Conference

การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 6
ชาติ
5 - 7 สิงหาคม 2015
เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณน้ำหลากสูงสุดของลุ่มน้ำหลักในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการศึกษาศักยภาพการใช้น้ำจากบ่อเก็บน้ำเอกชน พื้นที่จังหวัดชลบุรี แหล่งทุน :บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน),2 มิ.ย. 2014 - 30 ธ.ค. 2014