ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Canal Automationclimate changeconservationDroughthydrologyIrrigationmixed integer linear programmingPhetchaburi river basinprincipal component analysisproduction planningremote sensingRoyal Rainmakingrunoffsupply chain managementSWATSWAT modelTangerineUpper Ping river basinWater ManagementWater Requirementก๊าซขยะการกัดเซาะการเคลื่อนตัวของตะกอนดินการจัดการโซ่อุปทานการจัดการน้ำการจัดการน้ำชลประทานการชลประทานการบรรเทาอุทกภัยการบริหารจัดการน้ำการประเมินผลสัมฤทธิ์การปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพิบัติของเขื่อนการเพิ่มผลสัมฤทธิ์การมีส่วนร่วมการลดความเสี่ยงการวางแผนการผลิตการวิเคราะห์แนวโน้มการสำรวจระยะไกลการอนุรักษ์ดินและน้ำกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มขยะเขื่อนแก่งกระจานความต้องการใช้น้ำความต้องการน้ำความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรคุณภาพน้ำชลประทานใช้ประโยชน์โซ่อุปทานตะกอนน้ำน้ำท่วมน้ำท่าน้ำหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้แบบจำลอง TRENDแบบจำลองคอมพิวเตอร์แบบจำลองเชิงเส้นตรงผสมจำนวนเต็มแบบจำลองทางกายภาพแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าประปาบาดาลปริมาณน้ำในบรรยากาศปริมาณน้ำหลากสูงสุดผ้าใบคอนกรีตฝนหลวงไฟฟ้าภัยแล้งมะพร้าวน้ำหอมมันสำปะหลังมูลฝอยแม่น้ำลำภาชีระบบช่วยตัดสินใจระบบภูมิสารสนเทศน์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำป่าสักลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำลำภาชีโลจิสติกส์วอเตอร์ฟรุตปริ้นวิธีการย่อส่วนทางสถิติวิศวกรรมชลประทานวิศวกรรมชลศาสตร์ศูนย์ความเป็นเลิศสปริงเกลอร์ส้มเขียวหวานสมดุลน้ำในอ่างเก็บน้ำสระเก็บน้ำสับปะรดพันธุ์ควีนสับปะรดพันธุ์เพชรบุรีสัมประสิทธิ์พืชสายยางน้ำซึมสิ่งแวดล้อมแหล่งกำเนิดอุทกพลศาสตร์อุทกภัยอุทกวิทยาไฮโดรกราฟน้ำท่วม

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 35 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 10.92 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 133 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 114 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 11 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 78 โครงการ)
 • ทุนนอก 102 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 64 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 55 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 284 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 123 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 161 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 91 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 85 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 17 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)