Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • Ph.D.(Urban Envirnmental Management), Asian Institute of Technology , ไทย

  Expertise Cloud

  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geometric Information System) โรคพยาธิใบไม้ในตับ (Opistrhorchis viverrini) โรคมะเร็งท่อน้ำดี (Choloangiocarcinoma) วิทยาการระบาด (Epidemiology)Adaptationagricultural water use managementAttitudeAzide Modificationbagasse ashcementClimate changeclimate change adaptationcompressive strengthConcrete Fabricdam breach analysisDissolved oxygendomestic wastewaterDomestic Water ReuseDormitoriesEnvironmental AwarenessFinite element methodFlood wallfloodingflowerpotInterlocking blockInterlocking blocksKaeng Krachan damland use changeLightweight bricksmarigold flowerMasonry bricksMiddle-income CountriesModulus of RuptureOptical SensorPhetchaburi river basinphysical modelPhysical model testPilePile spring stiffnessprobable maximum floodrainfall-runoff modelReuseSustainable Water Managementtap water chargingUrban Environmental ManagementWastewater ManagementWastewater Treatmentwater absorptionWater comsumptionWater consumption behaviorWater managementwater reuseWater Reuse and RecylcingWater savingกระถางต้นไม้การจัดการน้ำการจัดเก็บค่าน้ำประปาการใช้น้ำการซึมการดูดซึมน้ำการบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตการบริหารจัดการน้ำเพื่่อการเกษตรการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำการบูรณาการการประเมินปริมาณการประเมินระบบประปาการประหยัดน้ำการปรับตัวการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยการมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public participation)การวิเคราะห์การพิบัติของเขื่อนกำลังรับแรงอัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ของเสียจากโรงงานน้ำตาลของเสียโรงงานน้ำตาลเขื่อนแก่งกระจานคลองชลประทานความชุก (prevalence)ความต้องการน้ำความต้านทานแรงอัดความพึงพอใจความมั่นคงด้านน้ำคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นค่าชลประทานคุณภาพน้ำเถ้าชานอ้อยน้ำท่วมน้ำบาดาลน้ำหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้บล็อกประสานแบบจำลองทางกายภาพแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าประปาบาดาล

  Interest

  Wastewater Management, Wastewater Treatment, Water Reuse and Recylcing, Urban Environmental Management

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร6 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Strategic decision making for urban water reuse application: A case from ThailandSa-nguanduan N., Nititvattananon V.2011Desalination
  268(1-3),pp. 141-149
  33
  2LOAD-DISPLACEMENT BEHAVIOR OF SINGLE PILE IN SAND USING PHYSICAL MODEL TEST AND FINITE ELEMENT METHODAmornfa K., Sa-nguanduan N.2023International Journal of GEOMATE
  24(103),pp. 68-75
  1