Expertise Cloud

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาไฟดับต่อผู้ใช้ไฟทั้งระบบAnt colony optimizationAsset managementElectric powerElectric power distributionElectric power transmissionFailure rateFuzzy setFuzzy setsmaintenance planningMean time to failureOutage costPower distribution systemsProtective devicesPumpsQuality assuranceRCMReclosersReliabilityReliability Centered MaintenanceReliability Centered Maintenance (RCM)Reliability Improvement OpportunityReliability indexSAIDISAIFISubmarine CableSustainable developmentSwitchesSwitching OvervoltageSystem average interruption frequency indicesWeibull distributionการวางแผนบำรุงรักษาการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนการวิเคราะห์อนุกรมเวลากำลังสูญเสียเกมความร่วมมือแก๊สซิฟิเคชั่นความเชื่อถือได้ความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายความเสี่ยงค่า Shapleyค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งไฟดับต่อผู้ใช้ไฟทั้งระบบค่าใช้สายส่งเครดิตกำลังผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวเครื่องปรับอากาศโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะซิงค์โครเฟสเซอร์เซลล์แสงอาทิตย์ฐานข้อมูลดัชนีความเชื่อถือได้ดัชนีความวิกฤตดัชนีสุขภาพตัวเก็บประจุทฤษฎีเกมบริหารจัดการทรัพย์สินบริหารสินทรัพย์แบตเตอรี่แบบจำลองโครงข่ายอย่างง่ายเปลี่ยนระดับแรงดันโปรแกรมเชิงเส้นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กพลังงานพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้าพลังงานลมไฟฟ้ามูลค่าความเสียหายเนื่องจากไฟดับเมืองใหญ่ระบบกับเก็บพลังงานระบบจัดการจ่ายพลังงานในระบบจำหน่ายระบบจำหน่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเหนือดินระบบป้ องกันระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใต้ดินระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระบบสะสมพลังงานรีเลย์ตรวจจับเวกเตอร์แรงดันเคลื่อนรีเลย์ตรวจจับอัตราการเปลี่ยนแปลงของความถี่แรงดันเกินโรงไฟฟ้าชีวมวลวิธีการประเมินค่าดัชนีความเชื่อถือได้วิธีการวาง PMUวิธีการวางตำแหน่งหน่วยวัดเฟสเซอร์วิธีเชิงพันธุกรรมแบบหลายวัตถุประสงค์วิธีต้นไม้วิธีวิเคราะห์ความถดถอยฟัซซีสถานีไฟฟ้าสมรรถนะระบบป้องกันฟ้าผ่าส่วนประกอบสภาพแวดล้อมสวิตช์เกียร์สายไฟฟ้าใต้ดินเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลังหน่วยสูญเสียแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กอัตราการล้มเหลวอัตราการล้มเหลว การแจกแจงแบบไวบูลล์ ดัชนีความเชื่อถือได้ และกำหนดการเชิงเส้นอุตสาหกรรมโรงสีข้าว

Interest

Power System Reliability, Maintenance Management, Power System Operation and Optimization

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
  • ห้อง 23908 ชั้น 9 อาคาร 23
  • ห้องโครงการวิจัยและพัฒนาความชำนาญด้านไฟฟ้ากำลัง ชั้น 6 อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 69 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 47 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)