Person Image

Administration

Education

  • D.Eng. (Water Resources Engineering), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • วศ.ม.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์, ไทย, 2546
  • วศ.บ.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540

แนวโน้มผลงานของไชยาพงษ์

Journal

บทความของไชยาพงษ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เตมีพัฒนพงษา, อาจารย์, "Comparison and Recalibration of Equations for Estimating Reference Crop Evapotranspiration in Thailand", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 49, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2015, หน้า 772-784
Publish Year National Journal 7
2020 inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอภิญญาภรณ์ อินทวงษ์, "การประเมินปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ของเขื่อนรัชชประภา และเขื่อนบางลาง", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 372-388
2020 exนันทณัฐ เยื่อบางไทร, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินสภาพฝายด้วยเทคนิควิธีดัชนีสภาพและกระบวนการวิเคราะห์ลำดับชั้น", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 389-407
2019 exภัทณวัตร ปันแบน, exฎารณี งามลาภ, exอภิชญา มาสริ, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบอนุกรมสูงสุดประจำปีและอนุกรมช่วงเวลาย่อยสำหรับการวิเคราะห์แจกแจงความถี่ของปริมาณนํ้าหลาก", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, หน้า 36-45
2019 exอมรเทพ เจริญสุข, inดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำลำภาชี", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 552-564
2018 inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณน้ำหลากสูงสุดของลุ่มน้ำหลักในประเทศไทย", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 123-131
2017 exกิตติพงษ์ ตุมกูล, inดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบเทคนิคการปรับเทียบแบบจำลอง SWAT สำหรับประเมินนํ้าท่าลงอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 41-58
2016 inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชัยวัฒน์ เต็งประกอบกิจ, exเนตรชนก ภู่ระหงษ์, "การวิเคราะห์ปริมาณน้ำหลากต่อพื้นที่รับน้ำฝนเพื่อการออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กของประเทศไทย", วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2016, หน้า 60-65

Conference

การนำเสนอบทความของไชยาพงษ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

Publish Year National Conference 10
2019 exอมรเทพ เจริญสุข, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้แบบจำลองน้ำฝน – น้ำท่า ร่วมกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อประเมินการขาดแคลนน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักตอนบน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2018 exนายภัคพล เอื้อธีรศรัณย์, exนายกฤตวัฒน์ สุโกสิ, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐ มาแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเป็นไปได้และปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้สำหรับเขื่อนสิริกิติ์", การประชุมวิชาด้านชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20 มิถุนายน 2018, เมือง นนทบุรี ประเทศไทย
2018 exนันทณัฐ เยื่อบางไทร, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การหาค่าน้ำหนักความสำคัญของเกณฑ์การประเมินสภาพการวิบัติของฝายโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, นครปฐม ประเทศไทย
2017 exสิทธา ยอดเจริญ, exยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกสิ่งปกคลุมดินจากภาพถ่ายดาวเทียมในพื้นที่ลุ่มน้ำลำภาชีด้วยวิธี Decision Tree", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 7 - 9 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exอรรณพ ขันติธรรมพัฒนา, exดร.ธเนศร์ สมบูรณ์, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินโครงการสูบน้าทุ่งวัดสิงห์โดยใช้วิธีการประเมินแบบเร่งด่วน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2016 inดร.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสนทยา สุตราม, "ระบบการตัดสินใจเชิงพื้นที่เพื่อวางแผนปรับปรุงคลองส่งน้ำชลประทาน กรณีศึกษาคลองสายใหญ่และคลองซอย โครงการวังบัว", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, 28 - 29 มิถุนายน 2016
2015 inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรวิทย์ กิจพาณิชย์เจริญ, exกิตติศักดิ์ บุญมี, "การวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณฝนสูงสุดสำหรับกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 , 8 - 10 กรกฎาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณน้ำท่าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแควน้อยบำรุงแดนโดยใช้ดัชนีความชุ่มชื้นในดิน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 5 - 7 สิงหาคม 2015, เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2015 exณัฐภรณ์ รัตนะวัน, inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเป็นได้ในเขตชุมชนอำเภอเมืองอุดรธานีและพื้นที่ข้างเคียง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 5 - 8 สิงหาคม 2015, เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2014 inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐ มาแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบริหารจัดการพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง กรณีศึกษาพื้นที่ปากกุดหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 พฤษภาคม - 16 สิงหาคม 2014
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560016]