Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556

  Expertise Cloud

  adapted rule curveBhumibol DamClimate ChangeCloud–Based IrriSAT ApplicationCrop coefficientCrop Water RequirementExtreme Gradient Boosting (XGBoost)Greater Chao Phraya River BasinGroundwater modellingGroundwater RechargeGroundwater recharge estimationgroundwater recharge potentialHEC-RAS modelhedging policiesHybrid Neuro–Fuzzy Techniquehydraulic efficiencyHydroelectricityHydrological modelInstream flow requirementPing River BasinReference Crop EvapotranspirationReservoir Inflow PredictionReservoir operationreservoir performanceReservoir performance indexReservoir Performance Indices (RPI)Reservoir reliabilityReservoir reoperation modelRFSaturated hydraulic conductivitySirikit DamSite suitability analysisSoil water atmosphere plant (SWAP) modelSoil water parametersSpearhead Research ProgramSprinklersubstandard productionSWITemperatureTha Chin RiverThe 2011 Thailand floodTropical Storm DianmuUpper Greater Mae Klong Irrigation ProjecturbanizationVelocimetryWang River Basinwater allocationWater and energy transfer between soilwater application efficiencywater balance modelWater Balance–based Simulation Modelwater managementWater Management in Dry SeasonWater scarcityWater StatusWEAP modelWetSpass modelกราฟน้ำท่วมสูงสุดออกแบบกราฟน้ำหลากออกแบบการกัดเซาะการขาดแคลนน้ำการจัดการน้ำการจัดการน้ำแบบบูรณาการการจัดการลุ่มน้ำการจัดสรรน้ำตามส่วนแบ่งน้ำการจัดสรรน้ำตามสัดส่วนการจัดสรรน้ำตามอัตราส่วนปริมาณน้ำเก็บกักการชะล้างพังทลายการใช้ที่ดินการใช้น้ำการซึมการทำนายระดับน้ำการทำบัญชีน้ำการบริหารจัดการการบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตการปฏิบัติการระบบอ่างเก็บน้ำแบบหลายอ่างการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนเป็นชุมชนเมืองการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการผันน้ำการพยากรณ์น้ำหลากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมการวางแผนและปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำการวิเคราะห์การพิบัติของเขื่อนการอนุรักษ์ดินและน้ำการออกแบบงานพัฒนาแหล่งน้ำ, การจัดการน้ำขนาดและรูปร่างของลำน้ำเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์น้ำท่วมแบบจำลอง MIKE 11ผ้าใบคอนกรีตลุ่มน้ำเพชรบุรี

  Interest

  การออกแบบงานพัฒนาแหล่งน้ำ, การจัดการน้ำ

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 40 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Impact of climate change on reservoir reliability: A case of bhumibol dam in ping river basin, thailandTabucanon A.S., Rittima A., Raveephinit D., Phankamolsil Y., Sawangphol W., Kraisangka J., Talaluxmana Y., Vudhivanich V., Xue W.2021Environment and Natural Resources Journal
  19(4),pp. 266-281
  3
  2Analysis of Potential Site for Managed Aquifer Recharge Scheme in the Upper Greater Mae Klong Irrigation Project, ThailandPhankamolsil Y., Rittima A., Rantasewee S., Talaluxmana Y., Surakit K., Tabucanon A.S., Sawangphol W., Kraisangka J.2022Applied Environmental Research
  44(1),pp. 80-94
  2
  3Application of Machine Learning in Daily Reservoir Inflow Prediction of the Bhumibol Dam, ThailandKraisangka J., Rittima A., Sawangphol W., Phankamolsil Y., Tabucanon A.S., Talaluxmana Y., Vudhivanich V.202219th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2022
  2
  4Comparative assessment of groundwater recharge estimation using physicalbased models and empirical methods in Upper Greater Mae Klong Irrigation Project, ThailandPhankamolsil Y., Rittima A., Teerapunyapong P., Surakit K., Tabucanon A.S., Sawangphol W., Kraisangka J., Talaluxmana Y., Vudhivanich V.2022Agriculture and Natural Resources
  56(4),pp. 737-750
  0
  5Optimization–based Solution for Reducing Water Scarcity in the Greater Chao Phraya River Basin, Thailand: Through Re–operating the Bhumibol and Sirikit Reservoirs Using Non–linear Programming SolverKyaw K.M., Rittima A., Phankamolsil Y., Tabucanon A.S., Sawangphol W., Kraisangka J., Talaluxmana Y., Vudhivanich V.2022Engineering Journal
  26(10),pp. 39-56
  0
  6Enhancing rainfall-runoff model accuracy with machine learning models by using soil water index to reflect runoff characteristicsIamampai S., Talaluxmana Y., Kanasut J., Rangsiwanichpong P.2024Water Science and Technology
  89(2),pp. 368-381
  0
  7Estimation of groundwater recharge using wetspass model in the Phanom Thuan Song Phi Nong-Bang Len Operation and maintenance projects, ThailandTeerapunyapong P., Phankamolsil Y., Rittima A., Talaluxmana Y., Tabucanon A.S.202022nd Congress of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Research-Asia Pacific Division, IAHR-APD 2020: "Creating Resilience to Water-Related Challenges"
  0
  8Tracing crop water demand in the lower ping River Basin, Thailand using cloud-based irrisat applicationKyaw K.M., Rittima A., Phankamolsil Y., Tabucanon A.S., Sawangphol W., Kraisangka J., Talaluxmana Y., Vudhivanich V.202022nd Congress of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Research-Asia Pacific Division, IAHR-APD 2020: "Creating Resilience to Water-Related Challenges"
  0