Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  Aritificial IntelligenceAutomation irrigationData lakeDecision Supporting SystemDigital agriculture technologyeco-efficiencyInternet of ThingsIoTlowland ricemodern irrigationPhetchaburi River Basinplant cultivationrice cultivationrice productivityroot anatomical traitRoyal RainmakingSmart crop-field monitoringSmart farmsustainable water resources managementupland ricevalue chainWater footprintwater productivityการขาดแคลนน้ำการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรการบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการน้ำแบบครบวัฏจักรการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมการปลูกข้าวการปลูกพืชการเพิ่มผลผลิตข้าวการเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเพิ่มผลิตภาพของน้ำการมีส่วนร่วมการลดความเสี่ยงการวางแผนการพัฒนาการสร้างภาพฉายปริมาณฝนในอนาคตเกษตรอัจฉริยะข้าวข้าวปทุมธานี 1ความต้องการใช้น้ำโค้งปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันอุทโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่เทคโนโลยีการชลประทานเทคโนโลยีเกษตรเชิงตัวเลขน้ำบาดาลน้ำผิวดินแนวทางปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำบริหารจัดการข้อมูลแบบจําลอง DWCM-AgWUแบบจำลองคณิตศาสตร์แบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าแบบจำลองสมดุลน้ำประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจปริมาณน้ำในบรรยากาศปริมาณน้ำหลากที่อาจเป็นไปได้ปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ฝนฝนหลวงภัยแล้งระบบเกษตรยั่งยืนระบบชลประทานสมัยใหม่ระบบช่วยตัดสินใจระบบปัญญาประดิษฐ์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำเพชรบุรี ลุ่มน้ำสะแกกรังวอเตอร์ฟรุตปริ้นวิศวกรรมชลประทานห่วงโซ๋คุณค่าอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

  Interest

  วิศวกรรมชลประทาน, การบริหารจัดการน้ำ, แบบจำลองคณิตศาสตร์

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Runoff Forecasting in Lum Phachi River Basin by Artificial Neural NetworksPuttrawutichai S., Vudhivanich V.2003Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference
   ,pp. 480-489
   0
   2IoT-based smart crop-field monitoring of rice cultivation system for irrigation control and its effect on water footprint mitigationLaphatphakkhanut R., Puttrawutichai S., Dechkrong P., Preuksakarn C., Wichaidist B., Vongphet J., Suksaroj C.2021Paddy and Water Environment
   0