แนวโน้มผลงานของดุลย์พิเชษฐ์

Journal

บทความของดุลย์พิเชษฐ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Publish Year International Journal 8
2015 inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Land-Use Change Prediction by CA-markov method for Electric Load Density Map", International Review on Modelling and Simulations (I.RE.MO.S.), ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2015, หน้า 436-445
2015 exดร.เฉลียว เกตุแก้ว, exMana Philphud, exTossapol Sungthong, exWiriya Rachawong, ex Putchong Kalong, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Losses in Power Distribution Transformers", International Journal of Advanced Culture Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, หน้า 144-148
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวโสภา แซ่เฮ้ง, "SPP Loss Allocation by Cooperative Games", GMSARN International Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 13-18
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายเฉลียว เกตุแก้ว, "Outage Cost Modeling of High Energy Consumption Industries", GMSARN International Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 19-26
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวัชระ พบพร, exอรอุไร หนูหอม, "Reliability Centered Maintenance (RCM) Implementation on PEA Power Distribution Systems: A Case Study of Bang-Pa-In Branch Office", GMSARN International Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2014, หน้า 41-46
2012 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวัชระ พบพร, "Case Study of Ground Potential Rise on Two Neighboring Substations", GMSARN International Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2012, หน้า 45-50
2009 exTippachon, W., inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Multiobjective optimal placement of switches and protective devices in electric power distribution systems using ant colony optimization", Electric Power Systems Research, ปีที่ 79, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2009, หน้า 1171-1178
2005 exFeliachi, A, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "NERC compliant load frequency control design using fuzzy rules", ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, ปีที่ 73, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2005, หน้า 101-106
Publish Year National Journal 14
2017 exนายวิศวกร ขุณิกากรณ์, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดวางตำแหน่งของหน่วยวัดเฟสเซอร์ให้เหมาะสมสูงสุดสำหรับการเฝ้าสังเกตระบบไฟฟ้าของโครงข่ายบ่อวิน กฟภ.", วิศวกรรมสาร มก. , ปีที่ 30, ฉบับที่ 99, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 81-90
2016 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนัท บุญโสมรักษ์, "การตรวจจับภาวะจ่ายไฟแบบอิสระของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายแบบเรเดียลโดยใช้วิธีแพสซีฟ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 29, ฉบับที่ 96, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 35-46
2016 exวิโรจน์ หวังสมัคร์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีการประเมินค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้ Relevant Factors", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 29, ฉบับที่ 97, กรกฎาคม - กันยายน 2016, หน้า 51-62
2016 exนายสรพล กิจศิริสิน, exนางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงและประเมินความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเหนือดินในเมืองใหญ่", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 29, ฉบับที่ 98, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 31-42
2015 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวอารีวรรณ ขจรเดช, "กลยุทธ์การควบคุมระบบสะสมพลังงานสำหรับระบบจำหน่ายกำลัง", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 9-19
2015 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพิเชษฐ วงษ์เคี่ยม, "การพยากรณ์พลังงานไฟฟ้าของ กฟภ. โดยใช้วิธีการแยกส่วนประกอบร่วมกับการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 28, ฉบับที่ 91, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 31-40
2015 exเฉลียว เกตุแก้ว, exอรอุไร หนูหอม, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีประเมินมูลค่าความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอุตสาหกรรมโรงสีข้าว", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 28, ฉบับที่ 93, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า 61-72
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวฐิติพร พงศ์กิดาการ, "การจ่ายโหลดอย่างประหยัดด้วยวิธีการค้นหาแบบนกกาเหว่า", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 27, ฉบับที่ 90, ตุลาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 57-66
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชุติมา จงอรุณงามแสง, "ผลกระทบของพลังงานลมต่อความเพียงพอของการผลิตไฟฟ้า", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 27, ฉบับที่ 89, กรกฎาคม - กันยายน 2014, หน้า 69-78
2013 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายยุทธนา เดชกุมมาร, "วิธีการจัดเรียงรูปแบบโครงข่ายที่เหมาะสมสำหรับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 26, ฉบับที่ 86, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 45-58
2012 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวฐาปนี พรมนาไร่, "การเลือกสรรกิจกรรมบำรุงรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 25, ฉบับที่ 80, เมษายน - มิถุนายน 2012, หน้า 13-28
2011 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายเอกสิทธิ์ เจียมสกุล, "วิธีการหาอัตราการล้มเหลวเพื่อประเมินความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 77, กรกฎาคม - กันยายน 2011, หน้า 75-87
2009 exวิวัฒน์ ทิพจร, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การย้ายตำแหน่งใหม่ของอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างเหมาะสมที่สุดโดยวิธีอาณานิคมมด", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 68, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2009, หน้า 45-55
2004 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวพนิดา ศรีคชา, "การออกแบบตัวกรองฟัซซี่ลอจิกสำหรับระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าอัตโนมัติ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 18, ฉบับที่ 54-55, ธันวาคม 2004 - กรกฎาคม 2005, หน้า 76-86

Conference

การนำเสนอบทความของดุลย์พิเชษฐ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Publish Year International Conference 32
2021 exPhonesavanh Sengmanivanh, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuphicha Punyakunlaset, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSillawat Romphochai, "Cost-Effective Insulation Coordination Design for 115-kV Transmission Line due to Lightning Back Flashover", 2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 19 - 22 พฤษภาคม 2021, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 exKittisak Chaengakson , inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reliability Improvement Opportunity for 115-kV Overhead Transmission Lines Using RCM Method", 2019 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia (GTD Asia), 19 - 23 มีนาคม 2019, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2019 exนางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Method of Cost-effective Preventive Maintenance Planning for Power Distribution Systems using Cooperative Game Theory", 2019 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia (GTD Asia), 19 - 23 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนายศุภชัย รถมณี, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Criticality Evaluation of HV Circuit Breakers in Distribution Substations", 2019 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia (GTD Asia), 19 - 23 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exApirat Jamnian, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Life-Cycle Cost Analysis of Submarine Cable to Island Power Systems", 2019 IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC 2019), 1 - 4 ธันวาคม 2019, Macao เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
2018 exKittisak Chaengakson , inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identify Critical Component of Overhead Transmission Line for RCM using ObjectiveWeight Based on TOPSIS Model", The Grand GMSARN International Conference 2018 on Energy, Environment, and Development in GMS, 28 - 30 พฤศจิกายน 2018, Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 exวัชระ พบพร, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOnurai Noohawm, "RCM Based Power Distribution Maintenance Prioritization Using TOPSIS Method", The Grand GMSARN International Conference 2018 on Energy, Environment, and Development in GMS, 28 - 30 พฤศจิกายน 2018, Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exกฤป พงษ์พันธุ์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Rule-Based Service Restoration of Smart Distribution Networks", The 11th GMSARN International Conference 2016 on “Innovative Energy, Environment and Development in GMS”., 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exวัชระ พบพร, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study of PEA Distribution System Health Index", The 11th GMSARN International Conference 2016 on “Innovative Energy, Environment and Development in GMS”., 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2015 exอารีวรรณ ขจรเดช, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "OPTIMAL ENERGY STORAGE SYSTEM DESIGN FOR ENERGY MANAGEMENT OF PEA DISTRIBUTION SYSTEMS", 23rd International Conference on Electricity Distribution, 15 - 18 มิถุนายน 2015, Lyon สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2014 exT. Khatsaeng, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exN. Chaiyabut, "Reliability Assessment of Power Distribution Systems Using Tripping Rate of Protective Devices", Innovative Smart Grid Technologies 2014, 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2014, วอชิงตัน ดีซี อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2013 exนายเฉลียว เกตุแก้ว, exOnurai Noohawm, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Rice Mill Industry Maintenance Planning Using Reliability Centered Maintenance (RCM)", The Sixth IASTED Asian Conference on Power and Energy Systems, 10 - 12 เมษายน 2013, ภูเก็ต ประเทศไทย
2013 exนางสาวโสภา แซ่เฮ้ง, exOnurai Noohawm, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "SPP Wheeling Charge Calculation Using Cooperative Game Theory", International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2013), 24 - 26 มกราคม 2013, สมุทรสงคราม ประเทศไทย
2013 exนายวัชระ พบพร, exอรอุไร หนูหอม, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reliability Centered Maintenance (RCM) Implementation on PEA Power Distribution Systems: A Case Study of Bang-Pa-In Branch Office", The 8th GMSARN International Conference 2013 on Green Growth in GMS: Energy, Environment and Social Issues, 18 - 20 ธันวาคม 2013, Mandalay สหภาพพม่า
2013 exนายยุทธนา ยิ้มประเสริฐ, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, inดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Contact Resistance on PEA Power Transmission Systems", The 8th GMSARN International Conference 2013 on Green Growth in GMS: Energy, Environment and Social Issues, 18 - 20 ธันวาคม 2013, Mandalay สหภาพพม่า
2013 exนางสาวโสภา แซ่เฮ้ง, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "SPP Loss Allocation by Cooperative Games", The 8th GMSARN International Conference 2013 on Green Growth in GMS: Energy, Environment and Social Issues, 18 - 21 ธันวาคม 2013, Mandalay สหภาพพม่า
2013 exนายเฉลียว เกตุแก้ว, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Outage Cost Modeling of High Energy Consumption Industries", The 8th GMSARN International Conference 2013 on Green Growth in GMS: Energy, Environment and Social Issues, 18 - 20 ธันวาคม 2013, Mandalay สหภาพพม่า
2013 exนางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimal Allocation of Maintenance Resources and Reliability Benchmarking of Electric Power Utilities", The 8th GMSARN International Conference 2013 on Green Growth in GMS: Energy, Environment and Social Issues, 18 - 20 ธันวาคม 2013, Mandalay สหภาพพม่า
2013 exนายสรพล กิจศิริสิน, exนางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Assessment Method of Reliability Improvement on Power Distribution Systems in Large Cities", The 8th GMSARN International Conference 2013 on Green Growth in GMS: Energy, Environment and Social Issues, 18 - 20 ธันวาคม 2013, Mandalay สหภาพพม่า
2010 exTeera-achariyakul, N., exChulakhum, K., inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "Optimal allocation of maintenance budgets for reliability target setting", 2010 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC 2010 - Proceedings, 28 มีนาคม 2010, Chengdu สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 exKatithummarugs, S., exApiwattananon, A., exLabchareonwong, P., exSirisophonwattana, N., exPrasapairin, T., exTeera-achariyakul, N., inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reliability index prediction using fuzzy principle", 2010 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC 2010 - Proceedings, 28 มีนาคม 2010, Chengdu สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 exนายเฉลียว เกตุแก้ว, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Outage Cost of Industrial Customers in Distribution and Subtransmission Systems for Reliability Improvement", 45th International Universities' Power Engineering Conference (UPEC 2010), 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2010, Cardiff, Wales สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2010 exKatithummarugs, S., exApiwattananon, A., exLabchareonwong, P., exSirisophonwattana, N., exTeera-achariyakul, N., inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reliability index forecast by fuzzy principle", Proceedings of the International Conference on Energy and Sustainable Development: Issues and Strategies, ESD 2010, 2 มิถุนายน 2010
2008 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reliability Centered Maintenance for PEA Power Distribution Systems", The International Conference on Electrical Engineering 2008 (ICEE2008), 6 - 10 กรกฎาคม 2008, ญี่ปุ่น
2008 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimal Preventive Maintenance Budget Setting for Electric Power Distribution Utilities", ECTI-CON 2008, 14 - 17 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Outage Cost Assessment of Industrial Customers for Maintenance Planning", The Electrical Power and Energy Conference (EPEC) 2008 , 6 - 7 ตุลาคม 2008, แคนาดา
2007 exนพดา ธีรอัจฉริยกุล, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Relevant Factors for Failure Rate Estimation of Overhead Distribution Feeders", IEEE-ECTI-CON2007, 9 - 12 พฤษภาคม 2007, เชียงราย ประเทศไทย
2007 exเฉลียว เกตุแก้ว, exยุทธนา ยิ้มประเสริฐ, exนัยนา ซ่อนกลิ่น, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Outage Costs Analysis for Customer Oriented Maintenance", ICEE2007, 8 - 12 กรกฎาคม 2007, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2007 exเทพกัญญา ขัติแสง, exขจรศักดิ์ ศรีอ่อน, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "FMEA Based Vegetation Maintenance of Overhead Power Distribution Feeders", ICEE2007, 8 - 12 กรกฎาคม 2007, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2006 exTippachon, W., exR.Boonruang, exBoonpun, S., exKhamtang, C., inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Failure analysis of protective devices in power distribution systems for reliability purpose", IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON, 14 - 17 พฤศจิกายน 2006, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2006 exวิวัฒน์ ทิพจร, exอำนาจ ขวัญไสวธรรม, inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Failure Analysis of Power Distribution Systems in Thailand", IEEE-POWERCON2006, 22 - 26 ตุลาคม 2006, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2004 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CPS1 and CPS2 compliant wedge-shaped model predictive load frequency control", 2004 IEEE Power Engineering Society General Meeting, 1 มกราคม 2004
Publish Year National Conference 16
2017 exนายวัศวิชญ์ ตันติสุขสันต์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การหาขนาดระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ โดยการพิจารณากำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยวิธีเคมีน", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนางสาวอมรรัตน์ จิรชวาลวิสุทธิ์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงสมรรถนะระบบป้องกันฟ้าผ่าของสายส่ง 115 kV", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนายชัยวุฒิ ศรีชะฎา, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการศึกษาค่าดัชนีสุขภาพของเซอร์กิตเบรกเกอร์ในระบบจำหน่าย", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8, 25 พฤษภาคม - 27 กรกฎาคม 2016, ภูเก็ต ประเทศไทย
2016 exนางสาวโสภิตา ศรีโสภา, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ดัชนีความวิกฤตที่มุ่งเน้นผู้ใช้ไฟของอุปกรณ์จำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการวางแผนบำรุงรักษา", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำ ปี 2559, 21 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายกษิดิศ จิตติชัย, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบต่อความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าเมื่อมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่ทำงานภายใต้เงื่อนไขต่างๆ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายอามิน สะนู, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาแรงดันเกินจากการสวิตซ์สายส่งระบบ 115 กิโลโวลต์ (เคเบิลใต้น้ำ) ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงขนอม – สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 โดยใช้โปรแกรม PSCAD/EMTDC", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสุดารัตน์ สมคะเน, "การวางแผนการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้แบบจำลองมาร์คอฟ กรณีศึกษาการไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6, 26 - 28 มีนาคม 2014, กระบี่ ประเทศไทย
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพงศ์พิพัฒน์ อสุวพงษ์พัฒนา, "การประเมินความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายที่ถูกควบคุมด้วยระบบ DMS", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6, 26 - 28 มีนาคม 2014, กระบี่ ประเทศไทย
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, exนายเขตร์ จุฬาคำ, exนางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, "การพัฒนากรอบงานสำหรับโปรแกรมประยุกต์เพื่องานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายด้วยวิธีความเชื่อถือได้เป็นแกน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6, 26 - 28 มีนาคม 2014, กระบี่ ประเทศไทย
2014 exวิศวกร ขุณิกากรณ์, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดวางตำแหน่งของ PMU ให้เหมาะสมที่สุดสำหรับการเฝ้าสังเกตระบบไฟฟ้าของ กฟภ.", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37, 19 - 21 พฤศจิกายน 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exนายฉลองชัย อย่างธารา, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดวางตำแหน่งตัวเก็บประจุอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่าย ด้วยวิธีการค้นหาแบบนกดุเหว่า", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๕, 21 - 22 ตุลาคม 2014, ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
2013 exนางสาวโสภา แซ่เฮ้ง, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมในการคำนวณค่าใช้จ่ายสายส่ง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2012 exนายคมพิสิฐ ประสาท, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลกระทบจากแหล่งกาเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กต่อคุณภาพไฟฟ้าและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าสาหรับ กฟภ.ในพื้นที่ชนบท", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 4 - 5 ตุลาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนายสายชล จันทร์สวน, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีการประเมินค่าดัชนีความเชื่อถือได้ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ.โดยใช้แบบจำลองโครงข่ายระบบจำหน่ายอย่างง่าย", การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน, 25 - 26 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การหารูปแบบที่เหมาะสมในการติดตั้ง RTU สำหรับการประมาณค่าสถานะในระบบ 115 kV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28 - 30 ตุลาคม 2009, ปราจีนบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินค่าความเสียหายเนื่องจากไฟดับของผู้ใช้ไฟประเภทอุตสาหกรรมในระบบจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับวางแผนบำรุงรักษาและปรับปรุงความเชื่อถือได้ ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า EECON31, 29 - 31 ตุลาคม 2008, นครนายก ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480156]