Person Image

Administration

Education

 • D.Eng. (Water Resources Engineering), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
 • วศ.ม.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์, ไทย, 2546
 • วศ.บ.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540

Expertise Cloud

climate changeMIKE HYDRORemote Sensingwater managementการกัดเซาะการจัดการน้ำการทดสอบแมนน์-เคนดอลล์การบรรเทาอุทกภัยการบริหารจัดการน้ำการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเพิ่มผลสัมฤทธิ์การมีส่วนร่วมการวิเคราะห์การพิบัติของเขื่อนการวิเคราะห์แจกแจงความถี่ปริมาณนํ้าหลากการวิเคราะห์แจกแจงความถี่ปริมาณน้ำหลากการวิเคราะห์แนวโน้มการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำความต้องการใช้น้ำความต้องการน้ำความมั่นคงด้านน้ำค่าชลประทานค่าน้ำหนักความสำคัญโค้งปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันอุทโครงการสูบน้ำทุ่งวัดสิงห์โครงข่ายระบบชลประทานระบายน้ำจัดการแหล่งน้ำใช้วัสดุลอยน้ำดัชนีความชุ่มชื้นในดินดัชนีสภาพดาวเทียมแลนด์แซทต้นแบบการบริหารจัดการน้ำตะกอนตัวกรองดิจิตอลเตือนภัยถั่วเหลืองน้ำท่วมน้ำผิวดินน้ำแล้งน้ำหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้แนวทางการปรับเทียบแนวทางปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำบริหารจัดการข้อมูลแบบจำลองแบบจำลอง SWATแบบจำลอง TRENDแบบจำลองทางกายภาพแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าแบบจำลองสมดุลน้ำประเมินปริมาณน้ำต้นทุนปริมาณน้ำท่าปริมาณน้ำในบรรยากาศปริมาณน้ำหลากปริมาณน้ำหลากต่อพื้นที่ปริมาณน้ำหลากที่อาจเป็นไปได้ปริมาณน้ำหลากสูงสุดปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ปริมาณฝนสูงสุดปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเป็นได้ปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเป็นไปได้สูงสุดผังน้ำผังน้ำ: ลุ่มน้ำมูลฝนฝนภาคพื้นดินฝนหลวงฝายพื้นที่ชุ่มน้ำพื้นที่ลาดชันภัยแล้งแม่น้ำลำภาชีระบบการตัดสินใจเชิงพื้นที่ระบบควบคุมอาคารบังคับน้ำระบบช่วยตัดสินใจระบบตรวจวัดข้อมูลน้ำฝน-น้ำท่าลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือลุ่มน้ำคลองสวนหมากลุ่มน้ำป่าสักลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำย่อยลุ่มน้ำลำภาชีวอเตอร์ฟรุตปริ้นวิธีการเคลื่อนย้ายพายุฝนวิธีการย่อส่วนทางสถิติวิธีทางสถิติเว็บเซอร์วิสสมดุลน้ำสมดุลน้ำในอ่างเก็บน้ำสัณฐานวิทยาของแม่น้ำองค์ความรู้อนุกรมช่วงเวลาย่อยอนุกรมสูงสุดประจำปีอ่างเก็บนํ้าแควน้อยบำรุงแดนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลอุณหภูมิจุดน้ำค้างอุดรธานีอุทกภัยอุทกวิทยาแอปพลิเคชัน

Interest

Hydrology, Flash Flood Warning, Ecohydrology, Water Resources Management


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง - ชั้น - อาคารภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
  • ห้อง 8708 ชั้น 7 อาคาร8

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Comparison and recalibration of equations for estimating reference crop evapotranspiration in ThailandTemeepattanapongsa S., Thepprasit C.2015Kasetsart Journal - Natural Science
49(5),pp. 772-784
1