ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

AntennasArtificial intelligenceball-riding robotBilateral controlBiometricschannel capacityChannel Codingconcatenated codeDistributed generationDisturbance ObserverDVB-Sembedded systemFDTDfeedbackFingerprint EnhancementFinite-Difference Time-Domain (FDTD)FPGAFrequency ControlFY-2EGenetic algorithmsGISgrapheneharmonichigh-level featureHuman-Robot InteractionImage classificationImage Processing image warpingIris localizationiris recognitionIris segmentationKalman FilterKinectLand cover mappinglimited feedbackMAP decodingMIMOMNIST datasetMODISMotion controlMPEG-4 ImageNANOCHANNELNeural NetworkNonbinary codenonbinary decoderOFDMoptimizationPerfectly matched layer (PML)Physical consistencyPlug-in electric vehiclepower line communicationspower systemPower System PlanningProtectionRainrain attenuation prediction modelsrainfall estimationReed-Solomon inner codeReliabilityRemote SensingRF MEMSRFIDring convolutional codesRobust ControlSatellite communication systemssatellite communicationssmart gridSMMSSupport vector machinesSynchrophasorThai HandwritingTransient feature extractionUAVvector symbol decodingVSDWind EnergyWireless Communications wireless sensor networkการควบคุมการถอดรหัสแบบเวกเตอร์ซิมโบลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมข้าวความเชื่อถือได้ฐานข้อมูลดาวเทียมดาวเทียม SMMSเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำโทรคมนาคมพลังงานพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนพลาสมาเย็นไฟฟ้าภาพถ่ายดาวเทียมรหัสแก้ไขความผิดพลาดแบบเบริสต์รหัสคอนคาทิเนตรหัสช่องสัญญาณรหัสนอนไบนารีระบบสื่อสารไร้สายอิเล็กทรอนิกส์

Executives

รองคณบดี

ดร. ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ

E-Mail: fengpms@ku.ac.th

Tel.: 02942-8555 ต่อ 1503

นาย ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและอุตสาหกรรม

E-Mail: fengntk@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555 ต่อ 1522

ดร. วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fengwrc@ku.ac.th

Tel.: 029428555 ext 1532

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 42 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 16 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 คน, อาจารย์ 8 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 45 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 42 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 153 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 144 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)
 • ทุนนอก 188 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 151 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 84 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1100 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 258 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 842 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 379 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 332 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 8 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 27 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 12 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 72 รางวัล (เกียรติบัตร 14 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 34 รางวัล, ประชุมวิชาการ 24 รางวัล)