Person Image

Administration

Education

  • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556

Expertise Cloud

Bangkokclimate changeEnvironmental flow requirementfloodFlow MeasurmentGISGlobal WarminggroundwaterGroundwater Flow ModellingGroundwater modellinggroundwater rechargeInstream flow requirementKhun Dan Prakan Chon DamLaserMae Klong Basin: WEAPmicroirrigationMODFLOWNakhon Nayok RiverPhanomtuan–Song Phenong–Banglen Sub–irrigation ProjectsPotable Water Demandremote sensingReservoir operationSaturated hydraulic conductivitySoil water parametersSprinklersubstandard productionTemperatureurbanizationVelocimetrywater application efficiencywater managementกราฟน้ำท่วมสูงสุดออกแบบกราฟน้ำหลากออกแบบการกัดเซาะการขาดแคลนน้ำการจัดการน้ำการจัดการน้ำแบบบูรณาการการจัดการลุ่มน้ำการจัดสรรน้ำตามส่วนแบ่งน้ำการจัดสรรน้ำตามสัดส่วนการจัดสรรน้ำตามอัตราส่วนปริมาณน้ำเก็บกักการชะล้างพังทลายการใช้ที่ดินการใช้น้ำการวางแผนและปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำการวิเคราะห์การพิบัติของเขื่อนการอนุรักษ์ดินและน้ำการออกแบบงานพัฒนาแหล่งน้ำ, การจัดการน้ำขนาดและรูปร่างของลำน้ำเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์ความต้องการน้ำความถี่น้ำท่วมความเป็นธรรมความมั่นคงด้านน้ำความเร็วการไหลค่าชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียวชลประทานตะกอนน้ำต้นทุนน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบจำลอง WUSMOแบบจำลองแบบจำลอง MIKE 11แบบจำลอง MIKE Basinแบบจำลองทางกายภาพแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าประสิทธิภาพชลประทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปริมาณน้ำเก็บกักปริมาณน้ำหลากสูงสุดผ้าใบคอนกรีตฝนพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณภัยแล้งมันสำปะหลังระบบให้น้ำแบบไมโครราชบุรีลักษณะของกราฟน้ำท่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำแม่กลองลุ่มน้ำลำภาชีเลเซอร์สถาณการณ์น้ำสระเก็บน้ำสิ่งแวดล้อมห้วยองคตอัตราการไหลอาคารระบายน้ำล้นอาคารสลายพลังงานอ่างฯคลองโบดอ่างฯทรายทองอ่างฯห้วยปรืออุทกวิทยา

Interest

การออกแบบงานพัฒนาแหล่งน้ำ, การจัดการน้ำ

Administrative Profile


Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก