Person Image

  Education

  • วศ.บ.B.Eng.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2540
  • M.Eng.(Water Supply,Drainage & Sewerage Engineering), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียAIT, ไทย, 2544
  • Ph.D.(Engineering), Tohoku University, JAPAN, 2547

  Expertise Cloud

  water hyacinth: น ้าประปาAcidic waterAsset valuationAuto-calibrationFloodFlood /Land use PlanningFlood ForecastingFlood ManagementFlood MapFlood MapsFlood Mitigationflood risk index.flood vulnerabilityFlood Vulnerability Index (FVI)Flood vulnerability indicesFuzzy inference systemFVIGenetic AlgorithmGETFLOWsGISHyacinth DensityHydraulic modelInfrastructure value indexKhlong Saen SaepK-Nearest NeighborLand Use Changeland-use planningLinear RegressionLULCMachine Learningmanning coefficientMapWindow GISMIKE 11 ModelModel Predictive ControlParticulate Matter TransportPasak River Basin Part 2plant densityPlant Floating Plate.Public hearingPublic participationRandom ForestRisk index.river basin managementRoots depthSaltwaterSecchi discSmall pondStormwaterStormwater managementSupport Vector MachineSuspended solid concentrationSwatSWAT modelsThe Nakhon-Nayok riverthe water hyacinth effect coefficientThung Song Municipalityvelocity profileVulnerabilityWater CrisisWater HyacinthWater ManagementWater QualityWater Resources ManagementWater Supplyการบริหารจัดการการบริหารจัดการน้ําการประปานคร หลวงการปรับตัวของเกษตรกรการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการรุกล้าความเค็มคลอรีนความต้องการใช้น ้าค่าความสกปรกอินทรีย์คุณภาพน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์จัดการความเสี่ยงน้ำท่วมดัชนีความเปราะบางต่อการเกิดน้ำท่วมที่พักอาศัยน้ำดิบด้อยคุณภาพน้ำฝนน้ำเสียชุมชนแบบจําลอง SWATปรากฏการณ์ไดโพลในมหาสมุทรอินเดียปรากฏการณ์เอนโซ่ปริมาณน้ำฝนรายเดือนผิดปกติแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมแม่น้ำเจ้ำพระยาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รามคำแหงลุ่มน ้ำห้วยแม่ประจนัต์ เขื่อนเพชร แบบจำ ลองSWAT ลุ่มน้้าซองลุ่มน้ําป่าสักส่วนที่ 2วิกฤติด้านน้ำสระขนาดเล็กแหล่งกำเนิดสารปนเปื้อนอ่างเก็บน้้าอำเภอลับแลโอโซน

  Interest

  Environmental Hydrodynamics, Water Resources Management, Water Supply

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Development and Application of a Real-Time Flood Forecasting System (RTFlood System) in a Tropical Urban Area: A Case Study of Ramkhamhaeng Polder, Bangkok, ThailandChitwatkulsiri D., Miyamoto H., Irvine K.N., Pilailar S., Loc H.H.2022Water (Switzerland)
  14(10)
  5
  2Evaluation of Bangkok Flood Vulnerability Index Using Fuzzy Inference SystemUdnoon S., Pilailar S., Chittaladakorn S.2021KSCE Journal of Civil Engineering
  2
  3Flood risk index for land-use changes: Case study of pakpanang river basinKittikhun C., Pilailar S., Chittaladakorn S., Jhonpadit E.2020Engineering Journal
  24(5),pp. 26-40
  1
  4Effect of water hyacinth on open-channel water flow behavior: Laboratory scaleUrantinon A., Pilailar S.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(6),pp. 913-923
  1
  5GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR FLOOD MANAGEMENT BY CASCADE MODEL PREDICTIVE CONTROL (MPC)Klahan K., Chittaladakorn S., Pilailar S.2021Geographia Technica
  16(2),pp. 116-131
  0
  6DEVELOPING A FLOOD FORECASTING SYSTEM WITH MACHINE LEARNING AND APPLYING TO GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMPungching J., Pilailar S.2023Geographia Technica
  18(1),pp. 1-18
  0