ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Adaptationamplitude expansion methodArbitrary shapesArtificial Neural NetworkBangkokbar formationbeach nourishmentCatchment subdivisionChannel head bifurcationChannel inceptionChannel network developmentchannelizationChao Phraya RiverCIPClimate changeclimatological Z-R relationshipCoastal processcoastal structurecohesionless sedimentDMAEnergyEPANETErosionexperimentFinite difference methodflood forecasting systemFlood Management Geographic Information SystemGeographic Information System (GIS), ManGISGRASSHydrodynamic ModelHydroinformatic SystemHydrologic ModelHydrologyinletleak repairlinear stability analysisNDVINetwork analysisNumerical SimulationOmkoi radar stationOptimizationOverland FlowPublic Domain SystemPublic Domain System modelRadar rainfallradar rainfall estimationRain gauge rainfallRainfallRemote SensingRiversRunoff estimationRUSLESand barssea level riseseepageseepage erosionShallow water equationsStability analysisSWATThailand HYdroinformatic Systemturbulence modelupper Ping River basinURBS modelVAM equationsVIRTUAL SYSTEMWater distribution networkwater distribution systemWater Resource ManagementWater Resources Management Water SupplyZ-R relationshipกัดเซาะชายฝั่งการกัดเซาะการกัดเซาะชายฝั่งการประปานครหลวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการวิเคราะห์การสอบเทียบอัตโนมัติการไหลของน้ำใต้ดินเขื่อนภูมิพลคุณภาพน้ำชายฝั่งทะเลดินถล่มต้นทุนต่ำน้ำท่วมน้ำสูญเสียบึงบอระเพ็ดแบบจำลอง Semi-Distributedแบบจำลองด้านอุทกพลศาสตร์แบบจำลองด้านอุทกวิทยาผังน้ำภาคเหนือระบบช่วยตัดสินใจระบบฐานข้อมูลรูปตัดชายหาดลุ่มน้ำปิงตอนบนลุ่มน้ำยมหาดชลาทัศน์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน, อาจารย์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 52 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 38 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
 • ทุนนอก 96 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 71 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 37 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 523 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 137 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 386 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 72 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 69 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 27 รางวัล (เกียรติบัตร 8 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 16 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)