Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2544
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • Ph.D., The University of Tokyo, JAPAN, 2558

  Expertise Cloud

  antheranther developmentAroma chemicalsarticleauriclelessAutomation irrigationBlossom drop phenotypeButterflybutterfly scaleC. ataxuscarotenoidscolorcrystal structureCytological analysisData lakeDigital agriculture technologydysfunctional pollenEuploea mulcibermorphology and cell structurenatural photonic crystalnonhumanoil contentOil palm mersocarp fiberPapilionoideaphotonphotonic crystalplant cultivationploidypollen formationpollen mother cellspriority journalReflectancericerice cultivationrice productivityrice root anatomical traitS. charondascanning electron microscopySmart crop-field monitoringSmart farmsoybeansterile paniclesstructure colorsustainable water resources managementT. aeacusTomatoTroidesTroides aeacusupland ricevalue chainWater footprintwater productivitywing scaleกะเพรากากปาล์มน้ำมันการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการปรับปรุงพันธุ์พืช การปลูกข้าวการปลูกพืชการพัฒนาละอองเกสรการเพิ่มผลผลิตข้าวการเพิ่มผลิตภาพของน้ำการศึกษาโครงสร้างพืชด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเกษตรอัจฉริยะของเสียจากโรงงานน้ำตาลข้าวข้าวนาสวนข้าวปทุมธานี 1ข้าวไร่ข้าวลูกผสมคาโรทีนอยด์โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่โครงสร้างระบบรากเถ้าชานอ้อยเทคโนโลยีการชลประทานเทคโนโลยีเกษตรเชิงตัวเลขเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรบริหารจัดการข้อมูลประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจพืชแฮพพลอยด์มะเขือเทศมะเขือเทศเชอรี่มะเขือเทศเชอรี่ เทคโนโลยีการผลิต ผลผลิตพรีเมี่ยมยีน CENH3ระบบเกษตรยั่งยืนระบบชลประทานสมัยใหม่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ลดต้นทุนลักษณะกายวิภาคและสัณฐานวิทยาของรากลักษณะเพศผู้เป็นหมันลายพิมพ์ดีเอ็นเอ DNA-markersว่านชักมดลูก Cucurma spสายพันธุ์ไม่ทอดยอดสารหอมห่วงโซ๋คุณค่าอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเอทิลมีเทนซัลโฟเนทไอโอโนน

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์พืช , เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร, การศึกษาโครงสร้างพืชด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
    • ห้องห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
    • ห้องห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร6 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
    • แปลงปลูกพืชทดลอง ฝ่ายเครื่องมือจักรกลการเกษตรแห่งชาติ
    • แปลงปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน
    • โรงเรือนทดลอง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
    • โรงเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
    • โรงเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน
    • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
   • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1IoT-based smart crop-field monitoring of rice cultivation system for irrigation control and its effect on water footprint mitigationLaphatphakkhanut R., Puttrawutichai S., Dechkrong P., Preuksakarn C., Wichaidist B., Vongphet J., Suksaroj C.2021Paddy and Water Environment
   1
   2Cytological observation of anther development of cytoplasmic male sterility and thermosensitive genic male sterility systems in riceDechkrong P., Sreewongchai T., Paopun Y., Sripichitt P., Woreded F.2019Agriculture and Natural Resources
   53(2),pp. 114-119
   1
   3Fine structure of wing scales of butterflies, Euploea mulciber and Troides aeacusDechkrong P., Jiwajinda S., Dokchan P., Kongtungmon M., Chomsaeng N., Chairuangsri T., Yu C., Hsiao C., Shiojiri M.2011Journal of Structural Biology
   176(1),pp. 75-82
   11