  13A novel colorimetric sensing material, poly(γ-glutamic acid)-graft-3, 4-dihydro-3-(2′-ethyl hydroxyl)-6-ethyl-1,3,2H-benzoxazine (γ-PGA-graft-ethyl-Bx), for iron(III) ionsChoothong N., Kaewvilai A., Laobuthee A., Lertworasirikul A.2013Sains Malaysiana
  42(2),pp. 223-229
  4
  14Effect of poly(D-Lactic Acid)-co-polyethylene glycol on the crystallization of poly(L-lactic acid)Kaewlamyai P., Lertworasirikul A.2017Key Engineering Materials
  751 KEM,pp. 283-289
  2
  15Effect of poly(hexamethylene succinamide) on crystallization of poly(L-lactic acid)Yueagyen P., Lertworasirikul A.2017Key Engineering Materials
  751 KEM,pp. 302-307
  1
  16Investigation of synthesis parameters for modification of chitosan with enrofloxacinSrithongkham S., Sutcharee P., Lertworasirikul A.2015Key Engineering Materials
  659,pp. 436-440
  1
  17Crystallization behavior of poly(lactide) blended with glycerol esterLertworasirikul A., Arikawa Y., Kaneko T., Kida T., Akashi M.2005Polymer Preprints, Japan
  54(1),pp. 1971
  1
  18Regulating surface wettability of PEO/PLLA composite electrospun nanofibrous membrane for liquid phase filtrationPoonsit L., Sunthornvarabhas J., Akira I., Lertworasirikul A.2014Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
  9234
  0