Person Image

  Education

  • Ph.D.(Civil Eng.), Colorado State University , สหรัฐอเมริกา
  • M.Eng.(Irrigation Eng.), Asian Institute of Technology , ไทย
  • วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  ammonium retentioncanal automationcanal controlclimate changeDigital CameraFloatImage ProcessingIrrigationIrrigation CanalIrrigation improvementRapid appraisal processReference crop evapotranspirationregulator controllerreliability based multireservoir system operation modelReservoir inflowreservoir performanceReservoir reliabilityrice cultivationrice productivityRiver-Basin ModelingRobogateWater Level MeasurementWater ManagementWater Mangement Modelwater qualityกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลาดับชั้น (AHP)กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้นกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้น ฃ(AHP)กังหันน้ำการขาดแคลนน้ำการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการจัดการน้ำการจัดการน้ำ ดรรชนีแสดงผลการทำงานของระบบชลประทาน การประเมินผลระบบชลประทาน การประเมินผลิตทางการเกษตรการจัดการน้ำแบบบูรณาการการจัดการลุ่มน้ำการชลประทานการชลประทาน การจัดการน้ำ การควบคุมน้ำการซึมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการน้ำแบบครบวัฏจักรการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตการบริหารจัดการน้ำเพื่่อการเกษตรการบริหารจัดการแบบเน้นบริการการประเมินโครงการอย่างรวดเร็วการประเมินแบบรวดเร็วการประเมินผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาการปรับปรุงการบริหารงานส่งน้ำการปรับปรุงระบบชลประทานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพิบัติของเขื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำระดับแปลงนาการเพิ่มผลผลิตข้าวการเพิ่มผลสัมฤทธิ์การมีส่วนร่วมการวางแผนและปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำการวิเคราะห์การพิบัติของเขื่อนเขื่อนแก่งกระจานคลองอัตโนมัติคลองอัตโนมัติ ส่งน้ำ ชลประทาน โทรมาตรความคลาดเคลื่อนในการวัดฝนการสอบเทียบเครื่องวัดน้ำฝนความจุของถ้วยกระดกความต้องการใช้น้ำความต้องการน้ำความเป็นธรรมความมั่นคงด้านน้ำความเร็วการไหลค่าชลประทานค่าน้ำหนักความสำคัญค่าลงทุนเพื่อการจัดสรรน้ําค่าลงทุนเพื่อการจัดสรรน้ำค่าส่งน้ำคุณภาพน้ำ ไม่ใช้พลังงานเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบถ้วยกระดกโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสองพี่น้องโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้องชลประทานชลศาสตร์ดรรชนีแสดงผลสัมฤทธิ์ในการชลประดัชนีสภาพต้นทุนกิจกรรมน้ำท่วมน้ำหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้แบบจำลองทางกายภาพแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าผ้าใบคอนกรีตฝนหลวงฝายภัยแล้งลุ่มน้ำเพชรบุรีเลเซอร์ไทรแองกูเรชั่นสปริงเกลอร์

  Interest

  อุทกวิทยา, การจัดการน้ำ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
   • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 48 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Stochastic flow duration curves for evaluation of flow regimes in riversSugiyama H., Vudhivanich V., Whitaker A., Lorsirirat K.2003Journal of the American Water Resources Association
   39(1),pp. 47-58
   21
   2Development of a canal automation model: A laboratory experimentVudhivanich V., Sriwongsa W.2011Kasetsart Journal - Natural Science
   45(2),pp. 353-365
   5
   3Storage-Yield-Resilience-Reliability Relationship of Mun Bon ReservoirRittima A., Vudhivanich V.2003Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference
   ,pp. 55-64
   3
   4Seasonal variation and retention of ammonium in small agricultural streams in central ThailandLe A.T.T., Le A.T.T., Kasahara T., Vudhivanich V.2018Environments - MDPI
   5(7),pp. 1-14
   2
   5Reservoir inflow forecasting by artificial neural networksVudhivanich V., Thongpumnak S., Cherdchanpipat N., Rittima A., Kasempan N.2004Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference
   ,pp. 24-31
   1
   6Reliability based multireservoir system operation for Mae Klong River BasinRittima A., Vudhivanich V.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(3),pp. 809-823
   1
   7Multicriteria Decision Making for Multireservoir Water Allocation during Shortage: A Case Study of Upper Mun BasinKongjun T., Vudhivanich V.2003Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference
   ,pp. 45-54
   0
   8INSTITUTIONAL CONSTRAINTS AND EVALUATION OF POTENTIAL MANAGEMENT STRATEGIES ON THE COLORADO RIVER SYSTEM.Frevert D., Fontane D., Lane W., Schuster R., Cowan M., Vudhivanich V.1985[No source information available]
   ,pp. 198-209
   0
   9Tracing crop water demand in the lower ping River Basin, Thailand using cloud-based irrisat applicationKyaw K.M., Rittima A., Phankamolsil Y., Tabucanon A.S., Sawangphol W., Kraisangka J., Talaluxmana Y., Vudhivanich V.202022nd Congress of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Research-Asia Pacific Division, IAHR-APD 2020: "Creating Resilience to Water-Related Challenges"
   0
   10Impact of climate change on reservoir reliability: A case of bhumibol dam in ping river basin, thailandTabucanon A.S., Rittima A., Raveephinit D., Phankamolsil Y., Sawangphol W., Kraisangka J., Talaluxmana Y., Vudhivanich V., Xue W.2021Environment and Natural Resources Journal
   19(4),pp. 266-281
   0
   11Application of Artificial Neural Networks for reservoir inflow forecastingVudhivanich V., Thongpumnak S., Cherdchanpipat N., Rittima A., Kasempun N.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(1),pp. 247-259
   0
   12Runoff Forecasting in Lum Phachi River Basin by Artificial Neural NetworksPuttrawutichai S., Vudhivanich V.2003Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference
   ,pp. 480-489
   0
   13Optimal Reservoir Operation of Mun Bon and Lam Chae ReservoirsChanpeng N., Vudhivanich V.2003Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference
   ,pp. 122-132
   0
   14Development water level measurement system for long distance canalSriwongsa V., Vudhivanich V.2004Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference
   ,pp. 3-14
   0
   15Development of critical period forecasting model for Mun Bon reservoirRittima A., Vudhivanich V.2004Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference
   ,pp. 32-41
   0
   16Impact of climate on flow regimes of the upper reaches of streamsSugiyama H., Vudhivanich V., Whitaker A., Lorsirirat K.2003IAHS-AISH Publication
   (281),pp. 141-147
   0
   17Field performance of Kamphaengsaen canal automation systemVudhivanich V., Sriwongsa V.2011Kasetsart Journal - Natural Science
   45(5),pp. 943-959
   0