Person Image

  Education

  • Ph.D., North Carolina State University, U.S.A., 2550
  • M.S. (Electrical Engineering), North Carolina State University, U.S.A., 2547
  • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2539

  Expertise Cloud

  Adversarial attacksAdversarial samplesadvertising classificationair qulaityAlgorithm solutionAnalytic Hierarchy Process (AHP)Anomaly DetectionArray of sensorsArtificial intelligenceartificial neural networkArtificial organsAttack generatorAutoencoderaverage value of MFCCsBig Data analyticsBinary ProgrammingBlack-box attackBrainButterworth filtersCharging SchedulingClassification (of information)Classification algorithmClassification performancecomputer visionConvolutionConvolutional neural networkConvolutional neural networksCross sensitivityData miningData setsdeep learningDefense generatorDefense-GANDetection methodsdictionaryDictionary learningdiscriminative sparse codingdropoutEarly Warning SystemEarthquake detectionEarthquake disasterEarthquakesEarth's crustElectric VehiclesElectronic NOSEelectronic NosesElectronic noses (e-nosesElectronic noses (e-noses)Emotion recognitionE-nosesEvent Index (EI)face meshfacial expressionFeature extractionFeature selectionFeature subset selectionFilters methodGANGenetic algorithmGenetic algorithm (GA)Genetic algorithmsGreen teaHealth indexhigh-level featurehigh-level representationk-Nearest Neighbors (k-NN)K-SVDK-SVD.labeled dataLearning algorithmsLearning techniqueslight-weight modelLocal Binary Pattern (LBP)Long short-term memoryMachine LearningMachine olfactionMNIST datasetRGB-D Object Recognition.Sensor subset selectionSensorssparse autoencoderSupervised learningSupport vector machinestransient feature extractionunlabeled dataUnsupervised feature learningWhite-box attackWrappers methodกังหันลมไฟฟ้าการแก้ปัญหาเพื่อได้คำตอบดีที่สุดโดยวิธีไบนารีการคัดเลือกสถานที่การใช้ข้อมูลที่ไม่มีการกำหนดเป้าหมายการถดถอยการปรับปรุงความเชื่อถือได้การพยากรณ์โหลดการเลือกข้อมูลการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์การสร้างตัวแทนความต้องการใชกำลังไฟฟ้าสูงสุดความเร็วเฉลี่ย

  Interest

  Pattern recognition and classification, Machine learning and Neural networks, Unsupervised feature learning

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 1243 ชั้น 12 อาคารคณะวิทย์ 45 ปี
   • ห้องโครงการวิจัยและพัฒนาความชำนาญด้านไฟฟ้ากำลัง ชั้น 6 อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1An Analysis of the Regularization Between L2 and Dropout in Single Hidden Layer Neural NetworkPhaisangittisagul E.2016Proceedings - International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation, ISMS
  0,pp. 174-179
  91
  2Intelligent method for sensor subset selection for machine olfactionPhaisangittisagul E., Nagle H.T., Areekul V.2010Sensors and Actuators, B: Chemical
  145(1),pp. 507-515
  33
  3Sensor selection for machine olfaction based on transient feature extractionPhaisangittisagul E., Nagle H., Nagle H.2008IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement
  57(2),pp. 369-378
  30
  4Predicting odor mixture's responses on machine olfaction sensorsPhaisangittisagul E., Nagle H.T.2011Sensors and Actuators, B: Chemical
  155(2),pp. 473-482
  23
  5A Light-Weight Artificial Neural Network for Speech Emotion Recognition using Average Values of MFCCs and Their DerivativesNantasri P., Phaisangittisagul E., Karnjana J., Boonkla S., Keerativittayanun S., Rugchatjaroen A., Usanavasin S., Shinozaki T.202017th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2020
  ,pp. 41-44
  22
  6Enhancing multiple classifier system performance for machine olfaction using odor-type signaturesPhaisangittisagul E., Nagle H.T.2007Sensors and Actuators, B: Chemical
  125(1),pp. 246-253
  10
  7Combining features for RGB-D object recognitionKhan W., Phaisangittisagul E., Ali L., Gansawat D., Kumazawa I.20172017 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2017
  9
  8Predictive high-level feature representation based on dictionary learningPhaisangittisagul E., Thainimit S., Chen W.2017Expert Systems with Applications
  69,pp. 101-109
  8
  9Collaborative Defense-GAN for protecting adversarial attacks on classification systemLaykaviriyakul P., Phaisangittisagul E.2023Expert Systems with Applications
  214
  7
  10Improving sensor subset selection of machine olfaction using multi-class SVMPhaisangittisagul E.20103rd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, WKDD 2010
  ,pp. 28-31
  5
  11Receptive field resolution analysis in convolutional feature extractionPhaisangittisagul E., Chongprachawat R.201313th International Symposium on Communications and Information Technologies: Communication and Information Technology for New Life Style Beyond the Cloud, ISCIT 2013
  ,pp. 485-489
  4
  12Detecting Anomaly and Replacement Prediction for Rainfall Open Data in ThailandPrakaisak I., Phaisangittisagul E., Maleewong M., Sarinnapakorn K., Chantrapornchai C.2021JCSSE 2021 - 18th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering: Cybernetics for Human Beings
  4
  13Target Advertising Classification using Combination of Deep Learning and Text modelPhaisangittisagul E., Koobkrabee Y., Wirojborisuth K., Ratanasrimetha T., Aummaro S.201910th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2019 - Proceedings
  3
  14Approximating sensors' responses of odor mixture on machine olfactionPhaisangittisagul E.20092009 International Conference on Artificial Intelligence and Computational Intelligence, AICI 2009
  2,pp. 60-64
  3
  15Initialization of Random Vectors to Enhance Defense-GAN for Image ClassificationLaykaviriyakul P., Phaisangittisagul E.2022Proceedings of the 2022 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2022
  3
  16A Quantitative Estimation of Power Quality Health Index for Power SubstationBuranarattanavijit T., Phaisangittisagul E.2019Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC
  2019-December
  2
  17Post-processing of unsupervised dictionary learning in handwritten digit recognitionPhaisangittisagul E., Chongprachawat R.201514th International Symposium on Communications and Information Technologies, ISCIT 2014
  ,pp. 166-170
  2
  18Transient feature extraction for machine olfaction based on wavelet decompositionPhaisangittisagul E.20085th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008
  1,pp. 457-460
  1
  19Consistent Sparse Representation based on Discriminative Dictionary Learning for Face RecognitionPhaisangittisagul E., Thainimit S.20182018 IEEE International WIE Conference on Electrical and Computer Engineering, WIECON-ECE 2018
  ,pp. 41-44
  1
  20Audio information hiding in sub-signals by deploying singular spectrum analysis and psychoacoustic modelKhanti P., Phaisangittisagul E., Shinozaki T., Kamjana J.2021ECTI-CON 2021 - 2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology: Smart Electrical System and Technology, Proceedings
  ,pp. 713-717
  0
  21Linear predictive model for discriminative feature representation of object classificationPhaisangittisagul E.2018Proceedings - 2018 Joint 10th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 19th International Symposium on Advanced Intelligent Systems, SCIS-ISIS 2018
  ,pp. 431-436
  0
  22RGB-D classification using feature selection on the combination of different featuresKhan W., Phaisangittisagul E., Ali L., Gansawat D., Kumazawa I.20172017 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2017 - Proceedings
  0
  23Integration of Facial and Speech Expressions for Multimodal Emotional RecognitionRuangdit T., Sungkhin T., Phenglong W., Phaisangittisagul E.2023IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON
  ,pp. 519-523
  0
  24Efficient Passenger Counting in Public Transport Based on Machine LearningWiboonsiriruk C., Phaisangittisagul E., Srisurangkul C., Kumazawa I.2023IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON
  ,pp. 214-219
  0
  25Comparison of Earthquake Detection Methods Using Convolutional Neural Network and Long Short-Term Memory ModelsKanchanasutthirak S., Songprasit W., Sanposh P., Phaisangittisagul E., Nilnond S.20232023 62nd Annual Conference of the Society of Instrument and Control Engineers, SICE 2023
  ,pp. 193-197
  0
  26Speech Watermarking for Tampering Detection Using Singular Spectrum Analysis with a Psychoacoustic ModelKhanti P., Sathirasattayanon P., Kaewcharuay P., Termkoh N., Phaisangittisagul E., Galajit K., Karnjana J.2023Proceedings of 2023 26th Conference of the Oriental COCOSDA International Committee for the Co-Ordination and Standardization of Speech Databases and Assessment Techniques, O-COCOSDA 2023
  0