Conference

Article
ระบบการตัดสินใจเชิงพื้นที่เพื่อวางแผนปรับปรุงคลองส่งน้ำชลประทาน กรณีศึกษาคลองสายใหญ่และคลองซอย โครงการวังบัว
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21
Class
ชาติ
Date
28 - 29 มิถุนายน 2016
Location
-
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาระบบการตัดสินใจเชิงพื้นที่เพื่อวางแผนปรับปรุงคลองส่งน้ำชลประทาน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาระบบการตัดสินใจเชิงพื้นที่เพื่อวางแผนปรับปรุงคลองส่งน้ำชลประทาน (2559) แหล่งทุน :ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์,1 ต.ค. 2015 - 30 มิ.ย. 2016