Person Image

  Education

  • PhD in Civil and Environmental Engineering, Utah State University, สหรัฐอเมริกา, 2555
  • Master of Engineering (Geotechnical and Geoenvironmental Engineering), Asian Institute of Technology, ไทย, 2548
  • Bachelor of Engineering (Civil Engineering), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  Small-strain shear modulus solidifying materialadditiveCalcium Silicate HydrateCement-treated soilcompacted silty sandComputer aided engineeringcost of truck transportationcost to trader for truck transportationDamdykedynamicDynamic interactioneffect of trucks overloadingembankmentExisting pileexisting pile foundationextraction holeFillerfine powder of blast furnace slagfine powder of waste glassFinite element methodfree-free resonant frequency (FFR)Ground improvementGround ImprovementsgroutingInstrumentationMechanical agitation methodMobile applicationmonitoringMPS-CAEPerformance evaluationPile foundationPore-water pressurePrefabricated Vertical Drain (PVD)public cost for road development and maintenancePull out holePulling outPulling-out holepulling-out methodPulling-out methodquality controlRainfallRelative humidityresonanceResponseSASWSeismicsettlementshear wave velocityshear-wave velocity (Vs)shrinkage crackSilica admixtureSlopesmall-strain shear modulussoil cementSoil Dynamicssoil improvementsoil suctionsoil water retention curve (SWRC)soil-water retention curveSolidification materialspectral analysis of surface waves (SASW)spectral analysis of surface wave (SASW)Static elastoplastic analysisSteel casingsteel furnace slagStiffnessStrengthsuctiontensiometerTotal suctionunconfined compressive strengthunsaturated soilVacuum Consolidation Method (VCM)X-ray diffraction analysis (XRD)การตรวจวัดสภาพโครงสร้างการพัฒนาระบบสารสนเทศการวัดความสมบูรณ์ของโครงสร้างการสั่นพ้องการสำรวจกำแพงกันดินเสริมแรงด้วยวัสดุสังเคราะห์เขื่อนความปลอดภัยเขื่อนความมั่นคงคันดินเสริมกาลังความเร็วคลื่นเฉือนความหนาแน่นในสนามแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตโครงสร้างคอสะพานดินซีเมนต์ต้นทุนการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกต้นทุนของผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกต้นทุนภาครัฐในการพัฒนาและบำรุงรักษาถนนเถ้าซังข้าวโพด ผงหินปูนขาวเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์น้่ำในมวลดินผลกระทบจากการเพิ่มพิกัดนํ้าหนักของรถบรรทุกพลศาสตร์วิศวกรรมเขื่อนอุปกรณ์วัดความชื้นในดิน

  Interest

  Geotechnical Engineering, Geotechnical Earthquake Engineering, Soil Dynamics, Ground Improvements

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Innovative thermal technique for enhancing the performance of prefabricated vertical drain during the preloading processAbuel-Naga H., Bergado D., Chaiprakaikeow S.2006Geotextiles and Geomembranes
  24(6),pp. 359-370
  103
  2Local Site Investigation of Liquefied Soils Caused by Earthquake in Northern ThailandMase L.Z., Mase L.Z., Likitlersuang S., Tobita T., Chaiprakaikeow S., Soralump S.2020Journal of Earthquake Engineering
  24(7),pp. 1181-1204
  28
  3Artificial intelligence system for supporting soil classificationInazumi S., Intui S., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S., Kojima K.2020Results in Engineering
  8
  19
  4Laboratory and field evaluation of modulus-suction-moisture relationship for a silty sand subgradeBarus R.M.N., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S., Sawangsuriya A.2019Transportation Geotechnics
  19,pp. 126-134
  13
  5Mps-Cae Simulation On Dynamic Interaction Between Steel Casing And Existing Pile When Pulling Out Existing PilesInazumi S., Kuwahara S., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S.2020International Journal of GEOMATE
  18(70),pp. 68-73
  10
  6Determining shrinkage cracks based on the small-strain shear modulus-suction relationshipShrestha A., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S., Pramusandi S., Soralump S., Nishimura S.2019Geosciences (Switzerland)
  9(9)
  9
  7Applicability of mixed solidification material based on inorganic waste as soil stabilizerInazumi S., Intui S., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S., Shinsaka T.2020Case Studies in Construction Materials
  12
  9
  8Performance of mechanical agitation type of ground-improvement by CAE system using 3-D DEMInazumi S., Jotisankasa A., Nakao K., Chaiprakaikeow S.2020Results in Engineering
  6
  5
  9Construction Method for Pulling Out Existing Piles and Influence of Pulling-Out Holes on the Surrounding GroundInazumi S., Kuwahara S., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S.2020Geotechnical and Geological Engineering
  38(6),pp. 6107-6123
  4
  10Field response of an instrumented dyke subjected to rainfallJotisankasa A., Pramusandi S., Nishimura S., Nishimura S., Chaiprakaikeow S.2019Geotechnical Engineering
  50(1),pp. 81-91
  4
  11Influence of the condition of pullout holes on the surrounding groundKuwahara S., Inazumi S., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S.2020International Journal of Geo-Engineering
  11(1)
  3
  12Improvement mechanism of sodium carbonate on traditional composite fillerInazumi S., Kuwahara S., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S.2021Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Ground Improvement
  174(2),pp. 132-139
  3
  13Development of a quality control index of cement stabilized road structures using shear wave velocityChaiprakaikeow S., Soponpong C., Sukolrat J.2017World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering
  2
  14Applicability of additives for ground improvement utilizing fine powder of waste glassInazumi S., Hashimoto R., Shinsaka T., Nontananandh S., Chaiprakaikeow S.2021Materials
  14(18)
  2
  15Numerical Analysis for Ground Subsidence Caused by Extraction Holes of Removed PilesInazumi S., Kuwahara S., Nontananandh S., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S.2022Applied Sciences (Switzerland)
  12(11)
  1
  16Logan bluff landslide slope monitoring program - Preliminary resultsBuhler R., Pack R., Bay J., Chaiprakaikeow S.200841st Symposium on Engineering Geology and Geotechnical Engineering 2008
  ,pp. 119-131
  1
  17Study of vcm improved soft soil properties using non-destructive and destructive techniquesAlditra D.F., Chaiprakaikeow S., Soralump S.2020Geosciences (Switzerland)
  10(8),pp. 1-15
  1
  18Effects of Relative Humidity During Curing on Small-Strain Modulus of Cement-Treated Silty SandBarus R.M.N., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S., Nontananandh S., Inazumi S., Sawangsuriya A.2020Geotechnical and Geological Engineering
  0
  19Effect of temperature on the consolidation of soft Bangkok clay with PVDBergado D., Abuel-Naga H., Chaiprakaikeow S.2006Proceedings of the International Offshore and Polar Engineering Conference
  ,pp. 536-539
  0
  20Dispersibility of clay and cement mixed clay using the pinhole testChaiprakaikeow S.200640th Symposium on Engineering Geology and Geotechnical Engineering 2006
  ,pp. 297-305
  0