ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Adaptationamplitude expansion methodarbitrary shapesBangkokbar formationCatchment subdivisionChannel head bifurcationChannel inceptionChannel network developmentchannelizationCIPClimate changeclimatological Z-R relationshipCoastal processcoastal structurecohesionless sedimentDMAEnergyEPANETErosionExperimentfinite difference methodflood forecasting systemFlood Management Geographic Information SystemGeographic Information System (GIS), ManGISGRASShydrodynamic modelHydroinformatic SystemHydrologic Modelhydrological modelHydrologyInletleak repairlinear stability analysisNDVINetwork analysisnumerical simulationOmkoi radar stationOptimizationOverland flowPublic Domain SystemPublic Domain System modelradar rainfallradar rainfall estimationRain gauge rainfallRainfallRemote Sensingrunoff estimationSand barsSea level RiseseepageSeepage erosionshallow water equationsStability analysisSWATThailand HYdroinformatic Systemturbulence modelUpper Ping River BasinURBS modelVAM equationsVariogram ModelVirtual Systemwater distribution systemWater Resource ManagementWater Resources Management Z-R relationshipกัดเซาะชายฝั่งการกัดเซาะการกัดเซาะชายฝั่งการประปานครหลวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการวิเคราะห์การสอบเทียบอัตโนมัติการไหลของน้ำใต้ดินเขื่อนภูมิพลคุณภาพน้ำชายฝั่งทะเลดินถล่มต้นทุนต่ำทรัพยากรน้ำเทคนิคดาวสเกลลิ่งน้ำท่วมน้ำสูญเสียบึงบอระเพ็ดแบบจำลอง Semi-Distributedแบบจำลองด้านอุทกพลศาสตร์แบบจำลองด้านอุทกวิทยาภาคเหนือแม่น้ำโขงสายประธานระบบช่วยตัดสินใจระบบฐานข้อมูลลุ่มน้ำปิงตอนบนสงขลาสมดุลน้ำหาดชลาทัศน์แหล่งน้ำแหล่งน้ำดิบอุทกภัย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 51 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 36 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
 • ทุนนอก 106 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 84 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 35 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 495 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 145 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 350 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 74 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 71 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 27 รางวัล (เกียรติบัตร 8 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 16 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)