Conference

การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 6
ชาติ
5 - 8 สิงหาคม 2015
เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประเมินภาวะน้ำท่วมในเขตชุมชนอำเภอเมืองอุดรธานี ภายใต้สภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลง แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),1 ก.ย. 2015 - 29 เม.ย. 2016