Person Image

  Education

  • วท.ด.ชีวเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2559
  • วท.ม.ชีวสารสนเทศ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , ไทย, 2551
  • วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  African horse sicknessAntibiotic resistanceBacteriabacterial diseasebacterial wiltbacteriumbananaBayesBBayesian analysisBayesian modelsBioinfomaticsbiting midgeBlossom drop phenotypeCapsicum annuumCapsicum frutescensCassava GWAS GS Starch properties GBLUPGenetic admixturegenomeGenome assemblyGenome-wide association studyGenomic predictionGenomicsGenotyping by sequencinggenotyping-by-sequencinggermplasmGWAShaploid inducerhaploidizationheritabilityHybrid red tilapialight trapMetagenomicsMicrosorumMIcrosporogenesismortality riskOreochromisPalisade layerPepperPlant breedingploidypollinatorsPopulation structurepredictionQuantitative trait loci (QTL)re-classificationRidge gourdSingle nucleotide polymorphismSingle nucleotide polymorphisms (SNPs)SNPSNPsSponge gourdssGBLUPStreptococcosisStreptococcus agalactiaeTilapiatomatoVariegated tomatoWater qualityกระชายกล้วย รหัสพันธุกรรม เครื่องหมายพันธุกรรมกะเพราการปรับแต่งยีนการปรับปรุงพันธุ์แบบแม่นยำการปลดปล่อยก๊าซมีเทนการเสียบยอดข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมข้าวคริสเปอร์แคสความหลากหลายเครื่องหมายโมเลกุลไคโตซานจีโนไทป์จีโนมดับเบิลแฮพลอยด์ต้นตอทรานสคริปโตมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวบูรณาการปรับปรุงพันธุ์พริกพืชแฮพลอยด์เฟิร์นมะเขือเทศมะเขือเทศเชอรี่มะเขือเทศเชอรี่ เทคโนโลยีการผลิต ผลผลิตพรีเมี่ยมโรคขอบใบแห้งข้าวโรคเหี่ยวของกล้วยโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศโรคเหี่ยวเหลืองมะเขือเทศลดต้นทุนลักษณะเชิงปริมาณสภาพเยือกแข็งสายพันธุ์ไม่ทอดยอดสารคัดหลั่งสารสเตียรอยด์พืชสารสำคัญสารสำคัญทางโภชนาการหม่อนผมสดโอมิกส์เทคโนโลยี

  Interest

  Bioinfomatics, Genomics, Plant breeding

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสวนทุเรียนปากช่อง
   • ห้อง 206 ชั้น 2 อาคาร3
   • ห้อง 309 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
   • ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
   • ห้อง Analytical Development Towards Green Inovation ชั้น - อาคาร -
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีของข้าวธัญพืช ชั้น 2 อาคาร -
   • โรงเรือนทดลอง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
   • โรงเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Snake venom metalloproteinases and their peptide inhibitors from Myanmar Russell’s viper venomYee K., Pitts M., Tongyoo P., Rojnuckarin P., Wilkinson M.2017Toxins
  9(1)
  23
  2Detecting novel genetic variants associated with isoniazid-resistant Mycobacterium tuberculosisShekar S., Yeo Z., Wong J., Chan M., Ong D., Tongyoo P., Wong S., Lee A., Lee A., Lee A.2014PLoS ONE
  9(7)
  22
  3Deep proteomic profiling of vasopressin-sensitive collecting duct cells. I. Virtual western blots and molecular weight distributionsYang C., Tongyoo P., Tongyoo P., Emamian M., Sandoval P., Raghuram V., Knepper M.2015American Journal of Physiology - Cell Physiology
  309(12),pp. C785-C798
  21
  4Analysis of methylation microarray for tissue specific detectionMuangsub T., Samsuwan J., Tongyoo P., Kitkumthorn N., Mutirangura A.2014Gene
  553(1),pp. 31-41
  16
  5Genetic diversity and re-classification of coffee (Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) from South Western Nigeria through genotyping-by-sequencing-single nucleotide polymorphism analysisAnagbogu C., Anagbogu C., Anagbogu C., Bhattacharjee R., Ilori C., Tongyoo P., Dada K., Muyiwa A., Gepts P., Beckles D.2019Genetic Resources and Crop Evolution
  66(3),pp. 685-696
  15
  6Biomarkers for refractory lupus nephritis: A microarray study of kidney tissueBenjachat T., Tongyoo P., Tantivitayakul P., Somparn P., Hirankarn N., Prom-On S., Pisitkun P., Leelahavanichkul A., Avihingsanon Y., Avihingsanon Y., Townamchai N.2015International Journal of Molecular Sciences
  16(6),pp. 14276-14290
  14
  7Genome-wide association study and genomic prediction for resistance against Streptococcus agalactiae in hybrid red tilapia (Oreochromis spp.)Sukhavachana S., Tongyoo P., Massault C., McMillan N., Leungnaruemitchai A., Poompuang S.2020Aquaculture
  525
  13
  8EnHERV: Enrichment analysis of specific human endogenous retrovirus patterns and their neighboring genesTongyoo P., Avihingsanon Y., Prom-On S., Mutirangura A., Mhuantong W., Hirankarn N.2017PLoS ONE
  12(5)
  9
  9Genetic diversity and capsaicinoids content association of Thai chili landraces analyzed by whole genome sequencing-based SNPsKethom W., Kethom W., Tongyoo P., Tongyoo P., Mongkolporn O., Mongkolporn O.2019Scientia Horticulturae
  249,pp. 401-406
  5
  10Development of di-nucleotide microsatellite markers and construction of genetic linkage map in mango (Mangifera indica L.)Chunwongse C., Chunwongse C., Phumichai C., Tongyoo P., Tongyoo P., Juejun N., Juejun N., Chunwongse J., Chunwongse J., Chunwongse J.2015Songklanakarin Journal of Science and Technology
  37(2),pp. 119-127
  4
  11Genome-wide association mapping and genomic prediction of yield-related traits and starch pasting properties in cassavaPhumichai C., Phumichai C., Phumichai C., Aiemnaka P., Nathaisong P., Hunsawattanakul S., Hunsawattanakul S., Hunsawattanakul S., Fungfoo P., Rojanaridpiched C., Vichukit V., Kongsil P., Kittipadakul P., Wannarat W., Chunwongse J., Tongyoo P., Kijkhunasatian C., Chotineeranat S., Piyachomkwan K., Wolfe M.D., Jannink J.L., Sorrells M.E.2021Theoretical and Applied Genetics
  3
  12Optimizing genomic prediction using low-density marker panels for streptococcosis resistance in red tilapia (Oreochromis spp.)Sukhavachana S., Tongyoo P., Luengnaruemitchai A., Poompuang S.2021Animal Genetics
  2
  13Genetic diversity and population structure of ridge gourd (Luffa acutangula) accessions in a Thailand collection using SNP markersPerez G.A., Tongyoo P., Tongyoo P., Chunwongse J., Chunwongse J., de Jong H., de Jong H., de Jong H., Wongpraneekul A., Sinsathapornpong W., Chuenwarin P., Chuenwarin P.2021Scientific Reports
  11(1)
  2
  14Evaluation of diversity, population structure and core collection of Thailand Luffa cylindrica germplasm accessionsPerez G.A., Karoojee S., Karoojee S., Tongyoo P., Tongyoo P., Chunwongse J., Chunwongse J., Chuenwarin P., Chuenwarin P.2022Agriculture and Natural Resources
  56(3),pp. 455-462
  0
  15Preliminary Study on Comparative Efficacy of Four Light Sources for Trapping Culicoides spp. (Diptera: Ceratopogonidae) in Prachuap Khiri Khan Province, ThailandChoocherd S., Pattanatanang K., Chimnoi W., Kamyingkird K., Tongyoo P., Tongyoo P., Phasuk J.2022Journal of economic entomology
  115(5),pp. 1719-1723
  0
  16Corrigendum to “Genetic diversity and capsaicinoids content association of Thai chili landraces analyzed by whole genome sequencing-based SNPs” (Scientia Horticulturae (2019) 249 (401–406), (S0304423819300998), (10.1016/j.scienta.2019.02.022))Kethom W., Kethom W., Tongyoo P., Tongyoo P., Mongkolporn O., Mongkolporn O.2019Scientia Horticulturae
  256
  0