การพัฒนาระบบการตัดสินใจเชิงพื้นที่เพื่อวางแผนปรับปรุงคลองส่งน้ำชลประทาน

Publish Year National Conference 2
2017 exอรรณพ ขันติธรรมพัฒนา, exดร.ธเนศร์ สมบูรณ์, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินโครงการสูบน้าทุ่งวัดสิงห์โดยใช้วิธีการประเมินแบบเร่งด่วน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2016 inดร.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสนทยา สุตราม, "ระบบการตัดสินใจเชิงพื้นที่เพื่อวางแผนปรับปรุงคลองส่งน้ำชลประทาน กรณีศึกษาคลองสายใหญ่และคลองซอย โครงการวังบัว", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, 28 - 29 มิถุนายน 2016